Hotărârea nr. 426/2020

Hotărârea 426/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

s

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 300303 din 25.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 300326 din 25.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1551;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • -  imobil cu nr.  topo.  nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,  24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 3267 mp.;

 • -  imobil cu nr.  topo.  nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 327 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Oltului (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 1273 mp., provenind din CF nr. 263892 Cluj-Napoca, nr. topo. 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 15416, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Secretara general al municipiului, Jr. Aui/ra Roșea

Nr. 426 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 426/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada OLTULUI - Tronson II, intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 9

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1273 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,...........au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând Ia măsurătoare.

Data.............................

Proprietar(semnătură)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rod clujfrfancni.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.

l-iMONITORUL OFICIAL

partea i

Luni, 20'martie )0c


| \74 (XVIII) - Nr. 248 bis


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

SUMAR

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor', orașelor și comunelor din județul Cluj.

cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................ 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum ifrmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dnme public al județului Cluj, precum și al municipiile^ sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor o, Josv anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.


J1NCR1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere

102906

Ziua

15

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 263892 Cluj-NapocaA. Partea 8. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:144593

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24427/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/1/1/ l/l/l/l/l

3.594

... Alei Spații Verzi și teren de sport

B, Partea 11= Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și allte drepturi reale

Referințe

21305 / 17/12/2002

Sentința Civila nr. 6286/2002;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de expropriere, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 33633/33901

A1/B.17

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECu titlu de lege, dobândit prin Lege, cota actuala 134/33901

A1/B.9

1) SORCOI BANC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 144593)

44435 / 19/04/2011

Act Notarial nr. 243, din 18/04/2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 134/33901

Al

1) SORCOI MARIA, bun propriu

91778 / 11/08/2011

Act Administrativ nr. 1745, din 18/03/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 53/18-01-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1114/R/24-03-2011 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; inscris sub semnătură privata nr. 2082/117/15-10-2010 emis de EXPERT TEHNIC VERESEZAN VALERIU; act administrativ nr. 74577/01-07-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act notarial nr. 416/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION; act notarial nr. 417/19-07-2011 emis de BNP LOBONȚIU OCTAVIAN ION: act administrativ nr. 178333/23-06-2011 emis de PRIMĂRIA CLU| NAPOCA;);

B10

Apoi se notează diminuarea suprafeței imobilului prin dezmembrarea acestuia după cum urmează:-nr.top.nou 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 2442 8/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,2442 9/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,alei spații verzi și teren de sport în suprafață de 29996 mp, se reânscrie în această c.f.în favoarea vechilor proprietari de sub B 1 ,-nr.cadastral 282080 teren intravilan în suprafață de 472 mp se transcrie în c.f.electronic 282080 în favoarea lui Găznar loan și soția Maria cu titlu de lege

Al

201249 / 16/10/2019

Act Administrativ nr. 268, din 15/05/2001 emis de Prefectura Județului Cluj; Act Normativ nr. 180364, din 19/09/2019 emis de OCPI Cluj; Act Administrativ nr. 465353, din 12/09/2019 emis de Primăria Municipiului Clui-Napoca; Act Notarial nr. 28, din 14/05/2019 emis de Notar Public Popa Anca Gabriela;

B16

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B16

proprietate a STATULUI ROMAN de sub Bl, de la 29996 mp la 29974 mp, iar diferența de 22 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 337169 Cluj-Napoca, în favoarea: TURC IOAN.

Al

71743 / 09/03/2020

Act Administrativ nr. 142605, din 05/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 99, din 28/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 239279, din 05/12/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

B17

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29974 mp la 22241 mp, iar diferența de 7733 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 338940 Cluj-Napoca, cu nr.cadastral 338940 ,în favoarea: MUNICIPIUL CLU| NAPOCA, domeniul public

Al

71871 / 09/03/2020

Act Administrativ nr. 142605, din 05/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 239279, din 05/12/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 99, din 28/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

B17

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 29974 mp la 22224 mp, iar diferența de 7.750 mp se transcrie în cartea funciară nou formată cu nr. 338933 Cluj-Napoca, în favoarea: Municipiului Cluj-Napoca

Al

71842/09/03/2020

Act Administrativ nr. 99, din 28/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 142605, din 05/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 239279, din 05/12/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B18

se diminuează suprafața imobilului de sub Al, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMÂN de sub Bl, de la 14491 mp la 12181 mp, iar diferența de 2310 mp se transcrie în cartea funciară nr. 338950 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca

Al

71888 / 09/03/2020

Act Administrativ nr. 99, din 28/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 142605, din 05/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 239279, din 05/12/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B19

Se diminuează, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMAN de sub Bl, suprafața imobilului de sub Al de la 12181 mp la 7417 mp, diferența de 4764 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 338938 Cluj Napoca

Al

71938 / 09/03/2020

Act Administrativ nr. 99, din 28/02/2020 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 239279, din 05/12/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 142605, din 05/03/2020 emis de DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

B20

Se diminuează, din porțiunea de proprietate a STATULUI ROMAN de sub Bl, suprafața imobilului de sub Al de la 7417 mp la 3594 mp, iar diferența de 3823 mp se transcrie în cf 338932 Cluj-Napoca, în favoarea: Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public.

