Hotărârea nr. 444/2020

Hotărârea 444/2020 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1.106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 si nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297624/1/24.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297903/424/24.06.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământpreuniversitar de stat și ale art. 4 alin. (1) lit. a'l), b'l), lit. d), alin. (3) și alin. (5) din Ordinul nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, ale Hotărârii nr. 264/03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Ovidiu Vaida, din partea RN.L și ale Hotărârii nr. 390/18.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Brie Adrian, din partea P.N.L;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

 • I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

 • 1. modificarea poziției nr. 8, subpunctul 3 (Școala Gimnazială Liviu Re bre emu), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al școlii, cu domnul consilier local Brie Ionel.

 • 2. modificarea poziției nr. 10, subpunctul 3 (Școala Gimnazială Constantin Brâncnșî), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al școlii, cu domnul consilier local Brie Ionel.

 • 3. modificarea poziției nr. 15, subpunctul 1 (Seminarul Teologic Ortodox), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al școlii, cu domnul consilier local Brie Ionel.

 • 4. modificarea poziției nr. 39, subpunctul 1 {Colegiul Tehnic Energetic), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al colegiului, cu domnul consilier local Brie Ionel.

 • 5. modificarea poziției nr. 47, subpunctul 1 (Liceul de Informatică Tiberin Popoviciu), prin înlocuirea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al școlii, cu domnul consilier local Găbudean Călin Marcel.

 • 6. modificarea poziției nr. 51, subpunctul 1 (Liceul Teoretic Avram lancu), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al liceului, cu domnul consilier local Ovidiu Vaida.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, tură, culte, sport, societate.

dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ,edinte de ședință,

n Ștefan TARCEA

ntraserîmează:


Secretarul gejferal al municipiului, Jr. Aurora/ROȘCA

Nr. 444 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 444/2020


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

----------------- ........             ■                  j O a:./

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Liceul Teoretic ..Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

t....... .                .                                     s, y

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic

..Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

3. Peter Valentin

3.

Liceul de Arte Vizuale

„Romulus Ludea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela luliana - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Groza Tiberiu

4.

Școala Gimnazială „loan Bob” str. Episcop loan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

1. Visan Ovidiu Vasile - consilier local »

2. Bărbos loan

3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

5.

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Szep luliu - Opera Maghiară de Stat

3. Marc Alexandru - prof. univ. dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic „Rahica Ripan ” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

7.

Liceul Teoretic ..Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială „ Liviu Rebreanu ” str. Moldoveanu nr. 1 Cluj-Napoca

1. Morar Dan loan - consilier local

2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de administrare creșe

3. Brie Ionel - consilier local9

Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

10.

Școala Gimnazială „Constantin BrâncușE str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica

3. Brie Ionel - consilier local

11.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny ” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

1. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

12.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Barbu Ligia - consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin loan - consilier local

14.

Școala Gimnazială "Nicolae lorgn” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin loan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox P-ța Avram lancu nr. 18 Cluj-Napoca

1. Brie Ionel - consilier local

2. Chirilă loan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania ”

str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

2. Petric Carmen - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

17.

Liceul Teoretic

„ Bathory Istvan ” str. M. Kogălniceanu nr. 2

Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deâk Ferenc

3. Kinizsi Zoltân - consilier local supleant

18.

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu ” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Pop loan - consilier local

19.

Colegiul Național „ Emil Racoviță ” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. prof. Borojni Rodica - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Petrușel Adrian - prof. dr., decan al Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

20.

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă ” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea

Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații .Augustin Maior" str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Mo Ido van Gabriela luliana - consilier local

22.

Școala Gimnazială “Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram loan - preot, Asociația „Down”

23.

Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Zotic Vasile - conf. univ. dr., Facultatea de Geografie, UBB

3. Păunescu Mihai - reprezentant PrințArt

24.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu" str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Liceul

„ Waldorf”

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

1. Olah Emese - consilier local

2. Amăutu Robert - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promovarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic

„Brassai Samuel" B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

1. Nistor Daniel - consilier local

2. Grabăn Zsolt

27.

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop" str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

1. Dan loan Morar - consilier local

29.

Școala Gimnazială „ Horea ” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare Economică și Socială

3. Pop Loredana - consilier local

30.

Colegiul Tehnic „AnaAslan” str. Decebal nr. 41

1. Mureșan Adrian - consilier local

Cluj-Napoca

31.

Școala Gimnazială de Muzică ..Augustin Bena" str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

32.

Școala Gimnazială „ Emil Isac" str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Ciui Alexandru - preot

3. Radu Florin Rațiu - consilier local

33.

Liceul Tehnologic ..Alexandru Borza"' str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiu - consilier local

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

35.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

1. Pop loan - consilier local

2. Borcilă Mircea - prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Chirilă loan - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

36.

Liceul Teologic Baptist

„Emanuel”

str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Tămaș Vasile - pastor baptist

37.

Liceul Teologic Adventist „ Maranatha ” str. Mehedini nr. 80/A Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

38.

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela luliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai - consilier local

39.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Brie Ionel - consilier local

40.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Duy Erika

3. Incze Bordi Ildiko

41.

Liceul Teoretic ,Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

1. Kinizsi Zoltân - consilier local supleant

2. Dane Tibor Kalman

3. Gergely Balasz - consilier local

42.

Liceul Teoretic ..Victor Babeș”

1. Pop loan - consilier local

2. Costin Monica - economist, Spitalul Clinic Județean

str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

43.

Liceul Greco-Catolic ,Jnochentie Micii' str. Moților nr. 24

Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. Sas Titus Simion - preot, consilier eparhial

44.

Școala Gimnazială

“luliu Hațieganu”

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea

Tehnică

3. Morar Dan loan - consilier local

45.

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” str. Avram lancu nr. 3

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Bonda Adriana - șef lucrări, USAMV

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

46.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

„Octavian Stroia ”

Calea Turzii nr. 2

Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

2. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

47.

Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

3. Oana Maria Victoria Mureșan, șef serviciu, Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

48.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Morar Dan loan - consilier local

3. Mischian Mircea Dorin - avocat

49.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Nistor Daniel - consilier local

50.

Colegiul Național „ George Coșbuc ” str. Avram lancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

51.

Liceul Teoretic „Avram lancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25

Cluj-Napoca

1. Ovidiu Vaida - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

52.

Liceul Tehnologic .Mz/ru/ Vlaicii' B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1

Liceul Teoretic „ELF” str. T. Mihaly nr. 56 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Constantea Radu Mihai - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24 Cluj-Napoca

tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca tel. 0264/414974

 • 1. Pop loan - consilier local

 • 2. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„ Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca

tel. 0264/541948

Gliga Florin-Valentin - consilier local

8

Liceul Tehnologic

Visan Ovidiu Vasile - consilier local

„Horea, Cloșca și Crișan ” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3 Cluj-Napoca tel. 0264/457553

Constantea Radu Mihai - consilier local

Z * T -----

10

Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418

Olah Emese - consilier local      ' J q!

11

Școala Primară „Kinderland”

Cluj-Napoca str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

13

Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară Panda str. Fagului nr. 79-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local

15

Key International School aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter Cluj-Napoca tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel - consilier local

Director,

Ovidiu Vasile Cîmi


iean


Șef birou,            Consilier,

loan Vasile Țene     Ioana C. Râmniceanu-Torsin