Hotărârea nr. 421/2020

Hotărârea 421/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298670 din 24.04.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298757 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1260;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Dunării, cu suprafața măsurată de 18968 mp., provenind din CF nr. 263649 Cluj-Napoca, nr. topo. 15455, CF nr. 327754 Cluj-Napoca, nr. topo. 15409, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.L, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 421 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 421/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ 3

AMPLASAMENT:

Strada DUNĂRII, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 Ia re^tilamen

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

  • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

  • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 18968 mp, comunicată de persoana autorizată;

  • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

  • □ am adus Ia cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

  • □ imobilul nu se află în litigiu

□ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.Pagina i                                                                                                                                                                                                        ,

j                         Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 133/2006

!                   ■            osniru modificarea șl completarea Hotărârii

Ș                              Guvernului nr. 355/2002 privind atestarea

domeniului public ai           CM, urecum si al

municipiilor,           ș< comune®- județul Ciul,

cu excepția municipiului Cluj-Napoca...............  -  -■■ ‘


Si

«i

..


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA ), Nr. 243 bis/20Jli.20D&

GUVERNULUI R O M A N f E i

GUVERNUL ROMÂNIE)

■2-ii Guvsrnuk’i nr. S5S/2002

în temeiul ar». 108 cin GciiSîiiuțîs RomârJe’, repub^iă,

Guvernul «©mâniei adoptă p’szente hotărâre.

Ârttoo.1 unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002

'■zinc atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 și SS4 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Cluj”

.2, Articolul unic va svee următorul cuorîns;

„Articol unic. — Se atestă apartenența ia dnm= public al județului Cluj, precum și a! municipiile*' sț și comunelor din județul Cluj a bunurilor ș- " jns>: anexele nr. 1—80 care lac parte integrantă dir. . :ez-hotărâre.”

3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa îa prezenta hotărâre.

PRiM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRJCEANU

Contrasemnează:

£i> Intâr*”?»


Minisirul finanțelor puoiss, Sr-bastian Teodor Gheorghe Viădes;...

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

’) Hotărărsa Guvsnsiîul nr. 153/2006 a josî publicată in Martorul Oficia! a! Româniși, Partea 1, ’nr. 245 din 20 mariis 2006 ș! ei si în acest număr bis.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA- ■

peotra INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJa

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. C.l.ujM

;\G >

Nr. ce re re

12396

Ziua

28

Luna

01

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

CF vechi: 1473


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Dunării

Nr

crt

Nr. cad astral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15455

Din acte; 11.316;

Măsură ta:-

B. Partea II. PROPRIETAR.si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Lege                                                       •                       ' ■

■ R1.

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        1

1) MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată aceste imobile se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

■ Al           |

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembram intele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 ia Partea I

TEREN intravilan ...'..

Adresa: Cluj-Napoca, Sti'ăiJâ Dunării

Nr. cadastral

■ Suprafața masurata . ..(mp)* .

Observații / P.eferinte

..Top: 15455

* Suprafața"este deterfnirîăta 'in' pianul de proiecție Stereo 70.

Date' referitoare la teren ■

Nn| Categorie crt folosința

Intra vil an

Suprafața (mp)

■Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

i u

■ aiteie

.....

uA

...... .......

Um acte:

Masurata:-

-

1

Pentru acest imobil exista urmaioareie cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr.- cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

11373

2015-01-27

2015-01-29 '

Consultare/Informare

2

12274

2015-01-28

2015-01-29

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrat.’’ ( de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ15C3679/28-01-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării, 28/01/2015


Data eliberării, —/—’0£Asistent-tfegistra

DOINA MOL


o' ' £


-jUdJd.

BonfBy-

r/ fetfitusog


ii

li.ANCEI.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 327754 Cluj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea 8. Descrierea imobiSuiui

Mr rpvtv+1’147?


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15409

3.223

str. Colonia Someșeni


EL Partea 88. Proprietară și aete

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de .;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuite prin comasație și prevăzute la transformare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Imobilul se abnotează din această cartea funciară neformând obiect de circulație publică

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Carte Funciară Wr. 327754 Comuria/Oraș/Muriicipiu: Cluj-niapoca

Anexa Nr. 1 La Partea H
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15409

3.223

str. Colonia Someșeni

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL .

Geometria pentru-acest imobil mia fast g sît>

Diate referitoare fe teren

1 Nr

Categorie folosință

Intra

Vi la 11

Suprafața (mp)

Tarla

---—

Parcelă

Nr f*nnn

nhcarvpHi / D ororimte

------S       , .*-------J-

1

drum

DA

3.223

-

15409

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile leqftăA'

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interp^rBr‘3'9'&3g^i-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării.

pohriola.niwo!'

XeTeXen

]_____________

'---(parafa-ș/-^

mătura)

(

1


Data eliberării,

/ /

(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Dunării, Județul Cluj
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263649

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

15455

-

11316

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

327754

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

15409

Str. Colonia Someșeni

3223

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

14539

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

15455, 15409

Nou

StradaDUNĂRII

18968

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 18968 mp


Data: Mai 2020

3S8B8S3K ■


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Dunării, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


Nr.

x

Y

Pct.

(m]

(m]

1

587533.4790

396623.5860

2

587522.1280

396614.4340

3

587522.0730

396614.4020

4

587511.3070

396604.5890

7

587501.8696

396594.6422

9

587497.1402

396588.0778

1 ]

587489.3930

396576.3510

12

587489.1530

396576.2050

14

587480.3570

396574.2990

15

587479.0740

396560.9580

16

587475.9160

396543.8640

17

587471.6430

396526.0650

58746!:. 108!)

