Hotărârea nr. 43/2020

Hotărârea 43/2020 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66246/1/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67247/45/30/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1 poziția 1958;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, identificat prin nr. topo. 3908/1, 3908/2, 3909/1/1, 3909/1/2, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2, 3920/2, 3921/1/2, 3961/1, 3964/2, 3965/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2, în suprafață de 7001 mp., înscris în CF nr. 327214 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

- imobilul identificat prin nr. topo. 3908/1/1, 3908/2/1, 3909/1/1/1, 3909/1/2/1, 3910/1/1, 3910/2/1, 3911/1/1, 3911/2/1, 3913/1, 3914/2/1, 3915/2/1, 3916/2/1, 3919/2/1, 3920/2/1, 3921/1/2/1, 3961/1/1, 3964/2/1, 3965/1/1, 3965/2/1, 3966/1/1, 3966/2/1, 3967/1/1, 3967/2/1, 3968/1, 3902/2/1/1, 3902/2/2/1, în suprafață de 1676 mp.;

- imobilul identificat prin nr. topo. 3908/1/2, 3908/2/2, 3909/1/1/2, 3909/1/2/2, 3910/1/2, 3910/2/2, 3911/1/2, 3911/2/2, 3913/2, 3914/2/2, 3915/2/2, 3916/2/2, 3919/2/2, 3920/2/2, 3921/1/2/2, 3961/1/2, 3964/2/2, 3965/1/2, 3965/2/2, 3966/1/2, 3966/2/2, 3967/1/2, 3967/2/2, 3968/2, 3902/2/1/2, 3902/2/2/2, în suprafață de 5325 mp.;

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului, identificat prin nr. topo. 3908/1/2, 3908/2/2, 3909/1/1/2, 3909/1/2/2, 3910/1/2, 3916/2/2, 3911/1/2, 3911/2/2, 3913/2, 3914/2/2, 3915/2/2, 3916/2/2, 3919/2/2, 3920/2/2, 3921/1/2/2, 3961/1/2, 3964/2/2, 3965/1/2, 3965/2/2, 3966/1/2, 3966/2/2, 3967/1/2, 3967/2/2, 3968/2, 3902/2/1/2, 3902/2/2/2, 3945/1/3, 3945/1/2, 3969, în suprafață de 6525 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 43 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 43/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 327214, CF vechi 56267,

Nr.Top 3908/1, 3908/2, 3909/1/1,3909/1/2, 3910/1,3910/2, 391 l/l, 3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2, 3920/2, 3921/1/2, 3961/1,3964/2, 3965/1,3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1,3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2

CF 285768, CF vechi 185

Nr.Top 3945/1/3

CF 285731, CF vechi 185

Nr.Top 3945/1/2

CF 329077, CF vechi 56267

Nr.Top 3969

BENEFICTAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:

Persoanajuridica autorizata clasa 1:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018


GEOMATICS

INTEGRATED SERVICES


CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul NICOLAE T1TULESCU cu Str. ARIESULUI, Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu str. AUREL SUCIU si str. AUREL SUCIU cu str. ACTORULUI, are o suprafața de 6525 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigura o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuală. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmiri i: 09.2019
CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586652.442

