Hotărârea nr. 42/2020

Hotărârea 42/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67118 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67721 din 5.02.2020 Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1542;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Observatorului, cu suprafața măsurată de 40.410 mp., provenind din CF nr. 263771 Cluj-Napoca, nr. topo. 1042, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 42 din 17 februarie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 42/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada OBSERVATORULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-

ANEXA NR. 1.32 Ia regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

  • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

  • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 40410 mp, comunicată de persoana autorizată;

  • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

  • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

o imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

1S3/2006

Hotărârii atestarea


Pagina

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea șl completarea Guvernului nr. 969/2002 privind

domeniului public al .Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.....•................


2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.2006-                *

■ HOTĂRÂRI Â.L E GUVERNULUI ROMÂN I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002 . ’-rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ot al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dom public al județului Cluj, precum și al municipiilor-'1 "s și comunelor din Județul Cluj a bunurilor c- ’jns anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _.ies hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ape domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

PRIM-MiNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor pubiice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•»

’) Hotărârea Guvernului nr. 133/2006^ fost publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I." nr. 248 din 20 marile 2006 șl este si în acest număr bis.

32


MONliORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006

CARTE FUNCIARA NR. 263771 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


vgf

ZĂNCPT


AGE.V7ÎA NATHJ.XAU d r- fi A P 5 1 I ii yj


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

136004

Ziua

18

Luna

08

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Observatorului

Nr cri

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1042

Din acte: 16,902; Masurata:-

-


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

4480 / 27.03.1940

Act

din 19,03.1940, proces verbal din 19.03.1940

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de expropriere, dobândit prin Lege, cota

Al         |

actuala 1/1

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

B2

totodată acest imobil fiind stradă nu formează obiect de circulație și ca atare se

Al

abnotează din acest cf.

(provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT


CAR / E FUNCIARA NR. 263771 Comuna/Oras/Munlclpiu: C/uj-Napoc.

Anexa Nr. 1 Partea E

TER.EN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Observatorului

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp}*

j=-------—              -   —■-----—----———   • •

Observații / Referința

Top: 1042

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 16.902; Masurata:-

-

t

Strada Observatorului

Pentra acest imobiS exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

135951

2015-08-18

2015-08-20

Consultare/Informare

2

137697

2015-08-19

2015-08-20

Consultare/Informare

3

137729

2015-08-19

2015-08-20

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C35684/18-08-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

19/08/2015

Data eliberării,

_/__/___

H ///r>

%Referent,

7 /

J7        /

r,',3n37elîcîâl

L. ■ ,'./rȘfer^

~~T'

^Isșfrinătur^)TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Observatorului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263771

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1042

Strada Observatorului

16902

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

16902

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

1042

Nou

Strada Observatorului

40410

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 40410 mp

Data: Noiembrie 2019
Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970
Strada Observatorului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X Im]

