Hotărârea nr. 439/2020

Hotărârea 439/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 303142/1/26.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 303164 din 26.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18, beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 76 din 23.03.2020, nr. 175 din 24.06.2020, Avizul siguranța circulației nr. 287793/446 din 18.06.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -          Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiune mixtă

2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18, beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana -Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 330611.

Documentația reglementează:

  • - amplasarea construcției: 11/2, dar nu mai puțin de 5.50 m față de limita vestică;

  • - accesul auto și pietonal: acces auto și pietonal din str. Dâmboviței, acces pietonal din str. lalomnitei si str. Aurel Vlaicu;

  • - staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Aurel Vlaicu va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum”.

Anterior recepției imobilului mixt:

  • -  terenul identificat prin nr. CF 283919, nr. cad. 283919 (nr. CF vechi 181614, nr. cad. vechi 20115) va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate și donat primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Declarației autentificate nr. 4380/20.05.2020, în vederea relocării parcărilor cu abonament de pe str. Dâmboviței;

  • -  vor fi realizate pe cheltuiala beneficiarului/investitorului lucrările impuse prin Avizul Serviciului Siguranța circulației nr. 287793/446/2020.

  • -  plantațiile înalte din partea estică a ansamblului se vor face cu arbori cu o circumferință de min. 35 de cm., măsurată la 1 m. de la colet.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -Este stabilită perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 439 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)