394105.618

3.167

2

586652.478

394108.785

11.850

3

586640.635

394108.370

12.128

4

586628.510

394108.104

0.164

5

586628.499

394108.268

2.248

6

586626.252

394108.207

11.716

7

586614.537

394108.054

16.005

8

586613.434

394124.021

12.422

9

586612.527

394136.410

6.742

10

586605.797

394136.006

3.677

11

586602.139

394135.632

18.956

12

586583.369

394132.984

3.714

13

586579.656

394132.922

4.612

14

586579.326

394137.522

5.334

15

586573.996

394137.325

7.077

16

586573.628

394144.392

19.507

17

586573.766

394163.899

8.619

18

586574.142

394172.510

2.087

19

586574.140

394174.597

11.503

20

586574.066

394186.100

8.788

21

586574.070

394194.888

12.102

22

586561.970

394194.667

19.807

23

586542.166

394195.036

12.278

24

586529.888

394195.091

12.127

25

586517.763

394195.325

14.865

26

586502.899

394195.528

16.347

27

586486.557

394195.919

2.700

28

586483.861

394195.780

1.451

29

586482.505

394195.265

1.512

30

586482.170

394193.791

11.799

31

586482.430

394181.995

15.115

32

586482.617

394166.881

14.315

33

586482.629

394152.566

11.780

34

586482.465

394140.787

18.394

35

586481.708

394122.409

13.284

36

586480.725

394109.161

5.792

37

586480.673

394103.369

1.604

38

586482.271

394103.228

9.517

39

586491.751

394102.386

5.752

40

586497.501

394102.219

3.069

41

586500.568

394102.113

13.522

42

586514.084

394101.697

2.874

43

586516.955

394101.577

30.696

44

586547.651

394101.544

1.957

45

586549.608

394101.530

9.596

46

586559.203

394101.652

8.478

47

586567.675

394101.981

3.991

48

586571.665

394102.055

6.270

49

586577.929

394102.318

10.357

50

586588.282

394102.616

20.882

51

586609.160

394103.038

0.756

52

586609.915

394103.045

5.538

53

586609.804

394108.582

5.713

54

586604.094

394108.415

0.663

55

586604.102

394107.752

5.330

56

586598.774

394107.628

0.724

57

586598.757

394108.352

8.666

58

586590.096

394108.074

0.558

59

586590.094

394107.516

5.352

60

586584.744

394107.365

0.657


61

586584.724

394108.022

5.763

62

586578.962

394107.907

22.184

63

586556.787

394107.247

5.729

64

586551.061

394107.081

0.663

65

586551.080

394106.418

5.330

66

586545.752

394106.294

0.724

67

586545.736

394107.018

8.666

68

586537.074

394106.739

0.558

69

586537.072

394106.182

5.354

70

586531.721

394106.031

0.657

71

586531.702

394106.688

5.763

72

586525.940

394106.572

0.858

73

586525.083

394106.525

33.636

74

586491.455

394105.814

2.486

75

586491.242

394108.290

2.157

76

586491.228

394110.447

0.864

77

586490.364

394110.428

6.829

78

586490.310

394117.256

5.331

79

586484.980

394117.158

67.257

80

586483.675

394184.402

11.221

81

586494.894

394184.598

5.568

82

586494.780

394190.166

18.949

83

586513.722

394190.701

18.079

84

586531.799

394190.894

18.461

85

586550.256

394191.266

5.792

86

586550.378

394185.476

11.619

87

586561.993

394185.747

21.795

88

586562.426

394163.956

1.422

89

586563.848

394163.943

9.691

90

586564.062

394154.255

1.498

91

586562.565

394154.204

6.433

92

586562.663

