Hotărârea nr. 431/2020

Hotărârea 431/2020 - Însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap.2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 300731/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 300797/451 din 25.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată;

Reținând prevederile art. 4 lit. a și art. 20, art. 21, art. 22 alin. 1-4, art. 28 din Legea nr. 550/2002, actualizată, ale art. 9, art. 10, art. 11 alin. 1-3 din H.G. nr. 1341/2002, actualizată, ale Hotărârii Consiliului local nr. 251/2002 privind aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, pentru vânzare, conform Legii nr. 550/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, nr. 694/2004, nr. 40/2005, nr. 593/2005, nr. 791/2005, nr. 230/2006, nr. 442/2006, nr. 748/2007, nr. 835/2007, nr. 213/2008, nr. 903/2018 și nr. 391/2019, ale Hotărârii Consiliului local nr. 258/2011 privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015, nr. 392/2019 și nr. 402/2019, ale Hotărârii nr. 362/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și ale Procesului-verbal al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 din data de 22.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139, 196 și 363 alin. 1, 4 și 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de Prev Construct S.R.L. în scopul vânzării în baza Legii nr. 550/2002 a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap. 2, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, parter, ap. 2, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și Direcția Juridică.

Nr. 431 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 431/2020

S.C. PREVCONSTRUCTSRL

Membru corporativ ANEVAR

Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu, nr. 24/7 tel. 0264/546.366; 0722/285.718

E-mail: prevconstruct@gmail. corn

RAPORT DE EVALUARE

SPAȚIU REZIDENȚIAL-ADMINISTRATIV

Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr. 47, ap 2 ' .

Proprietar: STATUL ROMÂN

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Evaluator: SC PREV CONSTRUCT SRL

Octombrie 2019

SINTEZA EVALUĂRII

Tipul proprietății

Proprietate imobiliara de tip rezidențial-administrativ

Localizare

Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr. 47, ap 2

Proprietar

STATUL ROMÂN conform dreptului de proprietate intabulat in CF nr. 262276-C1-U2 Cluj-Napoca nr. cad 262276-C1-U2 și CF nr. 262276-C1 nr. cad262276-Cl

Scopul evaluării

stabilirea valorii de piața a proprietății imobiliare pentru vânzare la licitație publică în baza Legii 550/2002

Condiții limitative

din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării rezulta ca proprietatea imobiliara nu este ipotecată și nici închiriată. Raportul de evaluare s-a. făcut cu preluarea dimensiunilor din releveul pus la dispoziție de reprezentanții proprietarului.

Terenul

terenul, in cota indiviză comună

Cea mai buna utilizare

teren construit, spatii rezidențiale si. administrative              .

Metode de evaluare utilizate

-abordarea prin piață          V= 209.460 RON (44.075 EUR)

-abordarea prin venit          V= 188.410 RON (39.650 EUR)

Rezultatul evaluării

in opinia evaluatorului, valoarea proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare este :

V= 209.460 RON (44.075 EUR)

Valoarea nu conține TVA

Curs valutar utilizat

4,7524 RON/EUR comunicat de BNR pentru data de 16.10.2019

Cluj-Napoca

16.10.2019SC Prev Construct SRL ing. Comeliu Vlad

CERTIFICARE

Referitoare la:

Evaluarea proprietății imobiliare- Spațiu rezidențial-administrativ situat în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr. 47, ap 2, in vederea estimării valorii de piață pentru vânzare la licitație publică în baza Legii 550/2002.

Imobilul analizat este in proprietatea STATULUI ROMÂN conform extrase CF anexate în copie.

Față de prezentul raport de evaluare precizez:

 • •  Prezentul raport de evaluare este valabil numai în exemplar original (ștampile și semnături);

 • •  Afimațiile susținute în prezentul raport de evaluare sunt reale și concrete;

 • •  Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport de evaluare sunt limitate numai de ipotezele și concluziile limitative și se constituie ca analiză nepărtinitoare;

 • •  Nu am nici un interes actual sau de perspectivă față de proprietatea ce face obiectul acestui raport, nu am nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate;

 • •  Contractarea lucrării și remunerarea evaluatorului nu s-a făcut în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

 • •  Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venită din partea beneficiarului sau altor persoane care au interese față de beneficiar sau de aprobarea unui împrumut legat de proprietate;

In deplină cunoștință de cauză, analizele, opiniile și concluziile exprimate de evaluator au fost realizate în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare ANEVAR 2018 si cu cerințele “Codului deontologic al profesiei de evaluator” anexă la Statutul asociației profesionale ANEVAR (ai cărui membri suntem);

 • •  Certific faptul că utilizarea raportului de evaluare intocmit poate fi insoțită de verificarea lui în conformitate cu Standardul Internațional de Evaluare “SEV400 Verificarea evaluărilor”;

 • •  In prezent sunt membru ANEVAR, atestat atât pentru secțiunea “evaluarea proprietăților imobiliare”, cât și pentru secțiunea “evaluare întreprinderi”.

 • •  Evaluatorii dețin poliță de asigurare a răspunderii profesionale la Allianz Țiriac Asigurări;

 • •  Declarăm pe proprie răspundere că nu avem cazier și nu am suferit condamnări pentru infracțiuni prevăzute de lege;

 • •  Prin prezenta certific faptul că suntem competenti să efectuăm acest raport de evaluare;

RAPORT DE EVALUARE

Cap. 1. Obiectul si scopul reevaluării

Prezentul raport de evaluare are ca obiect spațiul rezidențial-administrativ situat in Cluj-Napoca, Str. Dorobanților nr. 47, ap 2, evaluare necesara pentru vânzare la licitație publică în baza Legii 550/2002.

Raportul de evaluare este destinat numai beneficiarului si scopului declarat, utilizarea in alte scopuri se va face numai cu acordul prealabil al executantului Raportului de evaluare.

Cap. 2. Date generale de identificare

Spațiul din Cluj-Napoca, Str. Dorobanților nr. 47, ap 2 este situat in zona centrală a municipiului Cluj Napoca, la parterul unui imobil cu regim de înălțime P, într-o zonă de spații comerciale, clădiri administrative si rezidențiale, fără vitrina la stradă.

Amplasarea pe principala artera de circulație a municipiului Cluj-Napoca pe direcția vest-est, intr-o zona cu circulație intensa, situează proprietatea intr-o zona favorabila sediilor de firme, spatiilor comerciale si de servicii care necesită zone centrale cu vaduri comerciale. Distanța până la gara municipiului Cluj Napoca este de cca. 2.500 m și față de Autogara de cca. 3.000 m, amplasare ce favorizează activitățile rezidential-administrative.

