Hotărârea nr. 420/2020

Hotărârea 420/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 298674 din 24.06.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 298726 din 24.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1472;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 12244/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 12244/1/1, teren în suprafață de 10157 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 12244/1/2, teren în suprafață de 542 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Mărginașă, cu suprafața măsurată de 4933 mp., provenind din CF nr. 289836 Cluj-Napoca, nr. topo. 12244/1/2, CF nr. 336372 Cluj-Napoca, nr. topo. 12257, CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 12605/4, CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 12608/1, CF nr. 1473 Cluj-Napoca, nr. topo. 12611/9, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă la Hotărârea nr. 420/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada MĂRGINAȘĂ, intravilan

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016 3

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2020-

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat(ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Mărginașă, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4933 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

 • □ imobilul nu se află în litigiu

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au prezentat la

convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa HI, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, extras Monitorul Oficial, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.Pagina


Anexa nr 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Iudeului CM. precum și ai municipiilor, orașelor și comunetor din Judsjul Cluj, cu excaotia municipiului Clui*Napoca ..........

I

J ;4 -

I


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNiEi, PARTEA I, Nr. 248 bls/20,!!!.200e

HOTĂRÂRI

A'.L E

GUVERNU L U I

roma m i'e


GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 pnVind atestarea domeniului public e! Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor

și comunelor din județul Cluj, cu excepție municipiului CluJ-Napoca*)

în lemeiui an. 103 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -- Hotărârea Guvernului nr, 959/2002 zind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și si municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărâri! va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj"


 • 2. Articolul unic vs avea următorul cuprins:


„Articol unic. — Se atestă apartenența la țm public a! județului Cluj, precum și al municipiilor și comunelor din Județul Cluj a bunurilor e( T: anexele nr. 1-80 care fac parte Integrantă dir. . :e hotărâre.'1

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, a nn 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ap domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", E’ conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PR1M-MÎNISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRJCEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și inîsrns;or.

Paul Vletar Dobre, secretar ce stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesc.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

”) Hotărârea Guveraulul nr. 193/2056 a fost publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea 1,’ nr. 248 din 20 martie 2008 și este în acest număr bis.


:ANf;PT

A<it.X'T|3 ■.VATlOJjX;. \ >1 >. fi .V o A <• r A > I ri snrrryn r.MD^in *•£.’


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 289836 Cluj-Napoca


Nr. cerere

49178

Ziua

13

Luna

02

Anul

2020


Cod verificare

■IIIIilBIIIIi


100079154848


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi: 1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str B.P.Hasdeu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 12244/1

10.699

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640/08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl'

  Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin. Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  imobilul se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea I». SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de.garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Mr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 12244/1

10.699

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

G'tWiVinfl pmtrw ooasr wrr o/os/g

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1 _

DA

10.599

-

12244/1

teren

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării, Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa            ț

www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este ‘ valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

13/02/2020, 09:25

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

95159

Ziua

28

Luna

04

Anul

2020Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336372 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi;1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* {mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12257

1.705

Strada Mărgineasa

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. încheiere cf. nr. 3640, din 08/03/1938 emis de - (în locul imobileleor vechi din CF nr. 3016,3481,5026,6081,10840 Cluj și din CFnr. 1671,2072,2707 Cluj-Mănăștur înlocuite, se înscriu imobilele distribuite prin comasatie si prevăzute la transformare.);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1). MUNICIPIUL CLUJ, provenită din conversia CF nr. 1473 .

  B2

  Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: provenită din conversia CF nr. 1473

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 336372 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea II
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:12257

1.705

Strada Mărgineasa

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.705

_

12257

Strada Mărgineasa

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/venficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

28/04/2020, 13:06

No, serial

1 /

<2/      'X^cfa scfa       S'foZ'f   ĂfadccâM-

-‘-y^

/ ' ‘ ___

NOTA

4-1

o

.-<

o_p^u! O^e<$.^'                        rj^-e>(L&^I'dw&t-

juS^L, '                “                 ......_..

