Hotărârea nr. 423/2020

Hotărârea 423/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298651 din 24.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298839 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1380, 1782;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10898, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10898/1, teren în suprafață de 2556 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10898/2, teren în suprafață de 1987 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 10896/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 10896/1/1/1/1, teren în suprafață de 6908 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 10896/1/1/1/2, teren în suprafață de 2959 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ilie Măcelaru, cu suprafața măsurată de 4433 mp., provenind din CF nr. 296181 Cluj-Napoca, nr. topo. 11143, CF nr. 263648 Cluj-Napoca, nr. topo. 10898/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Uzinei Electrice, cu suprafața măsurată de 5515 mp., provenind din CF nr. 284205 Cluj-Napoca, nr. topo. 10896/1/1/1/2, CF nr. 263648 Cluj-Napoca, nr. topo. 10898/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Ilie Măcelaru din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Darnar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Uzinei Electrice din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Secretarul g^eral al municipiului, Jr. Aurora Iwsca

Nr. 423 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 423/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada ILIE MĂCELARII, intravilan domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, .JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ
BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4433 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat Ia

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data.............................

Proprietar


Semnătura^ și^mpila........................... (semnătură)

(persoană autorizată)

NOTĂ:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa rod clui@ancni.ro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666,0264 554165,0364 101253.

gjj !Vî A.R

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 183/2006 pentru modificarea șl completarea Hotararfc Guvernului nr. S69/2002 privind atestarea damenhiui public a! Județului Cluj, precum și af

* - «.■ comunelor din județul Cluj, municptior, orașelor ?• “orT'-J' ‘-v-      1    ’              AA.

cu excepția municipiuiul duj-i'iapo^......................

I            2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bîs/2O.Î5L2Q0B

I ' HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H
I                           HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 960/20-02 crJrind          domeniului oublîo gț njrfetuhH Ciul. orecum si al municipiilor, orașelor
și comunelor din judeiuj CiuL cu excepția municipiului Chii-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002

•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public si județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul C!uj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la c^ms public al județului Cluj, precum și a! municipiile-'- sr șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public a! municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MIMISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

o. Ministrul administrației și internele-, Paul Victor Dobre,

sscrstsr ds stnt

Ministrul finanțelor publice, SebasiJan Teodor Gheorghe Vîădesu.

București, 3 februarie 2006.

Nr. 193.

') Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 a fost pubfcatâ în Monitorii. Oficial a! României, Partea nr. 245 din 20 martie 2096 șl k si în acest număr bis.

-

3

1342

1.3.7.

W-

53o

tac

1.3.7.       ,.J

W2         ‘          .............“

2.135

1344

1.3.7.       J

gW2L______                    .. „

2,169

1345

1.3 7.

■3'?>fo;Ate>tantfrCTCU

10,534

1346

1J.7.     . (

âtftfiWSahGfalo

'347

1.3.7.

Grfflora Ureehs

1.260

CC

13.7

G*M|bI

2,9? 6...

1349

1.3.7

Grai#

W£50

1350

1.3.7

GlXgHU

1J64

135 î-

1.3.7

GutlnuM

1.539

Î362

1.3.7.

HekJucutal

3,372

J353.

1.3.7

HaHer Karaty

>354

13.7.

HsmGruîiH

, 1355

1.3.7.

Hsnjhita

2.210

13GG

1.3.7

HMaJirtri                                                       .......

3,185

1357

1-3-7

H’l’a__________________ ....             .....          .       ..... _

1130

1358

1.3,7.

Haynai imns

1359

1.360

1.3.7

Heîntfch Hntaa

4&0

1.3.7.

Hctîtfîf Gaspar

<725

1361

1.3 7

Henri Bartntîsa

7.434

1362

1-37

Harcuisna

inz

j 1303

1.3.7.

Hemiann Obarîh

V375

! Î^51-

1 1365

1.37

de Galișe

i,3W

1.3 7.

Horea

31,594

i 1366

4 1367“

1JJ.

.Herifouiorflor

3,505

1.3.7.

Hunesfoufai

1,440

" 1360

1.3.7.

I.T.Sfan

. 1369

1.3.7.

focab Hcrki-gH

! 1370

1.3.7.

latonlhl

j 1371

1.3.7

lancu da Hunedrera

255®'

i 1372

1.3.7.

lancu Jînrrti

1.1310

! 1373

1 3.7.

2JÎ35

1 1374_ i 1375.

1376

1.37,

tasomtel

4,035

1.3.7.

lamfsit

2>30

1.3.7.

lerttf

t.ii}

! 1377

13?.

llezsr

745

! '370

1.3.7.

lîarfe Chandl

757

j 379

1.3.7,

lisana CcsJraeona

i,M5

1380

1.3.7.

lila MScalsra

3J33Î

’ l3Bt

1.3.7.

rn Jurat lacutut

i,:ă39

; 1302

1.3.7.

tn3u

[3,34'3

i 1383

1.3.7.

lÎYfâ^Ii

3/33

{ 1384

1.3.7

inocehpuMku Klein

<$30

: 1385

1.3.7.