2.1 Situația juridica a spațiului

Imobilul este in proprietatea STATULUI ROMÂN, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, este înscris în CF nr. 262276-C1-U2 Cluj-Napoca nr. cad 262276-C1-U2 și CF nr. 262276-C1 nr. cad 262276-C1. Conform înscrierii în CF spațiul este compus din 1 cameră, bucătărie, hol, WC având Su = 30,59 mp, cu pic în cota de 22,45/100 înscrise în cartea funciară colectivă nr. 129004 Cluj Napoca.

 • 2.2. Caracteristici constructive

Imobilul analizat este la parterul unui imobil cu regime de înălțime P, amplasat în curtea interioară și a fost edificat in 1952.

Structura de rezistenta este din fundații din beton, pereți din. zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din țiglă.

Finisajele exterioare sunt din tencuieli drișcuite și zugrăveli simple (degradate). ■

La interior finisaje sunt degradate aproape integral: pardoseala din bucătărie este degradată integral, are zone în care a fost spartă pardoseala, cea din hol este cu fisuri și denivelări la parchet, cea din cameră are parchetul degradat (într-un colț este denivelat datorită-.--c.edării fundației). Pereții interiori sunt tencuiți și zugrăviți simplu, bucătăria este echipată cu o chiuvetă de fontă, camera are sobă de teracotă pe gaz, are racord la electricitate.

La momentul analizei bucătăria și WC-ul nu sunt funcționale, camera necesită refacerea finisajelor.

Tâmplăria exterioară și cea interioară este din lemn, degradată.

încălzirea camerei este asigurată de o sobă de teracotă pe gaz care nu s-a putut verifica dacă funcționează.

~ ■ AfâTlă mterior'cât șflă exterior pereții prezintă degradări fiâtorită infiltrațiilor de apă .din'sol; ~ Starea tehnica este satisfăcătoare.

Clădirea este racordata la rețeaua de apa, canalizare, energie electrica și gaz.

La exteriorul spațiului există un WC echipat cu vas WC ce are accesul prin exteriorul apartamentului (la momentul analizei este utilizat ca magazie).

Suprafața utila a spațiului (conform plan și CF puse la dispoziție de proprietar) Su= 30,59 mp, Sc = 41,95 mp.

Cap. 3. Premizele evaluării

3.1.Ipoteze si condiții restrictive

Raportul de evaluare a fost elaborat in următoarele ipoteze :

 • •  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele prezentate de către proprietar (extras CF, schiță spațiu).

 • •  Proprietatea este evaluata ca fiind libera de orice sarcini.

 • •  Informațiile furnizate sunt' considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garanție asupra preciziei lor.

 • •  Toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte;

 • •  Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mâi mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situării sau pentru obținerea studiilor si expertizelor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.

 • •  Se presupune ca proprietate este in deplina concordanta cu toate reglementările locale si republicane privind mediul Înconjurător.

 • •  Se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementările si restricțiile urbanistice.

 • •  Nu a fost observata de către evaluator existenta unor materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate; evaluatorul nu are cunoștința de existenta unor asemenea materiale pe sau in proprietate. Evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste substanțe potențial periculoase ce pot afecat valoarea proprietății. Valoarea estimata se bazeaza pe ipoteza ca nu exista asemenea materiale ce ar afecta valoarea proprietății. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice lucrare tehnica necesara pentru descoperirea lor. Clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniu, daca considera necesar.

 • •  Evaluatorul a utilizat îri estimarea valorii numai informațiile (pertinente, verificabile) pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea și altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință.

Acest raport a fost elaborat in următoarele condiții generale limitative:

® Posesia acestui raport in original sau a unei copii, nu da dreptul de a-1 face public.

 • •  Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta ulterioara jr

sau sa depună mărturie in instanța.

 • •  Conținutul acestui raport, atat in totalitate sau in parte (in special concluziile, identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat), nu va fi difuzata in public prin publicitate, relații publice, știri sau alte medii de informare fâra aprobarea scrisa a evaluatorului.

 • •  Orice estimare a valorii din acest raport se aplica proprietății considerata in întregime si orice diviziune in elemente sau drepturi parțiale va anula aceasta evaluare.

 • •  Previziunile sau estimările de exploatare conținute in raport sunt bazate pe condițiile actuale ale pieței, pe factorii anticipați ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabilaTPrin urmare, aceste previziuni se pot schimba funcție de condițiile viitoare.

 • 3.2. Valabilitatea raportului

Raportul de evaluare este valabil la data evaluării după aceasta data fiind necesara o reevaluare.

Prezentul raport de evaluare nu este valabil decât pentru destinatarul lucrării și numai în formă originală.

In cazul în care evoluțiile pieței financiare prezintă un salt important sau pe piața specifică imobiliară apar modificări semnificative ale elementelor cu ponderi relevante se impune, de asemenea, o reevaluare.

Totodată valoarea exprimată este valabilă numai în ipotezele și condițiile restrictive exprimate, orice element care conduce la neîncadrarea în aceste din urmă, impunând actualizarea lucrării.

3.3 Domeniul (competenta) evaluării

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către proprietar, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.

In conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator simt valabile la data prezentata in raport si inca un interval de timp limitat după aceasta data, in care condițiile specifice ale pieței imobiliare nu suferă modificări semnificativenare afecteaza opiniile estimate.

Acest raport de evaluare este destinat scopului precizat si numai pentru „uzul destinatarului . Raportul este confidențial, strict pentru destinatar si evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de alta persoana, in nici o circumstanța.

3.4.Standarde

La elaborarea raportului de evaluare s-au avut in vedere recomandările standardelor interne in concordanta cu cele europene si internaționale.

3.4. Definiția valorii de piața si data evaluării

Valoarea de piața este definita in Standardele de evaluare ANEVAR 2018, standard aplicat in Romania.

Valoarea de piața este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, intre un cumpărător hotărât si un vânzător hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketingadecvat și în care pârtie au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si far a constrângere. ”

Estimarea valorii de piața s-a făcut la data de 16.10.2019 pentru cursul comunicat de BNR de 4,7524 RON/EUR.

Cap. 4. Analiza cererii, ofertei, echilibrul pieței

4.7. Definirea pieței, analiza cererii și ofertei

Piața imobiliară este definită ca fiind interacțiunea dintre persoane fizice sau juridice care procedează la schimbarea unor drepturi de proprietate contra altor bunuri, valori sau bani. Această piață se definește pe baza tipului de proprietate, a potențialului de a produce venituri, al localizării, al caracteristicilor investitorilor si al chiriașilor.

Influențele care se fac resimțite asupra pieței imobiliare sunt date fie atitudinile, motivațiile și interacțiunile dintre vânzător și cumpărător și are caracteristici mult diferite de cele ale piețelor eficiente. Este sensibilă de situația pieței muncii și stabilitatea veniturilor, iar deciziile de cumpărare de valori imobiliare sunt influențate de tipul de finanțare, durata de rambursare a creditului și de rata dobânzii. Piață imobiliară este o piață care nu se autoreglează, ea fiind influențată de reglementările guvernamentale sau locale și de informațiile despre tranzacții similare efectuate pe piața liberă. Deși pot apărea decalaje între cerere și ofertă precum și un anumit nivel de distorsionare a informațiilor, cererea se poate modifica datorită unor schimbări rapide sau majore în structura populației sau a veniturilor.

