Hotărârea nr. 424/2020

Hotărârea 424/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298645 din 24.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298867 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) și (6) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1145;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 14735/5, 14735/3, 14735/4, 14735/2, 14737/2/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 14735/5/1, 14735/3/1, 14735/4/1, 14735/2/1, 14737/2/1/1, teren în suprafață de 12.000 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14735/5/2, 14735/3/2, 14735/4/2, 14735/2/2, 14737/2/1/2, teren în suprafață de 1.678 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 14602, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 14602/1, teren în suprafață de 2.334 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 14602/2, teren în suprafață de 13.295 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 14.973 mp., provenind din CF nr. 269704 Cluj-Napoca, nr. topo. 14735/5/2, 14735/3/2, 14735/4/2, 14735/2/2, 14737/2/1/2, CF nr. 324556 Cluj-Napoca, nr. topo. 14602/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Someșeni (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 13.034 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Someșeni (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 424 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 424/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5


AMPLASAMENT:

CALEA SOMESENI - Tronson I

3

intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ '                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-APRILIE 2020-

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, CALEA SOMEȘENI, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 14973 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Pagina


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 133/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Ciul, precum si ai municipiilor', orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................


?k


«>■


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/2u.iii,2006-

HOTĂRÂRI


ALE G UV E R NULUI


GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj,, precum și al municipiilor, orașelor

și comunelor din județul CîuJ, cu excepția municipiului Cluj-Nepoce4)

în temeiul ari. 105 din Constituția României, republicată

Guvernul Românie! adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 569/2002 '•/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Gluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj”

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d"m= public al județului Cluj, precum și a! municipiilor =« și comunelor din Județul Cluj a bunurilor e; ‘ jpst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dk, . lez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului pubiic al municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și inter1 Paul Victor Dobre, secretar de stai

Ministru! finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vîădesu,

București, 9 februarie 200S.

Nr, 193.

:.;-o

1

2

3

4

6

6

1'102 1

3.7.          B

Izușa                                                                          1

700

100,810.00 k

unlclplul Cluj - Napoca

1103 1

3.7.          0

laiului              '                                                                          4

200

249.060.00 h

unlclplul Clu| - Napoca

1104 1

3.7.          0

lănarllor                                                                              1

282

1,538.40 N

unlcipiul Cluj - Napoca

1105 1

3.7.          B

obâlnel                 .1                                                           1

1,660

13,992.00 N

lunlcipiul Cluj - Napoca

1106 1

3.7.          E

ogdan Pelrlcelcu Haș^eu                                            7

490

8,988.00 K

Municipiul Cluj - Napoca

1.107 1

3.7.          E

ogdan Vodă                                                    1

145

1,374.00 K

lunicipiul Cluj - Napoca

1108 1

3.7.          E

orșa                                                                           1

460

74,460.00 K

Municipiul Clu] - Napoca

1109 1

3.7.          E

orsec                                                              8

50

.50,405.00 K

Municipiul Cluj - Napoca

1110 1

3.7.           E

radului                                                                        1

,688

2,025.60 N

Municipiul Cluj - Napoca

1111 1

.3.7.           E

răduțulul                                                                      2

,740

162,462.00

Municipiul Cluj - Napoca

1112 1

.3.7.

rândușelor                                                              2

,105

2,526.00

Municipiul Cluj - Napoca

1113 1

.3.7.

iranului                                                                               1

.260

74.718.00

Municipiul Cluj - Napoca

1114 1

.3.7.

îrașov                                                                   6

.600

391,380.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.115

.3.7.

Brassai Samuel

.686

159,279.80

‘Municipiul Cluj - Napoca

1116

.3.7/

îraleș

,600

285,600.00

Municipiul Cluj - Napoca

1117

.3.7,

Breaza

,754

3,304.80

Municipiul Clu] - Napoca

1118

.3.7..

Brigadierilor

1,782

4,538.40

Municipiul Cluj - Napoca

1119

.3.7.

Brutarilor

,285

1,542.00

Municipiul Cluj - Napoca

1120

.3.7.

Bucegi

5,880

299,880.00

Municipiul Clu| - Napoca

1121

.3.7.

Bucium

7,980

. 1.066.214.00

Municipiul Cluj - Napoca

1122

1.3.7.

Bucura

2,920

173.156.00

Municipiul Cluj - Napoca

1123

1.3.7.i .

București

17,269

1.024,051.70

Municipiul Cluj - Napoca

1124

1.3.7?

Budal Nagy Antal

Municipiul Cluj - Napoca

1125

1.3.7.

Buftea

1.575

80.325.00

Municipiul Cluj - Napoca

1126

1.3.7.