396514.83 H)

19

587462.5560

396498.9610

20

587458.3830

396487.2190

21

587456.4640

396485.8180

n

587452.7430

396476.7960

587452.5710

396476.3800

24

587448.8380

396467.3290

1-,

5X7-147.1840

396462.2940

26

587443.1990

396448.5500

27

587442.2350

396445.3360

28

587436.9550

396427.9850

29

587436.86.39

396427.5987

30

587435.9690

396424.7353

31

587431.8673

396411.6110

32

587431.3010

396409.2490

33

587430.6130

396406.6020

34

587428.3850

396399.4120

35

587426.3480

396392.6720

36

587422.7670

.396381.4170

37

587420.1500

396372.7300

38

587416.2600

3963 60.0150

39

587415.3570

396357.0530

40

587414.4710

396353.9570

41

587414.0960

396352.6330

42

587412.6320

396347.8290

43

587408.2490

396332.2850

44

587406.2550

396325.5120

45

587401.7910

396311.2470

46

587397.3740

396297.0540

47

587395.6850

396291.9990

48

587394.6210

396288.1200

49

587391.4380

396277.0070

50

587389.8210

396271.3270

51 .

587.386.1650

396258.5260

52

587386.2380

396256.2341

53

587387.1160

396254.2150

54

58738.3.4300

396239.0040

55

587380.8970

396228.7620

56

587379.3360

396222.4510

57

587375.0070

396204.6100

58

587372.5050

396195.0040

59

587.370.7410

396188.2300

60

587368.6190

396180.6540

61

587367.9760

396177.7520

62

587366.8920

396172.8670

63

587365.2360

396165.3980

64

587363.2610

396156.3650

65

587361.4670

396146.0760

-66

. 587360.7140

396144.8690

67

587359.8610

396144.0520

68

587.359.1400

396143.5910

69

587358.3430

396143.2500

70

587357.3600

396142.9730

71

587357.6910

396141.0270

72

587358.0340

396140.5190

73

587.358.2440

396139.7250

74

587357.0410

396133.4250

75

587356.7580

396132.4550

76

587357.2080

396132.0160

77

587.359.94.30

396127.3930

78

587360.13.30

396126.5050

79

587.359.5860

396123.7970

80

587359.2410

396121.9680

81

58735.3.3718

396093.5529

82

587349.0520

396094.4440

83

587347.4994

396085.0649

84

587347.1360

396083.4820

85

587347.3640

396083.1860

86

587346.1510

396077.3710

87

587345.3350

396073.7990

88

587342.6390

396061.4980

89

587344.0270

396048.0800

90

587.342.3200

396040.4260

91

587341.2620

396035.0370

92

587339.6030

396027.7860

93

587338.3261

396022.7292

94

587337.8020

396020.4540

95

587335.8420

396010.4790

96

587333.6150

396000.6250

97

587332.9370

395997.9270

98

587330.5420

395985.4590

99

587329.3460

395979.7950

100

587327.1160

395969.2370

101

587325.8710

395962.8370

102

587323.8950

395953.3160

103

587321.0480

395940.0110

104

587320.3310

395936.8650

105

587318.9569

395937.2175

106

587318.9070

395936.9390

107

587318.7496

395936.1516

108

587317.2280

395928.7780

109

587316.4120

395925.0640

110

587313.2020

395910.1650

111

587310.3500

395896.6780

112

587308.0532

395885.7713


113

587308.0502

395885.7562

114

587307.3460

395882.2880

115

587306.4090

395878.0160

116

587305.7990

395875.2200

117

587302.6330

395860.1300

118

587302.1710

395857.8140

119

587298.8480

395842.2690

120

587298.6060

395840.9840

121

587297.6730

395836.5210

1 ??

587296.3710

395828.8360

123

587296.1698

395X27.8887

1 34

587296.9600

395X27.7200

135

587291.6000

395802.2700

587286.2150

395775.6290

1 ■>7

587284.9218

395775.8705

128

587282.0440

395762.9270

1

587281.609H

395760 99HI

130

587279.3300

395750.9800

131

587278.0320

395744.5200

132

587277.2050

395740.6720

133

587275 7800

395734 2460

134

587274.0670

395725.7981)

135

587273.3460

395722.2440

136

587272.3560

395717.3470

137

587271.0510

395711.4340

138

587269.9270

395706.5400

139

587269.5610

395704.5870

140

587267.1125

395692.9610

141

587264.8400

395682.2500

142

587263.5930

395676.2240

143

587262.4400

395670.6600

144

587262.1900

395669.4600

145

587261.5900

395666.5200

146

587260.0700

395659.1100

147

587258.9360

395653.8430

148

587258.1200

395649.8350

149

587257.6353

395647.3265

150

587257.1456

395645.0429

151

587255.5765

395637.6988

152

587254.9024

395634.9507

153

587252.2720

395623.4280

154

587251.7860

395621.3420

155

587250.7718

395616.1169

156

587249.6518

395610.3472

157

587248.7820

395605.7850

158

587247.3950

395599.9090

159

587247.3120

395598.9610

160

587247.4780

395598.2070

161

587246.6710

395592.2410

162

587245.9160

395588.6330

163

587244.4575

395581.8457

164

587242.8671

395574.5236

165

587240.3560

395562.7780

166

587239.9250

395560.8130

167

587238.6660

395554.4094

168

587238.4831

395553.5047

169

587238.6200

395553.4770

170

587236.3680

395543.6150

171

587232.9560

395529.5140

172

587231.7550

395524.4370

173

587230.9320

395524.6460

174

587230.1060

395521.5500

175

587230.1044

395521.5401

176

587228.1604

395513.1345

177

587230.1942

395512.6771

178

587222.0700

395474.0690

179

587211.7740

395421.2740

180

587210.6070

395415.4620

181

587203.7400

3953X4.2200

182

587196.3490

395348.4631)

183

5X7194.9120

395340.5520

184

5X7195.1937

395339.5249

185

5X7195.1870

395338.5880

186

5X7194.8150

395336.6160

187

587194.1090

395333.3X90

188

587192.5567

.395325.5873

189

587189.0615

395307.8141

190

587188.8440

395.307.6800

191

587184.9431

395289.7696

192

587184.9090

395289.7350

193

587180.7132

395271.5491

194

587178.6292

395261.4305

195

58717X.5580

395260.5280

196

587177.8260

395256.7370

197

587176.7930

395251.6090

198

587175.8810

395247.3910

199

587175.0900

395240.9910

200

587174.9530

395240.4220

201

587173.8820

.395235.9670

202

587173.6200

395236.0900

203

587172.2940

395230.2490

204

587172.0580

395229.1130

205

587171.8260

395228.1541)

