Hotărârea nr. 425/2020

Hotărârea 425/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298659 din 24.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298818 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1559;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 11210/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 11210/1/1, teren în suprafață de 611 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 11210/1/2, teren în suprafață de 3000 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 11197/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 11197/1/1, teren în suprafață de 1542 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 11197/1/2, teren în suprafață de 500 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 799/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 799/1/1, teren în suprafață de 11629 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 799/1/2, teren în suprafață de 878 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Oțetului, cu suprafața măsurată de 4378 mp., provenind din CF nr. 311797 Cluj-Napoca, nr. topo. 11210/1/2, CF nr. 335926 Cluj-Napoca, nr. topo. 11197/1/2, CF nr. 248172 Cluj-Napoca, nr. topo. 799/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Oțetului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


de ședință, Dan Ștefan Tarcea

Secretarul Jr. Aurora


Nr. 425 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 425/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada OȚETULUI, intravilan

domeniul public

JL

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Oțetului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4378 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei ia OCPI;

o imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................


Proprietar........................... (semnătură)

(persoană autorizată)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în Tubofdinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil. Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rod cliijirrancni.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.S U. A.

Pagina


Anexa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea Șl- completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind atestarea Hani^nJulu.' public a! Județului Ciul. Drecum si al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului ClurNapoca.....■.......

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 oîs/20.ii 1.2006-               1

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea, și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind arogxares tiomeniului public a! județului Cluj. precum si a’ municipiilor, orașelor si comunelor din judevjt Ck-L i-_- exceoîia             C?L’5“Napncș!1}

in temeiul ari 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 369/2002 '■/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șt al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 634 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2, .Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic, — Se atestă apartenența la ckme public a! județului Ciul, precum și ai rnunicipiilo.” sș și comunelor din Județul Cluj a bunurilor ej ' jpst anexeie nr. 1—80 care fac parte Integrantă din _ :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventând bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CÂUN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și inter; rs-icr Paul Victor Dobre,

r st

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.A

T i

____             . 7.........

-                                     ■         3 !

.       .      s    -......  ț.

b

1522

1.3.7,

Nupoc-l

3.8201                         ■"?'

226i881:801MvfifepM'Cluf- Hap^

1523

1.3.7.

NJsSud

3.SOOI

183,0()O:OO IMtrr.yfniJ CM - Nepot*

i *524

1.3.7

Năvodari

7,941

233701JO iMunfelpM CM^NBțJvJr

1525

3 7

Nesoră

1.043'

2,036.99 MunfeWvi CM - Naptcn

1526

1.3.7.

Negalo

Z.800; ______ .                               .

142,800.00 MuntlțimCM- Napoca

1527

1.3.7

NicliHa Stănsscu

IMunfcjpU Qrij - Napoca

1623

1.3.7.

Nfcolssi BSIcsicu

J.OOO

177,900.00 Murfelptul CM - Napn<:n

1629

1.3.7.

Nlcotao Crtstea

<028

230,741.80 MuokJpM CM- Napoca

1590

1.3,7.

Nfcotas ferit»

B.,997

414,922.10 Municipiul CM • Ncp^n

1531

1.37.

Nlcolaa îablț

Mf.rnldpM ’^-'î • Nspoeft

1532

1.3.7

Tfcclae Pasca ly

1,560

92v506.00 Munlr.taM CM - Nar<*-a

! 1533

1.3.7

Nleotea

2,660

10.2B6.00 ÎMunlQTiM Chjj - Napr-^J’

1534

î.3.7.

Nieciae Românul

1,520’

5/7ZOO MunfcW CM « Napoca

1535

13.7.

Ntolea Tecfe

1.433

5,346.001Wurtlplrrl C’-ri - Napoca

1535

1.3.7

NfcolaiB Coiamlcus

K7

57,343.10          CM - Naprr.R

1537

1J3.7.

Mirajului

2,430

2,916.00 MunWpM Ciul - Nacorj»

1533

1.3.7

Nucului

1.428

1,713^01

Muntelui CM -

1539

1.3.7.

Nuferilor

1.716

101,077.40 [MunlrW Ciul • Nap^rn

1540

1.3.7.

OațuM

35.333

2,085,069.001

MurtWphji CM - Napccn

1541

1.3.7

Pațirim Fundătură

|MunfcWuf CM “ Na cec a

1542

1.3.7.

CfecrvalonArt

to.gco

540,440.00 [Munt'r.ltr! CM - Napw?

1543

1.3.7

CjcMv Băncii 6

te:™—"       ■"       '           ----- ■"  

7BBJ70.e0tMwiJrâ:M CM - Napra

1544

U.7.