^re Locuri

13,336

f ÎM6

1.3.7

fnulul

3.3*23

! <387-

I Î3SS

1.3.7

invă^ccviul

H-C

1.3.7.

fosn Alessndru

'i 1389

1.3 7,

ten Budal DatSBnu

9,453

î 13S0

1.3.7.

ten Gola

rât

: 1391

ÎJT __

137.

ten taeoti

2.B03

1392

fcen Oarpâ

2J99

1 1393

13.7

’oan Pop Reteganu

3,01-3

1 1394

13 7

tosn Hațlu

1440

1395_ ; 13S6

13.7.

îoan Slavici                                   *

1,147

13.7,

Ion Andreetcu

1,495

. 1397

1.3.7.

îțjrt Qrtiițngi

<560

1398

1,3.7.

îwi'Gbtca

2,593

1369

1.3.7.

,          RMufescu

2,3»

1400

113.7.' -AW^Btgțlwu

6,173                                  ’îrț

Moi

K3.7- ~               de La Brad_________________________

8®3
”7' _-\q

S... . î

6              1

1.080.00 1M trAt'pM CM - Napoca

«

2,562.00

MimtelpM CM • Napoca

2,625.60

MunSelp'iH Ciul - Nspoca

4

627.631.20

M unWpM CM • hi 8 poc-?.

Mtmfclptei CM • Napoca

—r^-wu^-ww-r^.  -        J

1.512.00

Cb.j| - Napoca

2.491.20

MtrrAilpfei CM - Napoca

' .052.361.60

Mir.n^clprit.1 CM - Napoca

90.964.00

MimMp'ut CM - Napoca

91,262.70

M im'ițljf’i/ Cluj - Napoca

189959.60

MynWpW CM - Napnr.n

Munleljrâl Cluj ’ Napoca

................... „ 1.....................

MunfcTpfrdl CM • Napcca

132.632.00

Mtmtetahrt Cluj - Napoca

3.322,00

Munfc’pM Cluj - Napoca

123.930.00

Munte?pM C!uj_- Napc-ca

MunieJphji Clu| • Napoca

2d.990.00

MunJe^M CM - Napoca

280,.192 50

Mirrrldplul CM - Napr-cr»

dd0.836.2O

Municipiul CM - Napoca

184.541 eo

MunWpM ch-j - Napccn

99,386.80

MurrfclpM Cluj - Nbjzcch

13,276.00

MuntalpM C1trj - Na c-aca

1,079.454.20

MunWpM CM • Napoca

213,480.00

Mun'cipM O.sj - Napocs

05.392.00

M »nkipM C.’iff - N ațHwin

...... . .

C^ij - Napnn

2.715.60 iMunlelțMCM - Nnpc-r-i

_. . ............

151.215.00 IMtrfcW CM - Nspocn

151.215.00

MunJ^M CM * N?p<?r/i

2,292.00

M\n^âph.’S CM * Napoca

159,279.60

Munfcipto CM - Napoca

■1.878.00

Mvnkijrtd CM • Na pocg

3.276.00

M'jn<e?r.M CM • t/apeta

. ... ...... ........ -.....

1.197.60

MunlcInM CM - Napxa

_ ................

.. ...

694 00

MunlpW CM - Napoca

908.40

MunJcIpful CM “ Napoca

..

1,494 00

MunkhtM CM • N?-p<?ca

.... . . ..................

230.20160

M'jnfcrâfeț CM - Nbpcct

71.693.70

Munlc&M CM - Napora

......

198.59570

Muntaiti.it CM - Napw.n

4,116.00

PAmMjT’H CM - NapnrA

113,228.00

MunMpV- CM - Napoca

334,583.00

Mun'driul CM • Napoca

•: 08.300.00

Munlc'r-’i"1 CM' Napoca

-r-            ■

?3,208.00

Muntenii Clifj - Napoca

L ____________

Munfc.'c^rf C M - Napoca

11,362.80

Murfc'ți’jt CM - Nfipcța

i         *—.

781.20

MwfcipM Clirj»Napoc-j

3,360.00

CM - Nspccs

;.890.80

Mțrrtidjriiii CM • NaDGca

3,612.00

MtcsicMui GM - Napoca

25.392.00

MtmfcipM Gh 4 • Nffixxa

1 376.4Q

MunJcțpW CM" Napt^-’’

1,794.00

Municipiul CĂ7 • NppoȚ.n

32,508.00

Munfelp-M cSi| ■ Napoca

1.53,764.90

MuntclffiMCM ■ Napoca

117.810.00

Munk^M CM • Nafwc-s

285,355.40

Mwnteipltii Ch^^Njpocs

5V.337.1O


o_______________________________________CARTE FUNCIARA NR. 296181 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr.cerere

27434

Ziua

24

Luna

02

Anul

2015


gfî EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

„zâNCBL... Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                      Nr. cf vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ilie Măcelar___________________________________________________

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al _

Top: 11143

Din acte: 2.446;

Măsurată:-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, distribuite prin comasație și prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al         |

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  totodată acest imobil se abnotează din acest cf. neformând obiect de circulație publică

  Al          | '

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 Ia Partea I

TEREN intravilan

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Ilie Măcelar

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 11143

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

crt:

