Hotărârea nr. 440/2020

Hotărârea 440/2020 - Aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Bidean Marius și Cornea Maria-Viorica.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

Parcelare și construire locuințe familiale, strada Trifoiului nr. 39

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare și construire locuințe familiale, strada Trifoiului nr. 39 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 301003/1/25.06.2020, conex cu nr. 232601/1/14.05.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 301037/433/25.06.2020, conex cu nr. 232746/433/14.05.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare și construire locuințe familiale, strada Trifoiului nr. 39, beneficiari: Bidian Marius si Comea Maria-Viorica;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 729 din 6.08.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 24 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 - Se aprobă P.U.Z. - Parcelare și construire locuințe familiale, strada Trifoiului nr. 39, beneficiari: Bidian Marius și Comea Maria-Viorica, pe parcelea cu nr. cad. 310176. Documentația reglementează:

U.T.R Liu/P Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban;

  • - funcțiune predominantă', locuințe individuale (unifamiliale), locuințe semicolective (familiale), cu maximum două unități locative pe parcelă;

  • - regim de construire: izolat, cuplat;

  • - înălțimea maximă admisă', trei nivele supraterane (S)+P+E+M, (S)+P+E+R;

Hmax. cornișă = 8m, H max. coamă = 12m;

  • - indicii urbanistici'. P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

  • - retragerea față de aliniament: min. 5 m. față de str. Trifoiului, min. 2 m. față de aleea de incintă propusă;

  • - retragerea min. față de limitele laterale și posterioară:

- parcelele 1, 2 și 3: min. 6 m. față de limita laterală, min. 3 m. față de limita posterioară;

- parcela 4: min. 6 m. față de limita vestică și estică, min. 3 m. față de limita nordică și sudică;

  • - circulațiile, accesele: din strada Trifoiului, pe o alee de utilitate privată, închisă circulației publice;

  • - staționarea autovehiculelor, va fi organizată în interiorul parcelei; la nivel de ansamblu -14 locuri de parcare la subsol și două locuri de parcare la sol;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Trifoiului;

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Suprafața de teren necesară realizării aleii de acces, cu lățime variabilă între 3.5 m și 7.5 m, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de ”alee de utilitate privată” anterior emiterii autorizației de constuire pe parcele și va fi echipată edilitar și realizată la strat de uzură până la recepția construcților.

Art. 2- Este stabilită perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 440 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)