Hotărârea nr. 432/2020

Hotărârea 432/2020 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 302969/1/26.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 303012/45/30/26.06.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj pentru imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 670, 676 alin. 1 și 680 alin. 2 Cod civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în cartea funciară, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a cotei de 24/25 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19, teren intravilan în suprafață de 1000 mp., cu nr. topo. 10404, din CF nr. 255487 Cluj-Napoca, în baza Decretului de expropriere nr. 341/1977 privind amplasarea unor obiective de investiții în afara perimetrelor construibile ale localităților, exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri și construcții, demolarea unor construcții, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri.

Art 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune, în natură, proporțional cu cotele de proprietate ale fiecărei părți, asupra imobilului în suprafață de 1000 mp., cu nr. topo. 10404, înscris în CF nr. 255487 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului localal municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 24/25 parte și Butnaru Anca și Opriș Alexandra, în cotă de 1/25 parte, astfel:

 • - imobilul teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19, cu nr. topo. 10404/1, în suprafață de 960 mp., care va fi reînscris în 255487 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 26, cu nr. topo. 10404/2, în suprafață de 40 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea lui Butnaru Anca și Opriș Alexandra.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onițiu nr. 19, întocmită de PFA Colțan Dan Mihai, aut. seria RO-B-F nr. 0785/2010, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează doamna Olah Emese, consilier local și viceprimar, pentru îndeplinirea formalităților legale privind ieșirea din indiviziune.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 432 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 432/2020

MEMORIU TEHNIC • 1. Adresa imobilului: intravilan mun. Cluj-Napoca, str. Hațeg, nr. 26, jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării : documentație pentru obținerea Hotărârii de Consiliu Local Cluj Napoca

 • 3. Scurta prezentare din teren :

 • a) Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

- studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuiesc

procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;

documentare la OCPI/BCPI Cluj in legătură cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: înregistrări in baza de date digitala a OCPI-ului, harți si planuri.

stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren

 • b) Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilan mun. Cluj-Napoca, str. Hațeg, nr. 26, jud. Cluj, si are ca vecini: la nord- strada Virgil Onitiu, est - nr. topo. 10405/2, nr. cad. 263848, la sud- nr. cad. 274024 iar la vest - strada Hațeg.

 • c) Descrierea generala a imobilului cu prezentarea situației juridice actuale si propuse a se dispune prin HCL.

cl. Situația juridica actuala a imobilului

Imobilul obiect al prezentei documentații este inscris in CF 255487 Cluj-Napoca, provenita din conversia de pe hârtie a CF 19552 Cluj, avand nr. topo. 10404, si este constituit din teren in suprafața de 1000 mp, categoria de folosința curți construcții, teren intravilan Cluj Napoca, strada

Onitiu, nr. 19, proprietari:

 • - Sglimbea Maria, asupra cotei de 24/25 parte din imobil - înscriere din 11.01.1939;

 • - Butnaru Anca si Opris Alexandra, asupra cotei de 1/25 parte din imobil - înscriere din 29.02.2008 - operata in cartea funciara in baza Dispoziției de restituire, de propunere privind acordarea de despăgubiri si de respingere parțiala nr.

11629/19.12.2007;

c2. Situația faptica a imobilului

Imobilul obiect al prezentei documentații este situat in zona care a făcut obiectul

Decretului de expropriere nr. 341/23.09.1977, prin care s-au expropriat terenuri in suprafața de 9482 mp in vederea construirii unor blocuri de locuințe in zona centrala a cartierului Nicolae Grigorescu din municipiul Cluj Napoca.

Din tabelul 8 anexa la decretul de expropriere, precum si din documentația Întocmită in vederea exproprierii rezulta faptul ca imobilul înscris in CF 19552 Cluj , avand numărul topografic 10404, in suprafața de 1000 mp, situat pe strada Virgil Onitiu nr. 19, proprietatea lui Sglimbea Maria, a fost expropriat in întregime.

In urma verificărilor efectuate la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj Napoca, a rezultat faptul ca deși Decretul de expropriere nr. 341/23.09.1977 nu a fost operat in cartea funciara, in ceea ce privește imobilul din CF 19552 Cluj, acesta a produs efecte adica pe acest teren este edificat actualmente Blocul LI situat din punct de vedere administrativ pe strada Hațeg nr. 26, de asemenea o parte din acest teren este afectata de strada Hațeg.

In aceasta zona pe langa decretul de expropriere menționat mai sus au mai fost operate alte doua decrete de expropriere si anume: Decretul de expropriere nr. 196/1963 si Decretul de expropriere nr. 22/1964 in urma carora parcelele cu numerele topografice din zona au fost transcrise in CF 31323 Cluj apoi au fost comasate si redistribuite astfel incat terenul aferent Blocului LI, situat din punct de vedere administrativ pe strada Hațeg nr. 26, a fost înscris in cartea funciara 262044 Cluj cu numărul topografic 10383, in suprafața de 470 mp, actualmente acest teren fiind in proprietatea colectiva a proprietarilor de apartamente din acest bloc.