Buhușl

1,866

2,239.20

Municipiul Cluj - Napoca

1127

1.3.7.

Bujorului

2.450

2,940.00

Municipiul Cluj - Napoca

1128

1.3.7.’

Bulgarilor

2,000

118,600.00

Municipiul Cluj - Napoca

1129

1.3.7.

Bumbeșli

1,980

2,376.00

Municipiul Cluj - Napoca

11.30

1.3.7.

Bună Ziua

11,200

664,160.00

Municipiul Clu| - Napoca

1.131

1.3.7.

Burebista

1,980

117,414.00

Municipiul Cluj - Napoca

1132

1.3.7.

Bușteni

962

49,062.00

Municipiul Cluj - Napoca

1133

1.3.7.

Busuiocului

7.026

8,431.20

Municipiul Cluj - Napoca

1134

1.3.7.•

Buzău

3,000

177,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1135

1.3.7.

C.A. Rosettl

4,441

263.351.30

Municipiul Cluj - Napoca

1136

1.3.7.

Căii Ferate

2.170

128,681.00

Municipiul Cluj - Napoca

1137

1.3.7.

Caisului

Municipiul Cli.i| - Napoca

1138

1.3.7.

Călan

4.714

279,540.20

Municipiul Clu| - Napoca

1’139

1.3.7.

Călărașilor

2.249

2,698.80

Municipiul Clu] - Napoca

1140

1.3.7.

Calea Baciului

14,000

830,200.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.141

1.3.7.

Calea Dorobanților

33.090

1,962,237.00

Municipiul Cluj - Napoca

1142

1.3.7.

Calea Floreștl

37,000

2,194,100.00

Municipiul Cluj - Napoca

1143

1.3.7.

Calea Mănăștur

18,900

1,120,770.00

Municipiul Cluj - Napoca

1144

1.3.7.

Calea Moților

22,080

1,309,344.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1145

1:3.7.

Calea Someșenl

2,240

: rs •

2,688.00

Municipiul Cluj - Napoca :

-.1.146

1.3.7.

Calea Turzll

42.470

2,518,471.00

Municipiul Clu] - Napoca

1147

1.3.7.

Căllmăneșll

1,524

1.828.8C

Municipiul Ciul - Napoca

1148

1.3.7.

Callatis

3,080

182,644.00

Municipiul Cluj - Napoca

1149

1.3.7.

Călugărenl

2,450

2,940.00

Municipiul Cluj - Napoca

1150

1.3.7.

Calvarla

5,019

297.626.7

Municipiul Cluj - Napoca .

1’151

1.3.7.

Câmpeni

4,077

241,766.1

Municipiul Cluj - Napoca

.1152

1.3.7.

Câmplna

11,520

683.136.0

Municipiul Cluj - Napoca

.1153

1.3.7.

Câmpul Pâinii :•

14.200

842.060.0

Municipiul Clu] - Napoca

.1154

1.3.7.

Câmpului

15,974

947,258.2

Municipiul Cluj - Napoca

1155

1.3.7.

Cantonului

2,625

3,150.0

Municipiul Cluj - Napoca

.1.156

1.3.7.

Căpșunilor

480

24,480.0

Municipiul Clu] - Napoca

,1'157

1.3.7.

Caracal

1,590

94,287.0

Municipiul Cluj - Napoca

1158

1.3.7.

Caralman

1,740

2,088.0

Municipiul Cluj - Napoca

.1,159

1.3.7.

Cărămidarilor

A..

852.0

3 Municipiul Clu] - Napoca

. ,1.16c

1.3.7.

, țCaransebeș

1,880

2,256.0

3 Municipiul Clut^-Napoca

.1'16

1.3.7.

{Cărbunarilor____________

11,350

1,620.0

3 Municipiul CIO). ^Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

EXTRAS D>E CARTE FWMCOARÂ

Nr.

27531

Ziua

21

PEMTRU DEFORMARE

Luna

02

ANCEI

LI .v> IA V<.I |ii', 1. ! < l> ■- 1 • » < M

> ?»»n          < '-«.n

Oficiul d® Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Anul

2017

A. Partea L Bescrîerea imoMullm

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr,

Crt

Nr cadastral

Nr,

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe .

Al

Top: 14602

15.629

Drum la Epeneș

[Bu Partea GL Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

■Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. si încheierea cf. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ

B2

Totodată acest imobil se abnoteză din acest CF neformând obiect de circulație publică.

