Hotărârea nr. 44/2020

Hotărârea 44/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66287/1/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67146/45/30/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1 poziția 1958;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, identificat prin nr. topo. 3922/1/1, 3923/1/1, 3924/1/1, 3925/1/1, 3926/1/1, 3927/1/1, 3928/1/1, 3929/1/1, 3930/1/1, 3934/1/1, 3935/2/1/1, 3936/2/1/1, 3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1, 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1, 3941/2/2/1/1, în suprafață de 19874 mp., înscris în CF nr. 296223 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

- imobilul identificat prin nr. topo. 3922/1/1/1, 3923/1/1/1, 3924/1/1/1, 3925/1/1/1, 3926/1/1/1, 3927/1/1/1, 3928/1/1/1, 3929/1/1/1, 3930/1/1/1, 3934/1/1/1, 3935/2/1/1/1, 3936/2/1/1/1, 3937/2/1/1/1, 3938/2/1/1/1, 3939/2/1/1/1, 3940/1/1/1/1, 3940/2/2/1/1/1, 3941/2/2/1/1/1, în suprafață de 4755 mp.;

- imobilul identificat prin nr. topo. 3922/1/1/2, 3923/1/1/2, 3924/1/1/2, 3925/1/1/2, 3926/1/1/2, 3927/1/1/2, 3928/1/1/2, 3929/1/1/2, 3930/1/1/2, 3934/1/1/2, 3935/2/1/1/2, 3936/2/1/1/2, 3937/2/1/1/2, 3938/2/1/1/2, 3939/2/1/1/2, 3940/1/1/1/2, 3940/2/2/1/1/2, 3941/2/2/1/1/2, în suprafață del5119 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu, identificat prin nr. topo. 3945/1/1, 3922/1/1/2, 3923/1/1/2, 3924/1/1/2, 3925/1/1/2, 3926/1/1/2, 3927/1/1/2, 3928/1/1/2, 3929/1/1/2, 3930/1/1/2, 3934/1/1/2, 3935/2/1/1/2, 3936/2/1/1/2, 3937/2/1/1/2, 3938/2/1/1/2, 3939/2/1/1/2, 3940/1/1/1/2, 3940/2/2/1/1/2, 3941/2/2/1/1/2, în suprafață de 17618 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 44 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 44/2020


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 325497, CF vechi 185,

Nr.Top 3945/1/1.

CF 296223, CF vechi 48146,

Nr.Top 3922/1/1, 3923/1/1, 3924/1/1,3925/1/1, 3926/1/1,3927/1/1, 3928/1/1,3929/1/1, 3930/1/1, 3934/1/1,3935/2/1/1,3936/2/1/1,3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1, 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1,3941/2/2/1/1


S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICESȘRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02Ă7Â018


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistra re imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. AUREL SUCIU si Str. AUREL SUC1U cu Str. SEPTIMIU ALBINE are o suprafața de 17618 mp.

d.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie ■ reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR. (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPL în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3tc pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TC’T 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale. distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosita în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019


Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATJCS FNTEGRATED SEI^flCES SR^l' *        DE        V,

