Hotărârea nr. 434/2020

Hotărârea 434/2020 - Schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca (strada Doinea Cornea).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298949/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298988/1/24.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Ordonanța nr. 63/2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr. 48/2003, Avizul nr. 3/11.06.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri județeană din Prefectura județului Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii str. Alba lulia din municipiul Cluj-Napoca cu denumirea „str. Doina Cornea”.

Art. 2. - Se menține str. Doina Comea în zona fiscală A.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 434 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)