Categorie folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1 _

drum

DA

Din acte: 2,446: Masurata:-

-

-

-

ILIE MĂCELAR                  I

i __________I

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesoîutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

26308

2015-02-23

2015-02-25

Consulta re/Informare

2

27444

2015-02-24

2015-02-26

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr, CJ15C8044/24-02-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272, Afl

Data soluționării,              Asistent/negistrator,


24/02/2015              ANA-RAbwLyPRODAN

Data elit£e?arii,                   (~~ pJ'/l /

\ JW

X/l-r-M.----------

—-C^'-^paraf\sl semnătura)

___                      ___ ___ I M r (~p rp i'p ! 1 3 7 S I

C EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE                    2^3

AîNllEl Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                        Nr. cf vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Uzinele Electrice

Nr crt

Nr,cadastral Nr,topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10898

Din acte: 4543;

Măsură ta:

1

1

 • B, Partea II. (Foaie de proprietate)

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Lege

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al          |                         1

  1 | MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473) |

  B2

  totodată aceste imobile se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

  Al         |

  (provenita din conversia CF 1473) j

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Uzinele Electrice

Nr.

cadastral

Suprafața măsură ta (mp) *

Observații / Referințe

Top: 10898

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

1

altele

DA

Din acte:-;

Masurata:-

-

__:_____________________________1

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

133106

2013-10-30

2013-11-01

Consultare/Informare

2

133392

2013-10-30

2013-11-01

Consultare/Informare                              j

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ13C38699/29-10-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 31/10/2013

Asistent-re gis tra to r, KINGA FAZAKAS


/(semnătura)Data eliberării,

_7__/___

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Ilie Măcelaru, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

296181

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

11143

ILIE MĂCELAR

2446

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

263648

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10898

-

4543

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

6989

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

10898/1

-

2556

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10898/2

-

1987

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

11143, 10898/2

Nou

Strada ILIE MĂCELARU

4433

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată - 4433 mp

Data: Mai 2020


întocmit: SC DAM AR CONSULT SRL


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ilie Măcelarii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

Pct.

X (ml

[m]