AUTORIZARE 1 RO-B-F Nr. CMJ9 | VCiCULESCU •

Îlorica


• Semnătura și ștamrala


-V

''r~î ■ • /


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586703.333

393932.889

15.183

2

586699.275

393947.520

63.463

3

586680.885

394008.260

10.301

4

586677.828

394018.097

17.318

5

586672.795

394034.667

0.969

6

586671.873

394034.367

2.920

7

586669.080

394033 516

16.982

8

586674.011

394017.265

13.280

9

586661.345

394013.272

18.718

10

586655.923

394031 188

2.579

11

586658.386

394031 954

56.400

12

586642.062

394085.940

12.919

13

586654.357

394089.907

15.878

14

586659.052

394074.740

0.519

15

586659.548

394074.893

5.255

16

586661.038

394069.854

0.452

17

586660.607

394069.716

11.525

18

586664.015

394058.707

0.437

19

586664.433

394058.834

8.680

20

586666.965

394050.531

0.400

21

586666.581

394050.418

11.394

22

586669.951

394039.533

0.312

23

586670.252

394039.612

5.489

24

586671.873

394034.368

0.969

25

586672.795

394034.668

58.369

26

586655.832

394090.517

2.019

27

586654.781

394092.241

1.901

28

586653.226

394093.335

2.745

29

586650.512

394093.746

18.376

30

586632.148

394093.082

2.138

31

586632.204

394090.945

1.574

32

586632.224

394089.371

6.286

33

586638.504

394089.634

13.296

34

586638.874

394076.343

6.508

35

586632.367

394076.176

1.460

36

586632.392

394074.716

9.240

37

586623.159

394074.350

1.632

38

586623.097

394075.980

6.346

39

586616.756

394075.709

16.209

40

586610.990

394060.560

12.703

41

586611.296

394047.861

12.713

42

586607.060

394035.875

15.837

43

586607.373

394020.041

33.545

44

586573.839

394019.188

7.697

45

586566.142

394019.070

33.516

46

586532.635

394018.286

15.837

47

586532.323

394034.119

12.918

48

586527.442

394046.080

12.701

49

586527.303

394058.779

9.021

50

586536.323

394058 878

0.655

51

586536.320

394059.533

5 434

52

586541.754

394059.563

0.626

53

586541.757

394058.937

5.485

54

586547.241

394058 997

0.768

55

586547.237

394059.765

5.434

56

586552.671

394059.796

0.882

57

586552.676

394058.913

5.767

58

586558.443

394058.976

12.558

59

586558.580

394046.419

31.139

60

586527.442

394046.080

12.918

61

586532.323

394034.119

33.516

62

586565.829

394034.904

15.837

63

586566.142

394019.070

7.697

64

586573.839

394019.188

15.837

65

586573.526

394035.022

33.545

66

586607.060

394035.875

12.713


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

.* s                  >

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLL0 u ?| -•


CERTIFICAT DE AUTORIZARE RO-B-F Nr. 045'