în cazul de față proprietatea subiect este o proprietate imobiliară de tip rezidențial-adminisfetiv localizată în zona centrală a municipiului.

Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifesta dorința pentru cumpărare sau inchiriere, la diferite preturi, pe o anumita piața, intr-un anumit interval de timp. O piață imobiliară se aliniază mai încet la nivelul și tipul cererii drept pentru care valoarea proprietăților tinde să evolueze direct cu schimbările mărimea cererii. Cererea poate fi analizată sub cele două aspecte ale sale: calitativ și cantitativ. Pentru im anumit tip de proprietate, analiza cererii se concentrează asupra utilității oferită de un anumit tip de proprietate, identificându-se astfel potențialii utilizatori ai acesteia (cumpărători sau chiriași).

în zona în care se află amplasat spațiul evaluat există un număr relativ mare de spații comerciale, toate fiind ocupate, amplasamentul prezentând o atractivitate comercială. Această zonă este deservită de mijloace de transport în comun (autobuze, troleibuze și tramvai) ce au stații în apropiere. în afara cererii de spații comerciale cu profil de comerț, în această zonă există și o cerere de spații pentru alte activități de prestări de servicii (cabinete medicale, cabinete notariale, coafor, studio foto etc.).

Această cerere se menține la un nivel relativ ridicat, ea fiind în concordanță cu poziția economică și comercială a municipiului Cluj Napoca. In ultimii ani activitatea comercială este în revigorare, fapt care a avut ca efect direct și creșterea valorilor acestor tipuri de proprietăți. In oraș au apărut tot mai multe firme noi care au nevoie de spații în care să-și dezvolte activitatea. Cererea de spatii comerciale, birouri de reprezentanță, depozite și mici ateliere, etc., este în oarecare creștere.

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anume preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

Puterea economică și anvergura firmelor private, potențiale cliente ale acestei piețe le determină pe acestea să-și desfășoare activitatea în spații obținute prin transformarea (adaptarea) unor apartamente situate la parterul unor blocuri de locuințe sau în spații cu chirii accesibile.

Cererea pentru proprietăți imobiliare cu destinația de spatii administrative in zona analizată este la un nivel ridicat in comparație cu nivelul ofertei reale care este mai scăzută și departe de a satisface cererea pieței. Cererea se manifesta pentru o varietate mare de tipuri de spatii: situate la parter de case și având amenajări de spații comerciale, spatii independente, spatii.amenajate din case

• i :      " de locuit. In principal cererea vine din partea actualilor chiriași ai spatiilor dar si din partea altor societăți comerciale ce s-au dezvoltat sau unele nou create.

In acest context proprietății imobiliare îi va fi conferită cea mai buna utilizare ca spațiu rezidențial-administrativ, ținând seama de amplasamentul si de dotările de care dispune.

In prezent, piața imobiliara a municipiului Cluj-Napoca. pentru proprietăți rezidențial-administrative se afla in dezechilibru. Factorul care apropie in oarecare măsură cuantumul cererii de cel al ofertei este dat de puterea financiara scăzută a potențialilor cumpărători. Acest fapt are drept urmare o reprimare a unei parti a cererii care nu se mai manifesta pe piața din cauza perceperii imposibilității de a încheia o tranzacție.

Ținând cont de aspectele prezentate mai sus, se poate concluziona ca piața proprietăților imobiliare, specifice proprietății imbiliare evaluate in prezentul raport, se caracterizează printr-un nivel al cererii apropiat nivelului ofertei, piața astfel definita fiind o „piață a cumpărătorilor”.

Cap. 5. Bibliografie utilizată la evaluare

* Standarde de Evaluare: ANEVAR 2018:

SEV 100 Cadru general

SEV 101 Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 Implementare

SEV 103 Raportare

SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

SEV 233 Investiția imobiliară în curs

SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului

*Evaluarea proprietăților imobiliare-curs ANEVAR

*Ghid practic de evaluare-coordonator Sorin V. Stan- Biblioteca ANEVAR

^Evaluarea proprietarii imobiliare-Appraisal Institute USA (traducere ANEVAR).

Cap. 6. Evaluarea proprietății imobiliare

6,1. Analiza celei mai bune utilizări

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii imobiliare selectata din diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare se va considera atat pentru teren (in ipoteza ca ar fi liber), cat si pentru proprietatea imobiliara existenta (teren si construcțiile de pe el), iar concluziile trebuie.sa fie coerente.

Pentru a fi luata in considerație, cea mai buna utilizare trebuie sa Îndeplinească patru criterii, ea trebuind sa fie legal permisa, fizic posibila, financiar fezabila si maxim profitabila.

Ținând seama de aceste considerente, in cazul proprietarii imobiliare de evaluat, cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit

Ținând cont de tipul construcției aferente proprietarii imobiliare, de dotările existente si de amplasarea acesteia, cea mai buna alternativa posibila pentru proprietatea analizata este cea de spațiu rezidențial - administrativ.

Analizând aceasta alternativa prin prisma criteriilor amintite, rezulta:

-este permisibila legal: este conforma cu avizele existente ;

-îndeplinește condiția de fizic posibila: este dotata cu utilitari specifice, capacitatile acestora fiind suficiente, imobilul are acces favorabil;

-criteriul fezabil financiar presupune ca veniturilor provenite din exploatarea proprietarii acopera cheltuielile de exploatare, condiție care este îndeplinita ;

hnaxim’productivâ/’fefennduTse^lă^loărea proprietății imobiliare in condițiile exploatării in varianta aleasa.

 • 6.2. Metode de evaluare

Pentru determinarea valorii de piață așa cum a fost ea definită anterior, se pot aplica următoarele metode de evaluare :

-abordarea prin cost construcții

-abordarea prin piață

-abordarea prin venit

Abordarea prin cost nu a fost utilizată deoarece valoarea obținută prin aceasta metodă reprezintă o valoare tehnică, rezultată pe baza prețurilor actuale ale materialelor de construcții și a manoperei, care nu reflectă preturile ce se practica pe piața libera.

6.2.1. Abordarea prin piață

Abordarea prin piață utilizează analiza comparativa: estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietari similare si compararea celei care trebuie evaluata cu- aceste proprietari. Premisa majora a metodei este aceea ca valoarea de piața a unei proprietari imobiliare este in relație directa cu preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Analiza comparativa se axeaza pe asemănările si diferentele intre proprietari si tranzacții, care influențează valoarea. Acestea ar putea cuprinde diferentele in drepturile de proprietate evaluate, motivația cumpărătorilor si a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieței la momentul vanzarii, dimensiunile, amplasamentul, caracteristicile fizice si economice, utilizarea, componente non-imobiliare.

