Hotărârea nr. 422/2020

Hotărârea 422/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298667 din 24.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298784 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1772;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tulcea, cu suprafața măsurată de 6839 mp., provenind din CF nr. 322454 Cluj-Napoca, nr. topo. 24372, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 422 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 422/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada TULCEA, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 5

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUI-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Tulcea, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 6839 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

MONITORUL. OFICIAL

g_U MĂR

Pagina

t

!Xa nr. l’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea . domeniului public ai Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca..................  -  ■■7

2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2006               =

'■HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI ■

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napocâ*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 96S/2002

■/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor

din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ciorne public a! județului Cluj, precum și al municipiile^ =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor o- Just anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . iez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesc»

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hotărârea Guverrtilui nr. 193/20Qo .a fost publicată in Moriltonji Oficial ai României, Partea l.'nr. 248 din 20 martie 2008 și erâs si în acest număr bis.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI r s:                ■, i. i


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

103151

Ziua

15

Luna

05

Anul

2020

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 322454 Cluj-Napoca


■niiiiiiiiiiiiin


 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTulcea, Jud. Cluj

Nr.

Cit

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:24372

3.960

STRADA TU LCEA

 • B. Partea DL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  527 / 11/02/1988

  Decret nr. 41/1984,67/1985,48/1985;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) G.I.G.C.L.J AL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF ) (provenita din conversia CF 92935)

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

________Carte Funciară Nr. 322454 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24372

3.960

STRADA TULCEA

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.960

-

-

24372

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpî.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

15/05/2020, 12:13

. _______ -... .                                           ..... - --------- ------------------——12 .iiaaEim®®'':a^zz- .jmbisse;

! ZSliZKfflvl-''                                                                                     ------"----' ■'

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada TULCEA, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

322454

A+l

24372

Strada TULCEA

3960

STATUL ROMÂN în administrarea G.I.G.C.L.J al CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3960

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

24372

Nou

Strada TULCEA

6839

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6839 mp

Data: Mai 2020ii


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tulcea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct.

X

[m]

Y [m]