In anul 2001 Butnaru Anca si Opris Alexandra au solicitat in baza notificărilor înregistrate sub nr. 4715/3 si 47220/3 din 10.08.2001 si nr. 67857/3 din 13.11.2001, plata despăgubirilor sau alocarea unui teren echivalent pentru terenul in suprafața de 1000 mp de pe str.Virgil Onitiu, nr. 19.

Solicitarea acestora a fost soluționată prin Dispoziția de restituire, de propunere privind acordarea de despăgubiri si de respingere parțiala nr. 11629/19.12.2007, prin care se restituie in natura suprafața de 40 mp din parcela înscrisa in CF 19552 Cluj, situata in str. Virgil Onitiu, nr. 19, in favoarea lui Butnaru Anca si Opris Alexandra, pentru diferența de 960 mp, din nr. topo 10404, se propune acordarea de despăgubiri in condițiile legii speciale privind regimul stabilirii plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

In anul 2008 Butnaru Anca si Opris Alexandra si-au înscris dreptul de proprietate asupra suprafeței de 40 mp, dobândiți in baza Dispoziției de restituire, de propunere privind acordarea de despăgubiri si de respingere parțiala nr. 11629/19.12.2007, in cota indiviza de 1/25 din parcela cu numărul topografic 10404 din CF 19552 Cluj, restul cotei de 24/25 fiind in continuare înscrisa in cartea funciara in favoarea vechii proprietare Sglimbea Maria deoarece Decretul de expropriere 341/1977 nu a fost operat in cartea funciara.

Conform celor prezentate mai sus se poate constata faptul ca situația de carte funciara nu reflecta situația corespunzătoare rezultata in urma Decretului de expropriere 341/1977 si a Dispoziției de restituire, de propunere privind acordarea de despăgubiri si de respingere parțiala nr. 11629/19.12.2007.

Astfel ca pentru clarificarea acestei situații, Butnaru Anca si Opris Alexandra, au promovat prezenta documentație in vederea obținerii unei Hotarari de Consiliu Local al Municipiului Cluj Napoca prin care sa se actualizeze situația din CF 19552 Cluj, convertit in CF 255487 Cluj Napoca, prin Înscrierea dreptului de proprietate, dobândit de Statul Roman prin Decretul de expropriere 341/1977, asupra cotei de 24/25 proprietatea lui Sglimbea Maria, din numărul topo 10404, in suprafața de 1000 mp, urmata de ieșirea din indiviziune a suprafeței de 40 mp, corespunzatoarea cotei de 1/25 din numărul topo 10404, proprietatea lui Butnaru Anca si Opris Alexandra.

Pentru operarea in cartea funciara a ieșirii din indiviziune propun următoarele operațiuni: Etapa I

 • - asupra cotei de 24/25, proprietatea lui Sglimbea Maria, din numărul topografic 10404, inscris in CF 19552 Cluj, convertit in CF 255487 Cluj Napoca, se va inscrie dreptul de proprietate cu titlu de drept expropriere in baza Decretului de expropriere 341/1977, in favoarea Municipiului Cluj Napoca.

Etapa II - sistarea indiviziunii

 • - parcela cu numărul topografic 10404, in suprafața de 1000 mp, inscrisa in CF 19552 Cluj, convertit in CF 255487 Cluj Napoca, avand ca proprietari: Municipiul Cluj Napoca asupra cotei de 24/25 si Butnaru Anca si Opris Alexandra asupra cotei de 1/25 se va dezmembra astfel:

- parcela cu numărul topografic 10404/1 in suprafața de 960 mp, va ramane inscrisa in cartea funciara veche 19552 Cluj in favoarea Municipiului Cluj Napoca, urmând ca după sistarea indiviziunii aceasta suprafața sa se comaseze cu parcela cu numărul topografic 10397/1,10395/1/1,10395/2/1,10394/1/1,10405/1/1,10406/2/1/1,10407/1/1/1,10407/2/1/1,104

09/1/1,10409/2/1/1,10387/1,10388/1 Alei si spatii verzi in suprafața de 4965mp, din cartea funciara veche 31327 Cluj, convertita in CF electronic 330449;

- parcela cu numărul topografic 10404/2 in suprafața de 40 mp, se va inscrie intr-o carte

funciara noua, cu titlu de prima înscriere cu număr cadastral nou in favoarea lui Butnaru

Anca si Opris Alexandra;

Cele propuse mai sus sunt prezentate si in tabelul de mișcare parcelara anexat prezentului memoriu tehnic.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

 • a) Metodele si aparatura folosita la măsurători:

Pentru realizarea măsurătorilor s-a utilizat tehnologia măsurătorilor GPS - metoda RTK (corecțiile preluandu-se de la statia permanenta Rompos Cluj).

- aparatura folosita: un GPS Kronos 200 cu dubla frecventa.

 • b) Sistem de coordonate: - STEREOGRAFIC 1970; Trapez: L-34-48-C-a-3-II.

