Hotărârea nr. 442/2020

Hotărârea 442/2020 - Aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. (1) și alin. (4) din OUG nr.

29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de către Societatea Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. (1) și alin. (4) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de către Societatea Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 279.266/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297.852/44.10 din 24.06.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de către Societatea Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 802 alin. 1 Cod civil, ale art. X alin. 1 și 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 230.819/3/13.05.2020 și Decizia nr. 7/10.04.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea pe perioada stării de urgență a facilităților prevăzute la art. X alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de către Societatea Cluj Innovation Park S.A. rezidenților parcului industrial Cluj Innovation Park, după cum urmează:

  • a) amânare cu maximum 3 luni la plata chiriei și serviciilor de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, devenite scadente pe perioada stării de urgență;

  • b) scutire de la plata penalităților de întârziere în executarea obligațiilor prevăzute la lit. a);

(2) în scopul acordării facilităților prevăzute la alin. 1, rezidenții parcului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • a) să fie întreprindere mică sau mijlocie definită de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) să dețină contract de închiriere în derulare și să aibă ca obiect închirierea unui imobil cu destinație de sediu social sau sediu secundar;

  • c) să îi fie întreruptă activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente (decrete militare), potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;

  • d) să dețină și să prezinte Cetificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art. 2. Se acordă mandat special Societății Cluj Innovation Park S.A., în calitate de administrator al parcului industrial Cluj Innovation Park pentru încheierea actelor adiționale, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A., Direcția economică și Direcția Tehnică.

Nr. 442 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)