Tn zona in care este amplasata proprietatea imobiliara ce se evalueaza sunt puține oferte la vânzare, existând totuși informații in ceea ce privește preturile de tranzacționare a unor proprietari asemanatoare.

Analiza comparativa ca proces analitic are patru etape:

-identificarea elementelor de comparație ce afecteaza valoarea proprietății evaluate

-compararea atributelor fiecărei proprietari comparabile cu cele ale proprietarii evaluate si aprecierea diferentelor pentru fiecare element de comparație

-obținerea corecției nete pentru fiecare tranzacție comparabila si aplicarea ei asupra prețului

-efectuarea unei comparații globale a proprietarilor comparabile corectate sau clasificate si extragerea unei singure valori din gama de valori rezultata.

în cazul proprietarii analizate cu suprafața utilă de 30,59 mp și teren deținut în cotă indiviză, s-a putut aplica abordarea prin piață deoarece există informații despre imobile asemănătoare recent ofertate la vanzare și care au o configurație arhitecturală comparabilă cu imobilul de evaluat. La prețul de oferta s-a aplicat o reducere de 10%, considerând ca aceasta este marja de negociere.

ti

Proprietatea comparabila A - Spațiu birou 39 mp, ultracentral,finisat

Va propun spre vanzare un spațiu de birou situat ultracentral.

Acesta are.o suprafața utila de 39 mp, este finisat, dispune de centrala termica proprie, geamuri pvc, podele din gresie si parchet.

Este compus din 2 incaperi identice, un hol si un grup social.

Exista posibiliate de recompartimentare.

Spațiul se pretează atat pentru activitati de birou, cat si pentru investiție in regim hotefiefsăiTchirie. Pentru mai multe detalii sau pentru o vizionare, va rog sa ma contactați!

https://wwAV.weltimobiliare.ro/vanzare-spatiu-comercial-cluj-napoca-centi~u-id-47785.html

95.000 EURO

Telefon 0364.642223

15.10.2019 09:05

 • •  Oraș Cluj-Napoca

 • •  Cartier Centru

 • •  39mp

Welt Imobiliare

Welt Imobiliare este o agenție imobiliara din Cluj Napoca care activeaza cu succes pe piața de profil incepand din anul 2003. Prin calitatea serviciilor oferite, Welt Imobiliare si-a castigat inca de la începutul activitatii un bun renume, fiind azi o firma importanta si respectata in Cluj Napoca.

Indiferent de tipul tranzacției imobiliare, va oferim un număr mare de oferte imobiliare. Fie ca doriți sa cumpărați sau sa inchiriati un imobil, pe www.weltimobiliare.ro găsiți toate tipurile de imobile, apartamente in blocuri vechi sau in construcții noi, ansambluri rezidențiale, case si vile, terenuri, spatii comerciale, industriale si de birouri.

http ://www. weltimobiliare.ro

Detalii anunț

 • •  Pers, fizica sau agenție Agenție

 • •  Suprafața 39 mp

Proprietatea comparabila B - Spațiu comercial, ideal birou, zona P-ta Unirii

Va oferim spre vanzare spațiu de birou in Centru, zona P-ta Unirii, suprafața 58 mp, parter cu gemuri spre curtea interioara, finisat modem.

Se pretează atat pentru birou cat si pentru alte activitati comerciale.

https://www.remsimobiliare.ro/rems-10842-ro-spatiu-comercial-ideal-birou-zona-p-ta-unirii

145.000 EURO

Telefon 0737035885

14.06.2019 10:52

 • •  Oraș Cluj-Napoca

 • •   Cartier Centiu                                                   i.W'j • ' ■

« 58mp

Rems Imobiliare

Noi ne concentram pe doua aspecte majore ale domeniului imobiliar: tranzacții imobiliare - Închiriere, vanzare, cumpărare apartamente, case, spatii comerciale, spatii industriale, birouri, precum si pe managementul proprietăților imobiliare. Scopul nostru este de a ajuta clientii, cu toate nevoile lor imobiliare, facandu-le acestora experiența cat mai plăcută in acest domeniu vast. Noi oferim SOLUȚII 1MOBILLARE!------------------------------— ------------------- -------------- --------------------

https://wvAV.remsimobiIiare.ro/rems-10842-ro-spatiu-comercial-ideal-birou-zona-p-ta-unirii Detalii anunț

• Pers, fizica sau agenție Agenție

« Suprafața 58 mp

Proprietatea comparabila C Spațiu birou de 47 mp, ultracentral, Bd. Eroilor Cluj-Napoca, zona Central - Vezi hartă

Actualizat ieri 14.10.2019

112.800 EUR

Comision: 2%+TVA

Vezi galeria

Anunț publicat de:

Alexandru Sturza Junior Broker

WELT IMOBILIARE PRO

Telefon .0364.644.444

Caracteristici

 • •  Suprafață: 47 mp

 • •  Tip imobil:Casa/Vila

 • •  Regim înălțime: P+IE

 • •   Stadiu construcție: exista

5

Specificații

Welt Imobiliare va propune spre vanzare un spațiu de birou situat in centrul orașului, pe B-dul

Eroilor.

Acesta dispune de o suprafața de 47 mp si se poate vinde atat mobilat, cat si nemobilat/partial mobilat.

încălzirea se face prin centrala termica proprie, totodată spațiul fiind dotat si cu aer condiționat.

Se pretează foarte bine pentru birou de avocatura, notarial sau alte activitati asemanatoare.

Pentru mai multe detalii sau pentru o vizionare, nu ezitati sa ne contactați!

Structura rezistenta: beton

Nr terase:

Nr grupuri sanitare: 1                                                         ' . •

Suprafața construita: 52 mp

Nr garaje: 0

Nr încăperi: 4

Destinație recomandata: birou

Utilități - Sistem încălzire (Centrala proprie); Climatizare (Aer condiționat); Utilitari. generale (Curent,Apa,Canalizare,Gaz,Telefon)

Finisaje - Podele (Gresie,Parchet); Ferestre cu geam termopan (PVC)

Dotări - Contorizare (Apometre,Contor gaz) pretvanzare: 112800 monedavanzare: EUR pretvanzaremp: 2400 monedavanzaremp: EUR

Disponibilitate proprietate: imediat

Proprietatea comparabila D Vanzare spațiu de birouri, zona Centrala Cluj-Napoca, zona Central - Vezi hartă

Actualizat inll.10.2019

65.000 EUR

Comision: 2%

Vezi galeria

Anunț publicat de:

Antonio Porumb Junior Broker CAPITAL IMOBILIARE PRO

Telefon 0731.034.035

Alte telefoane:

0722.745.450

Caracteristici

 • •  Suprafață:45 mp

 • •  Tip imobil: Clădire de birouri

 • •  Regim înălțime:P+IE

 • •  An construcție: 1920

Specificații

Capital Imobiliare va oferă spre vanzare un spațiu de birouri în zona centrala din Cluj-Napoca. Spațiul este compus din 1 încăpere de 45 mp, care necesita renovare.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactați!