Y fm|

1

585009.1508

392848.7370

2

585008.4059

392843.7199

3

585005.2257

392821.1292

4

585005.3410

392820.3146

5

585000.1254

392785.5258

6

585000.3699

392784.8314

7

585001.9154

392784.1052

8

585001.7349

392781.4158

9

585000.9092

392780.4759

10

584999.0610

392766.8013

11

584998.4032

392761.6030

12

584997.2913

392753.4494

13

584994.2076

392753.6766

14

584993.7554

392740.5836

15

584993.8939

392738.5238

16

584985.4367

392671.3821

17

584982.5920

392650.3181

18

584982.1084

392642.6732

19

584981.7190

392637.2717

20

584981.1904

392632.5601

21

584980.8912

392630.5116

22

584979.6550

392622.3480

23

584979.1250

392618.6790

24

584977.5100

392607.5080

25

584978.2887

392607.4395

26

584977.2195

392598.5121

27

584974.1098

392574.0590

28

584968.4766

392532.3678

29

584968.5810

392531.4430

30

584966.7550

392522.0640

31

584966.1220

392518.3300

32

584965.2940

392513.7400

33

584964.1510

392507.7770

34

584964.1400

392506.5110

35

584965.0101

392506.2772

36

584957.2418

392447.2065

37

584957.0860

392445.3060

38

584955.5510

392433.4050

39

584955.2900

392431.3800

40

584953.6287

392419.5665

41

584945.4150

392358.9460

42

584944.9850

392357.2130

43

584940.3640

392324.4400

44

584939.4420

392315.1000

45

584938.1860

392313.8440

46

584933.8880

392294.1880

47

584930.4020

392278.5100

48

584929.9280

392277.7720

49

584926.6100

392264.4410

50

584914.4520

392217.0660

51

584913.5180

392213.5470

52

584908.8460

392196.1340

53

584907.3552

392189.7633

54

584904.3127

392178.1376

55

584902.3825

392171.4445

56

584897.4310

392153.3794

57

584893.4308

392137.8932

58

584892.9017

392135.6724

59

584885.6963

392107.8536

60

584883.1411

392098.5759

61

584880.5582

392088.5180

62

584877.0200

392074.1566

63

584872.1207

392058.4023

64

584866.1575

392033.4774

65

584865.8463

392030.9110

66

584864.7675

392019.2898

67

584861.5350

392004.1380

68

584858.1420

391989.5260

69

584859.0610

391989.4174

70

584857.4252

391980.0091

71

584857.7538

391977.3267

72

584858.4000

391975.9367

73

584859.7960

391974.5450

74

584856.4445

391951.2647

75

584850.9533

391946.5193

76

584846.4839

391940.7007

77

584843.6361

391935.9343

78

584842.3316

391932.6839

79

584833.0584

391904.8133

80

584832.6047

391904.9533

81

584819.6506

391878.2267

82

584828.2512

391875.9211

83

584826.7130

391870.4140

84

584817.1360

391845.5280

85

584813.4260

391835.1070

86

584804.8740

391813.9520

87

584803.9300

391811.8000

88

584802.3200

391807.6630

89

584801.9780

391807.1170

90

584801.7170

391806.8270

91

584799.8530

391805.8250

92

584793.0840

391804.8000

93

584791.9710

391804.7280

94

584790.0840

391799.9220

95

584788.6302

391796.0440

96

584783.1506

391781.4278

97

584775.9550

391762.3240

98

584774.8660

391760.3010

99

584761.5330

391726.6810

100

584760.6261

391725.3624

101

584756.7684

391715.7267

102

584753.3815

391707.5188

103

584749.3627

391697.8095

104

584738.8571

391670.8401

105

584735.0500

391659.5364

106

584734.2034

391658.8933

107

584731.8843

391648.1693

108

584730.3185

391644.1245

109

584730.6375

391643.1218

HO

584720.0770

391614.9880

HI

584719.2481

391610.0904

112

584719.5907

391606.2602

113

584720.1532

391603.2945

114

584721.6178

391601.5561Data: Noiembrie 2019115

584711.6920

391574.2555

116

584708.1616

391572.2465

117

584706.3777

391570.7601

118

584705.0753

391567.8766

119

584700.5422

391555.3464

120

584688.6969

391522.6047

121

584682.6554

391504.1326

122

584682.8517

391501.8028

123

584681.4692

391497.3938

124

584674.2438

391477.3497

125

584672.7359

391473.6682

126

584671.4664

391473.0406

127

584668.3292

391465.9438

128

584665.9102

391463.2067

129

584662.5763

391453.7417

130

584661.8465

391451.5663

131

584661.5711

391449.13 58

132

584662.0328

391446.3447

133

584652.4220

391422.6260

134

584623.2190

391437.1090

135

584633.5989

391461.1410

136

584635.9810

391464.9113

137

584641.4957

391479.1719

138

584651.3588

391505.7016

139

584657.4206

391520.6694

140

584660.4724

391527.3893

141

584662.4827

391531.3947

142

584673.8958

391562.2277

143

584684.0898

391590.8275

144

584695.9623

391623.4451

145

584710.0399

391661.5055

146

584726.5833

391706.3033

147

584731.2113

391718.4566

148

584733.6428

391724.9918

149

584736.9210

391733.5633

150

584739.0429

391739.3883

151

584744.7879

391759.2843

152

584746.3036

391760.6653