VOI


,ES'3J

ICA


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


67

586611.296

394047.861

31.169

68

586580.136

394047.114

12.678

69

586579.957

394059.791

5.661

70

586585.618

394059.867

0.735

71

586585.606

394060.602

5.471

72

586591.075

394060.740

0.633

73

586591.118

394060.108

8.534

74

586599.650

394060.291

0.666

75

586599.650

394060.957

5.437

76

586605.085

394061.073

0.642

77

586605.117

394060.432

5.874

78

586610.990

394060.560

16.209

79

586616.756

394075.709

13.153

80

586616.513

394088.860

6.221

81

586622.731

394089.037

1.603

82

586622.674

394090.639

9.534

83

586632.203

394090.945

2.138

84

586632.148

394093.082

16.747

85

586615.412

394092.478

4.413

86

586611.012

394092.821

48.093

87

586562.932

394091.683

35.866

88

586527.089

394090.397

8.331

89

586518.905

394088.837

38.154

90

586480.775

394090.180

1.367

91

586479.721

394089.310

1.028

92

586479.071

394088.513

8.135

93

586478.161

394080.429

11.296

94

586477.247

394069.170

12.881

95

586476.178

394056.333

14.798

96

586474.951

394041.586

14.177

97

586473.739

394027.461

19.574

98

586472.073

394007.958

12.752

99

586471.111

393995.242

13.867

100

586469.799

393981.437

1.960

101

586471.431

393980.352

4.902

102

586476.328

393980.129

6.000

103

586476.600

393986.123

5.777

104

586482.371

393985.862

31.659

105

586483.856

394017.486

1.747

106

586482.111

394017.567

43.921

107

586483.854

394061.453

0.637

108

586483.218

394061.487

15.202

109

586483.879

394076.675

5.744

110

586489.622

394076.575

11.732

111

586490.080

394088.298

18.718

112

586508.781

394087.506

14.459

113

586508.225

394073.057

10.759

114

586497.476

394073.519

12.594

115

586497.034

394060.932

42.782

116

586495.736

394018.169

0.450

117

586495.722

394017.720

1.904

118

586493.820

394017.800

5.176

119

586493.580

394012.630

2.832

120

586496.410

394012.513

28.715

121

586495.168

393983.825

6.453

122

586488.720

393984.088

10.449

123

586488.292

393973.648

0.854

124

586489.146

393973.632

6.173

125

586488.925

393967.463

0.914

126

586488.012

393967.509

15.150

127

586487.325

393952.375

0.851

128

586488.175

393952.336

6.249

129

586487.891

393946.093

0.850

130

586487.042

393946.131

12.400

131

586486.480

393933.744

4.331

132

586482.153

393933.940

1.319

133

586482.021

393932.628

6.203

134

586488.208

393932.175

10.200

135

586488.310

393942 374

2.869

136

586490.280

393944.460

1.695

137

586491.570

393945 560

2.476

138

586493.654

393946.897

7.865

139

586501.481

393946.125

24.343


140

586505.057

!3^3970.2&î-

141

‘586509.1T6

393970.062

4.250

142

586509 251

393974.310

13.217

143

586522.445

393973.539

15.059

144

586521.245

393958.528

2.461

145

586521.080

393956.073

0.000

146

586521.080

393956.073

23.793

147

586544.819

393954.468

0.104

148

586544.923

393954.461

19.068

149

586545.530

393973.519

20.914

150

586566.442

393973.821

0.285

151

586566.637

393974.028

4.778

152

586566.734

393978.805

14.623

153

586581.354

393979.089

1.141

154

586581.491

393980.222

58.794

155

586522.705

393979.211

4.779

156

586522.641

393983.990

3.677

157

586518.965

393983.902

11.298

158

586518.702

393995.197

3.545

159

586522.247

393995.191

4.256

160

586522.085

393999.444

108.985

161

586631.056

394001.206

4.008

162

586631.146

393997.198

3.648

163

586634.793

393997.305

11.558

164

586634.996

393985.749

3.447

165

586631.549

393985.706

4.623

166

586631.664

393981.085

50.178

167

586581.494

393980.222

1.141

168

586581 357

393979.089

5.029

169

586580754

393974.096

12.720

170

586593.471

393974.372

13.104

171

586606.568

393974.787

11.407

172

586617.970

393975.147

9.842

173

586627.812

393975.234

9.986

174

586637.688

393973.754

8.354 U

175

586645.687

393971.344

8.595

176

586646.279

393962.769

10.518

177

586656.789

393963.189

4.372

178

586656.916

393967.559

10.976

179

586667.867

393968.299

5.872

180

586668.398

393962.451

1.958

181

586670.355

393962.521

4.561 H

182

586672.828

393958.689

2.258 |

183

586673.477

393956.526

3.972 0

184

586673.921

393952.579

6.900 H

185

588674.486

393945.702

7.596 |

186

586673.609

393938.157

0.498 u

187

586674.090

393938.285

12.844

188

586686.356

393942.094

44.520 f

189

586673.217

393984.631

2.934 |

190

586670.410

393983.782

18.646 0

191

586665.010

394001.629

12.885

192

586677.343

394005.358

17.028 |

193

586682.307

393989.069

2.976 |

194

586685.175

393989.863

47.448

195

586699.102

393944.506

16.600

196

586691.272

393929.868

13.685

197

586678.152

393925.976

0.611

198

586677.961

393926.556

4.282

199

586673.856

393925.339

6.659

200

586675.749

393918.955

0.379

201

586676.128

393918.965

12.575 |

202

586688.703

393919.009

3.144 g

203

586691.841

393918.823

2.116 |

204

586693.956

393918.764

1.980 |

205

586695.818

393919.438

1.693 1

206

5866.97.289

393920.277

3.611 0

207

586700.150

393922.480

2.996 fl

208

586701.970

393924.860

0.118

209

586702.006

393924.972

1.890

210

586702.810

393926.683

3.211

211

586703.486

393929.822

3.071

S = 1 /S18 mp

INVENTAR DE COORDONARE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE

>rL« R.O-B-F Xr «Ș fțr. 1 VOICULESCUNr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