394147.772

13.184

93

586549.482

394147.496

6.453

94

586549.324

394153.947

1.906

95

586547.419

394153.877

9.644

96

586547.143

394163.518

1.745

97

586548.886

394163.569

5.465

98

586548.714

394169.032

8.597

99

586548.532

394177.626

5.874

100

586542.658

394177.525

3.444

101

586539.216

394177.420

6.411

102

586532.806

394177.288

3.544

103

586532.603

394173.750

29.493

104

586532.454

394144.257

11.430

105

586521.050

394143.485

30.322

106

586521.203

394173.807

11.397

107

586532.600

394173.750

3.544

108

586532.803

394177.288

0.770

109

586532.033

394177.268

13.628

110

586531.799

394190.894

18.079

111

586513.722

394190.699

13.299

112

586514.040

394177.403

0.973

113

586513.068

394177.380

0.483

114

586513.074

394176.897

7.118

115

586505.957

394176.762

0.458

116

586505.952

394177.220

8.918

117

586497.036

394176.999

35.547

118

586497.711

394141.459

0.397

119

586498.108

394141.466

12.685

120

586498.325

394128.783

0.402

121

586497.923

394128.768

3.799


122

586497.994

394124.970

0.390

123

586498.384

394124.976

6.321

124

586498.490

394118.656

2.187

125

586500.676

394118.718

0.912

126

586500.659

394119.630

6.448

127

586507.106

394119.714

0.574

128

586507.116

394119.140

17.677

129

586524.791

394119.386

12.863

130

586525.083

394106.526

0.858

131

586525.940

394106.573

12.779

132

586525.617

394119.347

30.945

133

586556.555

394120.012

12.763

134

586556.787

394107.251

22.184

135

586578.962

394107.909

12.777

136

586578.638

394120.682

30.903

137

586609.534

394121.346

12.767

138

586609.809

394108.582

5.538

139

586609.920

394103.045

4.368

140

586614.288

394103.086

6.661

141

586620.943

394103.378

8.791

142

586629.731

394103.619

8.201

143

586637.893

394104.413

2.941

144

586640.833

394104.496

9.561

145

586650.389

394104.813

1.213

146

586651.578

394105.051

1.034

S = 6525 mp


* •

--------

£ ?

iCERTWTCAT DE

AUTORIZARE 1 Srric RO-B-F Nr. 045$ i ■'OJCULESCU Lflorica
Sistemul de proiecție Stereografic 1970


INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct.

X [mj

Y

[m]

1

586652.442

394105.618

2

586652.478

394108.785

3

586640.635

394108.370

4

586628.510

394108.104

5

586628.499

394108.268

6

586626.252

394108.207

7

586614.537

394108.054

8

586613.434

394124.021

9

586612.527

394136.410

10

586605.797

394136.006

11

586602.139

394135.632

12

586583.369

394132.984

13

586579.656

394132.922

14

586579.326

394137.522

15

586573.996

394137.325

16

586573.628

394144.392

17

586573.766

394163.899

18

586574.142

394172.510

19

586574.140

394174.597

20

586574.066

394186.100

21

586574.070

394194.888

22

586561.970

394194.667

23

586542.166

394195.036

24

586529.888

394195.091

25

586517.763

394195.325

26

586502.899

394195.528

27

586486.557

394195.919

28

586483.861

394195.780

29

586482.505

394195.265

30

586482.170

394193.791

31

586482.430

394181.995

32

586482.617

394166.881

33

586482.629

394152.566

34

586482.465

394140.787

35

586481.708

394122.409

36

586480.725

394109.161

37

586480.673.

