Hotărârea nr. 436/2020

Hotărârea 436/2020 - Aprobarea P.U.D. – Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Indepenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298602/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298702/24.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea documentației P.U.D. - Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8, beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 95 din 2.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă P.U.D. - Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8, beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 264133.

Prin P.U.D, se propune edificarea unui corp de clădire realizat pe structură metalică și acoperit cu P.V.C. și amplasarea a două containere metalice pentru vestiare.

Documentația reglementează:

  • -  amplasarea construcție^ adiacentă limitei de proprietate nordică, la o distanță de minim 2,5 m. față de complexul de natație;

  • -  accesul auto: din strada Pandurilor;

  • -  accesul pietonal: de pe platoul Sălii Sporturilor;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


e^edinte de ședință,

[an Ștefan Tarcea


ăl unicipiului,

oșca


Nr. 436 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)