OdEVțan Fecior

fM’mlclp.M Ck>| - Napoca

1545

1.3.7.

oaevlsn GjȘjfii

a.soo

569(260.00 (MtmfclpdTK Cfu| - Napoca

154(0

1.3 7.

Qcîavtan Petrmid

2,089

169,457.701

MitnWpu'Clui-Napv,     !

1547

13.7.

Odcbețll

8,180

7,418.00

Mrjnkip-'ut Ciul - Natnwn

1540

1.3.7

Wir

W*

3.330.00-

MuntelpM Cl'.lt • Napcc-J

1549J

1,3.7.

6ifinețll

1,2.7?

1,532.40

Munfcipîrl Cluj - Nap**--’

I 1550

1.3.7.

dlșnlel

2J37S

3,213.60

Mipifelp'ul CM - Napor..T

1551

1.3.7.

Oltufel

7,377

0,852.40

Munțc'pul C-M- Nwpro

1552

1,3.7.

Onteltor GHbu

5,000’

296,500.00

Municipiul Clu! - Napoca

1553

l3.7

Oradiei

27SS

2,406.00

MuntopM CM - Napccn

1554

1.3.7.

Qrlfllel

4.590

5,508.00

Municipiul CM - Napecn

1555

13.7.

Ornvița

529 . .           ..    ... ...           _____

524.00

Municipiul C-hri - Napoca

1553

1J.7.

Oltului

1,348

<017.00

MurMcWi.dCtirt-NapPcn

1557

1.3.7.

DtpjiarW

609.60

Municipîui ch»! - Napoca

1553

1.3.7

Oslmțlftșr

1,000’

1.920.00

M ur^cîoM Ciul - Napcrca      i

.1553

1.3.7.

CîfeMui

1,947

115.457.10

MuntcW C M - Ntipsca 1

1500

1.3.7.

trvkilu

3.740

4/83.00

MunWÎAil CM - Naf-sna

.1561

13.7.

Fadin

<907        ,     ....              ....     _

200,965.10

Ch.K - Naptea

1562

î.3.7.

Pedlț '!

1.600

103,740.00 |

MunWpW CM - Napccn

1503

1.3.7.

Pldurll

1/00

1,680.00

MunkJpJtd CM - Naposi     I

1584

î.3.7.

P"Upnl____________________ _ .......    . ,

8.EIU

7,545.60

MurfclpM CM-Napoca

1585

1.3.7.

PalepWsnșțu

1,202

1,442.40

MuffilpM CM - Nflooc’i

1508

1.3.7.

PM‘«țl

2,226

2.671.20

MuntipliJ Clv| - Napoca

W

1.3.7.

Panstt fsfrall

Municipiul CÎlțI - Napoca

1568

1.3.7.

Pandurilor

2,760

164.854JX)

Munfcfoim C-M - Napy-j

1569

1.3,7.

Paoși PgtizFcrt'kSnc

Munt'cM CKi] - Napoca

i.570

1.3.7.

Fapl'4 Hartan

2,580

3,872.00

MunffiM CM' Nap***-*

1571

1.3.7,

Paiânti

■3.880

507,960.00

Munk^phd CM • N srrcr-n

1572

1.3.7

Para iutlv tor

2.W

2,650.00

Municipiul c’i.il-

1573

1 3.7.

Pârăidui

Î.820

2r184.00

MunfclpM Chrj • NațȚOca

,157<

1.3.7,

Parcul Feroviarilor

VBO

1,184,958.80

MuntalpM CM. Naj*2S£

1575

R3-7

Parh

Voa

1___ . . _.

551/00.00

Municipiul CM * Wa^roca

1573

1.3.7.

Partizanilor

13,440

1,109,829.00

MunfelpHji Chrj - Napoca

; ;1577

1.3.7

Pâigreletor

840

42^40.00

MunfclpM CM • Napoca

1.573

1.3-7

PSitoruM

4,171

[___ __________

5,005 20

MunWpftHCM’ Wspoc-a

.1579

1.3.7.

Pala Rll

17,809

‘        -uu^rwr- _________________

042,600.00

MLtnkJpkrf C.Hif- bfepoc-i

'•1060

J1.3.7.