______( -- .... ---- - - ------Qo<otv^-' &<y&^/ WTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Mărginașă, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

289836

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

12244/1

Teren

10699

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

336372

(Nr. CF. vechi 1473)

A+I

12257

Strada Mărgineasa

1705

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+l 655

12605/4

Teren pentru strada Mărginașa

345(96 st.)

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+l 656

12608/1

Teren pentru strada Mărginașa

129(36 st.)

ORAȘUL CL.UJ

Nu sunt

CF 1473 CLUJ

A+l 657

12611/9

Teren pentru strada Mărginașa

2212(615 st.)

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

15090

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

289836

(Nr. CF. vechi 1473)

12244/1/1

Teren

10157

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

12244/1/2

Teren

542

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

12244/1/2, 12257, 12605/4, 12608/1, 12611/9

Nou

Strada MĂRGINAȘĂ

4933

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4933 mp

Data: Mai 2020


întocmit: SC DAMAR CONSIJ

Auț.,ROr. 1)998


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Mărginașă, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

Nr.

Pct,

X [ml

Y [m]

1

585813.4258

391127.2439

2

585810.4910

391128.2040

3

585X01.8040

391131.49X0

4

5X5796.1970

391133.60X0

5

5X57X9.7200

391133.7720

6

5X57X3.9710

391134.0680

7

5X5779.4900

391134.3160

X

585777.2910

391134.4990

9

585777.1910

391134.7470

10

5X5773.5050

391134.9070

11

585770.4080

391134.8130

12

5X5766.1520

391134.6790

13

585764.4939

391131.5260

14

585711.4400

391150.9600

15

585704.7800

391153.5200

16

585666.3300

391166.9500

17

585665.3100

391167.3700

18

5X5655.6200

391170.X400

19

5X5654.6350

391174.X2X0

20

585648.9460

3911X2.6570

21

585645.2840

3911X7.6350

22

585642.4650

391191.7410

23

585640.1720

391194.7900

24

585629.4830

391212.0200

25

585628.4080

391214.0090

26

585621.1430

391226.1550

27

585618.8342

391230.4400

28

585618.2250

391231.1900

29

585609.8750

391240.9920

30

585606.7990

391244.5240

31

585599.5950

391252.8730

32

585594.6700

391258.6000

33

585582.7000

391272.8290

34

585577.2540

391279.3580

35

585572.2390

391285.2270

36

585567.9900

391290.4440

37

585565.8370

391292.4210

38

585562.3140

391295.7080

39

585559.5750

391298.1870

40

5X5557.2090

391300.1550

41

585555.3830

391301.9570

42

5X5549.0X80

391307.6640

43

585544.4920

391311.6090

44

5X5541.5180

391314.2510

45

5X5537.49X0

391317.9190

46

5X5534.4310

391320.5760

47

585531.3600

391323.2510

48

585527.0260

391327.0320

49

585525.9020

391328.1290

50

5X5520.9440

391332.6560

51

5X5515.4301

391337.6X00

52

5X5515.4540

391337.9600

53

5X5505.6050

391346.4760

54

585504.7730

391347.3650

55

5X5499.75X0

391351.8620

56

5X549X.9I70

391351.X 120

57

5X5493.6860

391356.9230

58

5X5490.7590

391359.7390

59

5X5487.1170

391363.2440

60

585484.0300

391366.1500

61

585474.7180

391373.6500

62

585462.7990

391384.4400

63

585459.0820

391388.2090

64