1

587226.8060

395690.5120

2

587225.5130

395691.6010

3

587224.5968

395691.6486

4

587223.6930

395691.9400

5

587215.4026

395693.7239

6

587213.3250

395694.1630

7

587204.9268

395696.3112

8

587204.9171

395696.3137

9

587203.8370

395696.5900

10

587194.4820

395698.5520

li

587181.0870

395701.7430

12

587178.8930

395702.3870

13

587176.7230

395703.1340

14

587174.1950

395703.9900

15

587172.3410

395705.0580

16

587171.2707

395705.6181

17

587171.2618

395705.6228

18

587170.1130

395706.2240

19

587166.1751

395708.4723

20

587163.8830

395710.9290

21

587160.2070

395714.3870

22

587157.5270

395716.8360

23

587156.1300

395718.3530

24

587154.8650

395719.3850

25

587151.6640

395722.6710

26

587146.2760

395732.9390

27

587143.8140

395738.3600

28

587148.4840

395760.0648

29

587156.0620

395795.6720

30

587158.5190

395803.6800

31

587160.6630

395813.6130

32

587162.4600

395824.6300

33

587165.1810

395838.2200

34

587166.9210

395846.3380

35

587170.9979

395866.0396

36

587178.6000

395901.9310

37

587180.9770

395909.4240

38

587183.2740

395919.7130

39

587183.3701

395924.2739

40

587183.8110

395927.4400

41

587184.2492

395929.4517

42

587184.2511

395929.4604

43

587188.9140

395950.6320

44

587192.9130

395968.2650

45

587195.4880

395981.4200

46

587195.7560

395983.5190

47

587201.4525

396009.5342

48

587201.4551

396009.5445

- 49

587202.9960

396016.8360

50

587204.5460

396023.2130

51

587205.7738

396022.9144

52

587207.0430

396028.1351

53

587206.0390

396035.2180

54

587207.3840

396040.1220

55

587208.0283

396042.3953

56

587208.0298

396042.3998

57

587208.9490

396045.4240

58

587209.9220

396048.2890

59

587212.3190

396053.7250

60

587214.8770

396057.6270

61

587216.4670

396060.5490

62

587223.0400

396066.3300

63

587227.2700

396069.9670

64

587233.1000

396073.4920

65

587234.4260

396074.6120

66

587240.0370

396076.6870

67

587244.7180

396076.8980

68

587249.2240

396076.8190

69

587255.0890

396076.5680

70

587257.3050

396076.7320

71

587263.8970

396075.9950

72

587266.2836

396075.6656

73

587266.2876

396075.6650

74

587271.8660

396074.8950

75

587277.4590

396073.8840

76

587294.3340

396070.1670

77

587317.8000

396065.2740

78

587340.2810

396060.3750

79

587341.0910

396060.4520

80

587342.0770

396060.8030

81

587342.6390

396061.4980

82

587344.0270

396048.0800

83

587342.7223

396048.3186

84

587327.2745

396051.8887

85

587303.1960

396057.2340

86

587300.2553

396058.1667

87

587300.4720

396059.1080


88

587297.9910

396059.7760

89

587295.5150

396060.2790

90

587289.9020

396061.4140

91

587289.1760

396061.8460

92

587286.6190

396062.5310

93

587257.0450

396068.5090

94

587250.1980

396068.6750

95

587246.7900

396068.5200

96

587245.1730

396068.3170

97

587242.0810

396067.4480

98

587240.5240

396066.7200

99

587239.5580

396066.0510

100

587238.3470

396065.0800

101

587237.6020

396064.1490

102

587225.6060

396052.3430

103

587224.4530

396051.0970

104

587223.4270

396049.4620

105

587222.0130

396046.5930

106

587221.5280

396044.9620

107

587220.0590

396038.0690

108

587216.3670

396020.6800

109

587213.3990

396006.4300

110

587211.9050

395999.1430

111

587211.4470

395997.0180

112

587210.5460

395991.5940

113

587209.0700

395984.0950

114

587207.8250

395978.3140

115

587207.5762

395977.2161

116

587207.5687

395977.1833

117

587206.8500

395973.7420

118

587206.2140

395970.5850

119

587203.3283

395957.4082

120

587203.5089

395957.3676

121

587202.6990

395953.6490

122

587201.7770

395948.9820

123

587198.7249

395934.7443

124

587198.7161

395934.7038

125

587198.3550

395933.0490

126

587195.8520

395921.5880

127

587193.8190

395910.8610

128

587189.9140

395891.8334

129

587189.9107

395891.8176

130

587188.3120

395883.9720

131

587185.9240

395871.9314

132

587183.7900

395861.2160

133

587181.6880

395850.5230

134

587181.3688

395849.1453

135

587181.3640

395849.1245

136

587177.8340

395835.2960

137

587176.4280

395828.9820

138

587171.4104

395806.6545

139

587171.4044

395806.6312

140

587169.9970

395800.6760

141

587168.3200

395792.5890

142

587165.2973

395777.9927

143

587162.2625

395764.5841

144

587161.4846

395760.9613

145

587160.1820

395754.4520

146

587159.8887

395753.3529

147

587159.8868

395753.3456

148

587158.7130

395748.2500

149

587156.7520

395736.1330

150

587163.9240

395724.7020

151

587168.6830

395720.1720

152

587178.2630

395712.5850

153

587179.2780

395712.0940

154

587220.0510

395702.5580

155

587230.3040

395701.5370

156

587251.6063

395696.9750

157

587256.5507

395695.8709

159

587267.2454

395693.5922

160

587267.1125

395692.9610

161

587264.8400

395682.2500

162

587263.2700

395682^7300

163

587251.9300

395685^100

164

587251.9300

39568511'110

165

587236.8670

395688.1920

—5^7226.9570

395690.298RCalculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tulcea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

I Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587226.8060

395690.5120

1.690

2

587225.5130

395691.6010

0.917

3

587224.5968

395691.6486

0.950

4

587223.6930

395691.9400

8.480

5

587215.4026

395693.7239

2.123

6

587213.3250

395694.1630

8.669

7

587204.9268

395696.3112

0.010

8

587204.9171

395696.3137

1.115

9

587203.8370

395696.5900

9.559

10

587194.4820

395698.5520

13.770

11

587181.0870

395701.7430

2.287

12

587178.8930

395702.3870

2.295

13

587176.7230

395703.1340

2.669

14

587174.1950

395703.9900

2.140

15

587172.3410

395705.0580

1.208

16

587171.2707

395705.6181

0.010

17

587171.2618

395705.6228

1.297

18

587170.1130

395706.2240

4.535

19

587166.1751

395708.4723

3.360

20

587163.8830

395710.9290

5.047

21

587160.2070

395714.3870

3.630

22

587157.5270

395716.8360

2.062

23

587156.1300

395718.3530

1.633

24

587154.8650

395719.3850

4.587

25

587151.6640

395722.6710

11.596

26

587146.2760

395732.9390

5.954

27

587143.8140

395738.3600

22.202

28

587148.4840

395760.0648

36.405

29

587156.0620

395795.6720

8.376

30

587158.5190

395803.6800

10.162

31

587160.6630

395813.6130

11.163

32

587162.4600

395824.6300

13.860

33

587165.1810

395838.2200

8.302

34

587166.9210

395846.3380

20.119

35

587170.9979

395866.0396

36.688

36

587178.6000

395901.9310

7.861

37

587180.9770

395909.4240

10.542

38

587183.2740

395919.7130

4.562

39

587183.3701

395924.2739

3.197

40

587183.8110

395927.4400

2.059

41

587184.2492

395929.4517

0.009

42

587184.2511

395929.4604

21.679

43

587188.9140

395950.6320

18.081

44

587192.9130

395968.2650

13.405

45

587195.4880

395981.4200

2.116

46

587195.7560

395983.5190

26.632

47

587201.4525

396009.5342

0.011

48

587201.4551

396009.5445

7.453

49

587202.9960

396016.8360

6.563

! 50

587204.5460

396023.2130

1.264

i 51

587205.7738

396022.9144

5.373

52

587207.0430

396028.1351

7.154

53

587206.0390

396035.2180

5.085

54

587207.3840

396040.1220

2.363

55

587208.0283

396042.3953

0.005

56

587208.0298

396042.3998

3.161

57

587208.9490

396045.4240

3.026

58

587209.9220

396048.2890

5.941

59

587212.3190

396053.7250

4.666

60

587214.8770

396057.6270

3.327

61

587216.4670

396060.5490

8.754

62

587223.0400

396066.3300

5.579

63

587227.2700

396069.9670

6.813

64

587233.1000

396073.4920

1.736

65

587234.4260

396074.6120

5.982

66

587240.0370

396076.6870

4.686

67

587244.7180

396076.8980

4.507

68

587249.2240

396076.8190

5.870

69

587255.0890

396076.5680

2.222

70

587257.3050

396076.7320

6.633

71

587263.8970

396075.9950

2.409

72

587266.2836

396075.6656

0.004

73

587266.2876

396075.6650

5.631

74

587271.8660

396074.8950

5.684

75

587277.4590

396073.8840

17.280

76

587294.3340

396070.1670

23.971

77

587317.8000

396065.2740

23.009

78

587340.2810

396060.3750

0.814

79

587341.0910

396060.4520

1.047

80

587342.0770

396060.8030

0.894

81

587342.6390

396061.4980

13.490

82

587344.0270

396048.0800

1.326

83

587342.7223

396048.3186

15.855

84

587327.2745

396051.8887

24.665

85

587303.1960

396057.2340

3.085

86

587300.2553

396058.1667

0.966

87

587300.4720

396059.1080

2.569


88

587297.9910

396059.7760

2.527

89

587295.5150

396060.2790

5.727

90

587289.9020

396061.4140

0.845

91

587289.1760

396061.8460

2.647

92

587286.6190

396062.5310

30.172

93

587257.0450

396068.5090

6.849

94

587250.1980

396068.6750

3.412

95

587246.7900

396068.5200

1.630

96

587245.1730

396068.3170

3.212

97

587242.0810

396067.4480

1.719

98

587240.5240

396066.7200

1.175

99

587239.5580

396066.0510

1.552

100

587238.3470

396065.0800

1.192

101

587237.6020

396064.1490

16.831

102

587225.6060

396052.3430

1.698

103

587224.4530

396051.0970

1.930

104

587223.4270

396049.4620

3.199

105

587222.0130

396046.5930

1.702

106

587221.5280

396044.9620

7.048

107

587220.0590

396038.0690

17.777

108

587216.3670

396020.6800

14.556

109

587213.3990

396006.4300

7.439

110

587211.9050

395999.1430

2.174

111

587211.4470

395997.0180

5.498

112

587210.5460

395991.5940

7.643

113

587209.0700

395984.0950

5.914

114

587207.8250

395978.3140