Nr terase:

Nr grupuri sanitare: 0

Suprafața construita: 52 mp

Nr garaje: 0

Nr încăperi: 1

Destinație recomandata: birou

Finisaje - Stare interior (Necesita renovare) pretvanzare: 65000 monedavanzare: EUR pretvanzaremp: 1444 monedavanzaremp: EUR

Disponibilitate proprietate: imediat


Element de comparație

Proprietate de evaluat

Proprietate A

Proprietate B

Proprietate C

Proprietate D

Preț de oferta EUR

95,000

145,000

112,800

65,000

Preț de vanzare EUR

85,500

130,500

101,520

61,750

Drepturi de proprietate

complete

complete

complete

complete

complete

Ajustare

0

0

0

0

Preț corectat

85,500

130,500

• 101,520

61,750

Condiții de finanțare

normale

normale

normale

normale

normale

Ajustare

0

0

0

0

Preț corectat .

85,500

130,500

101,520

■ 61,750

Condiții ale pieței

Oct-19

Oct-19

Oct-19

Oct-19

Oct-19

Ajustare

0

0

0

0

Preț corectat

85,500

130,500

101,520

61,750

Localizare

superior

superior

superior

similar

Ajustare

-21,375

. -32,625

-25,380

0

Preț corectat

64,125 .

.97,875

76,140

61,750

Nivel spațiu

P

P

P

P

P

Ajustare

o-

0

0

0

Preț corectat

64,125

97,875.

76,140

61,750

Teren în cotă indiviză ’

da

da

da

da

da

Ajustare

0

0

0

0

Preț corectat

64,125

97,875

76,140

61,750

Șuprafat utila mp

. 30.59

39

58

47

45

Ajustare

-13,828

-46,254

-26,584

. -19,774

Preț corectat

50,297

51,621

49,556

41,976

Finisaj, dotări

inferior

superior

■ superior

superior

inferior

Ajustare

-5,030

-5,162

-4,956

2,099

Preț corectat

45,267

46,459

44,600

44,075

Elemente nonimobiliare

nu

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0

0

0

0

Preț corectat

45,267

46,459

44,600

44,075

Utilizare

admin.

admin.

admin.

admin.

admin.

Ajustare

0

0

0

0Preț corectat EUR

45,267

46,459

44,600

44,075

Ajustare totala neta

-40,233

-84,041

-56,920

-17,675

Ajustare totala neta %

-47.06

-64.40

-56.07

-28.62

Ajustare totala bruta

40,233

84,041

56,920

21,873

Ajustare totala bruta %

47.06

64.40

. 56.07

35.42

Pmffu detenninarearvalorii prin abordarearprixppiatarefectuam corecții’ functie“de' asemanarrsi diferente intre proprietățile de mai sus.

Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

Corecție negociere:

A S-au corectat negativ comparabilele cu 10% pentru negociere;

Drepturi de proprietate:-

% . Nu simt necesare corecții;

Condiții de finanțare:                •

A     Nu sunt necesare corecții;

Condiții ale pieței:

A     Nu sunt necesare corecții;

Localizare:

V S-au corectat negativ comparabilele A, B și C cu -25%, -25% și respectiv -25%, acestea având amplasamente superioare față de cel al proprietății subiect.

Nivel spațiu:

A Nu sunt necesare corecții;

Teren în cotă indiviză comună:

% ' Nu sunt necesare corecții;

Suprafață spațiu:

V S-au corectat comparabilele în funcție de suprafața spațiului.

Finisaje, dotări:

% S-au corectat negativ comparabilele A, B și C cu -10% fiecare, acestea având finisaje superioare față de cele ale proprietății subiect.

A S-a corectat pozitiv comparabila D cu 5%, aceasta având finisaje inferioare față de cele ale proprietății subiect.

Elemente nonimobiliare:

Nu sunt necesare corecții;

Utilizare:


Nu sunt necesare corecții;

In urma aplicării metodei, prin care informațiile au fost analizate, comparate si corectate, funcție de asemanari si diferențieri, a fost aleasa valoarea corectata a proprietății D unde Vcomparatii= 44.075 EUR, echivalent 209.462 LEI deoarece in acest caz, corecția bruta totala este cea mai mica.

Valoarea de piața estimata prin abordarea prin piață este:

V comparatii= 209.460 RON(44.075 EUR)

6.3. Abordarea prin venit

Valoarea de rentabilitate a proprietății imobiliare a fost determinata prin metoda capitalizării directe. Metoda are la baza considerentul potrivit caruia proprietatea imobiliara evaluata constituie o investiție generatoare de venituri. Capacitatea investiției de a produce profit constituie un element esențial care influențează valoarea proprietății.

In cadrul evaluării trebuie rezolvate doua probleme metodologice si practice: -determinarea mărimii venitului anual reproductibil (câștigul disponibil prin închiriere) -stabilirea ratei de capitalizare

In cadrul evaluării s-au utilizat următoarele venituri:

-Venit brut potențial (VBP) care reprezintă venirul total generat de proprietatea imobiliara in condiții de utilizare maxima, înainte de scăderea cheltuielilor operaționale;

-Venitul brut efectiv (VBE) este venitul anticipat ajustat cu pirderile aferente gradului de neocupare;

S-au avut in vedere următoarele considerente:

-La data evaluării, imobilul de evaluat este închiriat in întregime;

-Chiria este perceputa in valuta, plata efectuandu-se in lei, la cursul BNR din ziua efectuării plătii. -Plata chiriei se face lunar, in avans, ne'incluzand TVA-ul si cheltuielile de întreținere, acestea din urma fiind suportate de chiriaș.

Comparabila A : Spațiu comercial, 25mp, ultracentral, in curte comuna Spațiu comercial 25mp, recent renovat, situat in curte comuna.

Compartimentare frumoasa, doua camere, cu zona depozitare si grup sanitar.

Se poate autoriza pentru alimentație publica.

Pentru detalii si vizionari va rog sa ma contactați. P19738

https://www.weltimobiliare.ro/inchiriere-spatiu-comercial-clui-napoca-centru-id-47514.html

600 EURO (24 EUR/mp/lună) Telefon 0364.642223

 • •  Oraș Cluj-Napoca

 • •  Cartier Centru

 • •  25mp

Welt Imobiliare

Welt Imobiliare este o agenție imobiliara din Cluj Napoca care activeaza cu succes pe piața de profil începând din anul 2003. Prin calitatea serviciilor oferite, Welt Imobiliare si-a castigat inca de la începutul activitatii un bun renume, fiind azi o firma importanta si respectata in Cluj Napoca. Indiferent de tipul tranzacției imobiliare, va oferim un număr mare de oferte imobiliare. Fie ca doriți sa cumpărați sau sa inchiriati un imobil, pe www.weltimobiliare.ro găsiți toate tipurile de imobile, apartamente in blocuri vechi sau in construcții noi, ansambluri rezidențiale, case si vile, terenuri, spatii comerciale, industriale si de birouri.

http://www.weltimobiliare.ro

Detalii anunț

 • •  Pers, fizica sau agenție Agenție

 • •  Suprafața 25 mp

Comparabila B : Birou de închiriat in Centru, Cluj Napoca

Spațiu de birouri in zona Pieței Avram lancu!