Al

C Partea SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


________Carte Funciară Nr. 263892 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24427/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24428/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24429/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l;

24430/1/1/1/1/1/1/ l/l/l/l

3.594

... Alei Spații Verzi și teren de sport

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

3.594

24427/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24428/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24429/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l; 24430/1/1/1/ l/l/l/l/l/l/l

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

15/05/2020, 09:06

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


J3BH8WW


iABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Oltului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

'■

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

15416,

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Nou

Strada OLTULUI

1273

/ r

i'-'lWÎÎCÎPlUL CLUJ-NAPOCA-

.... £              Za? d

—~Nii sunt ar»«j

/ c-    T g_- O                 / 'V I        o/'            ''

Total suprafață măsurată ~ 1273 mp            / S*         -r               10\/Ă> l &      x

..........               t-rn-----ix:—. . ’S-------nr----------------4— V- /'M—------------Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

CF 1473 CLUJ

A+835

15416

Stradă în Colonia Someșeni

946 (263 st.)

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

263892

(Nr. CF. vechi 144593)

A+l

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Alei, spații verzi și teren de sport

3594

STATUL ROMĂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SORCOIIANC

SORCO1 MARIA

Nu sunt

Total suprafață

4540

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

263892

(Nr. CF. vechi 144593)

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Alei, spații verzi și teren de sport

: 3267

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SORCOI IANC

SORCOI MARIA

Nu sunt

Nou

24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Alei, spații verzi și teren de sport

327

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Data: Mai 2020

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oltului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Data: Mai 20201 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+l)

X[m)

Y[m]

1

587340.3600

395770.8440

2.990

2

587343.2757

395770.1825

2.495

3

587342.8080

395767.7320

0.902

4

587343.6780

395767.4930

4.681

5

587344.7210

395772.0560

13.976

6

587358.3928

395769.1575

0.005

6'

587358.3977

395769.1565

9.366

7

587367.5600

395767.2140

4.609

8

587366.5900

395762.7080

2.397

9

587368.9420

395762.2440

19.564

10

587388.1392

395758.4743

0.005

11

587388.1441

395758.4733

0.736

12

587388.8644

395758.3244

10.155

13

587387.0020

395748.3420

14.012

14

587373.2720

395751.1400

0.003

15

587373.2690

395751.1410

15.401

16

587358.1870

395754.2580

6.339

17

587351.9760

395755.5270

0.014

18

587351.9620

395755.5300

24.891

19

587327.5750

395760.5130

1.068

20

587326.5344

395760.7549

0.114

21

587326.5590

395760.8660

27.892

22

587299.2230

395766.4050

1.683

23

587297.5537

395766.6226

1.146

24

587296.9200

395765.6680

13.199

25

587299.7570

395778.5590

2.295

26

587300.1750

395780.8160

12.435

27

587302.7730

395792.9770

7.829

28

587304.4310

395800.6280

4.904

29

587309.2710

395799.8400

1.001

30

587309.0791

395798.8578

6.602

31

587307.8130

395792.3780

0.524

32

587308.3267

395792.2738

2.051

33

587307.9190

395790.2640

7.347

34

587306.6100

395783.0350

2.585

35

587306.8940

395780.4660

2.598

36

587308.8440

395778.7500

6.019

37

587314.2290

395776.0620

14.650

38

587328.5952

395773.1933

0.005

39

587328.6001

395773.1923

11.992

S= 1273 mp P=260.478m

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oltului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr. Pct.

X fm]

Y (ml

1

587340.3600

395770.8440

2

587343.2757

395770.1825

3

587342.8080

395767.7320

4

587343.6780

395767.4930

5

587344.7210

395772.0560

6

587358.3928

395769.1575

6'

587358.3977

395769.1565

7

587367.5600

395767.2140

8

587366.5900

395762.7080

9

587368.9420

395762.2440

10

587388.1392

395758.4743

11

587388.1441

395758.4733

12

587388.8644

395758.3244

13

587387.0020

395748.3420

14

587373.2720

395751.1400

15

587373.2690

395751.1410

16

587358.1870

395754.2580

17

587351.9760

395755.5270

18

587351.9620

395755.5300

19

587327.5750

395760.5130

20

587326.5344

395760.7549

21

587326.5590

395760.8660

22

587299.2230

395766.4050

23

587297.5537

395766.6226

24

587296.9200

395765.6680

25

587299.7570

395778.5590

26

587300.1750

395780.8160

27

587302.7730

395792.9770

28

587304.4310

395800.6280

29

587309.2710

395799.8400

30

587309.0791

395798.8578

31

587307.8130

395792.3780

32

587308.3267

395792.2738

33

587307.9190

395790.2640

34

587306.6100

395783.0350

35

587306.8940

395780.4660

36

587308.8440

395778.7500

37

587314.2290

395776.0620

38

587328.5952

395773.1933

39

587328.6001

395773.1923

Data: Mai 2020MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada OLTULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1:5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 28 de strada Dunării;

-în latura de Est: din punctul nr. 28 până în punctul nr. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 12 până în punctul nr. 13 de strada Oltului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 13 până în punctul nr. 24 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1551 cu suprafața de 7377m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 15416 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 946 m2(263 st); numerele topografice 24427/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24428/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,24429/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 24430/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscrise în Cartea Funciamumărul 263892 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3594 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1273 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1273 m2 conform situaței actuale și reale din

teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma * ’ "      ..... " donatele punctelor

s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1

Data întocmirii:


Mai 2020


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1273

Municipiul Cluj-Napoca, strada Oltului, intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj - Napoca

587350


587350


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1273

-

Total

1273

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C I

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului - 1273mp Suprafața din act = 1273 mp


587300


4              ------------

S®5^23___

M vl-15m                (B.D®51*
1

Hotărârea Guvernului nr. 193/SOgs^a fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 șl esis