394103.369

38

586482.271

394103.228

39

586491.751

394102.386

40

586497.501

394102.219

41

586500.568

394102.113

42

586514.084

394101.697

43

586516.955

394101.577

44

586547.651

394101.544

45

586549.608

394101.530

46

586559.203

394101.652

47

586567.675

394101.981

48

586571.665

39410Z055

49

586577.929

394102.318

50

586588.282

394102.616

51

586609.160

394103.038

52

586609.915

394103.045

53

586609.804

394108.582

54

586604.094

394108.415

55

586604.102

394107.752

56

586598.774

394107.628

57

586598.757

394108.352

58

586590.096

394108.074

59

586590.094

394107.516

60

586584.744

394107.365

61

586584.724

394108.022

62

586578.962

394107.907

63

586556.787

394107.247

64

586551.061

394107.081

65

586551.080

394106.418


66

586545.752

394106.294

67

586545.736

394107.018

68

586537.074

394106.739

69

586537.072

394106.182

70

586531.721

394106.031

71

586531.702

394106.688

72

586525.940

394106.572

73

586525.083

394106.525

74

586491.455

394105.814

75

586491.242

394108.290

76

586491.228

394110.447

77

586490.364

394110.428

78

586490.310

394117.256

79

586484.980

394117.158

80

586483.675

394184.402

81

586494.894

394184.598

82

586494.780

394190.166

83

586513.722

394190.701

84

586531.799

394190.894

85

586550.256

394191.266

86

586550.378

394185.476

87

586561.993

394185.747

88

586562.426

394163.956

89

586563.848

394163.943

90

586564.062

394154.255

91

586562.565

394154.204

92

586562.663

394147.772

93

586549 482

394147.496

94

586549.324

394153.947

95

586547.419

394153.877

96

586547.143

394163.518

97

586548.886

394163.569

98

586548.714

394169.032

99

586548.532

394177.626

100

586542.658

394177.525

101

586539.216

394177 420

102

586532.806

394177.288

103

586532.603

394173.750

104

586532.454

394144.257

105

586521.050

394143.485

106

586521.203

394173.807

107

586532.600

394173.750

108

586532.803

394177.288

109

586532.033

394177.268

110

586531.799

394190.894

111

586513.722

394190.699

112

586514.040

394177.403

113

586513.068

394177.380

114

586513.074

394176.897

115

586505.957

394176.762

116

586505.952

394177.220

117

586497.036

394176.999

118

586497.711

394141.459

119

586498.108

394141.466

120

586498.325

394128.783

121

586497.923

394128.768

122

586497.994

394124.970

123

586498.384

394124.976

124

586498.490

39411B.656

125

586500.676

394118.718

126

586500.659

394119.630

127

586507.106

394119.714

128

586507.116

394119.140

129

586524.791

394119.386

130

586525.083

394106.526


131

586525.940

394106.573

132

586525.617

394119.347

133

586556.555

394120.012

134

586556.787

394107.251

135

586578.962

394107.909

136

586578.638

394120.682

137

586609.534

394121.346

138

586609.809

394108.582

139

586609.920

394103.045

140

586614.288

394103.086

141

586620.943

394103.378

142

586629.731

394103.619

143

586637.893

394104.413

144

586640.833

394104.496

145

586650.389

394104.813

146

586651.578

394105.051
»«<»

CERTIFICAT

DE

AUTORIZAREStris RO-B-F Nr. 0459  |

VOJCULESCU *Sistemul de proiecție Stereografic 1970


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

6525

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


586600


586500


Bulevardul Nicolae Tituiescu

NC 336215

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

6525

Teren neimprejmuit

Total

6525

B. Date referitoare la construc®

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 6525 mp Suprafața din act = 6525 mp

Executant: S.C.GEOMAT1C

RO-B-J -1359

Confirm exec corectitudinea int si corespondente Sem

Data : 09.2019

S INTEGRATED SERVICES SRL

utarea măsurătorilor la teren, ocmirii documentației cactasfrafe acesteia cp realitatea difi țerpn

natura si stampila.,,-,       . ,v. s.e--

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata

si atribuirea numărului cadastral

-Semnătura si parafe

T

Data :                                Stampila BCPI

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

327214

Cluj -Napoca

(CF vechi 56267)

3908/1,3908/2,

3909/1/1,

3909/1/2, 3910/1, 3910/2, 3911/1,3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2. 3919/2,3920/2,

3921/1/2, 3961/1,3964/2. 3965/1.3965/2. 3966/1,3966/2, 3967/1,3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2

7001

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

285768

Cluj -Napoca

(CF vechi 185)

3945/1/3

350

Teren acces si spațiu verde pentru blocurile din Strada Pietroasa nr.42

Drept de proprietate dobândit prin expropiere in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

285731

Cluj -Napoca

(CF vechi 185)

3945/1/2

510

Teren acces si spațiu verde pentru blocurile din Strada Pietroasa nr.42

Drept de proprietate dobândit prin expropiere in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

_«L_____________________•-

329077

Cluj -Napoca

(CF vechi

56267)

3969

340

Teren pentru construirea cresei de

100 locuri

Drept de proprietate dobândit prin lege in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

327214 Cluj-Napoca

3908/1/1, 3908/2/1, 3909/1/1/1, 3909/1/2/1,

3910/1/1, 3910/2/1, 3911/1/1, 3911/2/1, 3913/1,

3914/2/1, 3915/2/1, 3916/2/1, 3919/2/1, 3920/2/1, 3921/1/2/1,

3961/1/1,

3964/2/1, 3965/1/1. 3965/2/1, 3966/1/1, 3966/2/1, 3967/1/1, 3967/2/1, 3968/1, 3902/2/1/1, 3902/2/2/1

1676

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

3908/1/2,

3908/2/2.