586703.333

393932.889

2

586699.275

393947.520

3

586680.885

394008.260

4

586677.828

394018.097

5

586672.795

394034.667

6

586671.873

394034.367

7

586669.080

394033.516

8

586674.011

394017.265

9

586661.345

394013.272

10

586655.923

394031.188

11

586658.386

394031.954

12

586642.062

394085.940

13

586654.357

394089.907

14

586659.052

394074.740

15

586659.548

394074.893

16

586661.038

394069.854

17

586660.607

394069.716

18

586664.015

394058.707

19

586664.433

394058.834

20

586666.965

394050.531

21

586666.581

394050.418

22

586669.951

394039.533

23

586670.252

394039.612

24

586671.873

394034.368

25

586672.795

394034.668

26

586655.832

394090.517

27

586654.781

394092.241

28

586653.226

394093.335

29

586650.512

394093.746

30

586632.148

394093.082

31

586632.204

394090.945

32

586632.224

394089.371

33

586638.504

394089.634

34

586638.874

394076.343

35 .

586632.367

394076.176

36

586632.392

394074.716

37

586623.159

394074.350

38

586623.097

394075.980

39

586616.756

394075.709

40

586610.990

394060.560

41

586611.296

394047.861

42

586607.060

394035.875

43

586607.373

394020.041

44

586573.839

394019.188

45

586566.142

394019.070

46

586532.635

394018.286

47

586532.323

394034.119

48

586527.442

394046.080

49

586527.303

394058.779

50

586536.323

394058.878

51

586536.320

394059.533

52

586541.754

394059.563

53

586541.757

394058.937

54

586547.241

394058.997

55

586547.237

394059.765

56

586552.671

394059.796

57

586552.676

394058.913

58

586558.443

394058.976

59

586558.580

394046.419

60

586527.442

394046.080

61

586532.323

394034.119

62

586565.829

394034.904

63

586566.142

394019.070

64

586573.839

394019.188

65

586573.526

394035.022

66

586607.060

394035.875


Sistemul de proiecție Stereografic 1970

67

586611.296

394047.861

68

586580.136

394047.114

69

586579.957

394059.791

70

586585.618

394059.867

71

586585.606

394060.602

T2.