Al

C. Partea IH. SARCim .

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Terami


________Carte Funciară Nr. 324556 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca jAlfiilBXS) KiTn X L.&J Ir'GOTGS) Ii

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 14602

15.629

Drum la Eperieș

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________

GfîâffîEji'ricr pefîtrL/ scsst imobil itli1 s fost țjasrte.


©at® rafeiritoar® Ba Sererm

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mo)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

15.629

-

-

14602

Drum la Eperieș


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROIM, -Chitanța interna nr.7675/21-02-2017 in suma de 20, pentru serviciu! de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 23-02-2017 Data eliberării,Referent,ANCFT asi mia srnoK 11A

1 rrn^r.lT.rti l'-fiisf pj.'.r.i


EXTRAS E>E CARTE

p<BDi)tra Elft!] FORMALE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Nr. ce re re

67562

Ziua

19

Luna

05

Anul

2014


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan


Nr. CP vechi: 49659

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14735/ 5,14735/ 3,14735/ 4,14735/ 2,14737/ 2/ 1

Din acte: 13678;

Masurata: 16447

1

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________1

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: CI Top: 14737/ 2- CI

Cluj-Napoca, Calea Someșeni, nr. 2

Clădire P+E,birouri,magazie,CT,cu 18 incaperi,5 grupuri sociale,casa scării,coridor ;!!.Clădire poarta cu post transofmator cu 2 incaperi ;III :Cladire atelier vu 2 hale ,separat magazie,2 ateliere,2 vestiare,2 grupuri sociale ;IV .'Depozit carburanți cu 1 camera si instalații ;V>Depozit acoperit ;VI :Retele de apa,canal,energie electrica,gaze naturale si rețele termice ;VII :Platforma betonata cu ...Vezi detaliat mai jos, la anexe...

EL Partea n. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3693 / 06.07.1978

Decizie nr. 176, din 13.05.1978, emis de CONSILIUL POPULAR

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

ai zrz

1

STATUL ROMAN, in administrarea

(provenita din conversia CF 49659)

2

COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR AL MUN.CLUJ NAPOCA-PRIN ADMINISTRAȚIA PARCURILOR SI STRĂZILOR

17386 / 12.10.1995

Decizie nr. 49, din 17.02.1986, emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l

1 | REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

-

6100 / 09.04.2003

Act

B3

Se noteaza act.civ 3290/2003-Jud.Cluj,.reclamant Primăria Mun.Cluj-Napoca c/a

RADP Cluj pentru anularea inscrieii de sub B.2

Al, Al.l |

(provenita din conversia CF 49659)

_____________________________C. Partea in. (Foaie de sarcini) ______________________

înscrieri privitoare !a sarcini                                                     | Observații / Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 Da Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Someșeni, nr. 2

Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 14735/ 5,14735/ 3,14735/ 4,14735/ 2,14737/ 2/ 1

16447

Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

cri

Categoria de folosința

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte:-; 4asurata:180

)

-

14735/5

-

2

altele

DA

Din acte:-; 4asurata:187

-

-

14735/3

-

3

altele

DA

Din acte:-;

Măsură ta:513

-

-

14735/4

-

4

altele

DA

Din acte:-; 'lasurata: 129:

-

-

14735/2

-

5

curți construcții

DA

Din acte:-; 4asurata:820:

-

14737/2/1

-

Date referitoare la construcții

Nr.

Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 14737/ 2- CI

construcții industriale si edilitare

Din acte:-;

Masurata:-

Cu acte

Clădire P+E,birouri,magazie,CT,cu 18 incaperi,S grupuri sociale,casa scării,coridor ;Il.Cladire poarta cu post transofmator cu 2 încăperi ;III iCladire atelier vu 2 hale .separat magazie,2 ateliere,2 vestiare,2 grupuri sociale ;IV .'Depozit carburanți cu 1 camera si instalații ;V>Depozit acoperit ;VI : Rețele de apa,canal,energie electrica,gaze naturale si rețele termice ;VII :Platforma betonata cu împrejmuiri.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 180 RON, chitanța nr. CJ14C18926/19-05-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,232,

Bata soluționării, 18/06/2014

Asisten înregistra tor, DANA S.OUCA


Referent,


Data eliberării,

_____!._______
ABEL DE MIȘCARE PARCELARA (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Calea Someșeni, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

269704

(Nr. CF. vechi 49659)

A+l

14735/5, 14735/3,

14735/4, 14735/2, 14737/2/1

-

13678

STATUL ROMÂN în administrarea COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR AL mun. CLUJ-NAPOCA-prin ADMINISTRAȚIA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

324556 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

14602

Drum la Eperieș

15629

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

29307

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

269704

(Nr. CF. vechi 49659)