1.126

115

587207.5762

395977.2161

0.034

116

587207.5687

395977.1833

3.516

117

587206.8500

395973.7420

3.220

118

587206.2140

395970.5850

13.489

119

587203.3283

395957.4082

0.185

120

587203.5089

395957.3676

3.806

121

587202.6990

395953.6490

4.757

122

587201.7770

395948.9820

14.561

123

587198.7249

395934.7443

0.041

124

587198.7161

395934.7038

1.694

125

587198.3550

395933.0490

11.731

126

587195.8520

395921.5880

10.918

127

587193.8190

395910.8610

19.424

128

587189.9140

395891.8334

0.016

129

587189.9107

395891.8176

8.007

130

587188.3120

395883.9720

12.275

131

587185.9240

395871.9314

10.926

132

587183.7900

395861.2160

10.898

133

587181.6880

395850.5230

1.414

134

587181.3688

395849.1453

0.021

135

587181.3640

395849.1245

14.272

136

587177.8340

395835.2960

6.469

137

587176.4280

395828.9820

22.884

138

587171.4104

395806.6545

0.024

139

587171.4044

395806.6312

6.119

140

587169.9970

395800.6760

8.259

141

587168.3200

395792.5890

14.906

142

587165.2973

395777.9927

13.748

143

587162.2625

395764.5841

3.705

144

587161.4846

395760.9613

6.638

145

587160.1820

395754.4520

1.138

146

587159.8887

395753.3529

0.008

147

587159.8868

395753.3456

5.229

148

587158.7130

395748.2500

12.275

149

587156.7520

395736.1330

13.495

150

587163.9240

395724.7020

6.570

151

587168.6830

395720.1720

12.220

152

587178.2630

395712.5850

1.128

153

587179.2780

395712.0940

41.873

154

587220.0510

395702.5580

10.304

155

587230.3040

395701.5370

21.785

156

587251.6063

395696.9750

5.066

157

587256.5507

395695.8709

10.935

159

587267.2454

395693.5922

0.645

160

587267.1125

395692.9610

10.949

161

587264.8400

395682.2500

1.642

162

587263.2700

395682.7300

11.587

163

587251.9300

395685.1100

0.001

164

587251.9300

395685.1110

15.375

165

587236.8670

395688.1920

10.131

166

587226.9570

395690.2980

0.262

S = 6839 mpîntocmit: SC DAMAR\C6^SULT SRLMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada TULCEA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 26 până în punctul nr. 66 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 66 până în punctul nr. 81 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 81 până în punctul nr. 82 de strada Dunării; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 85 de gard din beton; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 102 neîmprejmuit; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 149 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 149 până în punctul nr. 155 neîmprejmuit; din punctul nr. 155 până în punctul nr. 159 gard de beton; din punctul nr. 159 până în punctul nr. 161 de strada Dunării;

-în latura de Vest: din punctul nr. 161 până în punctul nr. 165 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 165 până în punctul nr. 26 de aliniamentul exterior al trotuarului;.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1772 cu suprafața de 2450m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 24372 înscris în Cartea Funciară 322454 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3960 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Tulcea cu suprafața măsurată de 6839 m2 , identificat în parte cu nr. topo. 24372 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 2879 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6839 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu șe suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete , combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

întocmit:157 s.oi® a

156 £-


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

6839

Municipiul Cluj- Napoca, strada Tulcea, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

6839

-

Total

6839

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită ia sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6839 mp Suprafața din act = 6839 mp

^-Executa

z Confirm executa întocmirii dpcumâ

Z/

USC DAMAR CONSULT SRL

;ea măsurătorilor la teren, corectitudinea ilației cadastrale și corespondența acesteia

cu realitatea din teren

cWțX %

îJ

Seiîuiatura și ștampila*? /

Data: Mai 2Q2Q/'

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:______________

Ștampila BCPI


587300