Hotărârea nr. 443/2020

Hotărârea 443/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municpiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 20.07.2020, ora 11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 20.07.2020, ora 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 20.07.2020, ora 11 — proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298.992/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 299.003/44.10 din 24.06.2020 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 20.07.2020, ora 11;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47, art. 55 alin. 1-3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. 1 lit. f din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, ale O.M.F.P. nr. 3.781/2019, O.M.F.P. nr. 1802/2014, precum și ale art. IX din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri fmanciar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Călin-Marcel Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 20.07.2020, ora 11, în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Călin-Marcel Găbudean, consilier local, Direcția Tehnică și S.C. TETAROM S.A.


Președi


ntrasemne fecretarul g^ienal al municipiului,


Nr. 443 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)