3909/1/1/2, 3909/1/2/2,

3910/1/2,

NOU

Cluj-Napoca

3910/2/2,

3911/1/2,

3911/2/2, 3913/2,

3914/2/2,

3915/2/2,

3916/2/2,

3919/2/2, 3920/2/2, 3921/1/2/2.

3961/1/2,

3964/2/2, 3965/1/2. 3965/2/2.

3966/1/2,

3966/2/2, 3967/1/2, 3967/2/2, 3968/2, 3902/2/1/2, 3902/2/2/2

5325

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU Cluj-Napoca

3908/1/2, .

3908/2/2, 3909/1/1/2, 3909/1/2/2.

3910/1/2, 3910/2/2, 3911/1/2. 3911/2/2, 3913/2,

3914/2/2,

3915/2/2,

3916/2/2,

3919/2/2, 3920/2/2, 3921/1/2/2.

6525

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3961/1/2, 3964/2/2, 3965/1/2, 3965/2/2, 3966/1/2, 3966/2/2, 3967/1/2, 3967/2/2, 3968/2, 3902/2/1/2, 3902/2/2/2 3945/1/3 3945/1/2 3969CERTIFICAT

.          DE

'■     aU'IOKIZARE

Seri» RO-B-F Nr. 0459

'   VOICULfiSCUF

ANCEI

'l-| «uit VUHW U


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327214 Cluj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:56267


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: la rubrica observații

7.001

Teren pentru construire blocuri, alei si spatii verzi cu nr topo 3908/1, 3908/2, 3909/1/1, 3909/1/2, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2, 3920/2, 3921/1/2, 3961/1, 3964/2, 3965/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1. 3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2552 / 22/04/1983

Decret nr. 301, din 07/10/1981 emis de OJCVL Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETA1E, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 327214 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: la rubrica observații

7.001

Teren pentru construire blocuri, alei si spatii verzi cu nr topo 3908/1, 3908/2, 3909/1/1, 3909/1/2, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2, 3920/2, 3921/1/2, 3961/1, 3964/2, 3965/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__DETALII LINIARE IMOBIL _        __ lieatnetria pentru acent trixibii nua fastg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

7.001

_

_

_

nr topo 3908/1, 3908/2, 3909/1/1, 3909/1/2, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3911/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2, 3920/2, 3921/1/2, 3961/1, 3954/2, 39.65/1, 3965/2, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3968, 3902/2/1, 3902/2/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 10:46

Pagina 2 din 2


AMCEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


j Nr. cerere

171138

Ziua

09

Luna

09

Anul

2019PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 285768 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:185


Adresa: Lob, Qluj-Napoca,; Sir Pietroasa. Nr.-,42, r!ud<X‘^.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3945/1/3

350

Teren de acces si apatiu verde pentru blocurile din strada Pietroasa nr42

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5059 / 09/12/1974

Decret nr. 874 din, din 30/12/1969 emis de Consiliul de Stat;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMAN

  • 2) MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 185)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 285731 Cluj-Napoca


Nr. cerere

171140

Ziua

09

Luna

09

Anul

2019A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi: 185

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Pietroasa Nr. 42, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3945/1/2

510

Teren de acces și spațiu verde pentru blocurile din str.Pietroasa, nr.42

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5059 / 09/12/1974

Decret nr. 874, din 30/12/1969 emis de CONSILIUL DE STAT al R.S.R;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere pentru utilitate obștească, dobândit Drin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

  • 2) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 185)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

________Carte Funciară Nr. 285731 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3945/1/2

510

Teren de acces și spațiu verde pentru blocurile din str.Pietroasa, nr.42

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________, (îcametria pentru acest limbii nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