586591.075

394060.740

73

586591.118

394060.108

74

586599.650

394060.291

75

586599.650

394060.957

76

586605.085

394061.073

77

586605.117

394060.432

78

586610.990

394060.560

79

586616.756

394075.709

80

586616.513

394088.860

81

586622.731

394089.037

82

586622.674

394090.639

83

586632.203

394090.945

84

586632.148

394093.082

85

586615.412

394092.478

86

586611.012

394092.821

87

586562.932

394091.683

88

586527.089

394090.397

89

586518.905

394088.837

90

586480.775

394090.180

91

586479.721

394089.310

92

586479.071

394088.513

93

586478.161

394080.429

94

586477.247

394069.170

95

586476.178

394056.333

96

586474.951

394041.586

97

586473.739

394027.461

98

586472.073

394007.958

99

586471.111

393995.242

100

586469.799

393981.437

'101

586471.431

393980.352

102

586476.328

393980.129

103

586476.600

393986.123

104

586482.371

393985.862

105

586483.856

394017.486

106

586482.111

394017.567

107

586483.854

394061.453

108

586483.218

394061.487

109

586483.879

394076.675

110

586489.622

394076.575

111

586490.080

394088.298

112

586508.781

394087.506

113

586508.225

394073.057

114

586497.476

394073.519

115

586497.034

394060.932

116

586495.736

394018.169

117

586495.722

394017.720

118

586493.820

394017.800

119

586493.580

394012.630

120

586496.410

394012.513

121

586495.168

393983.825

122

586488.720

393984.088

123

586488.292

393973.648

124

586489.146

393973.632

125

586488.925

393967.463

126

586488.012

393967.509

127

586487.325

393952.375

128

586488.175

393952.336

129

586487.891

393946.093

130

586487.042

393946.131

131

586486.480

393933.744

132

586482.153

393933.940

133

586482.021

393932.628

134

586488.208

393932.175

135

586488.310

393942.374

136

586490.280

393944.460

137

586491.570

393945.560

138

586493.654

393946.897

139

58650X481

393946.125


140

393970.204

141

586509.1H6

393970.062

142

586509.251

393974.310

143

586522.445

393973.539

144

586521.245

393958.528

145

586521.080

393956.073

146

586521.080

393956.073

147

586544.819

393954.468

148

586544.923

393954.461

149

586545.530

393973.519

150

586566.442

393973.821

151

586566.637

393974.028

152

586566.734

393978.805

153

586581.354

393979.089

154

586581.491

393980.222

155

586522.705

393979.211

156

586522.641

393983.990

157

586518.965

393983.902

158

586518.702

393995.197

159

586522.247

393995.191

160

586522.085

393999.444

161

586631.056

394001.206

162

586631.146

393997.198

163

586634.793

393997.305

164

586634.996

393985.749

165

586631.549

393985.706

166

586631.664

393981.085

167

586581.494

393980.222

168

586581.357

393979.089

169

586580.754

393974.096

170

586593.471

393974.372

171

586606.568

393974.787

172

586617.970

393975.147

173

586627.812

393975.234

174

586637.688

393973.754

175

586645.687

393971.344

176

586646.279

393962.769

177

586656.789

393963.189

178

586656.916

393967.559

179

586667.867

393968.299

180

586668.398

393962.451

181

586670.355

393962.521

182

586672.828

393958.689

183

586673.477

393956.526

184

586673.921

393952.579

185

586674.486

393945.702

186

586673.609

393938.157

187

586674.090

393938.285

188

586686.356

393942.094

189

586673.217

393984.631

190

586670.410

393983.782

191

586665.010

394001.629

192

586677.343

394005.358

193

586682.307

393989.069

194

586685.175

393989.863

195

586699.102

393944.506

196

586691.272

393929.868

197

586678.152

393925.976

198

586677.961

393926.556

199

586673.856

393925.339

200

586675.749

393918.955

201

586676.128

393918.965

202

586688.703

393919.009

203

586691.841

393918.823

204

586693.956

393918.764

205

586695.818

393919.438

206

586697.289

393920.277

207

586700.150

393922.480

208

586701.970

393924.860

209

586702.006

393924.972

210

586702.810

393926.683

211

586703.486

393929.822

506600


1506500

i


586400


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

17618

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCAA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Supraiata(mp)

Mențiuni

1

Cc

17618

Teren neimprejmuit

Total

17618

B. Date referitoare la constnic®

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafeta totala masurata a imobilului = 17618 mp Suprafața din act = 17618 mp

Executant S.C.GEOMATICS If RO-B-J -1359

ConfimreXdcOta corectitudinea intoci sid^xrespdffoeflță ’ăt

Data : 09.20.19   ‘    ‘ j

JTEGRATED SERVICES SRL

Feș- măsurătorilor la teren,

Tiiriîdocumenfotîei cadastrale &steikâu realitatea din teren ura si srpțnpiia

•MM  £ '■

Inspector:

Confirm introducerea imobilului «n baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Serrfoatura si parafa         . /

-r

Data:                               -Stampila BCPI


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

325497

Cluj -Napoca (CF vechi 185)

3945/1/1

2499

Teren de acces si spațiu verde pentru blocurile din strada Pietroasa 42

Drept de proprietate dobândit prin expropiere in favoarea: STATULUI ROMAN in administrarea directa aG.I.G.C.L. a JUD.CLUJ

296223

Cluj -Napoca

(CF vechi 48146)

3922/1/1,

3923/1/1,

3924/1/1, 3925/1/1.