585445.5410

391401.5920

65

585440.4880

391406.6510

66

585435.9760

391411.1810

67

585416.4070

391430.9550

68

5X5413.9600

391433.4510

69

585414.9950

391434.2780

70

585414.1190

391435.2600

71

585410.4080

391438.7140

72

585404.3690

391444.9550

73

585399.7400

391448.4340

74

585398.8800

391449.1420

75

585386.2590

391457.8600

76

585387.2520

391462.3340

77

585387.5595

391462.0503

78

5X5404.8740

391449.1530

79

585407.1199

391447.4801

80

5X5411.9740

391442.6930

81

585412.1670

391442.5030

82

585424.7394

391430.0386

83

585432.3116

391423.37X4

84

585435.3139

391420.7376

85

585435.5640

391421.0000


X6

585443.1410

391414.5310

X7

5X5446.9X16

391411.1241

XX

5X5458.1130

391401.3660

89

5X5462.3530

391397.4270

90

585468.8650

391391.6840

91

585477.4710

3913X3.7740

92

5854X2.3010

391379.2X50

93

5854X8.9390

391373.1450

94

5X5494.7670

391367.9XX0

95

5X5499.6130

391363.7720

96

5X5510.0369

391354.3494

97

585509.8890

391354.2040

9X

5X5520.2790

391345.1090

99

5X5532.0X30

391334.7070

100

5X5542.0110

391325.7XX0

101

585544.4690

391323.9730

102

585547.3180

391321.9520

103

585553.6600

391316.5100

104

5X5555.9600

391314.3800

105

585558.0990

391312.7160

106

5X5563.7450

391307.6930

107

585566.8580

391304.7030

10X

585569.9650

391301.4270

109

585573.4394

391297.6051

110

585576.2866

391294.2284

111

5X5581.1884

391288.4507

112

585581.4620

391288.5940

113

585586.1990

391282.7340

114

585592.3230

391275.4430

115

585597.5870

391269.0600

116

585600.2850

391266.1920

117

585601.3190

391263.6830

118

585610.3170

391253.3530

119

5X5613.0390

391249.8740

120

585613.4020

391250.2200

121

585619.3250

391241.2550

122

585626.2960

391231.3940

123

585632.9868

391222.0808

124

585633.4695

391221.4093

125

585636.8930

391217.4110

126

5X5636.7610

391216.8520

127

585640.3430

391213.6360

128

585652.5700

391202.8X80

129

5X5657.3320

391200.2160

130

585662.4780

3911X8.4750

131

585666.4090

3911X4.5590

132

585669.7270

3911X1.4600

133

5X5669.9720

3911X1.2600

134

5X5671.5500

391179.9690

135

585676.3370

391176.4900

136

5X5679.15X0

391174.X010

137

5X56X7.3660

391171.8260

138

585692.0360

391170.5200

139

5X5696.3910

39116X.9720

140

5X5699.0260

39116X. 1060

141

585704.0000

391166.4970

142

5X5703.2130

391164.7230

143

585708.0640

391162.7090

144

585712.2590

391160.8930

145

585717.4300

391158.9700

146

585724.5172

391156.5768

147

585732.1800

391154.0200

148

585739.4820

391150.8220

149

585744.9000

391148.4500

150

585748.0290

391147.4670

151

585752.5500

391145.3800

152

5X5758.7805

391143.2594

153

585766.1690

391141.5280

154

5X5770.9910

391141.1700

155

585781.2320

391140.1710

156

585786.9240

391139.6000

157

585790.5850

391139.0710

158

585796.5640

391138.6650

159

585802.7500

391138.0670

160

585803.7850

391137.84X0

161

585810.7810

391134.9150

162

585817.90X0

391131.9260
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Mărginașă, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54975

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi 1

D(i,i+!) |

X(mJ

Ylm]