Patriciu Bnrtnf

11,750

097,338.00

Municipiul CXri - h’tțKaes

«șal

î.3.7

PaulCWneau_______________

H3_______ _      ___

Ș___

,54,911.00

MijnigipTui CM -


in


O
31
o

ȚJ > rxj

01


fo

03


Cfl

[\5

<p


?<


(J>


9375798 Carte Funciară Nr. 284172 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

CARTE FUNCIARA NR. 284172
0#        COPIE
Oficiul d® Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
 • A. Paitea 3. descrierea imoblh.di.-ii

Nr. Cr vechi: 1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Băii, Jud. cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 799/1

12.507

canalul morii

 • B. FW£<e©j BL Proprierâiri și act®

  se modifică numărul topografic al imobilului de sub Al de Id 799 - la 799/1 și i se diminuează suprafața de la 12.582 mp. - Iq 12.507 mp., iar diferența de 75 mp. se transcrie în CFE nou- formată 288316, în favoarea Municipiului Cluj Napoca[


  Al


  B3


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasatie si prevăzut ia transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

39899 / 12/04/2012

Act Administrativ nr, 1262, din 09/01/2012 emis de bcpi cluj (HCL nr. 466 DIN 20.12.2011, hei NR. 53 DIN 31.01.2012, HCL nr. 133 din 14.03.2005, nr. 532 din 15.12.2009 - Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca, declarație autentificată cu nr. 592 din 15.03.2012 - notar public Stancu Tudor Dan, certificat de atestare fiscală nr. 102570 din 30.03.2012 - Primăria Cluj Napoca, documentație cadastrală avizată de OCPI Cluj Napoca);

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 799/1

12.507

canalul morii

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometrrâ pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare 8a teren r—,—f—._____.----r____——— —-—


—,—

Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

12.507

-

-

canalul morii"ancei.

X'TM XATIUNAI- u t. t: a » a a- i x u yi rl IM țul <A7t I4!Uillt.iA£Â.


EXTRAS DE CARTE FDHCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

42556

Ziua

20

Luna

03

Anul

2015


 • A. Partea Z. DESCRIEREA IMOBILULUI

  TEREN intravilan


Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Oțetului

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al,

Top: 11210/1

3.611

-

 • B. Partea IE. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare îa dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, acest imobil abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație Alpublică, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al         I

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  Imobilul de sub Al abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică.

  Al        I

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Wr. 1 ia IPartea ]£

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Oțetului

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 11210/1

3.611

-

Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categorie folosința

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.

Fopografk

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-

__________2_________ .

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

43895

2015-03-24

2015-03-26

Consulta re/Informare

2

43896

2015-03-24

2015-03-26

Consulta re/I n fo rm a re

3

43897

2015-03-24

2015-03-26

Con s u 1 ta re/I n f o rina re

4

43898

2015-03-24

2015-03-26

Consultare/Informare

5

43899

2015-03-24

2015-03-26

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precupi ți pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 24/03/2015

Asistent-regfstraior,

BOGDAN IG'^T

• \ •

Referent,

Data eliberării,

_!_

A

(parafa și semnătura)

/

(parafa & semnătura)

_g,          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere "93455

Ziua          07

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare 100084317343 ■HIIIIIIIII


Nr. CF vechi:1473


r'"        Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

JF ■
ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

TT'J TT'”'.,’                           PENTRU INFORMARE

' *'î i? IVtlVnr ■■ M •

Carte Funciară Nr. 335926 Cluj-Napoca

 • A, Partea L Descrierea îmobîSului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Sunătoare, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11197/1

2.042

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

  Referințe

  9185 / 12/12/1946

  Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 _

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF:4305857

 • C. Partea D0O. SARCCN0 .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

I

Pagina 1 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea O
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:11197/1

2.042

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

2.042

-

11197/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/05/2020, 22:15

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Oțetului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.S1TUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

11210/1/2, 11197/1/2, 799/1/2

Nou

Strada OȚETULUI

4378

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu-sunt

Tota

suprafață măsurată = 4378

mp

A    /X-Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

311797

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11210/1

-

3611

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

335926

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11197/1

-

2042

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

284172

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

799/1

Canalul Morii

12507

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

18160

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

311797

(Nr. CF. vechi 1473)

11210/1/1

-

611

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

11210/1/2

-

3000

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

335926

(Nr. CF. vechi 1473)

11197/1/1

-

1542

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

11197/1/2

-

500

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

284172

(Nr. CF. vechi 1473)

799/1/1

Canalul Morii

11629

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

799/1/2

Canalul Morii

878

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Data: Mai 2020


întocmit: SQpAMARCONSULT SRL Ă’

Aut. RO-B-J, Nr. 0998

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oțetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y [m]