14735/5/1, 14735/3/1, 14735/4/1, 14735/2/1, 14737/2/1/1

-

12000

STATUL ROMÂN în administrarea COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR AL mun. CLUJ-NAPOCA-prin ADMINISTRAȚIA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

14735/5/2, 14735/3/2, 14735/4/2, 14735/2/2, 14737/2/1/2

-

1678

STATUL ROMÂN în administrarea COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR AL mun. CLUJ-NAPOCA-prin ADMINISTRAȚIA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

324556 (Nr. CF. vechi 1473)

14602/1

Drum la Eperieș

2334

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

14602/2

Drum la Eperieș

13295

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

14735/5/2, 14735/3/2, 14735/4/2, 14735/2/2, 14737/2/1/2, 14602/2

Nou

CALEA SOMEȘENI

14973

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 14973 mp             XoF’5’’'4    ' 7.:

Data: Aprilie 2020                                                        /£ întocmit: SC DAMAR CONSULT §RL( A

!S          Aut. RO-B-J. Nr. 0998     ?<__g.

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Someșeni, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X [m]

Y [ml

1

587592.9540

396767.8250

2

587644.9410

396681.7330

3

587696.1680

396595.7810

4

587753.1430

396502.2490

5

587801.0810

396424.9580

6

587816.2454

396401.1300

7

587803.5619

396392.3036

8

587801.5860’

396398.0210

9

587798.3550

396405.5630

10

587796.8960

396409.7430

11

587789.1280

396422.9150

12

587788.1970

396424.7640

13

587781.3450

396435.8070

14

587772.9830

396449.6840

15

587763.5690

396459.8920

16

587748.4571

396484.7180

17

587742.4570

396494.4420

18

587738.3420

396501.5550

19

587730.9540

396514.2650

20

587729.9750

396514.5270

21

587727.6870

396518.3190

22

587723.6740

396524.8140

23

587719.9400

396530.9800

24

587710.5000

396546.6450

25

587703.2900

396558.3910

26

587690.6890

396579.3460

ZI

587687.5370

396587.2140

28

587682.3300

396595.3240

29

587676.9470

396603.9660

30

587670.3320

396614.7730

31

587666.2380

396621.7370

32

587666.1750

396621.9090

33

587649.8410

396648.7360

34

587649.7295

396648.6731

35

587639.4310

396665.4480

36

587627.7254

396684.5202

37

587625.8810

396687.5250

38

587624.7390

396691.1350

39

587624.4070

396692.4440

40

587618.1000

396699.9600

41

587579.6500

396763.2400

42

587577.9900

396766.1260

43

587503.1200

396885.4400

44

587428.6910

396994.2550

45

587411.9700

397021.6040

46

587405.1410

397036.0300

47

587397.8210

397050.2600

48

587383.7220

397081.9740

49

587370.0030

397116.7320

50

587353.7700

397154.3600

51

587349.2380

397158.8250

52

587340.9400

397178.9930

53

587346.4170

397184.4000

54

587367.4706

397190.4364

55

587378.6610

397147.6950

56

587383.7980

397132.3930

57

587409.7830

397075.2310

58

587436.6960

397024.8240

59

587483.6770

396950.6270

60

587544.5730

396848.8090

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Someșeni, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