3926/1/1,

3927/1/1, 3928/1/1.

3929/1/1,

3930/1/1, 3934/1/1, 3935/2/1/1. 3936/2/1/1, 3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1. 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1, 3941/2/2/1/1

19874

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE

TEREN

3922/1/1/1,

3923/1/1/1,

3924/1/1/1.

3925/1/1/1,

3926/1/1/1,

3927/1/1/1.

296223

Cluj -Napoca

3928/1/1/1,

3929/1/1/1, 3930/1/1/1, 3934/1/1/1,

3935/2/1/1/1,

3936/2/1/1/1,

3937/2/1/1/1.

3938/2/1/1/1,

3939/2/1/1/1,

3940/1/1/1/1, 3940/2/2/1/1/1. 3941/2/2/1/1/1

4755

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

3922/1/1/2.

3923/1/1/2,

3924/1/1/2,

3925/1/1/2,

3926/1/1/2,

3927/1/1/2,

3928/1/1/2,

3929/1/1/2,

3930/1/1/2,

■ 3934/1/1/2,

3935/2/1/1/2,

3936/2/1/1/2, 3937/2/1/1/2, 3938/2/1/1/2, 3939/2/1/1/2. 3940/1/1/1/2, 3940/2/2/1/1/2, 3941/2/2/1/1/2

15119

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SI

TUAT1A PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE

TEREN

3945/1/1

3922/1/1/2.

3923/1/1/2,

3924/1/1/2,

3925/1/1/2,

3926/1/1/2,

NOU

Cluj-Napoca

3927/1/1/2,

3928/1/1/2,

3929/1/1/2,

3930/1/1/2,

3934/1/1/2,

3935/2/1/1/2, 3936/2/1/1/2. 3937/2/1/1/2, 3938/2/1/1/2, 3939/2/1/1/2, 3940/1/1/1/2. 3940/2/2/1/1/2, 3941/2/2/1/1/2

17618

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S.C.GEOMATICS INTEGRATE'» SERVICES SRL


?" C[^r„        ....

,3r t


CBRUFICat DE , /utorizare I ^RO.b-fav.o^


X *

•>*...Cț


■A.^PJL


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 325497 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                      Nr. CF vechi:185

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Pietroasă Nr. 42, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3945/1/1

2.499

Teren de acces și spațiu verde pentru blocurile din str.Pietroasa,nr.42

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1373 / 10/04/1975

Decret nr. 225/1956, din 01/01/1956 emis de - (Decretului de expropriere, a tabelului anexă și a planului de dezmembrare):

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA DIRECTĂ A

  • 2) G.I.G.C.L A JUD.CLUJ

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3945/1/1

2.499

Teren de acces și spațiu verde pentru blocurile din str.Pietroasa,nr.42

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

p&itru tttvsr imobil nu afostgsif.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.499

-

-

-

Teren de acces și spațiu verde pentru blocurile din str,Pietroasa,nr.42

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 12:21

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

ANCPT


TEREN Necunoscut


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 296223 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:48146

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3922/1/1, 3923/1/1, 3924/1/1, 3925/1/1, 3926/1/1, 3927/1/1, 3928/1/1, 3929/1/1, 3930/1/1, 3934/1/1, 3935/2/1/1, 3936/2/1/1, 3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1, 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1, 3941/2/2/1/1,

19.874

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1328 / 04/03/1980

Decret nr. 183/14.05.1979;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48146)

22663 / 26/11/2003

Act nr. 0;