510

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 10:46

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329077 Cluj-Napoca


Nr. cerere

171145 "

Ziua

09

Luna

09

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:56267

Pagina 1 din 2


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3969

340

Teren pentru construirea crasei de 100 locuri

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2552 / 22/04/1983

Decret nr. 301, din 07/10/1981 emis de si a cererii OJCVL CLUJ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


________Carte Fundară Nr. 329077 Comuna/Oraș/Munidpiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3969

340

Teren pentru construirea cresei de 100 locuri

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________ DETALII LINIARE IMOBIL _________

Geometria pentru acest imobil nu u josrg sit.

Date referitoare la teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

340

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 10:46

0

1

2

3

4

5

6

20520mp - 3922 ■ 3930, 3934, 3940/1, 3935/2 - 3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957

1979

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -

3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 392.1/1/2

1979

10670mp - 3993 - 3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4026/2 -4032/2, 4033/1, 4033/2/2

1979

21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 - 4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1,4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2

1979

8230mp - 14108/2, 14111/1, 14111/2/2, 14112/2 - 14115/2, 14100/6/2, 14100/7- 14100/16

1979

37094mp ■ 3555/1/1, 3594/1,3670/1, 1535/1,3646/1,3647/1, 2600/1, 2601/1, 3556/1

1979

1059

Cartierul Aurel Vlalcu

127989mp - 24373, 24374, 24375, 24388, .24389, 24390, 24400/1, 24406, 24354/1/1,24353/1/1

1984

28,836,464.81

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

46920mp - 24427, 24428, 24429, 24490

1984

26640mp - 24442, 24443, 24444, 24445

1984

101150mp - 24451, 24452,24453, 24454

1984

15260mp • 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

1984

1960

Cartierul Mărășll

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1,5325/2, 5326, 5307/3, 6331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 5284, 5266, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298, 5299, 5301/1, 5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 6307/1/1, 5305/1

1989

33,117,236.78

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

18854mp - 5339, 5338, 5337/2, 5337/1, 5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5,369/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5346,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 53ÎB/2, 5359

1989

25141 mp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5I995/2. 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6081/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1

1989

2345mp - 6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1

1989

33469mp - 23674, 23675, 23688,23689, 23690,23698,23700

1979

41544mp - 23606, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707, 23708/1, 23709

1979

28959mp - 23884/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1

1979

7569mp- 23776, 23779

1979

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745, 23748 - 23750

19.79

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1, 23759/1, 23760/1, 23761/1

1979

22138mp - 23809 ■ 23814, 23791,    23823,23832

1983

80031mp ■ 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791,23709

1980

1961

CărUetiiI Zorilor

78814mp. 23909 ■ 23981, 24056, 24057, 24064 • 24067, 24070 • 24072, 24062, 24002, 24003, 240S8, 24059

1980

24,080,918.13

Municipiul Clu| - Napoca în administrarea Consiliului Local

62229mp - 24038 - 24041, 24044, 24060, 24061, 23981/1, 23982/1, 23983/1, 24054/1, 24055/1, 24020/1/1/1, 24022/1/1/1, 24024/1/1/1, 24026/1/1/1, 24029/1/1/1, 24068/1/1/1, 24069/1/1/1

1980

124680mp - 24259, 24260, 24279, 24280, 24281, 24287, 24288, 24330, 24312 - 24316, 24321 - 24327, 24328/1- 24329, 12846/53/1

1984

1962

Cartierul Andrei Mureșenu

15462mp- 1553/2/2,1652/2/1,1564/2/1,1565/2/1,1567/2/1,1654/2/1, 1656/2/1, 1661/2/1, 1665/2/1

1975

1,402,282.89

Munlcjpiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

1963

JEs

Zona Centrală

.lS

13976mp - 5139/1, 138 ■ 140, 141/1, 141/2, 142- 145,4902-4905

T

1983

1,267,519.98

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local           7

266,721,632.40l\)