1

587592.9540

396767.8250

100.571

2

587644.9410

396681.7330

100.060

3

587696.1680

396595.7810

109.519

4

587753.1430

396502.2490

90.950

5

587801.0810

396424.9580

28.244

6

587816.2454

396401.1300

15.452

7

587803.5619

396392.3036

6.049

8

587801.5860

396398.0210

8.205

9

587798.3550

396405.5630

4.427

10

587796.8960

396409.7430

15.292

11

587789.1280

396422.9150

2.070

12

587788.1970

396424.7640

12.996

13

587781.3450

396435.8070

16.202

14

587772.9830

396449.6840

13.886

15

587763.5690

396459.8920

29.064

16

587748.4571

396484.7180

11.426

17

587742.4570

396494.4420

8.218

18

587738.3420

396501.5550

14.701

19

587730.9540

396514.2650

1.013

20

587729.9750

396514.5270

4.429

21

587727.6870

396518.3190

7.635

22

587723.6740

396524.8140

7.208

23

587719.9400

396530.9800

18.290

24

587710.5000

396546.6450

13.782

25

587703.2900

396558.3910

24.452

26

587690.6890

396579.3460

8.476

27

587687.5370

396587.2140

9.638

28

587682.3300

396595.3240

10.181

29

587676.9470

396603.9660

12.671

30

587670.3320

396614.7730

8.078

31

587666.2380

396621.7370

0.183

32

587666.1750

396621.9090

31.408

33

587649.8410

396648.7360

0.128

34

587649.7295

396648.6731

19.684

35

587639.4310

396665.4480

22.378

36

587627.7254

396684.5202

3.526

37

587625.8810

396687.5250

3.786

38

587624.7390

396691.1350

1.350

39

587624.4070

396692.4440

9.812

40

587618.1000

396699.9600

74.046

41

587579.6500

396763.2400

3.329

42

587577.9900

396766.1260

140.859

43

587503.1200

396885.4400

131.835

44

587428.6910

396994.2550

32.056

45

587411.9700

397021.6040

15.961

46

587405.1410

397036.0300

16.002

47

587397.8210

397050.2600

34.707

48

587383.7220

397081.9740

37.367

49

587370.0030

397116.7320

40.980

50

587353.7700

397154.3600

6.362

51

587349.2380

397158.8250

21.808

52

587340.9400

397178.9930

7.696

53

587346.4170

397184.4000

21.902

54

587367.4706

397190.4364

44.182

55

587378.6610

397147.6950

16.141

56

587383.7980

397132.3930

62.791

57

587409.7830

397075.2310

57.142

58

587436.6960

397024.8240

87.820

59

587483.6770

396950.6270

118.639

60

587544.5730

396848.8090

94.335

S = 14973 mp P=1871.402mMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: CALEA SOMEȘENI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 7 până în punctul nr. 23 de gard din plasă de sârmă și beton; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 26 de gard din metal și beton; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 32 de gard din beton; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 33 de gard din beton și metal; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 39 neîmprejmuit; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 40 de pârâul Becaș; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 42 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 51 neîmpejmuit; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 52 neîprejmuit-drum; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 53 de gard de beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 53 până în punctul nr. 54 de Calea Someșeni;

-în latura de Nord: din punctul nr. 54 până în punctul nr. 6 neîmprejmuit - Magistrala CFR - 300;

-în latura de Vest: din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de strada Aurel Vlaicu.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1145 cu suprafața de 2240m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numerele topografice 14735/5, 14735/3, 14735/4, 14735/2, 14737/2/1 înscrise în Cartea Funciară 269704 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 13678 m2; numărul topografic 14602 înscris în Cartea Funciară 324556 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 15629 m2;

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 14973 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14973 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Calea Someșeni” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită Ia capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:


Aprilie 2020


S.C. DAMAR


Anexa 2 la Hotărârea nr. 424/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ


AMPLASAMENT:CALEA SOMEȘENI - Tronson II

Extravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 5

CLUJ-NAPOCA -APRILIE 2020-

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, CALEA SOMEȘENI, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 13034 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


0364 101253.


I        româniei

| 74 (XVm> - Nr. 243 bis LEG,,                   ș, ALTE ACTE                        ?

par':'",;-—~              ’        ■

$U MAR

Pagina

r

Anexa nr. 1! la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al l^ețuiul Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excectia municipiului Ciuj*Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI


Â'.L E G U V E R N U L LI I


ROMÂN l'E I


GUVERNUL ROMÂNIE?

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernuiui nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului C’upNapoc??-}

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Clu]“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d^me public a! Județului Cluj, precum și ai municipiile.1- « șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c- jost anexele nr. 1 — 80 care fac parte integrantă din , jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MÎNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intsmeicf, Paul Victor Cobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

”5 Hotărârea Guveralul nr. 1S3/20Q6 p fost pubfcatâ în Monitorii. Oficial al României, Partea 1,'nr. 248 din 20 martie 2006 șl e-'l? si în. acest număr bis.

:-,~o

1

2

3

4

6

6

1'102 1

3.7.          B

Izușa                                                                          1

700

100,810.00 k

unlclplul Cluj - Napoca

1103 1

3.7.          8

laiului              '                                                                          4

200

249,060.00 k

uniclplul Clu] - Napoca

1104 1

3.7.          0

lănarllor                                                                              1

,282

1,538.40 h

unlcipiul Clu] - Napoca

1.105 1

.3.7.           0

obâlnel                 .i                                                           1

1,660

13,992.00 h,

lunicipiul Cluj - Napoca

1106 1

.3.7.           E

ogdan Pelrlcelcu Haș^eu                                            7

.490

8,988.00 K

lunicipiul Cluj - Napoca

1107 1

.3.7.           E

ogdan Vodă

,145

1,374.00 h.

lunicipiul Cluj - Napoca

1108 1

.3.7.           E

orșa

,460

74,460.00 h.

lunicipiul Cluj - Napoca

1109 1

.3.7.           E

orsec

50

50,405.00 K

lunicipiul Cluj - Napoca

1110 1

.3.7.           E

radului

,688

2,025.60 7

Municipiul Cluj - Napoca

<:

1111 1

.3.7.           E

râduțulul

,740

162,482.00 I»

Municipiul Cluj - Napoca

o

1112

.3.7.

rândușelor

,105

2,526.00

/lunicipiul Cluj - Napoca

z

1113

.3.7.

iranului

,260

74,718.00

Municipiul Cluj - Napoca

—1

1114

.3.7.

