Hotărârea nr. 435/2020

Hotărârea 435/2020 - Aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială, str. Alba Iulia (schimbat denumirea în Doinea Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Extindere locuință unifamilială, str. Alba lulia

(schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D -Extindere locuință unifamilială, str. Alba lulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11, proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298614/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298663 din 24.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință unifamilială, str. Alba lulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11, beneficiar: Buzdugan Gheorghe;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1246 din 23.12.2019 și nr. 101 din 10.06.2020, Avizul CZMI nr. 497/Z/l 8.06.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință unifamilială, str. Alba lulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11, beneficiar: Buzdugan Gheorghe, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 268636 pe care există fond construit, o locuință unifamilială (corp CI) cu regim de înălțime Sp+P. Se propune extinderea acesteia spre sud, cu un corp de clădire cu regim de înălțime P, în vederea măririi confortului locativ.

Documentația reglementează:

  • - amplasarea față de limita laterală estică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

  • - retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m pentru extinderea propusă;

  • - retragerea față de limita posterioară: se menține retragerea existentă;

  • - accesul auto și pietonul: se mențin accesele existente din strada Alba lulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020);

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii


Nr. 435 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)