Hotărârea nr. 437/2020

Hotărârea 437/2020 - Aprobarea P.U.D. – Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 301073/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 301117/25.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 108 din 28.04.2020, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 317/Z/16.05.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M (locuințe și birouri), str. David Ferenc nr. 12, beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. C.F. 266311, nr. topo. 168;

Documentația reglementează:

  • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă'.

  • - corpul 1 - parte din construcția existentă ce se menține, dispusă la strada David Ferenc și amplasată pe limita de proprietate sudică;

  • - corpul 2 va fi amplasat pe limita de proprietate sudică adiacent calcanului existent pe parcela învecinată și în retragere de minim 3,8 m. față de limita de proprietate nordică;

- corpul 3 va fi amplasat în partea posterioară a parcelei, pe limitele de proprietate nordică, estică și sudică, adiacent calcanelor existente pe parcelele învecinate și la o distanță de minim 9 m. față de corpul 2;

  • -  accesul pietonal'. existent din str. David Ferenc;

  • -  echiparea tehnico-edilitară'. completă pe str. David Ferenc.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Planșa „AQ4-Plan reglementări urbanistice ” se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2, - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 437 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

____________________Anexă la Hotărârea nr. 437/2020


legenda


Steren 4B2,00'm'pLlFu.. a DE PROPRIETATE Steren = 482m2

|      ] limite parcele vecine

IMOBILE pe parcela păstrate IMOBILE VECINE EXISTENTE

[~ZZjPER1METRU EDIFICABIL


Sconstruita existenta = 275 mp Sdesfasurata existenta = 275 mp P.O.T. existent = 56.8% C.U.T. existent = 0.57

U.T.R.: ZCP_C1_b

P.O.T. maxim = 60.00%

C.U.T. maxim = 1.60


J IMOBIL DESFIINȚAT PARȚIAL I RESTRUCTURAT | IMOBIL PROPUS FAZA P.U.D.


P+1+M

Hmax cornișa = 8 m

Hmax coama = 14 m


ACCES PIETONAL INCINTA

■--LIMITA U.T.R.


Spatii verzi: min. 15%

Locuri parcare bicicleta = 1 loc/80 mp AU

(Conf. Anexei 2)


U.T.R. reglementat existent:


ZCP C1 - Zona Centrala suprapusa peste incinta Fortificata e parte a zonei centrale a municipiului, suprapusa peste orașul istoric, delimitată de traseul fortificațiilor celei de a doua incinte medievale. E o componenta a


"Centrul istoric al municipiului in Lista Monumentelor Istorice cu 07244.


ZCP_C1_b - Subzona aferenta minore din interiorul incintei


Parcela (lCc)


Coordonate pct.de contur


Pct.


X [m]


586890.898

586894.132

586899.465

586901.443

586900.893

586897.151

586893.927

586890.398

586889.458

586888.153

586886.439

586884.659

586880.462

586884.693


392527.791

392539.510

392560.949

392560.871

392568.561

392569.919

392570.806

392571.921

392567.845

392562.612

392555.309

392548.561

392530.556

392529.420Sconstruita propusa = 289.2 mp Sdesfasurata propusa = 633.8 mp

P.O.T. propus (faza PUD)= 60.00%

C.U.T. propus (faza PUD) = 1.50


de importanta "C"

de importanta normala rezistenta la foc III, conform P 118/99


S(lCc)=482.17mp P=1.OB. 304nt


22.

1.980 7.710 3.981 3.344 3.701 4.-183’ 5.393

7.501 6.979 18.488

4.381 6.415


STUDIAT


SPAȚIU VERDE AMENAJAT


EXISTENT PROPUS

(faza PUD)

MP % MP %


482,0 100,0 482,0 100,0


275,0


289,2


136,0


123,5


PCT. GOSPODĂRESC ÎNGROPAT 0,0   0,0   3,0   0,1


TOTAL


482,0


100,0


482,0


100,0


SUPRAFAȚA DESFASURATA


MP CUT| MP CUT


275,0


633,8


LOCURI DE PARCARE AUTO        0         0


LOCURI DE PARCARE BICICLETE 0     6


GRAPHISOFT* Acosl doeum,nl Ml< proprialale Inlolecluale privata ■ a.C. ARHITECTURA NOUA s.Rj_ ci nu poala n foloill trahamU aau roprodua, loial sau portul, (ara autorizarea axprnao.                ' cf'

,                   UUDxaroa sa Irobula sa fio conforma calol ponltu care a foci eliberat. Documentul osia valabil numai cu samnolurflo sl stampila In original, do culoare albastra. (cjzoia ARHITECTURA NOUA ■~“''Lr7O.


FI” ®-°- ARHITECTURA

r' fXXffl3 B|ROU DE A ° C-UJ. R14071144 J12/1607 / 2002 www.arhilocluranoua.ro

ertlIlecUra C TEL/FAX- +4° 020‘’608011 EMAIL ortiHoclurnnoua@omall.com


Beneficiar SABO EMIL 6! SA^O GEORGIANA FEUCIA

Oblsdlv. PROIECT PENTRU AUTORIZÂREA LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE PARȚIALA CONSTRUCȚII EXISTENTE, ELABORARE P.U.D. Bl ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 2 IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE (BIROURI Sl LOCUIRE), AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI Sl BRANȘAMENTE LA UTILITATI

Amplasament str. Davld Ferenc, nr. 12, loc..Cluj-NapocB, jud. Cluj.


Nr. proiect: 327/5/2018


Faza:


P.U.D.


Sef proiect:

Proiectat:


Desenat:


arh. Flavlus MUNTEAN

arh. Flavius MUNTEAN

arh. Oana TUDOR


arh. Oana TUDOR


Scara:

1:500


Dala:

Ocl. 2018


Denumirea planșei:

PLAN REGLEMENTABL8

MOBILARE URBANISTIC,


Planșa nr.:


A.04