îrașov

,600

391,380.00

Municipiul Cluj - Napoca

o

1.115

.3.7.

Brassai Samuel

2,686

159,279.80

Municipiul Cluj - Napoca

zo

1116

.3.7.

Braleș

5,600

285.600.00

Municipiul Cluj - Napoca

c

1117

.3.7.

Breaza

2,754

3,304.80

Municipiul Clu| - Napoca

r“

1118

1.3.7.

Brigadierilor

3,782

4,538.40

Municipiul Cluj - Napoca

o

1119

1.3.7.

Brutarilor

1,285

1,542.00

Municipiul Cluj - Napoca

1120

1.3.7.

Bucegl

5,880

299,880.00

Municipiul Cluj - Napoca

o

1121

1.3.7.

Bucium

17,980

1,066,214.00

Municipiul Cluj - Napoca

1122

1.3.7.

Bucura

2,920

173.156.00

Municipiul Cluj - Napoca

p—

1123

1.3.7.i.

București

17,269

1,024,051.70

Municipiul Cluj - Napoca

1124

1.3.7.'

Budal Nagy Antal

Municipiul Clu| - Napoca

1125

1.3.7.

Buftea

1,575

80,325.00

Municipiul Cluj - Napoca

1126

1.3.7.

Buhușl

1,866

2,239.20

Municipiul Cluj - Napoca

Z0

1127

1.3.7.

Bujorului

2,450

2,940.00

Municipiul Cluj - Napoca

O

1128

1.3.7.

Bulgarilor

2,000

118,600.00

Municipiul Qluj - Napoca

1129

1.3.7.

Bumbeșli

1,9'817

2,376.00

Municipiul Clu] - Napoca

11.30

1.3.7.

Bună Ziua

11,200

664,160.00

Municipiul Clu] - Napoca

z

1.131

1.3.7.

Burebisla

1,980

117,414.001

Municipiul Clu] - Napoca

m

1132

1.3.7.

Bușteni

962 '

49,062.00

Municipiul Cluj - Napoca

-

1133

1.3.7.

Busuiocului

7,026

8,431.20

Municipiul Clu] - Napoca

"0

1134

1.3.7/

Buzău

3,000

177,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1135

1.3.7.

C.A. Roselll

4,441

263.351.30

Municipiul Cluj - Napoca

-]

1136

1.3.7.

Căii Ferate

2,170

128,681.00

Municipiul Cluj - Napoca

m

1137

1.3.7.

Caisului

Municipiul Cluj - Napoca

1138

1.3.7.

Călan

4,714

279,540.20

Municipiul Clu] - Napoca

1’139

1.3.7.

Călărașilor

2,249

2,698.80

Municipiul Cluj - Napoca

77

1140

1.3.7.

Calea Baciului

14,000

830,200.00

Municipiul Cluj - Napoca

—K

1.141

1.3.7.

Calea Dorobanților

33,090

1,962,237.00

Municipiul Cluj - Napoca

1142

1.3.7.

Calea Floreșll

37,000

2,194,100.00

Municipiul Cluj - Napoca

1143

1.3.7.

Calea Mănășlur

18,900

1,120,770.00

Municipiul Cluj - Napoca

OO

1144

1.3.7.

Calea Moților

22,080

1,309,344.00

Municipiul Clu] - Napoca

J—f-

.1145

1:3.7.    :

Calea Someșenl

2,240

- •

2,688.00

Municipiul Clu] - Napoca

65

-.1.146

1.3.7.

Calea Turzll

42,470

2,518,471.06

Municipiul Clu] - Napoca

i\5

.1147

1.3.7.

Căllmăneșll

1,524

1.B28.8C

Municipiul Cluj - Napoca

O

1148

1.3.7.

Callatis

3,080

182.644.0C

Municipiul Cluj - Napoca

1149

1.3.7.

Călugărenl

2,450

2.940.0C

Municipiul Clu] - Napoca

1150

1.3.7.

Calvarla

5,019

297,626.71

Municipiul Cluj - Napoca

1151

1.3.7.

Câmpeni

4,077

241,766.1(

Municipiul Cluj - Napoca

O

.1152

1.3.7.