206

587170.5590

395221.7340

207

587167.4245

395206.4639

208

587167.5020

395206.4480

209

587167.1950

395204.8090

210

587166.3510

395200.4300

211

587165.2750

395195.1410

212

587164.9640

395195.1050

213

587163.8450

395189.4930

214

587163.2000

395186.3260

215

587161.3X20

395177.7580

216

5X7159.0460

395166.9130

217

587157.5950

395159.5900

219

587153.7020

395158.9670

220

5X7165.8555

395147.7732


221

5X7166.90X3

395152.3960

z ’

.i

222

587167.9720

395157.91 H)

iii

587167.6660

395158.0140

■>74

587169.0870

395162.8890

115

5X7170.8980

395170.3830

226

587172.0050

395175.9620

227

5X7173.7100

395184.3630

228

5X7174.4330

3951X8.7600

229

5X7176.3400

395198.03X0

230

587177.0260

395201.1210

1 >1

587178.3230

395207.5960

5X7179.4440

395212.3190

233

587180.3251)

395216.8750

234

587)81.1070

395221.1)7311

235

587182.1400

395226.0120

236

587184.1060

395235.2650

5X71X4 3600

395236.5890

238

5X71X5.5030

395241.8440

239

587186.1090

395244.54X0

240

5871X7.6440

395252.2300

241

587189.9990

395263.3250

141

587192.0X90

395273.6110

■>4’

587193.7740

3952X2.0620

244

587194.6970

3952X7.0930

■’45

5X7195.6390

395291.4690

246

587197.6570

395301.1890

247

587200.5410

395314.2591)

248

587201.5470

395319.4130

249

5X7204.0370

395330.8520

250

587204.8749

395335.0616

251

587205.43 1 7

395338.0751

757

587206.0230

395340.7210

253

5X7206.5880

395343.2690

254

5X7207.3190

395346.3970

755

5X7209.4200

395356.1690

256

5X7209.5700

395356.5280

257

5X7211.0840

395356.2600

258

5X7216.7980

395371.2970

259

5X7217.2280

395374.4570

260

5X7219.4480

395385.3650

261

5X7220.1480

395394.8450

262

5X7220.9450

395398.8050

263

5X7221.8040

395402.9180

264

587224.0020

395413.6690

265

587227.3270

395430.1320

266

587227.5416

395431.5353

267

587232.8416

395458.3213

268

5X7234.7870

395468.1530

269

587237.082(1

395479.5570

270

587237.1170

395479.6250

271

587238.4620

395486.2730

777

587239.4540

395491.1860

273

587240.1680

395494.3460

274

5X7240.3353

395494.3092

275

587240.6360

395495.7030

276

587240.9830

395497.2290

277

587241.3146

395499.0866

278

587242.4970

395505.7100

279

587246.3080

395522.8860

280

587246.7560

395525.2290

281

5X7250.4850

395543.4550

2X2

587253.0020

395555.4050

2X3

587255.2000

395566.4000

2X4

587256.4002

395571.4000

2X5

587256.3126

395571.4145

2X6

587258.4737

395581.8260

2X7

587260.1340

395589.8240

287’

587260.7550

395592.9330

28X

5X7263.3801

395606.0429

289

587264.0810

39560X.8220

290

587264.9960

395613.5780

291

5X7266.9400

395622.6290

292

587267.7530

395626.7220

293

587269.5570

395635.4700

294

5X7270.5410

395640.2210

295

587271.7210

.395645.5310

296

587274.4650

395659.2880

297

587277.6660

395675.0660

298

587278.3800

395678.4570

299

587278.5890

395678.9590

300

587280.5150

395688.2671)

301

587281.0320

395691.7400

302

587282.8450

395700.8420

303

587280.8720

395701.3530

304

5X7281.5460

395704.3270

305

5872X2.8610

395710.7580

306

587285.0220

395710.4900

307

587285.1200

395710.4720

308

587285.7880

395713.5200

309

587285.8750

395713.9650

310

5872X5.8770

395713.9730

311

5X72X7.3400

395721.4630

312

587290.4840

395736.3080

313

587291.0910

395739.3560’

314

5X7291.2260

395739.9560

315

587291.8800

395742.2000

316

587294.3270

395753.6200

317

587295.0350

395757.0210

31X

587296.9200

395765.6680

319

587299.7570

395778.5591/

320

587300.1750

3957X0.81/10.'

321

587302.7730

395792.977(1'

377

587304.4310

395800.6281)

713

587306.4770

395X10'34,31)

324

587306.7030

395811‘.6'5'40

32.1

587307.3200

395811.6380

326

5X7308.4930

395816.93'60


327

587307.8780

395817.1240

328

587310.0260

395X26.3020

329

5X7311.4060

395833.1970

330

587317.1630

395832.2X40

331

587320.5707

395X49.1793

332

587315.0590

395850.2910

333

5X7316.8771

395858.6349

334

5X7316.87X0

395X58.6398

335

587317.2840

395860.7560

336

587320.2170

395874.4580

337

587325.7990

395900.8140

338

587329.3340

395917.3220

339

5X7333.8070

395938.1120

340

587334.1660

395939.4930

341

587335.8420

395949.2900

342

587335.8860

395950.0090

343

587337.9250

395958.9160

344

587338.8390

395962.3920

345

587342.0700

395977.1890

346

587342.4850

395979.3970

347

5X7344.2052

395987.0728

348

5X7345.0930

395990.7940

349

587347.0540

395997.5050

351)