Va oferim spre închiriere spațiu de birouri in Cluj-Napoca, zona centrala, situat la etajul 1 intr-un imobil cu 2 etaje, curte interioara si interfon.

Cu o suprafața utila de 40mp, are următoarea compartimentare: 2 incaperi semidecomandate si grup sanitar.

Finisajele sunt clasice, cu următoare specificații:

pardoseala cu parchet din lemn masiv;

pereți cu vopsea lavabila;

usi interioare din lemn;

usa de la intrare metalica.

Spațiul se inchriăza complet mobilat si utilat, disponibilitatea fîinci imediata.

Pentru mai multe detalii, oferte si vizionari, nu ezitati sa ne contactați!

https://www.napocaimobiliare.ro/ispb-88939-birou-de-inchiriat-in-centru.-clui-napoea-clui-napoca

550 EURO (13,75 EUR/mp/lună)

0740 915460

Trimite mesaj

 • •  Oraș Cluj-Napoca

 • •  Cartier Centru

 • •  40mp

Napoca Imobiliare Cluj

Agenție Imobiliara

http ://www.napocaimobiliare.ro

Detalii anunț

 • •  Pers, fizica sau agenție Agenție

 • •  Suprafața 40 mp

Comparabila C: Birou de inchiriat in Centru, Cluj Napoca

Spațiu ideal pentru sediu firma.

Va propunem spre închiriere spațiu pentru birouri cu doua incaperi situat la demisolul unui bloc cu regim de înălțime D+P+M in Cluj-Napoca, zona semicentrala. Suprafața utila este de 50 mp fiind compus din:

 • - 2 incaperi semidecomandate,

 • - 1 grup sanitar,

 • - 1 loc pentru bucătărie.

Finisaj ele imobilului sunt modeme care se evidențiază prin: •

 • - pardoseala cu parchet laminat,

 • - pereți cu vopsea lavabila,

 • - gresie si fainata modena in baie,

 • - gresie si fainata moderna in zona de bucătărie,

 • - geamuri terozilante din PVC,

 • - usi intreioare din lemn,

 • - usa de la intrare din PVC + gratii.

Confortul termic este asigurat de centrala termica proprie cu încălzire in pardoseala.

Imobilul se preda semimobilat la negocierea cu prorpietarul.

Spațiul este situat intr-o zona accesibila avand in apropiere sursele de transport in comun si un vad mărit. Este pretabil pentru sediu firma, cabinete in domeniu juridic etc.

Pentru mai multe detalii sau pentru a stabili o vizionare la acest spațiu nu ezitări sa ne contactări.

Va așteptam cu drag !!!

https://www.napocaimobiliare.ro/ispb-88203-birou-de-mchiriat-in-centru.-clui-napoca-clui-napoca

600 EURO (12 EUR/mp/lună)

Telefon 0740 915460---------- ----------- ----

05.10.2019 10:38

 • •  Oraș Cluj-Napoca

 • •  Cartier Centru

 • •  50mp

Napoca Imobiliare Cluj

Agenție Imobiliara

http://www.napocaimobiliare.ro

Detalii anunț

 • •  Pers, fizica sau agenție Agenție

 • •  Suprafața 50 mp

Situația veniturilor obținute din chirii

Din studiul pieței, spatii similare se închiriază cu 12 - 15 EUR/mp suprafața utilă. Pentru spațiul analizat estimăm o chirie obtenabilă de 12 EUR/mp.

Chiria anuala= 30,59 mp * 12 EUR/mp x 12 luni x 4,7524 RON/EUR = 20.934 RON

Venit brut anual      RON       20.934

Neocupare           10%         2.093

Cheltuieli taxe, impozite 5%           1.047

Venit net efectiv    RON         17.794

Rata de capitalizare este influențată de mai multi factori printre care gradul de risc, ratele de fructificare așteptate, randamentul realizat de proprietari similare, cererea si oferta.

Conform Darian DRS (Valoarea oriunde este ea nr. 23/06.2019) pentru zona Cluj Napoca,, pentru birouri, chiria este între 14,00 - 16,00 EUR/mp și rata de capitalizare pentru clasa B este 8,50% - 9,50%.

Pentru spațiile analizate se estimează chiria enunțate mai sus, neocupare 5% și rata de capitalizare de 8,50 - 9,50%, avand in vedere zona de amplasare ultracentrală. Având în vedere amplasarea ultracentrală, considerăm o rată de capitalizare de 8,50%.

Valoarea proprietarii

Vcapitalizare directa=VNE/c

Vcapitalizare directa= 17.794/8,50%= 209.341 RON

Pentru a se aduce spațiul la nivel de finisaj care să permită închirierea sunt necesare investiții deccal0%.

Vcapitalizare directa= 209.341 RON *0,90 = 188.407 RON

Vcapitalizare directa— 188.410 RON (39.650 EUR)

Cap. 6. RECONCILIEREA REZULTATELOR.

’ OPINTAEVALUATORULUI---------

Valorile obținute prin metodele de evaluare sunt:

-abordarea prin piață          V= 209.460 RON (44.075 EUR)

-abordarea prin venit          V= 188.410 RON (39.650 EUR)

Analizând valorile obținute și având în Vedere valorificarea maximă pentru proprietar, in opinia evaluatorului, valoarea de piața este:

V= 209.460 RON (44.075 EUR)

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt:

 • •  valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  valoarea prezentata include valoarea terenului;

 • •  valoarea de mai sus este fără TVA;

 • •  prețul de vanzare se va putea situa sub sau peste aceasta valoare in funcție de raportul cerere/oferta valabil la data tranzacției;

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori.