B2

se notează acțiunea civilă înregistrată ia Tribunalul Cluj, sub nr. 10368/14.11.2003 de către Rusu Victor c/a Statului Român pentru restituire teren cu nr.top. 3947/2

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 48146)

C. Partea I». SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3922/1/1, 3923/1/1, 3924/1/1, 3925/1/1, 3926/1/1, 3927/1/1, 3928/1/1, 3929/1/1, 3930/1/1, 3934/1/1, 3935/2/1/1, 3936/2/1/1, 3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1, 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1, 3941/2/2/1/1,

19.874

1 7    :Td

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL _________

{ rt&Fiidii'ffi pFfl ft'R tit't'S'f WJO&tf Wtt fi'/tiXl' gXL? .

Ud

Nr

Crt

ie leieni

Categorie folosință

uni

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

19.874

3922/1/1, 3923/1/1, 3924/1/1, 3925/1/1, 3926/1/1. 3927/1/1, 3928/1/1, 3929/1/1, 3930/1/1, 3934/1/1, 3935/2/1/1, 3936/2/1/1, 3937/2/1/1, 3938/2/1/1, 3939/2/1/1, 3940/1/1/1, 3940/2/2/1/1, 3941/2/2/1/1,

Teren alei și spații verzi

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 3


Carte Funciară Nr. 296223 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în formă fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 12:21

Pagina 3 din 3


Formular versiunea 1,1


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro> -1^ IO
0

1

2

A 3

4

. 5

6

34454mp- 10838,10823/2, 10824/1, 10837/2/1, 10838/1,10839/1, 10839/2,10840/1,10840/2, 10841, 1084(5/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2, 10850/1, 10850/2/1,10851/1,10852/2, 10853, 10843/1, 10879, 10880/1, 10881

' ''1963

8837mp-21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 21326/2/1, 21325/1, 21325/2/1, 21324, 21323, 21322, 21321/1, 21321/2, 21320, 21319/1, 21317,21316, 21313/1, 21313/2, 10290/1,10299/1, 10300/1,10296/1/1

1963

3724mp- 10878, 10887/2, 10887/1, 10869, 10865, 10864, 10863/1, 10870/1,10871/1/1, 10872/1/1, 10867, 10868/1,10868/2

1963

1324mp- 21164/1/8/1, 21165/1/8/1, 21166/8/1, 21167/8/1, 21169/2/8/1

1963

1957

Cartierul Mănășlur

6458mp - 11557/2/2, 11558/2/2, 11553/2, 11554/2, 11555, 11556/2/2

1975

45,490.219,53

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

24366mp - 11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2,11694/1/2,11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2, 11534/3, 11535/2, 11556/2, 11537/2, 11538/2,11505/2, 11508/2,

1975

1778mp- 12048/2/1, 12046/3, 12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1,

12048/1/1/3, 12049/1/1/1

1982

51007mp - 23621,23622, 23623, 23624, 23610, 23611

1982

33914mp- 11807, 11817, 11823, 11901-11909, 11930, 11932, 11933,

1987

19335mp • 12085/1,12087/1,12088/1, 12086/1,12084/1, 12083/1,

12070/1, 12073/1, 12075/1

1987

27660mp - 23577 - 23583

1978

32170mp- 23590 -23596

1978

13350mp- 23607 -23611

1978

33420mp- 23617 - 23624

1978

23400mp - 23626 • 23650

1978

4555Qmp - 23157, 23171, 23176, 23186

1974

15600mp - 23194, 23219

1974

59335mp - 23231, 23236

1974

21033mp-23279, 23284

1974

63581mp- 23291, 23272

1974

29631mp-23146, 23147

1974

1958

Cartierul Gheorghenl

4634rnp - 3380/2/2, 3380/4/2, 3380/34/2, 3380/35/2, 3380/35/4, 3380/36/2,

3380/36/4, 3380/38/2, 3380/39/2, 3380/39/4, 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3380/3/2/2, 3380/37/1/3