587348.5600

396003.4550

351

587349.8270

396009.1860

352

587350.8490

396013.5670

353

587349.8270

396014.0010

354

5X7350.6380

396018.2590

355

587351.5030

396022.3570

356

5X7352.9150

396029.0560

357

587353.9830

396034.0670

358

587354.3144

396034.6849

359

587352.6460

396034.8180

360

587353.5150

396039.5120

361

587353.7895

396040.9296

362

587353.7905

396040.9345

363

587355.3880

396049.1X30

364

587356.0441)

396052.1060

365

587358.4097

396063.7302

366

5X7360.1640

396063.3710

367

5X7360.1640

396063.7X40

368

5X7362.1930

396073.5760

369

587364.2230

396083.3680

370

5X7365.7600

396090.7940

371

587366.2970

396093.1960

'7">

5X7368.1570

396103.0210

373

587366.62X2

396103.3274

374

58736X.2770

396112.3150

37î

587368.9290

396115.2290

376

5X7372.4401)

396132.2150

377

587377.8550

396162.3310

378 ”1

587378.1710

396164.2150

379

5X7381.2160

396181.6310

3X0

5X7383.0800

396192.4760

3X1

5X73X2.7070

396192.5X10

382

5X73X2.7873

396194.4X58

3X3

587383.1308

396195.9427

3X4

5X7385.2149

396204.7X17

385

5X7385.8290

396207.7690

3X6

587388.1910

396220.2960

387

5873X8.6610

396221.7X60

388

5873X9.3050

396222.4670

3X9

5873X9.7676

396224.0898

390

587393.4182

396236.X036

391

5X7396.1700.

396250.5992

392

587397.0537

396250.4192

393

5X7399.6320

396262.1040

394

587400.2140

396265.08X0

395

5X740(1.3660

396266.1700

396

5X7401.3050

396269.7970

397

5X7402.1570

396269.5910

398

587405.6700

3962X1.9570

399

5X7407.5061)

3962X7.9X90


400

5X7409.1680

396293.2350

400'

5X74(19.4030

396294.1000

401

5X7410 7410

396299.1820

402

5X74111.7860

396299.172(1

403

587412.5940

396305.0210

404

587412.8840

396306.0650

405

587414.1710

396310.8860

406

587414.3793

396311.2219

407

587417.4474

396323.3406

408

5X7418.1444

396323.1708

409

5X7422.0030

396335.2450

410

5X7422.7160

396337.6540

411

5X7423.0X21

396338.8697

412

587423.8170

396342.1250

413

5X7424.2660

396343.2780

414

587425.2077

396346.8447

415

587425.6960

396347.7420

416

587426.0920

396348.8700

417

587427.7430

396353.9590

418

5X7429.6910

396360.2930

419

5X7430.857(1

396363.7670

420

587432.5077

396368.9520

421

587432.3410

396369.0120

411

587436.3930

396383.1559

423

587440.5530

396396.4960

424

587440.4037

396396.7092

425

587443.2347

396405.6728

426

587444.1380

396407.7810

427

5X7444.89X0

396410.6860

428

5X7447.7630

396421.6970

429

587447.54X0

396421.9150

430

5X7451.2748

396435.3X76

431

587450.5490

396435.58X0

432

5X7454.1930

396451.9980

433

587458.1480

396460.3140

434

587458.2530

396461.0580

435

587462.4010

396474.2955

436

587467.0451

3964X9.4329

437

587469.5421)

396496.8770

438

587469.7610

396497.7260

439

5X7473.7110

396509.2810

441)

587476.7313

396517.9377

441

587477.5700

396520.5640

442

587481.6360

396533.9691)

443

587484.9180

396544 9380

444

587485.23X0

.396545.9910

445

5X7487.0130

396551.9490

446

5X7488.1810

.396556.2920

447

587494.7670

396571.0941)

448

5X7497.9160

396576.4X80

449

587502.4250

396583.6520

450

58750 6.X490

396590.7710

451

587510.7100

396595.0140

4Î"1

587520.7X50

396603.6100

453

587524.5590

396605.31X0

454

587538.4080

396612.0600

455

587546.7570

396610.5560

456

587547.3620

396629.9640

457

587545.3720

396632.8810

458

587539.0X80

396627.6840

I Dr


Nr.

Pcl.

Coordonate pet.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X(m]

Y[m]

]

587533.4790

396623.5860

14.581

7

587522.1280

396614.4340

0.064

1

587522.0730

396614.4020

14.567

4

587511.3070

396604.5X90

13.711

7

587501.8696

396594.6422

8.091

9

587497.1402

396588.0778

14.055

11

587489.3930

396576.3510

0.281

12

5X7489 1510

196576.2050

9 000

14

5874X0 3570

396574.2990

1.1 40.1

15

587479.0741)

396560.95X0

1 .38.1

i ii

587475 9i6ti

37uj4.i.8ii4l>

i «■> .»>.>

17

587471 6410

>96526.0650

11.777

IX

58746X 1080

196514X310

16.813

19

587462.5560

196498 96|n

12 461

2(1

5X7458.3830

3964X7.219(1

2.376

587456.4640

396485.X 1 XI)

9 759

22

587452.7430

396476.7960

0.450

587452 5711)

196476 1X00

9 791 1

ȚJ

587448.8380

396467.3290

5.300

587447.1840

.196462.2940

14.310

26

5X7443.1990

396448.5500

3.355

■>?