391127.2439

1    3.088 h

2

585810.4910

391128.2040

9.291

3

585801.8040

391131.4980

5.991

4

585796.1970

391133.6080

6.479

5

585789.7200

391133.7720

5.757

1 6

585783.9710

391134.0680

4.488

7

585779.4900

391134.3160

2.207

g

585777.2910

391134.4990

0.267

9

585777.1910

391134.7470

3.689

10

585773.5050

391134.9070

3.098

11

585770.4080

391134.8130

4.258

12

585766.1520

391134.6790

3.562

13

585764.4939

391131.5260

56.501

14

585711.4400

391150.9600

7.135

15

585704.7800

391153.5200

40.728

16

585666.3300

391166.9500

1.103

17

585665.3100

391167.3700

10.293

18

585655.6200

391170.8400

4.108

19

585654.6350

391174.8280

9.678

20

585648.9460

391182.6570

6.180

21

585645.2840

391187.6350

4.981

22

585642.4650

391191.7410

3.815

23

585640.1720

391194.7900

20.276

24

585629.4830

391212.0200

2.261

25

585628.4080

391214.0090

14.153

26

585621.1430

391226.1550

4.867

27

585618.8342

391230.4400

0.966

28

585618.2250

391231.1900

12.876

29

585609.8750

391240.9920

4.684

30

585606.7990

391244.5240

11.027

31

585599.5950

391252.8730

7.553

32

585594.6700

391258.6000

18.594

33

585582.7000

391272.8290

8.502

34

585577.2540

391279.3580

7.720

35

585572.2390

391285.2270

6.728

36

585567.9900

391290.4440

2.923

37

585565.8370

391292.4210

4.818

38

585562.3140

391295.7080

3.694

39

585559.5750

391298.1870

3.077

40

585557.2090

391300.1550

2.565

41

585555.3830

391301.9570

8.497

42

585549.0880

391307.6640

6.057

43

585544.4920

391311.6090

3.978

44

585541.5180

391314.2510

5.442

45

585537.4980

391317.9190

4.058

46

585534.4310

391320.5760

4.073

47

585531.3600

391323.2510

5.751

48

585527.0260

391327.0320

1.571

49

585525.9020

391328.1290

6.714

50

585520.9440

391332.6560

7.459

51

585515.4301

391337.6800

0.281

32

585515.4540

391337.9600

13.020

53

585505.6050

391346.4760

1.218

54

585504.7730

391347.3650

6.736

55

585499.7580

391351.8620

0.842

56

585498.9170

391351.8120

7.313

57

585493.6860

391356.9230

4.062

58

585490.7590

391359.7390

5.055

59

585487.1170

391363.2440

4.240

60

585484.0300

391366.1500

11.957

61

585474.7180

391373.6500

16.078

62

585462.7990

391384.4400

5.294

63

585459.0820

391388.2090

19.038

64

585445.5410

391401.5920

7.150

65

585440.4880

391406.6510

6.394

66

585435.9760

391411.1810

27.820

67

585416.4070

391430.9550

3.495

68

585413.9600

391433.4510

1.325

69

585414.9950

391434.2780

1.316

70

585414.1190

391435.2600

5.070

71

585410.4080

391438.7140

8.684

72

585404.3690

391444.9550

5.791

73

585399.7400

391448.4340

1.114

74

585398.8800

391449.1420

15.339

75

585386.2590

391457.8600

4.583

76

585387.2520

391462.3340

0.418

77

585387.5595

391462.0503

21.590

78

585404.8740

391449.1530

2.800

79

>85407.1199

391447.4801

6.818

80

85411.9740

391442.6930

0.271

81

85412.1670

391442.5030

17.704

82

85424.7394

391430.0386

10.084

83

85432.3116

391423.3784

3.998

84

85435.3139

391420.7376

0.362

85

85435.5640

391421.0000

9.963


II XA

1 5XS4J3 MU)

i wuu sun

1 s i ut 1

1 87

585446.9816

391411.1241

14.803 !