 • c) Puncte geodezice vechi si noi folosite: -

 • d) Starea punctelor geodezice vechi: -

 • e) Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice: măsurători GPS - prin metoda RTK.

 • f)  Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafeței sunt prezentate in documentație, acestea fiind realizate astfel incat sa nu existe suprapuneri cu imobilele alaturate care au numere cadastrale atribuite.

Data: 20. 11. 2019

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN CARTEA FUNCIARA

Nr.

C.F.

Nr. topo.

Nr. cad.

Descriere imobil

Suprafața (mp.)

Proprietari

Cota

255487 Cluj

Napoca CF vechi 19552 Cluj

10404

-

Teren intravilan, strada Onitiu, nr. 19

1000

Sglimbea Maria

Butnaru Anca Opris Alexandra

24/25

1/25

SITUAȚIA PROPUSA

Etapa I - înscrierea in cartea funciara a Decretului de expropriere nr. 341/1977

Nr.

C.F.

Nr. topo.

Nr. cad.

Descriere imobil

Suprafața (mp.)

Proprietari

Cota

255487 Cluj Napoca CF vechi 19552 Cluj

10404

-

Teren intravilan, strada Onitiu, nr. 19

1000

Municipiul Cluj Napoca

Butnaru Anca Opris Alexandra

24/25

1/25

Etapa II SITUAȚIA PROPUSA - sistarea indiviziunii

Nr.

C.F.

Nr. topo.

Nr. cad.

Descriere imobil

Suprafața (mp.)

Proprietari

Cota

255487 Cluj Napoca CF vechi 19552 Cluj

10404/1

-

Teren intravilan, strada Onitiu, nr. 19

960 mp

Municipiul Cluj Napoca

1/1

Nou

Cluj Napoca

10404/2

Nou

Prima înscriere

Teren intravilan, strada Hațeg 26

40 mp

Butnaru Anca Opris Alexandra

1/1

Observație : După sistarea indiviziunii parcela cu numărul topografic 10404/1 se va comasa cu parcela cu numărul topografic 10397/1,10395/1/1,10395/2/1,10394/1/1,10405/1/1,10406/2/1/1,10407/1/1/1,10407/2/1/1,10409/1/1,10409/2/1/1,10387/1,10388/1 Alei si spatii verzi in suprafața de 4965inp, diii Gartea funciara veche 31327 Cluj, convertita in CF electronic 330449;

întocmit, expert tehnic judiciar Colțan DanJMHhai


întocmit, expert tehnic judiciar Colțan JpanJ^iHâi

d<


PLAN de SITUAT7E

Scara 1:500 propusa


Municipiul Cluj Napoca Nr topo 10397/1,10395/1/1,10395/2/1,10394/1/1,10405/1/1,10406/2/1/1, 10407/1/1/1,10407/2/1/1,10409/1/1,10409/2/1/1,10387/1,10388/1

Strada Virgil Onitiu M

Municipiul ClujNap( s=960mp

Nrtopo 10404/1


: - w -,'C .

11             ' -20'

^14 ’ . \    ’ ’a.

21.00m
Butnaru Anca °Pns Alexandra S-40 mp 10404/2


X [m] Y [m] 586770.743 390190.760 586772.762 390192.251

15 586774.344 390203.652

19            390205.901

390209.363 ^Qn2C3. '390209.831

2.510 H- 510

2.5531

3.541 I 1-265 I 1 ■ 662 / .19.192 I


1"          J44

19 586775.037

I 113 586775.781    — .joj

 • 103 586774.537 1390209.595

 • 104 586772.892 |390?na o —

S=39.81mp


întocmit,             :'

Expert tehnic judiciar- ; - _ '■ Coltan Dan Mihai ,


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 255487 Cluj-Napoca


Nr. cerere


22O71C


Ziua         03


Luna         12

Anul       2013


Cod verificare

100064775410


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:19552

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrOnițiu, Nr. 19, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10404

1.000

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

270 / 11/01/1939

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 24/25

Al

1) SGLIMBEA MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 19552)

25461 / 29/02/2008

Act nr. 11629/2007 emis de Primăria Cluj;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 1/25

Al

 • 1) BUTNARU ANCA

 • 2) OPRIS ALEXANDRA__________

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 19552)

 • C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte tunciara Nr. 255487 Comuna/Orăș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa N'r, 1 La Partea !

Teren

1 Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10404

1.000

j

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(/’mnTt’frw pertf'-i acssi u robii nua jo&igsfJ

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

l aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

1.000

-

-

Loc de casă

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2015, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/12/2018, 09:10


■n

f î~i r < ■ ■          ''        'Z-

! “LC L: £T -L <

— -cJ        '—j           ?i"';T P

// CERTIFICAT V

// .DE! i

Expert tehnic judiciar f o'MP’orizare

Ing. Coltan Dan Mihai i ■( wiaRo-B-FNr. 0785/20iqL &

COLȚAN, “S '1 dan - MIHAI

_.Sj

i' |               rfGOB^