5X7442.2350

196445 3360

IX 117

28

587436.9550

396427.9850

0.397

29

5X7436.8639

396427.59X7

3.000

30

5X7435.9690

396424.7353

1.1.750

11

5X7431 8673

396411.6110

2.429

•n

587431.3010

396409.2490

2.7.15

3.3

5X7430.6130

396406.6020

7.527

34

5X7428.3850

396399.4120

7.041

5X7426.3480

396392.6720

11.811

36

587422.7670

396381.4170

9.073

37

587420.1500

.196372.7300

13.297

38

5X7416.2600

396360.0150

3.097

39

5X7415.3570

.196357.0530

3.220

40

587414.4710

396353.9570

1.376

41

587414.0960

396352.6330

5.022

42

587412.6320

396347.8290

16.150

43

587408.2490

396332.2X50

7.060

44

5X7406.2550

396325.5120

14.947

45

587401.7910

396311.2470

14.864

46

587397.3740

396297.0540

5.330

47

587395.6850

396291.9990

4.022

48

587394.6210

3962X8.1200

11.560

49

587391.4380

396277.0070

5.906

50

5873X9.8210

396271.3270

13.31.1

51

5873X6.1650

396258.5260

2.293

^2

587386.23X0

396256.2341

2.202

SI

587387.1160

396254.2150

15.651

54

587383.4300

396239.0040

10.551

55

5873X0.8970

396228.7620

6.501

56

5X7379.3360

396222.4510

18.359

57

5X7375.0070

396204.6100

9.926

58

587372.5050

396195.004(1

7.000

59

587370.7410

3961X8.2300

7.868

61)

5X736X.6I90

396180.6540

2.972

61

5X7367.9760

396177.7520

5.004

62

587366.8920

396172.8670

7.650

63

5X7365.2360

396165.39X0

9.246

64

587363.2610

396156.3650

10.4-14

65

587361.4670

396146.0760

1.423

' 66

587360.714(1

196144.8690

1 1X1

67

5X7.159.8610

396144.0520

0.856

68

587359.1400

396143.5910

(I.X67

69

587358 3430

19614.1.2500

1.021

70

587357.3600

396142.9730

1.974

'|

5X7357.6910

396141.0270

0.613

72

587358.034(1

396140.5190

11.821

71

5X7358 2440

196119 7250

6 414

74

5X7357.0410

396133.4250

1.010

75

5X7356.7580

396132.4550

0.629

76

5X7357.2080

3961.12.0160

5.371

77

587359.9430

396127.3930

0.90X

78

587360.1330

396126.5050

2.763

79

587359.5X60

396123.7970

1.861

80

587359.2410

396121.9680

29.015

81

5X7353.3718

396093.5529

4.411

82

587349.0520

396094.4440

9.507

83

587347.4994

39608.5.0649

1.624

84

5X7347.1360

396083.4820

0.374

85

587347.3640

396083.1860

5.940

86

587346.1510

396077.3710

3.664

87

5X7345.3350

396073.7990

12.593

88

587342.6390

396061.4980

13.490

89

587344.0270

396048.0800

7.842

90

587342.3200

396040.4260

5.492

91

587341.2620

396035.0370

7.438

92

587339.6030

396027.7X60

5.216

93

587338.3261

396022.7292

2.335

94

587337.8020

396020.4540

10.166

95

587.335.8420

396010.4790

10.103

96

587333.6150

396000.6250

2.782

97

5X7332.9370

395997.9270

12.696

98

5X7330.5420

395985.4590

5.7X9

99

587329.3460

395979.7950

10.791

100

587327.1160

395969.2370

6.520

101

5X7325.8710

395962.8370

9.724

102

587323.8950

395953.3160

1.1.606

103

5X7321.04X0

395940.0110

3.227

104

5X7320.3310

395936.8650

1.419

105

587318.9569

395937.2175

0.2X3

106

587318.9070

395936.9390

0.803

107

5X7318.7496

395936.1516

7.529

108

5X7317.2280

395928.77X0

3.803

109

5X7316.4120

395925.0640

15.241

110

5X7313.2020

395910.1650

13.785

111

587310.3500

395896.67X0

11.146


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografîc 1970 strada Dunării, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975


111

587308.0532

3958X5.7713

0.015

113

587308.0502

395885.7562

3.539

114

587307.3460

395X82.2880

4.374

115

587306.4090

395878.0160

2.862

116

587305.7990

395875.2200

15.419

117

5X7302.6330

395860.1300

2.362

118

587302.1710

395857.8140

15.896

119

587298.8480

395842.2690

1.308

120

587298.606(1

395840.9X40

4.559

121

587297.6730

395X36.5210

7.795

122

587296.3710

39582X.8360

0.968

l?1

SX"?9A 1698

1958?" XXX’’

n XOX

124

58”296 96011

195X27 7200

26 008

125

5X7291 61)00

395X02.2700

27 1X0

126

5X7286 215'1

195775 629'1

1 316

127

587284.9218

395775.X705

13.260

128

5X72X2 0440

395762.9270

1 9X4

1 19

5X72X1.6991)

39576(1 9910

U) 267

lin

587279 1100

.195750.9X00

6 5X9

131

5X727X.0320

395744.5200

3.9.16

132

5X7277.2050

395740.6720

6.582

111

5X7275 7800

395734 2460

X 62(1

134

587274.0670

395725.79X0

3.626

135

5X7273.3460

395722.2440

4.996

1.16

5X7272.3560

395717.3470

6.055

137

587271.0510

395711.434(1

5.021

138

5X7269.9270

.195706.5400

1.9X7

139

5X7269.5610

.195704.5X70

11.881

140

587267.1125

395692.9610

10.949

141

5X7264.X400

3956X2.2500

6.154

142

587263.59.10

395676.2240

5.682

143

587262.4401)

395670.6600

1.226

144

5X7262.1900

395669.4600

3.001

145

5X7261.5900

395666.5200

7.564

146

5X7260.0700

395659.1100

5.388

147

5X7258.9360

395653.8430

4.090

148

587258.1200

395649.8350

2.555

149

587257.6353

395647.3265

2.336

150

587257.1456

395645.0429

7.510

151

5X7255.5765

395637.69X8

2.830

152

587254.9024

395634.9507

11.819

153

5X7252.2720

395623.42X0

2.142

154

587251.7860

395621.3420

5.323

155

587250.7718

395616.1169

5.877

156

5X7249.6518

395610.3472

4.644

157

587248.7820

395605.7X50

6.037

158

587247.3950

395599.9090

0.952

159

5X7247.3120

395598.9610

0.772

160

587247.47X0

395598.2070

6.020

161

587246.6710

395592.2410

3.686

162

587245.9160

395588.6330

6.942

163

587244.4575

395581.8457

7.493

164

587242.8671

395574.5236

12.011

165

587240.3560

395562.7780

2.012

166

5X7239.9250

395560.8130

6.526

167

5X7238.6660

.195554.4094

0.923

168

587238.4X31

39555.1.5047

0.140

169

587238.6200

.195553.4770

10.116

170

5X7236.36X0

39554.3.6150

14.508

171

5X7232.9560

395529.5140

5.217

172

5X7231.7550

395524.4370

0.X49

17.1

5X7230.9320

395524.6460

3.204

1/4

5872.10.1060

.195521.5500

0.010

175

587230.1044

3955215401

8.627

176

587228.1604

395513.1.145

2.085

177

5X721(1 1942

195512 6771

19 454

178

5X7222.0700

195474.0690

53 790

179

587211 7740

.195421.274(1

5.928

1X0

5X7210.6070

.195415.4620

31.988

181

587203.7401)

