Hotărârea nr. 433/2020

Hotărârea 433/2020 - Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, apartament 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda.

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015 având ca obiect locuința A.N.L.,situată în municipiul Cluj-Napoca,

Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015 încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda, având ca obiect locuința A.N.L. situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 12- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 300925/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 300967/451/25.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr.' 281488 din 28.07.2015 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 12 încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată^ privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, și ale Procesului-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 22.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 12 , încheiat cu doamna Szabo-Pal Raluca-Melinda, căsătorită Șandor Raluca-Melinda, pe o perioadă de un an de la data expirării.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.trasemneăză:  icretaru cncraj/il municipiului, Jr. Auro


i

I

!

I          Nr. 433 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)