1

586036.6130

390944.3320

586040.0630

390962.1920

3

586043.9200

390981.8290

4

586044.9580

390987.1430

5

586045.5980

390990.7370

6

586046.2410

390993.9230

7

586047.3730

390999.4010

8

586047.2239

390999.4259

9

586048.0160

391004.1750

10

586048.8300

391007.3900

11

586051.4300

391020.8800

12

586051.4640

391020.9300

13

586052.5720

391026.1460

14

586054.7420

391037.6260

15

586055.7341

391042.6600

16

586055.8760

391042.6320

17

586057.0040

391048.4750

18

586057.8610

391053.6570

19

586060.3780

391065.4770

20

586060.8090

391067.1340

21

586060.9190

391068.5540

22

586062.1320

391070.4330

23

586062.8440

391075.4730

24

586064.9710

391083.7400

25

586069.8985

391101.7410

26

586072.5494

391111.6957

27

586073.5140

391116.3150

28

586075.3040

391123.3990

29

586076.7480

391129.0650

30

586077.8120

391133.2900

31

586079.3410

391139.3480

32

586080.2400

391143.0420

33

586081.7070

391147.3410

34

586085.5510

391162.3770

35

586085.9881

391163.6724

36

586086.2004

391163.5625

37

586089.2500

391175.4400

38

586089.1419

391175.5043

39

586089.3060

391176.1260

40

586094.2300

391194.7160

41

586091.1540

391199.0690

42

586087.7900

391203.8380

43

586084.0530

391206.1720

44

586076.8320

391210.6780

45

586072.7050

391213.3440

46

586067.8610

391216.2750

47

586063.3750

391219.0590

48

586056.4380

391223.1980

49

586055.0240

391224.0580

50

586052.4580

391225.6130

51

586049.8490

391227.2030

52

586042.1065

391231.9981

53

586042.2062

391232.2041

54

586029.3407

391239.9299

55

586029.8520

391240.8600

56

586027.0710

391243.1860

57

586017.3660

391248.7970

58

586010.8200

391252.9130

59

586002.7360

391257.7520

60

585989.3330

391266.0080

61

585993.0870

391273.4570

62

585999.6950

391269.4010

63

586000.6680

391268.8330

64

586007.1960

391264.8710

65

586011.5630

391262.3520

66

586013.7660

391260.9100

67

586021.0800

391256.7680

68

586024.6779

391254.6534

69

586024.5730

391254,4750


70

586030.3990

391251.0990

71

5S6030.4540

391251.1909

72

586034.9980

391248.4740

73

586034.9540

391248.3250

74

586039.6730

391245.4590

75

586039.7387

391245.5659

76

586044.1490

391242.8550

77

586048.6750

391240.1730

78

586048.2510

391239.5370

79

586051.0380

391238.1060

80

586057.6690

391234.4000

81

586064.4070

391230.7490

82

586069.6900

391227.8940

83

586073.7300

391225.7240

84

586076.9540

391223.6860

85

586081.4730

391220.8090

86

586089.1640

391215.1170

87

586095.5230

391209.4000

88

586098.5490

391205.5570

89

586102.4580

391200.5670

90

586105.3850

391196.1290

91

586106.4150

391194.4690

92

586103.0490

391189.6020

93

586102.4440

391186.9480

94

586101.4770

391182.0460

95

586100.4780

391177.0290

96

586099.1200

391172.2000

97

586097.7730

391166.4930

98

586095.7490

391158.4420

99

586095.9200

391157.7000

100

586092.4900

391143.1780

101

586091.0830

391138.3894

102

586090.0072

391134.0897

103

586088.6332

391128.5984

104

586088.7500

391128.3190

105

586086.0840

391117.7310

106

586085.0890

391114.5590

107

586084.1500

391111.4100

108

586081.1300

391099.3900

109

586078.5740

391088.9250

110

586076.3660

391080.5660

111

586074.7720

391072.0420

112

586073.9630

391067.2010

113

586071.0780

391053.4640

114

586069.9250

391047.7860

115

586069.9140

391047.7419

116

586069.7713

391047.0824

117

586068.0720

391038.6950

118

586066.1890

391027.8580

119

586063.9440

391016.3160

120

586062.3460

391008.5090

121

586060.4504

390998.1685

122

586059.9915

390995.8734

123

586055.3160

390974.5070

124

586053.7660

390964.9750

125

586052.3731

390957.4221

126

586052.1350

390957.4780

127

586050.4420

390948.3410

128

586048.9000

390939.4240's


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ilie Măcelaru, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+l) 1

X[m]