1953X4.2200

16.513

1X2

5X7196.3490

395348.46.10

X.040

1X1

5X7194 9120

195140.5520

1 065

184

5X7195.1937

395339.5249

0.937

185

5X7195.1X70

395338.5880

2.007

186

587194.8150

395336.6160

3.303

187

587194.1090

395333.3X90

7.955

188

5X7192.5567

395325.5873

18.114

1X9

5871X9.0615

395307.8141

0.256

190

5X71X8.8440

395307.6800

18.330

191

5X7184.9431

395289.7696

0.049

192

587184.9090

395289.7350

18.664

19.1

5871X0.7132

395271.5491

10.331

194

5X7178.6292

395261.4305

0.905

195

5X717X.5580

395260.5280

3.861

196

5X7177.8260

395256.7370

5.231

197

5X7176.7930

.195251.6090

4.315

198

587175.8X10

395247.3910

6.449

199

587175.0900

395240.9910

0.5X5

200

587174.9530

395240.4220

4.5X2

201

587173.8X20

395135.9670

0.289

202

587173.6200

395236.0900

5.990

20.1

5X7172.2940

395230.2490

1.160

204

587172.05X0

395229.1130

0.987

205

5X7171.8260

395228.1540

6.544

206

587170.5590

395221.7340

15.58X

207

587167.4245

395206.4639

0.079

20X

587167.5020

395206.4480

1.668

209

587167.1950

395204.X090

4.460

210

587166.351(1

395200.4300

5.397

211

587165.2750

395195.1410

0.313

212

5X7164.9640

395195.1050

5.722

213

587163.8450

395189.4930

1 j

214

587163.2000

395186.3260

8.759

215

587161.3820

395177.7580

11.094

216

587159.0460

395166.9130

7.465

217

5X7157.5950

395159.5900

3.943

219

587153.7020

.195158.9670

16.523

220

587165.8555

395147.7732

4.741

221

587166.90X3

395152.3960

5.617

TT>

5X7167.9720

395157.9110

0.323


587167.6660

395158.0140

5.078

114

587169.0X70

395162.8X90

7.710

•n<

587170.8980

395170.3830

5.688

226

587172.0050

395175.9620

8.572

227

5X7173.7100

395184.3630

4.456

"’IX

587174.4330

395188.7600

9.472

229

587176.3400

395198.0380

3.158

230

587177.0260

395201.1210

6.604

231

587178.3230

395207.5960

4.854

232

5X7179.4440

395212.3190

4.640

IM

5X71X0.3250

395216 8750

4.270

1

5X7IX 1.1070

195221.1)730

5 »46

215

5X71X2 1400

195226 0120

9 .160

236

5X71114 !')6(!

393235.265'!

. „rru

1 237

5X71X4.3601)

395236.5X90

5.37X

2.18

5X71X5.5030

395241.8440

2.771

219

5X7186 1090

195244 5480

7X14

240

5X71X7.6440

395252.2300

11.342

iji

5X7189.9990

195263 .12511

10 496 |

■>_p

587192.0X90

.195273.6110

8.61-7

241

5X7191 ”740

195282'162'»

S | | S

244

587194.6970

395287.0930

4.476

■>45

587195.6390

395291.469(1

9.927

246

587197.6570

395301.1890

13.3X4

247

587200.5410

395314.2590

5.251

248

587201.5470

395319.4130

11.707

249

5X7204.0370

395330.8520

4.292

250

5X7204.X749

395335.0616

3 065

251

587205.4317

.195338.0751

2.711

■>5">

5X7206.0230

395340.7210

2.610

253

5X7206.5X80

.195343.2690

3.212

254

5X7207.3190

395346.3970

9.995

255

587209.4200

.395356.1690

0.389

256

5X7209.5700

.195356.5280

1.538

257

5X7211.0840

395356.2600

16.086

258

5X7216.7980

395371.2970

.1.189

259

5X7217.22X0

395374.4570

11.1.12

26(1

587219.4480

3953X5.3650

9.506

261

587220.1480

395394.8450

4.039

262

587220.9450

395398.8050

4.202

263

5X7221.8040

395402.91X0

10.973

264

5X7224.0020

395413.6690

16.795

265

5X7227.3270

395430.1320

1.420

266

5X7227.5416

395431.5353

27.305

267

587232.8416

395458.3213

10.022

268

587234.7870

395468.1530

11.633

269

5X7237.0X20

395479.5570

0.076

270

5X7237.1170

395479.6250

6.7X3

271

5X7238.4620

3954X6.2730

5.012

272

587239.4541)

395491.1860

3.240

27.1

587240.16X0

395494.3460

0.171

274

587240.3353

395494.3092

1.426

275

587240.6360

.195495.7030

1.565

276

587240.9830

395497.2290

1.887

277

587241.3146

395499.0X66

6.72X

278

587242.4970

395505.7100

17.594

279

587246.3080

395522.8X60

2.385

280

587246.7560

395525.2291)

18.604

2X1

5X7250.4850

395543.4550

12.212

■>87

587253.0020

395555.4050

11.213

283

587255.2000

395566.4000

5.142

284

587256.4002

.395571.4000

0.089

2X5

587256.3126

395571.4145

10.633

286

587258.4737

3955X1.X260

8.169

2X7

587260.1340

3955X9.8240

3.170

287'

