Hotărârea nr. 441/2020

Hotărârea 441/2020 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului de activitate al

Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297.570/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297.627/44.10 din 24.06.2020 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 288.809/44/18.06.2020 și Hotărârea nr. 21/10.06.2020 a Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca cu codul CAEN: 7120 - activități de testări si analize tehnice.

Activitatea privitoare la codul CAEN: 7120 va fi desfășurată la punctul de lucru „Baza de Producție Mixturi Asfaltice și Betoane”: str. Cantonului F.N., precum și la terți - pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.