Câmplna

11,520

683,136.0

Municipiul Clu] - Napoca

.1153

1.3.7.

Câmpul Pâinii i

14,200

842,060.0

Municipiul Clu] - Napoca

i       .1'154

1.3.7.

Câmpului

15,974

947,258.2

Municipiul Clu] - Napoca

■ 1155

1.3.7.

Cantonului

2,625

3,150.0

Municipiul Cluj - Napoca

i.156

1.3.7.

Căpșunilor

480

24,480.0

Municipiul Clu] - Napoca

,1'157

1.3.7.

Caracal

1,590

94,287.0

Municipiul Clu] - Napoca

.1.158

1.3.7.

Caralman

1,740

2,088.0

Municipiul Clu| - Napoca

•1,15£

1.3.7.

Cărămidarilor

710

852.0

Municipiul Clu] - Napoca

. .1.16C

1.3.7. .

f ^Caransebeș

1,880

2,256.0

Municipiul Clui-^Napoca

. 1'16

1.3.7.

[Cărbunarilor

' 11,350

1,620.0

Municipiul Cliij. [Napoca

ro cn

;                                                                                                                    --•.                                        rassW s^fx®'                              ra5SECT-

Data: Aprilie 2020


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Someșeni, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr. Pct.

X [ml

Y [m]

1

587393.153

0 398292.6790

2

587408.149

398288.0813

3

587406.097

398277.2640

4

587404.971

398277.3730

5

587403.905

398276.3010

6

587402.580

398274.9170

7

587399.691

398271.3380

8

587398.307

398267.7290

9

587397.561

398265.4100

10

587396.976

398262.5878

11

587396.513

398262.2500

12

587394.879

398253.8390

13

587393.504

398245.8330

14

587392.68O(

398237.5870

15

587392.0081

398231.6050

16

587391.659C

398226.8120

17

587391.078C

398217.9070

18

587390.674C

398207.2980

19

587390.704C

398203.3480

20

587391.6969

398188.6752

21

587392.989C

398174.1680

22

587395.1990

398151.4360

23

587397.3100

398117.2500

24

587398.2050

398105.6120

25

587400.4351

398051.7658

26

587398.8424

398023.7430

27

587398.1881

398009.8906

28

587392.3810

397909.9440

29

587381.1820

397789.6280

30

587374.7484

397717.5032

31

587363.8910

397576.2600

32

587356.1170

397501.2860

33

587351.8250

397443.8690

34

587348.3450

397382.8910

35

587346.6050

397348.2620

36

587346.6030

397319.2710

37

587347.1380

397299.4360

38

587350.7530

397271.9630

39

587357.4800

397231.4330

40

587362.7020

397208.6500

41

587367.4706

397190.4364

42

587346.4170

397184.4000

43

587342.4820

397208.8590

44

587337.8870

397237.9650

45

587335.9020

397250.1790

46

587333.7250

397264.5870

47

587331.8480

397276.8400

48

587334.2560

397276.5890

49

587335.4110

397332.4570

50

587335.4114

397332.8245

51

587335.6740

397346.0820

52

587337.5070

397385.5640

53

587340.9270

397432.5480

54

587345.0810

397484.2960

55

587353.3510

397579.2690

56

587354.4600

397592.6400

57

587354.2380

397593.3690

58

587355.2860

397608.5860

59

587356.7390

397625.6060

60

587357.6300

397635.7680

61

587360.3100

397668.0680

62

587359.7810

397679.4210

63

587362.3830

397712.0430

64

587366.5940

397744.9750

65

587370.4970

397793.0570

66

587372.6410

397817.5660

67

587374.8430

397846.8490

68

587377.0510

397873.9480

69

587381.1430

397923.3530

70

587385.7540

397982.6720

71

587388.3740

398015.1230

72

587389.5190

398069.9360

73

587389.1250

398077.3880

74

587387.5170

398106.8390

75

587386.6040

398119.2680

76

587381.2820

398177.1780

77

587380.6750

398187.1880

78

587380.8730

398193.9530

79

587380.5400

398203.3960

80

587380.1550

398212.0750

81

587380.6140

398219.0470

82

587381.0900

398227.2700

83

587382.6490

398239.5970

84

587383.0910

398244.1900

85

587383.7310

398254.9490

86

587384.3690

398265.9.760 '

87

587385.3520

398276.0800
Data: Aprilie 2020


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Someșeni, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