58726(1.7550

.195592.91.10

11.370

28X

587263.3X01

395606.0429

2.866

289

5X7264.0X10

3956DX.X220

4.843

290

5X7264.9960

395611.57X0

9.257

291

5X7266.940(1

395622.6290

4.173

292

5X7267.7530

.195626.7220

8.932 |

293

587269.5570

.195635.4700

4.852

294

5X7270.5410

.195640.2210

5.440

795

5X7271.7210

395645.5310

I4.02X

296

5X7274.4650

395659.28X0

16.099

297

587277.6660

395675.0660

3.465

298

587278.3X00

395678.4570

0.544

299

587278.5890

395678.9590

9.505

300

5872X0.5150

395688.2670

3.511

301

587281.0320

395691.7400

9.281

302

5X7282.8450

395700.8420

2.03X

303

587280.8720

395701.3530

3.049

304

5X7281.5460

395704.3270

6.564

305

5872X2.8610

395710.7580

2.178

306

587285.0220

395710.4900

0.100

307

5872X5.1200

395710.4720

3.120-

308

5872X5.7X80

395713.5200

0.453

309

587285.8750

395713.9650

0.008

310

587285.8770

395713.97.11)

7.632

311

587287.3400

395721.4631)

15.174

312

5X7290.4840

395736.3080

3.108

313

5X7291.0910

395739.3560

0.615

314

587291.2260

395739.9560

2.337

315

5X7291.8800

395742.2000

11.679

316

587294.3270

395753.6200

3.474

317

5X7295.0350

395757.0210

8.850

318

587296.9200

395765.66X0

13.199

319

5X7299.7570

395778:5590

2.295

320

587300.1750

3957X0.8160

12.435

321

587302.7730

395792.9770

7.829

177

5X7304.4310

395800.6280

9.928

T>1

5X7306.4770

395X10.3430

1.330

324

587306.7030

395811.6540

0.617

175

587307.3200

395811.63X0

5.436

326

587308.4930

.195X16.9460

0.640

327

587307.8780

395X17.1240

9.426

328

5X7310.0260

395826.3020

7.032

329

587311.4060

395833.1970

5.829

330

5X7317.1630

395832.2840

17.216


331

587320.5707

395X49.1793

5.623

111

587315.0590

395850.2910

8.541)

333

587316.8771

395858.6349

0.005

334

587316.8780

395858.6398

2.155

335

5X7317.2840

395860.7560

14.012

336

587320.2170

395X74.4580

26.941

337

587325.7990

395900.8140

16.882

33X

587329.3340

395917.3220

21.266

339

5873.13.8070

395938.1120

1.427

340

587334.1660

395939.4930

9.939

341

587335.8420

395949.2900

0 720

342

5X7315 XX60

195950.01190

9 117

141

58711” 9250

195958 9160

1 594

1J.1

țlJTS'JV

1OS9A’’ ■><>"»»»

is 1 ir.

145

5X7.142.0700

195977.1X90

2.247

346

587342.4X50

395979.3970

7.866

34-»

5X7344 2052

.19598" OUX

.1 826

348

5X7345.0911)

.195990.794(1

6 992

349

5X7347.0540

395997.5051)

6.138

350

5X7348.5600

196003.4550

5 869

151

5X7349.X270

196009.1X6(1

4 499

151

5X7350.8490

396013.5670

1.110

153

5X7349.X27O

.196014.01)10

4.335

354

5X7350.63X0

396018.2590

4.188

355

5X7351.5030

.196022.3570

6.846

.156

5X7352.9150

396029.0560

5.124

357

5X7353.9X30

396034.0670

0.701

35X

5X7354.3144

3960.14.6849

1 674

359

587352.6460

396034.X 1X0

4.774

.16(1

5X7353.5150

3960.19.5120

1.444

361

587353.7895

196040.9296

0.005

362

587353.7905

396040.9345

8.402

363

5X7355.3X80

396049.1830

2.996

364

587356.0440

396052.1060

11.862

365

5X7358.4097

396063.7302

1.791

366

587.160.1640

396063.3710

0.413

367

587360.1640

396063.7X40

10.000

36X

5X7362.1930

39607.1.5760

10.000

369

587364.2230

.1960X3.3680

7.583

370

587365.7600

396090.7940

2.461

371

587366.2970

396093.1960

10.000

372

587368.1570

396103.0210

1.559

373

587366.62X2

396103.3274

9.138

374

5X7368.2770

396112.3150

2.986

375

587368.9290

396115.2290

17.345

.376

587372.4400

396132.2150

30.599

377

587377.8550

396162.3310

1.910

378

5X7378.1710

396164.2150

17.6X0

.179

5873X1.2160

.196181.6310

11.004

380

58738.1.0800

396192.4760

0.387

381

5873X2.7070

396192.5X10

1.906

382

5873X2.7X73

396194.4858

1.497

383

5873X3.1308

396195.9427

9.081

.1X4

5873X5.2149

396204.7817

’ 3.050

3X5

5X7385.X290

396207.7690

12.748

3X6

5X73X8.1910

396220.2960

1.562

387

5X73X8.6610

396221.7860

0.9.17

3X8

5X7389.3050

396222.4670

1.687

.1X9

5X7389.7676

396224.0898

13.228

390

5X7393.41X2

396236.8036

14.067

.191

5X7196.1700

196250.5992

0.902

392

587397.0537

396250.4192

11.966

393

587399.6320

396262.1040

3.040

394

5X7400.2140

396265.08X0

1.093

395

5X7400.3660

196266.1700

3.747

396

587401 3050

.196269.7970

0.X77

197

587402.1570

.196269.5910

12.855

398

5X7405.670(1

396281.9570

6 305

399

5X7407 5060

396287.9890

5.503

400

5X7409.1680

39629.1.2351)

0.X96

400'

5X7409.40.10

396294.1000

5.255

401

5X7410 7410

196299.1X20

(1.046

402

5X7410.7X6(1

.196299.1720

6.122

403

587412.5940

396305.0210

1.0X4

404

5X7412.8X40

396306.0650

4.990

405

5X7414.1710

396310.8X60

0.395

406

587414.379.1

396311.2219

I2.50U

407

5X7417.4474

396323.3406

Ojfc

408

5X7418.1444

396323.1708

409

5X7422.0030

396335.2451)

410

587422.7160

396337.6540

/;<11.27O

411

587423.0821

396338.8697

■^3.337

412

587423.8170

396342.1250

NCp

41.3

587424.2660

396343.27X0 <

414

587425.2077

396346.8447!