Y(mJ

1

586036.6130

390944.3320

18.190 I

2

586040.0630

390962.1920

20.012

586043.9200

390981.8290

5.414

4

586044.9580

390987.1430

3.651

5

586045.5980

390990.7370

3.250

1         6

586046.2410

390993.9230

5.594

1 7

586047.3730

390999.4010

0.151

S

586047.2239

390999.4259

4.815

9

586048.0160

391004.1750

3.316

10

586048.8300

391007.3900

13.738

11

586051.4300

391020.8800

0.060

12

586051.4640

391020.9300

5.332

13

586052.5720

391026.1460

11.683

14

586054.7420

391037.6260

5.131

15

586055.7341

391042.6600

0.145

16

586055.8760

391042.6320

5.951

17

586057.0040

391048.4750

5.252

18

586057.8610

391053.6570

12.085

19

586060.3780

391065.4770

1.712

20

586060.8090

391067.1340

1.424

21

586060.9190

391068.5540

2.237

22

586062.1320

391070.4330

5.090

23

586062.8440

391075.4730

8.536

24

586064.9710

391083.7400

18.663

25

586069.8985

391101.7410

10.302

26

586072.5494

391111.6957

4.719

27

586073.5140

391116.3150

7.307

28

586075.3040

391123.3990

5.847

29

586076.7480

391129.0650

4.357

30

586077.8120

391133.2900

6.248

31

586079.3410

391139.3480

3.802

32

586080.2400

391143.0420

4.542

33

586081.7070

391147.3410

15.520

34

586085.5510

391162.3770

1.367

35

586085.9881

391163.6724

0.239

36

586086.2004

391163.5625

12.263

37

586089.2500

391175.4400

0.126

38

586089.1419

391175.5043

0.643

39

586089.3060

391176.1260

19.231

40

586094.2300

391194.7160

5.330

41

586091.1540

391199.0690

5.836

42

586087.7900

391203.8380

4.406

43

586084.0530

391206.1720

8.512

44

586076.8320

391210.6780

4.913

45

586072.7050

391213.3440

5.662

46

586067.8610

391216.2750

5.280

47

586063.3750

391219.0590

8.078

48

586056.4380

391223.1980

1.655

49

586055.0240

391224.0580

3.000

50

586052.4580

391225.6130

3.055

51

586049.8490

391227.2030

9.107

52

586042.1065

391231.9981

0.229

53

586042.2062

391232.2041

15.007

54

586029.3407

391239.9299

1.061

55

586029.8520

391240.8600

3.625

56

586027.0710

391243.1860

11.210

57

586017.3660

391248.7970

7.733

58

586010.8200

391252.9130

9.422

59

586002.7360

391257.7520

15.742

60

585989.3330

391266.0080

8.341

61

585993.0870

391273.4570

7.754

62

585999.6950

391269.4010

1.127

63

586000.6680

391268.8330

7.636

64

586007.1960

391264.8710

5.041

65

586011.5630

391262.3520

2.633

66

586013.7660

391260.9100

8.405

67

586021.0800

391256.7680

4.173

68

586024.6779

391254.6534

0.207

69

'86024.5730

391254.4750

6.733

70

86030.3990

391251.0990

0.107


71

586030.4540

391251.1909

5.294

72

586034.9980

191248.4740

0.155

73

586034.9540

391248.3250

5.521

74

586039.6730

391245.4590

0.125

75

586039.7387

391245.5659

5.177

76

586044.1490

391242.8550

5.261

77

586048.6750

391240.1730

0.764

78

586048.2510

391239.5370

3.133

79

586051.0380

391238.1060

7.596

80

586057.6690

391234.4000

7.664

81

586064.4070

391230.7490

6.005

82

586069.6900

391227.8940

4.586

83

586073.7300

391225.7240

3.814

84

586076.9540

391223.6860

5.357

85

586081.4730

391220.8090

9.568

86

586089.1640

391215.1170

8.551

87

586095.5230

391209.4000

4.891

88

586098.5490

391205.5570

6.339

89

586102.4580

391200.5670

5.316

90

586105.3850

391196.1290

1.954

91

586106.4150

391194.4690

5.918

92

586103.0490

391189.6020

2.722

93

586102.4440

391186.9480

4.996

94

586101.4770

391182.0460

5.115

95

586100.4780

391177.0290

5.016

96

586099.1200

391172.2000

5.864

97

586097.7730

391166.4930

8.302

98

586095.7490

391158.4420

0.761

99

586095.9200

391157.7000

14.922

100

586092.4900

391143.1780

4.991

101

586091.0830

391138.3894

4.432

102

586090.0072

391134.0897

5.661

103

586088.6332

391128.5984

0.303

104

586088.7500

391128.3190

10.918

105

586086.0840

391117.7310

3.324

106

586085.0890

391114.5590

3.286

107

586084.1500

391111.4100

12.394

108

586081.1300

391099.3900

10.773

109

586078.5740

391088.9250

8.646

110

586076.3660

391080.5660

8.672

111

586074.7720

391072.0420

4.908

112

586073.9630

391067.2010

14.037

113

586071.0780

391053.4640

5.794

114

586069.9250

391047.7860

0.045

115

586069.9140

391047.7419

0.675

116

586069.7713

391047.0824

8.558

117

586068.0720

391038.6950

10.999

118

586066.1890

391027.8580

11.758

119

586063.9440

391016.3160

7.969

120

586062.3460

391008.5090

10.513

121

586060.4504

390998.1685

2.341

122

586059.9915

390995.8734

21.872

123

586055.3160

390974.5070

9.657

124

586053.7660

390964.9750

7.680

125

586052.3731

390957.4221

0.245

126

586052.1350

390957.4780

9.293

127

586050.4420

390948.3410

9.049

128

586048.9000

390939.4240

13.231

S = 4433 mp P=8U.679mMEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada ILIE MĂCELARU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de gard din lemn; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 18 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 20 de gard din lemn; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 24 de canalul Morii; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de strada Mioriței; din m»* O                                    vyr        Ap n 1 < »■» i n    om ii y1         ni~m i rii t ■>        Ain T-»»i  r» ty 11 c-»t- Z-.C1                 ♦-»■» 1»“> pfy i 1 t’-țT’     1

piAAXVlUl 1 Ai . Z-V pCxÂIli *4* putivvui Jlâ . W uv wallAlUillviiHiL wiAaOU Uv txia'vx y uUâ Uuv - axi . vv        azx £> vm a-w U »*>.<. «Ia. v x.

de Calea Moților;

-în latura de Est: din punctul nr. 61 până în punctul nr. 62 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 69 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 83 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 86 de gard de lemn; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 87 de strada Deva; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 91 de gard din metal și beton;

-în latura de Nord: din punctul nr. 91 până în punctul nr. 108 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 109 de gard din metal și beton; din punctul nr. 109 până în punctul nr. 110 de Canalul Morii; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 122 de gard din beton; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 123 de strada Uzinei Electrice; din punctul nr. 123 până în punctul nr. 124 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 124 până în punctul nr. 128 de gard metalic;

-în latura de Vest: din punctul nr. 128 până în punctul nr. 1 de strada Salcâmului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1380 cu suprafața de 3882 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 11143 înscris în Cartea Funciară numărul 296181 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2446 m2; numărul topografic 10898 înscris în Cartea Funciară numărul 263648 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4543 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4433 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4433 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. Cad. 1412

 • 2. Nr cad 7158 - dosar 16107E/25.08.2005 - executant Nutiu Marius

 • 3.  Nr cad 2773 - dosar 5637E3/11.06.2003 - executant Cenan Nicolae

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:


Mai 2020


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4433

-

Total

4433

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4433 mp Suprafața din act = 4433 mp


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4433

Municipiul Cluj- Napoca, strada Ilie Măcelaru, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


;• KWfiSlSWtfH i.! V i.! £


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

5


AMPLASAMENTStrada UzjlNkI ELECI'RICE, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

2                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 5515 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


p A R T E A i .

74 (XV! il) - Nr. 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ACIE


2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20J!L2006-

I ' HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE!

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domsnlulci subiic a< îudetulib’ C’ui. orecum si al municipii’or. orasehr
și comunelor din judelui Cluj, cu excepția municipiuiui uit’j-.N&poc^"'

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republica'

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dnme public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor- =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor e- ’/ost anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . !ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


•/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șt al municipiilor, orașeior și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

PRIM-M1NÎSTRU

CĂLIM POPESCU-TĂRICEANU

Contrsf* smn^ază ț

p. Ministrul administrației și întemeiem Paul Victor Cobre, secretar de stal

Ministrul finanțelor pubiice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Hotărârea Guvassdd nr, 193/2005/2. fost publ'catâ in Monitorui Oficia! ai României, Partea I," r»r. 248 din 20 martie 2006 șl ev; si în acest număr bis.