  Cluj-Napoca

  16.10.2019

  WC nefuncțional


— fa:        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

Ziue "

Luna

'"Anul


Cod verificare

■lllllllllll

100068313980


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

T                       PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 262276-C1-U2 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF v_echi:129005

Unitate individuală                   -   ~    ~                       Nr. topografic:4772/l/l/lî,3751/5/1

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 47, Et. parter, Ap. 2, Jud. Cluj

Părți comune: -    __________________

Nr crt

Nr. cadastral

•Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

262276-C1-U2

30,59

2245/10000

Apartament nr 2, la parter, corp A, compus din: 1 camera, bucătărie, hol, wc, având su 30,59 mp, cu pic in cota de 22,45/100 înscrise in cartea funciara colectiva nr. 129004 Cluj Napoca

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7684 / 14/05/1998

  Cerere nr. 0 (documentație anexata);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 129005)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT '

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 2622 76-C1-U2 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Unitate individuală, Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 47, Et. parter, Ap. 2, Jud. Cluj

Părți comune: -     _______________________________ .   ________________________


Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp.)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

262276-C1-U2

30,59

2245/10000

Apartament nr 2, la parter, corp A, compus din: 1 cameră, bucătărie, hol, wc, având su 30,59 mp, cu pic in cota de 22,45/100 inscrise in cartea funciara colectiva nr. 129004 Cluj Napoca


Certific că prezentul extras corespunde- cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.11148/27-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 27-03-2019

Data eliberării,

/ /

2013


Asistent Registrator,


CARLA CORINA TODCțRAN PESCARUS


lătura)
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 262276 Cluj-Napoca


Nr. cerere _

.'.Ziuă

Luna

"ĂnuT


Cod verificare

llllllllllllll

.100068313980


A. Partea I. Descrierea imobilului


__________ _              _                     __           __ Nr. CF vechi:129004

TEREN Intravilan              -.r- --         ....                          Nr.'topdgrafic:4772/17I73“7317571

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 47, Jud. Cluj_______________________________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

262276

144

Construcția CI inscrisa in CF. 262276-C1;

B. Partea II. Proprietari și acta

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7684 / 14/05/1998

Cerere nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 2/9

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

 • 2) CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 123004)

118408 / 20/07/2015

Act Notarial nr. 2056, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/9

A1/B.7

1) RACOLTA OANA,- bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 112/144 parte

Act Notarial nr. 2058, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

B4

Se notează interdicție de înstrăinare și grevare

Al

1) BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRIN SUCURSALA DEJ, CIF:12533597

OBSERVAȚII: pt. cota af. ap. 1

59921 / 01/04/2016

Act Administrativ nr. CERERE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE, din 01/04/2016 emis de RACOLTA OANA;

B5

Intabulate, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului cu nr. top. 4772/1/3,3751/5/3 înscrise sub nr. Al asupra imobilului cu nr.top. 4772/1/1,3751/5/1 înscrise în cf.320015 Cluj-Napoca, câștigat în rang serial cu nr.7684/1998

Al •

C. Partea 113. SARCINI

ț înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, i                 drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

118408 / 20/07/2015

Act Notarial nr. 2058, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;                              ZcjȘPi"'       /i.'-.

C3

Intabulate, drept de IPOTECA, Valoare:330700 LEIși celelalte obligații de plată aferente contractului de credit

.'-■S-rAl

1) BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRIN SUCURSALA DEJ, C1F:12533597

OBSERVAȚII: pt. cota af ap. 1                                                                           '(:■■             ’

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea ș

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

262276

144

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

144

-

-

-

Limita imobilului este determinata de conturul exterior ai construcției.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

5.373

2

3

1.394

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

3

4

1.463

4

5

7.27

5

6

4.695

6

7

21.472

7

8

8.581

8

9

7.602

9

1

2.154


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu. pozițiile in vigoare din cartea funciară originală., păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.11148/27-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 27-03-2019

Data eliberării,

//2. APR. 2(W


Pagina 3 din 3

.... 25.99Z6L


..ANI1EL

•;.r.s ■ :      > CU-.'-. U


_________________________Carte Funciară Nr. 262276-C1

Nr.

62247

Ziua

03

Luna

04

Anul

2019


Nr. CF vechi: 129004


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A, Partea I; Descrierea imobilului

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 47, Jud. Cluj

Electronic: 262276-C1; Nr. Topo: 4772/1/1-C, 3751/5/1-C;

Suprafața: 144

Părți comune: -_______________________ ________ ...........

Observații: Casa cu 2 apartamente, parter.

Tron son

Scara

Nivel

Nr.

Ap.

Cod

U.l.

Nr. Cf individ

Supraf. utila

Cota parti

Cota teren

Observații

parter

1

1

262276-Cl-Ul

73 ■

7755/10 000

112/144

Apt .nr. 1 la parter compus din 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 2 hol, 2 boxe pivniță în suprafață de.24, 34 mp., cu suprafața utilă de 72,67 mp., cu părțile indivize ' comune 77,55/100 aferente înscrise în c.f. col. a dreptului de superficie nr. 129004. Teren atribuit în proprietate : 112/144 parte:

parter

2

2

262276-C1-U2

30.59

2245/10 000

Apartament nr 2, la parter, corp A, compus din: 1 cameră, bucătărie, hol, wc, având su 30,59 mp, cu pic in cota de 22,45/100 Înscrise in cartea funciara colectiva nr. 129004 Cluj Napoca

B. Partea II. Proprietar si acte

CONSTRUCȚIE

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

67396 / 13/04/2016

Act Administrativ nr. 118408, din 20/07/2015 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

Bl

se notează actualizarea informațiilor cadastrale: imobilului de sub Al i se atribuie număr cadastral: 262276-C1 UAT Cluj - Napoca

Al

Unitate individuala 262276-C1-U1

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate șî alte drepturi reale

Referințe

NU SUNT

118408 / 20/07/2015 •                     ...

Act Notarial nr. 2056, din 17/07/2015 emis de Petrean Ancă;

B7

intabulate, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1). RACOLTA OANA, bun propriu

Act Notarial nr. 2058, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

B9

Se notează interdicție de înstrăinare și grevare

Al

1} BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRIN SUCURSALA DEJ, C1F:12533597

Unitate individuala 262276-C1-U2

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

NU SUNT

7684 / 14/05/1998

Cerere nr. 0 (documentație anexata); ■

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA Observatii:(provenita din conversia CF 129005)

C. Partea HI. Sarcini


Carte Funciară Nr. 262276-C1 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Unitate individuala. 262276-C1-U1

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

118408 / 20/07/2015

Act Notarial nr. 2-058, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:330700 LEI, și celelalte obligații de plată aferente contractului de credit

Al

1) BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRIN SUCURSALA DEJ, CIF:12533597

Unitate individuala 262276-C1-U2___________________________________________

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini          1

Referințe


NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitțile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.'

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notagil publij^actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunii^           tiile

susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.l2032/03-04-2Q(L9 in suma

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                            '


Data soluționării,


Data eliberării,
ezentate sunt


25,/pentru serviciul de


tent-

ODAN

~răj~Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

I®. Jf         Biroul de' Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

T?’;:    ;ț?                          PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 262276 Cluj-Napoca

Nr. cerere J 62247

i Ziua _ i__ 03

|_ Luna j 04

j ' Anul " 1 ’ “2019.......