< 1.022

415

587425.6960

396347.7420 '

d 1.195

416

587426.0920

396348.8700

1^5.350 \ #.627

417

5X7427.7430

396353.9590

41X

5X7429.6910

3963602930

\ «664

419

587430.8570

396363.7670

W.l

420

587432.5077

396368.9520

o'.ify

421

587432.3410

396369.0120

14.713

422

587436.3930

396383.1559

13.974

423

587440.55.10

396396.4960

0.260

424

5X7440.4037

396396.7092

9.401)

425

58744.1.2347

396405.6728

2.294

426

587444.13X0

396407.7X10

.1.003

427

587444.8980

396410.6860

11.378

42X

5X744-7.7630

396421 6970

0.306

429

5X7447.54X0

396421.9150

13.979

430

5X7451.2748

396435.3876

0.753

431

5X7450.5490

396435.5880

16.810

432

587454.1930

396451.9980

9.209

411

587458.1480

396460.3140

0.751

434

5X7458.2530

396461.0580

13.872

435

587462.4010

396474.2955

15.834

4.16

587467.0451

396489.4329

7.852

437

5X7469.5420

396496.8770

0.877

438

587469.7610

396497.7260

12.211


439

5X7473.7110

396509.2810

9.16X

440

587476.7313

396517.9377

2.757

441

587477.5700

396520.5640

14.008

442

587481.6360

396533.9690

11.449

443

587484.91X0

396544.93X0

1.101

444

5874X5.2380

396545.9910

6.217

445

5874X7.0130

396551.9490

4.497

446

5X74X8.1X10

396556.2920

16.201

447

5X7494.7670

396571.094(1

6.246

448

5X7497.9160

396576.4X80

8.465

449

5X7502.4250

3965X3.6520

8.382

450

587506.X490

396590.7710

5.737

451

587510.7100

396595.0140

13.244

452

587520.7850

396603.6100

4.143

453

587524.5590

396605.31X0

15.403

454

5X753X.4080

.196612.0600

8.4X3

455

587546.7570

396610.5560

19.417

456

587547.3620

396629.9640

3.531

457

587545.3720

396632.8810’

" X.I55”

45X

587539.08X0

396627.6841)

6.947

S = 18968 mp P=3164.673tn


întocmit:A^TtPft/ff/TWînrT rririLin\T'n’/n x »£.Jljx» ii •O'jt’a.h.      a Jljjlju N al

1. Adresa imobil: Strada Dunării, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 219 până în punctul nr. 214 de gard din lemn; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 198 de gard din metal și beton; din punctul nr. 198 până în punctul nr. 197 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 197 până în punctul nr. 185 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 185 până în punctul nr. 182 de strada Galați; din punctul nr. 182 până în punctul nr. 149 neîmprejmuit; din punctul nr. 149 până în punctul nr. 141 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 140 de strada Tuîcea; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 128 de gard din metal, lemn și beton; din. punctul nr. 128 până în punctul nr. 127 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 105 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 89 de gard din metal și beton; din punctul nr. 89 până în punctul nr. 88 de strada Tulcea; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 83 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 82 neîmprejmuit- alee; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 51 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 47 de gard din lemn; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 1 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 456 neîmprejmuit- alee;

-în latura de Est: din punctul nr. 456 până în punctul nr. 455 de strada loan Oargă;

-în latura de Nord: din punctul nr. 455 până în punctul nr. 446 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 446 până în punctul nr. 445 de strada Jiului; din punctul nr. 445 până în punctul nr. 433 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 433 până în punctul nr. 432 de strada Meșterul Manole; din punctul nr. 432 până în punctul nr. 390 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 390 până în punctul nr. 389 de strada Harghita; din punctul nr. 389 până în punctul nr. 372 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 372 până în punctul nr. 366 de gard din metal și beton; din punctul nr. 366 până în punctul nr. 358 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 358 până în punctul nr. 349 de gard metalic; din punctul nr. 349 până în punctul nr. 348 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 348 până în punctul nr. 322 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 322 până în punctul nr. 318 de strada Oltului; din punctul nr. 318 până în punctul nr. 307 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 307 până în punctul nr. 301 de gard din beton și metal; din punctul nr. 301 până în punctul nr. 298 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 298 până în punctul nr. 288 de gard din beton și metal; din punctul nr. 288 până în punctul nr. 273 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 273 până în punctul nr. 268 de gard din beton și metal; din punctul nr. 268 până în punctul nr. 258 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 258 până în punctul nr. 257 de strada Șiretului; din punctul nr. 257 până în punctul nr. 220 de gard din lemn, metal și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 220 până în punctul nr. 219 de strada între Lacuri.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 la poziția 1260 cu suprafața de 8888m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 15455 înscris în Cartea Funciară 263649 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 11316 m2; numărul topografic 15409 înscris în Cartea Funciară 327754 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3223 m2.

Conform beneficiarului, imobilul strada Dunării cu suprafața măsurată de 18968 m2, identificat în parte cu nr. topo. 15455 și 15409 nu a fost revendicat în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza Legilor Fondului Funciar și nici nu face obiectul unor litigii având ca obiect revendicare imobiliară. Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere iar pentru suprafața de 4429 m2 nu s-a putut face indentificarea în regim de Carte Funciară.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 18968 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Mai 2020