Hotărârea nr. 438/2020

Hotărârea 438/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C. IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 301285/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 301327/25.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47, beneficiare: S.C. SMC IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 45 din 24.02.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47, beneficiare: S.C. SMC IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Prin PUD se studiază parcela cu nr. cad. 334576 pe care există fond construit. Este propusă desființarea corpurilor CI și C2 și construirea unui imobil mixt de locuințe colective cu spații comerciale la parter cu regim final de înălțime S+P+5E+R. Documentația reglementează:

  • - amplasarea față de limitele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18 m. de la aliniament;

  • - retragerea față de limita posterioară'. min. 30 m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Decebal;

  • - staționarea vehiculelor (auto, velof. în interiorul parcelei, locuri de parcare auto în spațiu specializat dispus la subsol și la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

La faza D. T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană. Planșa A02 Plan reglementări urbanistice se constituie în Anexă și face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 438 din 2 iulie 2020


(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Roșea


4MS%A


HV -H9TA R. N .438 b\M£ iUME^oUO


PARTER COMERCIAL,

ÎMPREJMUIRE teren, amenajari EXTERIOARE


P.O.T-„,= 50 %

(pantrii nlvulala cu desllunlIa locuire.

Sc_,,.y *0 % din Sreftt«)

C.U.T,..._k«= 2.60 ADCr mp.tor'rn


ISZCPJsl


5U7r.5a


ESTIMĂRI


llr. APARTAMENTE


CoîeghH Tehnic "AHA ASLAH

P-î-2


©JM.W .


LOC DE. ?


JOACA


Nr tocuri da parciru i.s.-o.wr. APARTAMENTE (I Kw pficn'e > wartaitwi cu S,.i.: ,< îriO mp/ Nr. lacuri do parcară «..,'ruj.t COMERȚ


Nr. lolnl locuri dn parcam


SPATII VERZI PE SOL NATURAL


= 105.00 mp (20.1W.I;     ,


LEGENDA


contur subsol


circulații auto

circulalii pletanale

- cbcvlallf Bulo dn incinta


contur posibilitate balcoane propuse ' spâlll verzi pa sol natural

vegetație înalta


acces pelonal (oculnla acces spallu ron.erclal


acces auto po parcela ’ acces pietonal pe parcela acced lift auto subsol


BILANȚ TERITORIAL


FUNCȚIUNI


CIRCULARI AUTO, PARCARI


CIRCULAȚII PIETQNALE.ĂLEl.TER/ySE-

TEREN NEAMENAJAT


ȘPA7lr.VERZr-C LA DIRS RftSTK U CTU RABiLA


Beneficiari;

POP OVIDIU POPOVIDIU-MIHA1 POP MAR1U9-ADRIAN BRICIU RAUL-SIMION COLCERIU ELENA


19.47


IEȘIRE


14 mm____2.55


nrh. Jt<i0. Andrei R;n


Z.UL Suna IKO-O-J |NI. 1241 lnlocii.il | Inj. Aninnrwu Fiorui.Aii.1rd..

Aul. Sens i ItOCJ-F I llr COS-1


locuire p


Vsrtncat

Hrtl. Velenlir* Multlovan


yor rrolact /   |

nrti. Olnudi.) Bolea '           tlît

ELABORARE PUD PENTRU ca>43TnuiRE imobil ne locuii COLECTIVE CU PARTER COMER 'Împrejmuire teren, amonnjarl


SECȚIUNE a-a

SC.1:500


IMOBIL PROPUS


•'vî.sss;L

■ htaTc

»»J5.umiht4ț0^y> ♦12,20 Locuirile cotadNo


: : ClftJ a Loculnls cd»d)v» .     • ETAJ 2


-2J0 pnrcnro ruElornm


pop ovidiu

Clu)-Nnpocn, »lr. Dorebal nr.47. judol C POP OVIDIU-MIHAf

Cttj-Nnpnca. U(. Oeceb.il nr.47, jude! C

POP MARIUS-AORIAN

Clu|-Napocn. str. Decnbal nr.47. Județ C BRIC1U RAUL-SIMION


Foiiiiulplanifl

A.02

REGLEMENTARI

URBANISTICE