1974

109,410,404.44

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

24970mp • 2398 - 2483, 2517-2551, 3421 -3435

1986

7170mp-2660/1, 2561/2, 2562 - 2581, 2646/2, 2651, 2553 -2558, 2559/1/1/2

1986

19570mp - 3022 - 3024, 3025/2, 3044/2,   3031/2 ■ 3041/2, 3042/2/1,

3043/2/2, 3045/2/2, 3046/2-3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 -3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3061/2/3, 3063/2, 3064/2, 3065/2.3891 -3897,3898/1, 3898/2, 3899-3907

1986

29450mp - 3973,3974, 3987/1,3987/2, 3988 - 3990,3352/1, 3352/2,3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1,3360/2,3361/1, 3361/2, 3362,3363/1,3363/2/2, 3364.3387,3368/1,3368/2, 3369 ■ 3372, 3174/2 - 31779/2, 3180,3181/1 3181/2, 3183,3184,3185/1, 3185/2, 3186, 31B7/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2, 4209,4210/1, 4210/2

1986

4987mp - 3201/2/1/1 ■ 3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1, 3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1,3216/1/1

1986

3720mp - 3255/2, 3256 ■ 3259, 3262, 3263

1966

75444mp - 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2

1970

183284mp - 22984, 23000, 23002, 23017, 23019, 23038, 23060, 23061

1964

48462mp-23038/1                                               i

589933mp - 23064, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149, 23150/1, 23139/1/3, 23080/1, 23139/1/2/1/1

1966

L (

111494mp • 22979, 23978/1/1/1/1, 22927/3

1969

ÎO c > a

CDMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE!, PARTEA I, NT. 248 bis/2O.ÎH

0

1 I

2

3

4

5            ]

6

20520mp - 3922 ■ 3930, 3934. 394011; 3935/2 - 3939/2, 3941/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957

1979

5630mp - 3964/1,3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 3921/1/2

1979

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2-4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 • 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1, 4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2

1979

8230mp- 14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2- 14115/2, 14100/6/2, 14100/7 - 14100/16

1979

37094mp -3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1, 3646/1, 3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1

1979

1959

Cartierul Aurel Vlalcu

127989mp • 24373, 24374, 24375, 24388, 24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1

1984

2B,836,464.81

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

1984

101150mp • 24451, 24452,24453, 24454

•1984

15260mp - 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

1904

1960

Cartierul Mără^lH''

î\*\

i H > \/ > /

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273- 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ‘ 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 51*84, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299, 5301/1, 5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1

1989

33,117,236,78

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

/ '*•>7

> rw    1 /        -«■£;%-

W®»

Xp^ccx

16854mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5p69/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 535B/2, 5359

1989

%y

*y

251ÎJ1mp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/.1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 8078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1969

2345mp-6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp-23674, 23675, 23688,23689, 23690,23698,23700

1979

41544mp - 23698, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709,

1979

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

7569mp - 23776, 23779

1979

39180mp- 23714 -23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

1979

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22138mp- 23809 -23814, 23791,   23823 , 23832

1983

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709

1980

1961

Cartiomf Zorilor

78614mp - 23989 ■ 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062,24002, 24003, 24058, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Cluj Napoca în administrarea Consiliului Local

62229mp ■ 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23061/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1980

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312- 24316,24321 - 24327, 24328/1-24329, 12846/53/1

198-

1962

Cartierul Andrei Mureșanu

15462mp- 1553/2/2, 1552/2/1, 1564/2/1, 1565/2/1, 1567/2/1, 1654/2/1, 1656/2/1, 1661/2/1, 1665/2/1

1975

1,402,282.89

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

1963

Zona Centrală

A

13976mp - 5139/1,138 - 140,141/1,141/2, 142 - 145, 4902 - 4905 y

1983

1,267,519.98

Municipiul Cluj •• Napoca in administrarea Consiliului Local          7

TOTAL

266,721,632.40


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.III.2006


GO