EZZ1

r""‘ fej ■

'..........a........................... ~"~T

-------

[ 1761

1.3.7.

Tianjltvantel                                                                17,715

1702

1.3.7

ffMcSuM                                                17,Sâ

l 1763

î.3.7.

Triajului

8,591

1764

1.3.7.

Ttlburt VliJuifu

1.414

1765

1.3.7

Tribunul Andrefca

2,372

1766

1.3.7.

T (ilohilul

11.209

1767

1.3.7.

Trfstan Tzsra

J7G8

1.3.7.

TftMuț-ilui

3,377

1709

1.3.7.

Ttflfor Atpheil

1770

1 37.

Tvdor Vlsdlmlrascu

5,220

1771

1.3 7,

fufei

ia

f 1772

137,

Tutaea

2.450

i 1773

Î3.7S

Tdflh.ețuiul

2,995

I '”1.

î.3.7.

Tumu Rd?u

3 «50

1775

1.3.7.

Tumu Savatîn

559

1773

1 3.7.

fuTiurten

1,840

! 1777

Î.3 7.

TyukccJI Artal

739

! 1778 '

13 7.

unuiui

9,940

[ WQ

î.3.7.

Lfettl

5.775

1730

1.3 7.

5.5011 ■

; t78Î

Î.3.7.

LVlijuM

1,000 '

1 1782

1.3 7.

UzinfiÎEte^rlcJS

3.763

1783

1.3.7.

Valea CakJâ

1784

1,3.7.

Voise ChlntSuiuf

aia»

1785

13.7.

Valea Gârbâtfiul

17M

î.3.7.

Valea SeecS

15.W0

1787

W_________

vjlanl                                                  .....

. Z ...

' 1793

1.3.7.

ValarBEJgQ*

J7B9..

1.3.7.

Vafertu B ienale

1.25-9

1760

1.3.7.

Vâtiălonjhjl

2,100 '

1791

î.3.7.

Vânluîul

1891

, J7G2

1.3.7.

v«Ke Aleeaandri

1.465

J793

1.3.7.

Vain-a BDQTBn

910

1704

U.7.

V«»na Cârtava

1.836 "

1795

1.3.7.

VMlte Gafdlș

#S3

i?sa

13.7.

Vsiiia Lucacfej

3,370

, 1797

1 3.7.

VSlilB Lvpu

ti,băi

1790

î.3.7.

Ve»lls Pârva»

tj920

' 1799

1.3.7.

VssUa Slolca

. 1800

13.7.

Vsslul

1900 '

1801

1.3.7.

Vanu»

1B02

U.7

’u'etarar.îlos

1803

î.3.7.

Wnr C&fetf

ICO '

160-1

1.3.7.

VWsr Bates»

5rMa

TM5

î.3.7.

VK&if’ Eftlmlu

1B03

1,3.7.

VWor Httqo

1r734

i 1807

1.3 7.

Ulcior

țJGOă

î.3.7.

iVMnsnj

2.800

1609

1.3.7.

ivMrâl

1.S91

1810

11.7.

]vn«04mbut Rotund

2,168

t 1811

1.3.7.

MTeMdljeJ

2,233

Ș 1-512

137.

JVtSor

7,386

i 1S13

1.3.7.

sVTorcklar

2,190

J614

1.3.7.

fAllâ FUIcaa

1,567

. >813

1.3.7.

jlATfli Cii’IUi

1,820

1313

1.3.7.

iVIstnlIcr-

1,391

5817

ljj.

Vii Tapaj

1,760

•11310

1.3.7.

vîidMîa

4,MS

>

1.3.7.

VolavMiul Gclu

. ’bîS.

11.3.7

Volfeira

"iia.....*.          r -----T~T-amaac—-^-..itr,--«c-,-n<gi.n^,.,-.-_T,.iau . ---y,- ...--«jx.---

1,0»174.114DO MjjrșcyhjwCM- N^x--?

2,a*&4tt Mi^eW’Clujj - Napoca 13,450.80[MiJiite«g{ui CM - Hțpxa___

___|Myite?pM Chij« Na p«yj!

427,22700        CM > Nar^    ‘

__  .MurjClpfiJCM-Napccft 309,546tOO [M’jnkMM.CMNap-xa

_____ 264.00 țMtmtefoM CM - Napoca___

124,950.00          CM • Napoca _ _

3,504.00 [Murtefoîjt'CM - Napxa

_4,740.00 |MtKHctp-u! Cld} ■» Napoca Q7OSolM*micipMl CM" Napoca

.93,840.00 Munte^ CM - Napoca

886.80 iMunlcIp-n-f1 Ch <■ - N^p^yj?

î 1,928.00 Monte CM • Naprc^

342,457.50             > N^P^a

326,150.00 Myn^M

__1,200.00            4 - Napoca _


___CM - Naposa 33,000.00 Muote^rf Cbjj-Nepcca

____ [FHr.nMefH C? țf - Nap-co _■ _ -13 OOQ.OQ MitnterpM Ck.j - Napfrge _ 53.030.50 MunîdpM CM - Napoca _

MuntelpM CM - Na pxa__

741718.00 MunfctphH C-faj - Napoca

124,530.00 IMuîgcfthji C^Î^N.3 PM-4

i_.