-!-•

00

O"

i\5

O


l\) O O O'J
■'4~34454mp- 10836, 10823/2,10824/1, 10837/2/1, 10838/1,10839/1, 10839/2,10840/1,10840/2, 10841, 1084p/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2,10850/1, 10850?2/1,10851/1,10852/2, 10853, 10843/1, 10879, 10880/1, 10881__

8837mp - 21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 21326/2/1, 21325/1, 21325/2/1, 21324, 21323, 21322,21321/1,21321/2,21320,21319/1,21317,21316, 21313/1, 21313/2, 10296/1, 10299/1, 10300/1, 10296/1/1

3724mp - 10878, 10887/2, 10887/1, 10869, 10865, 10864, 10863/1. 10870/1,10871/1/1, 10872/1/1, 10867, 10668/1,10868/2________ ___

1324mp - 21164/1/8/1, 21165/1/8/1, 21166/8/1, 21167/8/1,21169/2/8/1'

6458mp- 11557/2/2, 11558/2/2, 11553/2, 11554/2, 11555, 11556/2/2


24366mp ■ 11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2, 11694/1/2, 11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2, 11534/3, 11535/2, 11556/2, 11537/2, 11538/2,11505/2, 11506/2,______________________________________

1778rnp- 12046/2/1, 12046/3, 12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1, 12048/1/1/3, 12049/1/1/1______

51007mp • 23621,23622, 23623, 23624, 23610, 23611______________

33914mp- 11807,11817,11823, 11901-11909,11930,11932,11933, 19335mp- 12085/1,12087/1,12088/1, 12086/1,12084/1,12083/1, 12070/1, 12073/1, 12075/1__________________________________________

27660mp ■ 23577 ■ 23583____________________________________

32170mp-23590- 23596__

13350mp- 23607-23611__

33420mp - 23617 ■ 23624__

23400mp ■ 23626 ■ 23650   ~_____________________________

4555Qmp - 23157, 23171, 23176, 23186       ___________________

15600mp - 23194, 23219____

59335mp-23231, 23236____’

21033mp ■ 23279, 23284_____________________________________

63561mp- 23291, 23272_____

29631mp - 23146, 23147__

4634mp - 3380/2/2, 3380/4/2,3380/34/2, 3380/35/2, 3380/35/4, 3380/36/2, 3380/36/4, 3380/36/2, 3380/39/2, 3380/39/4, 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3380/3/2/2, 3380/37/1/3______________________________________

24970mp ■ 2398 • 2483, 2517-2551, 3421 - 3435_____________________

7170mp - 2560/1, 2561/2, 2562 - 2581, 2646/2, 2651, 2553 -2558, 2559/1/1/2 1

Municipiul Cluj - Napoca in administrarea Consiliului
19570mp - 3022 ■ 3024, 3025/2, 3044/2,   3031/2 ■ 3041/2, 3042/2/1,

3043/2/2, 3045/2/2, 3046/2 - 3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 -3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3061/2/3, 3063/2, 3064/2, 3065/2,3891 -3897,3898/1, 3898/2, 3899-3907____________________

29450mp - 3973, 3974, 3987/1,3987/2, 3988 - 3990,3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1,3360/2, 3361/1, 3361/2, 3362,3363/1,3363/2/2, 3364 7.3367, 3368/1,3368/2, 3369 - 3372,3174/2 - 31779/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3183,3184,3185/1,3185/2, 3186, 3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2, 4209,4210/1, 4210/2___________________ __

4987mp - 3201/2/1/1 ■ 3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1, 3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1, 3216/1/1___________________________________________

3720mp - 3255/2, 3256 - 3259, 3262, 3263___

75444mp ■ 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2__

163264mp - 22984, 23000, 23002, 23017, 23019, 23038, 23060, 23061 48462mp - 23038/1_______________________________________________

589933mp - 23064, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149, 23150/1, 23139/1/3, 23080/1, 23139/1/2/1/1__________________________

111494mp-22979, 22978/1/1/1/1, 22927/3                       "