Cod verificare

lllIHllIlllllllil

100068554195


A. Partea 1. Descrierea imobilului

_N r._ CF vechi ;129 Q0.4

TEREN Intravilan                                                         Nr. topografic:4772/l/l,3751/5/1

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 47, Jud. Cluj._______________________.______________________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

262276

144

Construcția CI inscrisa in CF 262276-C1;

 • B. Partea 11. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7684 / 14/05/1998

  Cerere nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIE lATE, dobândit prin Lege, cota actuala 2/9

  Al

  • 1) STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

  • 2) CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 129004)

  118408 / 20/07/2015

  Act Notarial nr. 2056, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

  B3

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/9

  Al / B.7

  1) RACOLTA OANA, bun propriu

  OBSERVAȚII: cota de 112/144 parte                                  .

  Act Notarial nr. 2058, din 17/07/2015 emis de Petrean Anca;

  B4

  Se notează interdicție, de înstrăinare și grevare

  Al

  1) BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRIN SUCURSALA DEJ, CIF:12533597

  OBSERVAȚII: pt. cota af. ap. 1

  59921 / 01/04/2016

  Act Administrativ nr. CERERE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE, din 01/04/2016 emis de RACOLTA OANA;

  B5

  Intabulate, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului .cu nr. top. 4772/1/3,3751/5/3 înscrise sub nr. Al asupra imobilului cu nr.top. 4772/1/1,3751/5/1 înscrise în cf.320015 Cluj-Napoca, câștigat în rang serial cu nr.7684/1998

  Al

 • C. Partea HI. SARCINI

  j înscrieri privind dezmembrămintele dreptujui'dgcproprietate, drepturi reale de garanție și.

  Referințe

  118408 / 20/07/2015                  //£?>’   'Wz.\ .

  Act Notarial nr. 2058, din 17/07/2015 emis de PștJșan/^Wcf;

  C3

  Intabulate, drept de IPOTECA, Valoare:330\7O@,țElși celelaj£e obligații de plată aferente contractului de credit

  Al

  1) BANCA TRANSILVANIA S.A CLUJ PRΫ%“'SDEJ, CIF: 12533597

  OBSERVAȚII: pt. cota af. ap. 1

Pagina 1 din 3

■c: prr.iru infnrrnnre nn-lîne la epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1


________Carte Funciară Nr. 262276 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Obsen/ații / Referințe

262276

144

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

144

-

-

- .

Limita imobilului este determinata de conturul exterior al construcției.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

5.373

2

3

1.394

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment t- (m)

3

4

1.463

4

5

7.27

5

6

4.695

6

7

21.472

7

8

8.581

8

9

7.602

9

1

2.154


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

•*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța int publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

ientru serviciul deData soluționării, 03-04-2019

Data eliberării,

/ /.

Ls^mnățura)r ?


33

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA COMISIA PENTRU APLICARE A LEGII NR. 550/2002


CAIET DE SARCINI


LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE PRIVIND VÂNZAREA IMOBILULW^UĂT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DOROBANȚILOR NR. 47, PARTER, AP. 2

CAP. I. DATE GENERALE

Licitația publică cu strigare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002 actualizată, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, a H.C.L. nr. 391/2019, a H.C.L. nr. 392/2019, a H.C.L. nr. 402/2019 și a H.C.L. nr. 431/2020 privind însușirea raportului de evaluare.

Licitația publică cu strigare, va avea loc la sediul vânzătorului din Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, Sala de sticlă, telefon 0264/596030 int. 5166, în data de, începând cu ora

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3 vinde prin licitație publică cu strigare, spațiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, Dorobanților Nr. 47, Et. Parter, corp A, Ap. 2.

Spațiul este înscris în C.F. colectiv nr. 262276-C1, C.F. individual nr. 262276-C1-U2, nr. cadastral 262276-C1-U2, cu suprafața utilă de 30,59 mp., și este compus din 1 cameră, bucătărie, hol, wc, cu p.i.c. în cotă de 22,45/100 înscrise în cartea funciară colectivă nr. 129004 Cluj-Napoca.

Adjudecarea spațiului de mai sus se va face raportat la datele conținute în raportul de evaluare.

Prețul de pornire la licitația publică cu strigare este de 209.460 lei, echivalent a 44.075 euro, calculat la cursul euro/leu de 1 euro = 4,7524 lei, valabil la data de 16.10.2019. Prețul nu conține TVA. Prețul de pornire va fi actualizat la cursul leu/euro valabil în ziua licitației.

CAP. II. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Solicitanții vor completa o cerere de înscriere, vor achita taxa de participare și garanția de participare conform procedurilor de mai jos și a anunțului de vânzare publicat în ziare.

în ordinea înscrierii solicitanții vor primi un număr de participare la licitație.

Cererea de înscriere, taxa de participare, garanția de participare, împreună cu documentele

necesare în vederea participării la licitația publică cu strigare se vor depune până la data de, ora , la Registratura primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7. Taxa de participare la licitație în valoare de 500 lei se achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, până la data de.

Garanția de participare la licitație, în valoare de 10.578 lei ce include și costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului se depune la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. R017TREZ2165006XXX006924, până în data de?

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de 10 zile de la data desfășurării licitației, la cerera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde garanția de participare la licitație dacă după declararea lui ca și câștigător renunță să cumpere spațiul sau nu achită prețul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare. Neplata prețului de adjudecare de către câștigător, în termen de 30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitație, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanției și pierderea bunului adjudecat, licitația urmând a fi repetată.

CAR III. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Licitația are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

Licitația se desfășoară după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din prețul de pornire.

în cazul în care nu se oferă prețul minim de vânzare, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații.

A doua licitație este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

Ofertantul declarat câștigător urmare desfășurării licitației va achita integral prețul de adjudecare în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare întocmit de Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, în caz contrar acesta va pierde garanția de participare la licitație iar toate actele de licitație se anulează. în această situație licitația se va repeta în condițiile Legii nr. 550/2002, actualizată.

Spațiul cumpărat, nu poate fi înstrăinat prin acte între vii și nu pot fi folosite decât pentru activități de producție, de comerț și de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

CAP. IV. DOCUMENTE NECESARE

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoană juridică de drept public sau o societate comercială la care statul român este acționar majoritar.

Documente necesare pentru participare la licitație:

a) Pentru societăți comerciale:

 • 1.  Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • 2.  Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 • 3. Dovada privind achitarea olbigațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • 4.  Declarație autentică notarială de propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale:

 • 1.  Copie după actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

 • 2.  Copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalificarea ofertantului respectiv, el nemaifîind luat în calcul la numărul ofertanților care participă la licitație.

Se acceptă valabilitatea documentelor prezentate de către ofertanții participanți la prima licitație în caz de repetare sau reluare a licitației.

Pentru ofertanții calificați la prima licitație nu se mai datorează taxa și garanția de participare.

Relații suplimentare la camera 88, str. Moților nr. 1-3, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în intervalul orar 09:00-10:00 și 14:00-16:00, telefon 0264/596030, interior 5166.