.00.874.50 [KVjrkîpM Chty 3jjap.LS4.__.

^^j.WLMunkjpM CȘ»ț -Napocn

2,203.20jMunjcipM CM..*.Napc*P»

38,545.00 ÎMuntelchjl CM»Napor-i

4,044.QQjMuntelpM. CM-Napcca

1,3<7(^T0 [Ml^’dplvl CM - Najy.-r

MunkJfikX CM • Napoca

2,400.00

ML'.rfc’r.-W CM - Napoca

720,000.00

MurtteipM CM - Napoca

MtarfcîțjM CM-Napoca

41 e510.00,

MurWt kH Wif - Nsppea

810,031.40

Murttelpkri C-M - Nspwa

MurtefpM C-’f!, - NaP’W-3

2,080.80

Murt^lph-H CM * Napoca

Mi jrtteiph.il CM - Napoca

146^Q.Q0

M unteipM PM* NașKtea

2,029.20

MunteîpMCiuj • Nanoot

2.001.60

MunWpM CM • Na coca

2,739.60

MunkJpkrf CM - Napoca

401,260.00

MunldpM CM • Napoca

2.635.20

MunfcipM CM- Napoca

94,109.10

Muntelp’ttî CM - Napccn j

57,639.00

Mimte^pM CM • NapiXft

1.669.2b

Munte^M CM - Nbpccji

2.100.00

Munte^M Ck'j - Nfl coca.      '•

5,226.00

.MuntefpM Ch rj - Nspor-Ji      ]

MonteipM CM - Napoc®    L

110,298,00

MontelpM CM - Nan^ăi     f


gg, i-r        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

99470

Ziua

07

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare

100084316955


■■lllllllllll


B»’:’         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 284205 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Splaiul independentei, jud. Cluj, str. Plopilor

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10896/1/1/1

9.867

 • B. Partea SE. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Acest imobil se abnotează, nefăcând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  1294 / 09/01/2012

  Act Administrativ nr. 134052, din 22/11/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 134032/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134031/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 134022/22-11-2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 471/20-12-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 133/14-03-2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 532/15-12-2009 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 2481/03-01-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 292/12-12-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; anexa 4 la Hotărârea nr. 532 din 15 decembrie 2009);

  B3

  imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 10896/1/1/1, suprafața de 18386 mp, - parcela cu nr. topografic 10896/1/1/2, suprafața de 8400 mp, se transcrie în cartea funciară nr. 285164 Clui-Napoca

  Al

 • C. Partea DEL SARCDNE .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10896/1/1/1

9.867

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Da teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

9.867

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP! conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 07/05/2020, 17:22

Pagina 2 din 2

ANCEI

■VII'. St) >1   \


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

peotro INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. ce re re

132735

Ziua

29

Luna

10

Anul

2013


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                        Nr. cf vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Uzinele Electrice______________________________________________________________

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10898

Din acte: 4543;

Masurata: -

-

B, Partea ÎI. (Foaie de proprietate)

| înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe

i3640 / 08.03.1938

Lege

1

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        I

1 | MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1473) |

(32

totodată aceste imobile se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

____Al__|_______i

(provenita din conversia CF 1473) |

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT

Observații / Referințe


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Uzinele Electrice

Nr.

cadastral

Suprafața rnasurata (mp) *

Observații / Referințe

Top:

-

-

10898

______________________________________________________________1

Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr.

crt

Categoria de folosința

Intra

vilan

Suprafa ta (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1 _

altele

DA

Din acte:-;

Masurata:-

_

|

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

133106

2013-10-30

2013-11-01

Consultare/Informare

2

133392

2013-10-30

2013-11-01_______

Consultare/Informare                              j

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ13C38699/29-10-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272,

Data soluționării, 31/10/2013


Data eliberării,

_7__/___


Asistent-registrator, KINGA FAZAKAS ___________________________________________________________________________________________________________________________________ .


'^(semnătura)

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Ciuj-Napoca, Intravilan , strada Uzinei Electrice, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263648

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10898

-

4543

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

284205

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10896/1/1/1

-

9867

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

14410

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

284205

(Nr. CF. vechi 1473)

10896/1/1/1/1

-

6908

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10896/1/1/1/2

-

2959

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

10898/1

-

2556

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

10898/2

-

1987

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10898/1, 10896/1/1/1/2

Nou

Strada UZINEI ELECTRICE

5515

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

____Nu sunt

Tota

suprafață măsurată = 5515 mp

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Uzinei Electrice, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X |m]

Y fm]