587393.1531

398292.679C

15.686

587408.1498

398288.0812

11.010

587406.0971

398277.264C

1.131

587404.97 IC

398277.373C

1.512

587403.905C

398276.30 IC

1.916

(

587402.5801

398274.9171

4.600

587399.69 ÎL

398271.3380

3.865

587398.307C

398267.7290

2.436

587397.5610

398265.4100

2.882

10

587396.9763

398262.5878

0.573

11

587396.5130

398262.2500

S.56S

12

587394.8790

398253.8390

8.123

13

587393.5048

398245.8330

8.287

14

587392.6800

398237.5870

6.020

15

587392.0080

398231.6050

4.806

16

587391.6590

398226.8120

8.924

17

587391.0780

398217.9070

10.617

18

587390.6740

398207.2980

3.950

19

587390.7040

39S203.3480

14.706

20

587391.6969

398188.6752

14.565

21

587392.9890

398174.1680

22.839

22

587395.1990

398151.4360

34.251

23

587397.3100

398117.2500

11.672

24

587398.2050

398105.6120

53.892

25

587400.4351

398051.7658

28.068

26

587398.8424

398023.7430

13.868

27

587398.1881

398009.8906

100.115

28

587392.3810

397909.9440

120.836

29

587381.1820

397789.6280

72.411

30

587374.7484

397717.5032

141.660

31

587363.8910

397576.2600

75.376

32

587356.1170

397501.2860

57.577

33

587351.8250

397443.8690

61.077

34

587348.3450

397382.8910

34.673

35

587346.6050

397348.2620

28.991

36

587346.6030

397319.2710

19.842

37

587347.1380

397299.4360

27.710

38

587350.7530

397271.9630

41.084

39

587357.4800

397231.4330

23.374

40

587362.7020

397208.6500

18.828

41

587367.4706

397190.4364

21.902

42

587346.4170

397184.4000

24.774

43

587342.4820

397208.8590

29.466

44

587337.8870

397237.9650

12.374

45

587335.9020

397250.1790

14.572

46

587333.7250

397264.5870

12.396

47

587331.8480

397276.8400

2.421

48

587334.2560

397276.5890

55.880

49

587335.4110

397332.4570

0.368

50

587335.4114

397332.8245

13.260

51

587335.6740

397346.0820

39.525

52

587337.5070

397385.5640

47.108

53

587340.9270

397432.5480

51.914

54

587345.0810

397484.2960

95.332

55

587353.3510

397579.2690

13.417

56

587354.4600

397592.6400

0.762

57

587354.2380

397593.3690

15.253

58

587355.2860

397608.5860

17.082

59

587356.7390

397625.6060

10.201

60

587357.6300

397635.7680

32.411

61

587360.3100

397668.0680

11.365

62

587359.7810

397679.4210

32.726

63

587362.3830

397712.0430

33.200

64

587366.5940

397744.9750

48.240

65

587370.4970

397793.0570

24.603

66

587372.6410

397817.5660

29.366

67

587374.8430

397846.8490

27.189

68

587377.0510

397873.9480

49.574

69

587381.1430

397923.3530

59.498

70

587385.7540

397982.6720

32.557

71

587388.3740

398015.1230

54.825

72

587389.5190

398069.9360

7.462

73

587389.1250

398077.3880

29.495

74

587387.5170

398106.8390

12.462

75

87386.6040

398119.2680

58.154

76

87381.2820

398177.1780

10.028

77

87380.6750

398187.1880

6.768

78

87380.8730

398193.9530

9.449

79

87380.5400

98203.3960

8.688

80

87380.1550

98212.0750

6.987

81

87380.6140

98219.0470

8.237

82

87381.0900

98227.2700

12.425

83

87382.6490

98239.5970

4.614

84

87383.0910

98244.1900

10.778

85

87383.7310

98254.9490

11.045

86

87384.3690

98265.9760

10.152

87

87385.3520

98276.0800

18.341

S= 13034 mp P=2260.967m                  1
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: CALEA SOMEȘENI, extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „dram” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-I, L-34-48-C-b-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 42 până în punctul nr. 47 de gard din beton; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 56 neîmprejmuit; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 78 de gard din beton; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 87 de gard din beton, metal și lemn; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 1 de strada Moș Ion Roată;

-In latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Platanilor;

-în latura de Nord: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 21 de gard din beton, lemn și plasă de sârmă; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 41 neîmprejmuit -Magistrala CFR - 300;

-în latura de Vest: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 42 de Calea Someșeni.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1145 cu suprafața de 2240m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 13034 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 13034 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Calea Someșeni” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost detenninate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Aprilie 20201

Hotărârea Guvernau! nr. 193/20Q6 a (ost pubîcată in Monitorul Oficial si României, Partea î,"nr. 24S din 20 marile 2006 șl esie si în acest număr bis.                        1““■