88

585458.1130

391401.3660

5.787

89

585462.3530

391397.4270

8.6X3

90

585468.8650

391391.6840

11.6X9

91

585477.4710

391383.7740

6.594

92

585482.3010

391379.2850

9.042

93

585488.9390

391373.1450

7.7X2

94

585494.7670

391367.98X0

6.423

95

585499.6130

391363.7720

14.051

96

585510.0369

391354.3494

0.207

97

585509.8890

391354.2040

13.808

98

585520.2790

391345.1090

15.733

99

585532.0830

391334.7070

13.346

100

585542.0110

391325.7880

3.055

101

585544.4690

391323.9730

3.493

102

585547.3180

391321.9520

8.357

103

585553.6600

391316.5100

3.135

104

585555.9600

391314.3800

2.710

105

585558.0990

391312.7160

7.557

106

585563.7450

391307.6930

4.316

107

585566.8580

391304.7030

4.515

108

585569.9650

391301.4270

5.165

109

585573.4394

391297.6051

4.417

110

585576.2866

391294.2284

7.577

111

585581.1884

391288.4507

0.309

112

585581.4620

391288.5940

7.535

113

585586.1990

391282.7340

9.522

114

585592.3230

391275.4430

8.274

115

585597.5870

391269.0600

3.938

116

585600.2850

391266.1920

2.714

117

585601.3190

391263.6830

13.699

118

585610.3170

391253.3530

4.417

119

585613.0390

391249.8740

0.501

120

585613.4020

391250.2200

10.745

121

585619.3250

391241.2550

12.076

122

585626.2960

391231.3940

11.467

123

585632.9868

391222.0808

0.827

124

585633.4695

391221.4093

5.264

125

585636.8930

391217.4110

0.574

126

585636.7610

391216.8520

4.814

127

585640.3430

391213.6360

16.279

128

585652.5700

391202.8880

5.460

129

585657.3320

391200.2160

12.819

130

585662.4780

391188.4750

5.549

131

585666.4090

391184.5590

4.540

132

585669.7270

391181.4600

0.316

133

585669.9720

3911X1.2600

2.039

134

585671.5500

391179.9690

5.918

135

585676.3370

391176.4900

3.288

136

585679.1580

391174.8010

8.731

I 137

585687.3660

391171.8260

4.849 1

138

585692.0360

391170.5200

4.622

139

585696.3910

391168.9720

2.774

140

585699.0260

391168.1060

5.228

141

585704.0000

391166.4970

1.941

142

585703.2130

391164.7230

5.252

143

585708.0640

391162.7090

4.571

144

585712.2590

391160.8930

5.517

145

585717.4300

391158.9700

7.480

146

585724.5172

391156.5768

8.078

147

585732.1800

391154.0200

7.972

148

585739.4820

391150.8220

5.914

149

585744.9000

391148.4500

3.280

150

585748.0290

391147.4670

4.979

151

585752.5500

391145.3800

6.581

152

585758.7805

391143.2594

7.589

153

585766.1690

391141.5280

4.835

154

585770.9910

391141.1700

10.290

155

585781.2320

391140.1710

5.721

156

585786.9240

391139.6000

3.699

157

585790.5850

391139.0710

5.993

158

585796.5640

391138.6650

6.215

159

585802.7500

391138.0670

1.058

160

585803.7850

391137.8480

7.586

161

585810.7810

391134.9150

7.728

162 |

585817.9080

391131.9260

6.482

S= 4933 mp P=H4.0J)t7mmeag

SULT SRL <


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada MĂRGINAȘĂ, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 75 până în punctul nr. 76 de strada Prunilor;

-în latura de Est: din punctul nr. 76 până în punctul nr. 116 de gard din metal, beton și lemn; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 120 de gard din lemn; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 122 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 125 de gard din lemn; din punctul nr. 125 până în punctul nr. 128 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 128 până în punctul nr. 130 de strada B. P. Hașdeu; din punctul nr. 130 până în punctul nr. 138 de gard din lemn; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 141 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 144 de gard din beton; din punctul nr. 144 până în punctul nr. 147 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 162 de gard din lemn și beton;

-în latura de Nord: din punctul nr. 162 până în punctul nr. 1 de Calea Mănăștur;

-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 13 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 18 de gard din beton; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 65 de gard din beton, lemn și metal; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 68 neîmprejmuit; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 78 de gard din plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002 Ia poziția 1472 cu suprafața de 4325 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • • numărul topografic 12244/1 înscris în Cartea Funciară numărul 289836 a Municipiului Cluj-

Napoca cu suprafața de 10699 m2;

 • • numărul topografic 12257 înscris în Cartea Funciară numărul 336372 a Municipiului Cluj-

Napoca cu suprafața de 1705m2;

 • • numărul topografic 12605/4 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 345 m2(96

st);

 • • numărul topografic 12608/1 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 129 m2(36

st);

® numărul topografic 12611/9 înscris în Cartea Funciară 1473 CLUJ cu suprafața de 2212 m2(615 st);

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4933 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4933 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu nr. Cad 7805 - dosar 20982e3/21.11.2005 - executant Bondor Claudiu.

4. Operațiuni top o-cadastrale efectuate:


Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice, sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determiMte-'^Uftctel^de stație cuțCiPS cu dublă frecvență Hi-TARGET v 30 materializate cu picheți metalici. X?'   _


Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduăfe obținui:' să șe încadreze de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor dejșpfijin varjază^e

’L                             r                      cs ' .. v •     - ' *      ..... v îshk. '.   ■    ?:~~ - ;    -p.