1

586288.0510

390834.6480

586288.0260

390839.9970

3

586286.7020

390842.0510

4

586285.1610

390843.1190

5

586280.2500

390846.2180

6

586247.8860

390865.3770

7

586242.2800

390868.7500

8

586235.6050

390872.7610

9

586235.0315

390871.8821

10

586230.1865

390874.7651

il

586229.7980

390875.5120

12

586226.3260

390877.4880

13

586222.7780

390879.7140

14

586218.3190

390882.3560

15

586214.9930

390884.3520

16

586208.3348

390888.9538

17

586204.3230

390891.0880

18

586189.2340

390900.3270

19

586184.4360

390902.2790

20

586168.8470

390911.6230

21

586156.3660

390919.2550

22

586150.0870

390923.0520

23

586148.3100

390924.0510

24

586148.4150

390924.2060

25

586142.6330

390927.5090

26

586136.0320

390931.5120

27

586130.6960

390934.6410

28

586127.9550

390936.3540

29

586118.9480

390941.8700

30

586111.1680

390946.4180

31

586104.3250

390950.5570

32

586095.5810

390955.4130

33

586095.1810

390955.6350

34

586093.2560

390956.6310

35

586092.9650

390956.7960

36

586085.6060

390960.9290

37

586079.3120

390964.1840

38

586066.0840

390970.4490

39

586056.6050

390975.0940

40

586055.3160

390974.5070

41

586059.9915

390995.8734

42

586070.9150

390989.1550

43

586079.8770

390985.0550

44

586091.0640

390979.4880

45

586093.5694

390978.2476

46

586101.1560

390974.4880

47

586101.4800

390974.1400

48

586105.9800

390971.9400

49

586110.4500

390969.4900

50

586151.0600

390944.6600

51

586161.9800

390937.9800

52

586162.0970

390937.9180

53

586189.2600

390922.8150

54

586302.4294

390858.3514

55

586302.4200

390858.3350Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Uzinei Electrice, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.i+l)

X[m]

Y[m]

1

586288.0510

390834.6480

5.349

586288.0260

390839.9970

2.444

3

586286.7020

390842.0510

1.875

4

586285.1610

390843.1190

5.807

5

586280.2500

390846.2180

37.610

6

586247.8860

390865.3770

6.543

7

586242.2800

390868.7500

7.787

8

586235.6050

390872.7610

1.049

9

586235.0315

390871.8821

5.638

10

586230.1865

390874.7651

0.842

11

586229.7980

390875.5120

3.995

12

586226.3260

390877.4880

4.188

13

586222.7780

390879.7140

5.183

14

586218.3190

390882.3560

3.879

15

586214.9930

390884.3520

8.094

16

586208.3348

390888.9538

4.544

17

586204.3230

390891.0880

17.693

18

586189.2340

390900.3270

5.180

19

586184.4360

390902.2790

18.175

20

586168.8470

390911.6230

14.630

21

586156.3660

390919.2550

7.338

22

586150.0870

390923.0520

2.039

23

586148.3100

390924.0510

0.187

24

586148.4150

390924.2060

6.659

25

586142.6330

390927.5090

7.720

26

586136.0320

390931.5120

6.186

27

586130.6960

390934.6410

3.232

28

586127.9550

390936.3540

10.562

29

586118.9480

390941.8700

9.012

30

586111.1680

390946.4180

7.997

31

586104.3250

390950.5570

10.002

32

586095.5810

390955.4130

0.457

33

586095.1810

390955.6350

2.167

34

586093.2560

390956.6310

0.335

35

586092.9650

390956.7960

8.440

36

586085.6060

390960.9290

7.086

37

586079.3120

390964.1840

14.637

38

586066.0840

390970.4490

10.556

39

586056.6050

390975.0940

1.416

40

586055.3160

390974.5070

21.872

41

586059.9915

390995.8734

12.824

42

586070.9150

390989.1550

9.855

43

586079.8770

390985.0550

12.496

44

586091.0640

390979.4880

2.796

45

586093.5694

390978.2476

8.467

46

586101.1560

390974.4880

0.475

47

586101.4800

390974.1400

5.009

48

586105.9800

390971.9400

5.097

49

586110.4500

390969.4900

47.599

50

586151.0600

390944.6600

12.801

51

586161.9800

390937.9800

0.132

52

586162.0970

390937.9180

31.079

53

586189.2600

390922.8150

130.242

54

586302.4294

390858.3514

0.019

55

586302.4200

390858.3350

27.705

S = 5515 mp P=605.001m

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada UZINEI ELECTRICE, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 de strada Ilie Măcelaru;

-în latura de Est: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 47 de gard din beton; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 52 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 53 de Aleea Stadionului; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 54 până în punctul nr. 1 de Splaiul Independenței;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 11 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 15 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 18 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 19 de strada Cobzarilor; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 35 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 38 de gard din lemn și beton; din punctai nr. 38 până în punctul nr. 40 de aliniamentul construcției.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1782 cu suprafața de 6768 m2.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 10898 înscris în Cartea Funciară numărul 263648 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4543 m2; numărul topografic 10896/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 284205 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9867m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5515 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5515 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastiu.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:


Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.


Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din


coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor


s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Mai 2020PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5515

. _ ... . __________

Municipiul Cluj- Napoca, strada Uzinei Electrice, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

5515

-

Total

5515

-

B. Date referitoare ta construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-


Suprafața totală măsurată a imobilului = 5515 mp

Suprafața din act = 5515 mp


Executant: SC DAMAR CONSULT SRLData: Mai 2020


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data:


Ștampila BCPI