1

585929.6780

390867.6190

2

585943.5210

390883.1470

3

585951.5890

390891.6080

4

585955.1680

390890.7110

S

585957.6320

390892.0890

6

585963.8270

390900.0710

1

585970.8530

390901.7190

8

585976.9890

390909.9920

9

585980.6290

390915.2840

10

585983.1060

390919.2240

i

11

585983.3990

390919.7360

12

585989.2760

390929.5040

13

585992.0430

390933.5750

14

585995.2610

390938.6120

15

585997.1220

390940.9480

16

586000.2240

390945.4710

17

586003.1140

390949.4010

18

586006.4010

390954.1790

19

586009.5210

390958.7890

20

586010.3110

390960.0560

21

586010.1880

390961.0600

22

586007.0660

390974.0710

23

586005.3690

390981.3650

24

586005.1300

390982.4400

25

586004.1900

390986.6200

26

586003.0000

390991.1600

27

586001.8580

390996.0400

28

585999.6850

390999.4350

29

585995.9750

391001.4780

30

585993.0461

391003.1628

31

585989.5944

391005.1582

32

585989.5020

391005.2120

33

585979.6190

391010.9250

34

585975.2830

391013.7700

35

585974.9840

391013.7640

36

585965.5870

391019.3400

37

585962.9660

391020.7360

38

585956.1890

391023.3280

39

585952.3540

391024.5590

40

585954.0400

391028.0240

41

585954.1660

391028.0410

42

585954.8600

391028.5040

43

585956.7870

391031.2930

44

585957.4040

391031.9100

45

585960.4160

391037.4890

46

585962.1200

391040.4390

47

585962.9470

391041.8400

48

585953.8530

391047.0060

49

585954.2390

391047.7630

50

585964.3790

391044.5720

51

585971.4190

391048.0630

52

585976.2570

391050.5210

53

585977.3950

391050.9240

54

585980.9503

391052.4501

55

585981.1480

391051.9720

56

585988.2140

391055.2310

57

585997.4160

391060.0440

58

585998.3430

391058.0080

...      *.oand          _

59

586000.6690

391052.5450

60

586003.6050

391052.0640

61

586012.3393

391048.8320

.'<'0                    O           v. ...

62

586010.0640

391042.6830

63

586008.2870

391032.6220

64

586007.6650

391025.3290

6^ A A

*       N-       A?

65

586008.3440

391009.8180

66

586014.6670

391008.6600

67

586015.6740

391006.5070

ra                        ‘-S        {■>•"’      .•■') A •

68

586013.7220

390996.9460

69

586013.8691

390993.2150

70

586015.1570

390984.9520

V /' A

71

586018.5520

390969.6200

72

586026.9550

390941.8250

73

586026.2450

390941.7900

74

586028.6120

390932.7360

75

586018.3100

390934.1040

76

586011.2990

390934.8580

77

586006.8310

390935.2260

78

586004.2130

390933.9630

------------

79

585998.5430

390925.1750

80

585997.3920

390923.2240

81

585996.5500

390921.6650

82

585994.2650

390918.2940

/cf r ° <

83

585988.1682

390909.0238

,<o

84

585985.5820

390904.7450

, ' g          ,o

85

585982.2170

390899.4860

86

585981.3220

390898.3600

j 07                     (

-S.V

87

585981.5610

390898.0410

88

585980.5820

390897.0730

89

585973.7480

390890.8390

90

585966.0270

390883.8120

x A \V     ~ •

91

585956.6450

390875.2260

P \ \\ A

A \ wk

\ 6' W-'

92

585944.4570

390864.9380

93

585943.2690

390862.3350

\'V

...............w

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Data: Mai 2020

_________ —--

Data: Mai 2020


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oțetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

— laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

585929.678C

390867.619

20.803

585943.5211

390883.147C

11.691

585951.589C

390891.6081

3.690

585955.16K(

390890.711(

2.823

II

585957.6326

390892.0891

10.104

li

585963.8271

390900.0711

1    7.217

585970.8531

390901.719(

10.300 |

585976.9890

390909.9921

6.423

585980.6290

390915.2840

4.654

11

585983.1060

390919.224(

0.590

1

585983.3991

390919.736(

11.400

12

585989.2760

390929.5041

4.922

13

585992.0431

390933.5751

5.977

14

585995.2610

390938.6121

2.987

15

585997.1220

390940.9480

5.485

16

586000.2240

390945.471(

4.878

17

586003.1140

390949.4010

5.799

18

586006.4010

390954.1790

5.567

19

586009.5210

390958.7890

1.493

20

586010.3110

390960.0560

1.012

21

586010.1880

390961.0600

1.3.380

22

586007.0660

390974.0710

7.489

23

586005.3690

390981.3650

1.101

24

586005.1300

390982.4400

4.284

25

586004.1900

390986.6200

4.693

26

586003.0000

390991.1600

5.012

27

586001.8580

390996.0400

4.031

28

585999.6850

390999.4350

4.235

29

585995.9750

391001.4780

3.379

30

585993.0461

391003.1628

3.987

31

585989.5944

391005.1582

0.107

32

585989.5020

391005.2120

11.415

33

585979.6190

391010.9250

5.186

34

585975.2830

391013.7700

0.299

35

585974.9840

391013.7640

10.927

36

585965.5870

391019.3400

2.970

37

585962.9660

391020.7360

7.256

38

585956.1890

391023.3280

4.028

39

585952.3540

391024.5590

3.853

40

585954.0400

391028.0240

0.127

41

585954.1660

391028.0410

0.834

42

585954.8600

391028.5040

3.390

43

585956.7870

391031.2930

0.873

44

585957.4040

391031.9100

6.340

45

585960.4160

391037.4890

3.407

46

585962.1200

391040.4390

1.627

47

585962.9470

391041.8400

10.459

48

585953.8530

391047.0060

0.850

49

585954.2390

391047.7630

10.630

50

585964.3790

391044.5720

7.858

51

585971.4190

391048.0630

5.427

1 s?

585976.2570

391050.5210

1.207

53

585977.3950

391050.9240

3.869

54

585980.9503

391052.4501

0.517

55

585981.1480

391051.9720

7.781

56

585988.2140

391055.2310

10.385

57

585997.4160

391060.0440

2.237

58

585998.3430

391058.0080

5.938

1     59

586000.6690

391052.5450 1

2.975

60

586003.6050

391052.0640

9.313

61

586012.3393

391048.8320

6.556

62

586010.0640

391042.6830

10.217

63

586008.2870

391032.6220

7.319

64

586007.6650

391025.3290

15.526

65

586008.3440

391009.8180

6.428

66

586014.6670

391008.6600

2.377

67

586015.6740

391006.5070

9.758

68

586013.7220

390996.9460

3.734

69

586013.8691

390993.2150

8.363

70

586015.1570

390984.9520

15.703

71

586018.5520

390969.6200

29.037

72

586026.9550

390941.8250

0.711

73

586026.2450

90941.7900

9.358

74

586028.6120

90932.7360

10.392

75

586018.3100

90934.1040

7.051

76

586011.2990

90934.8580

4.483

77

586006.8310

90935.2260

2.907

78

586004.2130

90933.9630

10.458

79

85998.5430

90925.1750

2.265

80

85997.3920

90923.2240

1.772

81

85996.5500

90921.6650

4.072

82

85994.2650

90918.2940

11.095

83

85988.1682

90909.0238

5.000

84

85985.5820

90904.7450

6.243

85

85982.2170

90899.4860

1.438

86

85981.3220

90898.3600

0.399

87

85981.5610

90898.0410

1.377

88

85980.5820

90897.0730

9.250

89

85973.7480 3

90890.8390

10.440

90

85966.0270 3

90883.8120

12.718

91

85956.6450 3

90875.2260

15.950

92

85944.4570 3

90864.9380

2.861

93

85943.2690 3

90862.3350

14.582

S = 4378

mp P=581.333mMEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada OȚETULUI, intravilan. Municipiul Cluj-Napoca. Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 6 de gard din beton; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de strada în jurul Lacului; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 9 de gard din metal și lemn; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 17 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 21 de gard metalic; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 27 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 33 de gard din metal și lemn; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 37 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 42 de gard din metal și lemn; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 52 neîmprejmuit; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 60 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Est: din punctul nr. 60 până în punctul nr. 61 de strada Mioriței;

-în latura de Nord: din punctul nr. 61 până în punctul nr. 66 de gard din lemn; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 74 de canalul Morii; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 76 de gard din lemn; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 80 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 93 de gard din lemn, metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 93 până în punctul nr. 1 de strada Sunătoarei.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1559 cu suprafața de 1947 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 11210/1 înscris în Cartea Funciară numărul 311797 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3611 m2; numărul topografic 11197/1 înscris în Cartea Funciară numărul 335926 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2042 m2; numărul topografic 799/1 înscris în Cartea Funciară numărul 284172 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12507 m2;

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4378 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4378 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.                  k

Data întocmirii:

Mai 20201

Hotărârea Guvasmlu! nr, 1S3Z200S a fost pubficatâ în Monltoru, Oficial a! României, Partea Ipnr. 248 din 20 martie 2006 și asia sî în acest număr bis.