153

584747.5494

391762.3470

154

584759.6456

391793.5615

155

584761.2580

391797.1750

156

584767.3320

391809.5340

157

584774.7350

391828.4670

158

584791.8000

391872.5260

159

584799.3720

391892.4390

160

584804.8820

391912.2260

161

584808.2010

391921.6560

162

584814.7726

391941.7036

163

584819.7840

391956.0867

164

584822.9440

391971.2530

165

584823.4920

391972.4530

166

584835.6100

392022.7300

167

584836.7865

392028.3476

168

584839.5772

392035.2434

169

584842.6134

392043.9869

170

584852.6996

392081.3622

171

584855.3189

392090.5622

172

584863.7898

392124.0552

173

584874.0929

392162.1395

174

584878.0958

392170.2658

175

584881.2610

392184.2822

176

584888.3817

392215.8167

177

584892.4416

392236.6049

178

584898.7834

392263.2320

179

584910.3061

392316.4714

180

584915.0198

392336.9455

181

584918.1380

392360.2779

182

584920.8454

392378.4940

183

584923.3872

392393.0164

184

584926.8697

392412.4971

185

584929.8990

392427.6482

186

584932.2921

392442.1238

187

584932.6909

392445.1982

188

584934.6722

392457.8386

189

584933.9560

392460.9593

190

584933.2023

392465.0257

191

584933.3852

392469.7011

192

584933.1639

392469.7328

193

584934.7383

392484.3936

194

584936.4212

392497.4107

195

584938.9889

392515.1239

196

584939.3298

392515.0800

197

584940.1919

392523.0386

198

584941.4188

392534.3674

199

584941.8850

392537.8506

200

584942.6281

392543.4522

201

584945.4574

392565.2546

202

584950.2754

392601.7439

203

584951.3900

392610.8210

204

584952.2661

392613.8241

205

584954.3632

392629.9525

206

584954.6644

392630.0134

207

584955.2462

392634.4866

208

584954.6730

392634.6845

209

584956.1164

392646.2457

210

584958.1269

392661.9055

2 1

584963.6340

392702.2575

2 2

584964.3315

392705.3361

2 3

584967.9221

392732.2477

214

584968.1256

392733.7596

215

584967.9491

392735.4807

216

584967.3184

392738.1597

217

584964.4)49

392743.7077

218

584967.2179

392759.8686

219

584970.1541

392763.7550

220

584971.4180

392774.2776

<21

584971.5956

392782.6229

O-222-s

584971.4199

392783.7941

223o

'■584970.5656

392785.4809

. 224

^584973.0233

392800.7092

225

'584977.2515

392833.1552

226

584978.9645

392846.5582

227

584979.0730

392851.4058


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografîc 1970
Strada Observatorului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984
Nr. Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

1

585009.1508

392848.7370

5.072

2

585008.4059

392843.7199

22.813

3

585005.2257

392821.1292

0.823

4

585005.3411

392820.3146

35.178

5

585000.1254

392785.5258

0.736

6

585000.3699

392784.831-1

1.708

7

585001.9154

392784.1052

2.695

8

585001.7349

392781.4158

1.251

9

585000.9092

392780.4759

13.799

10

584999.06 IC

392766.8013

5.240

11

584998.4032

392761.603(1

8229

12

584997.2913

392753.4494

3.092

13

584994.2076

392753.6766

13.101

14

584993.7554

392740.5836

2.064

15

584993.8939

392738.5238

67.672

16

584985.4367

392671.3821

21.255

17

584982.592(1

392650.3181

7.660

18

584982.1084

392642.6732

5.416

19

584981.7190

392637.2717

4.741

20

584981.1904

392632.5601

2.070

21

584980.8912

392630.5116

8.257

22

584979.6550

392622.3480

3.707

23

584979.1250

392618.6790

11.287

2-1

584977.5100

392607.5080

0.782

25

584978.2887

392607.4395

8.991

26

584977.2195

392598.5121

24.650

27

584974.1098

392574.0590

42.070

28

584968.4766

392532.3678

0.931

29

584968.5810

392531.4430

9.555

30

584966.7550

392522.0640

3.787

31

584966.1220

392518.3300

4.664

32

584965.2940

392513.7400

6.072

33

584964.1510

392507.7770

1.266

34

584964.1400

392506.5110

0.901

35

584965.0101

392506.2772

59.579

36

584957.2418

392447.2065

1.907

37

584957.0860

392445.3060

12.000

38

584955.5510

392433.4050

2.042

39

584955.2900

392431.3800

11.930

40

584953.6287

392419.5665

61.174

41

584945.4150

392358.9460

1.786

42

584944.9850

392357.2130

33.097

43

584940.3640

392324.4400

9.385

44

584939.4420

392315.1000

1.776

45

584938.1860

392313.8440

20.120

46

584933.8880

392294.1880

16.061

47

584930.4020

392278.5100

0.877

48

584929.9280

392277.7720

13.738

49

584926.6100

392264.4410

48.910

50

584914.4520

392217.0660

3.641

51

584913.5180

392213.5470

18.029

52

584908.8460

392196.1340

6.543

53

584907.3552

392189.7633

12.017

54

584904.3127

392178.1376

6.966

55

584902.3825

392171.4445

18.731

56

584897.4310

392153.3794

15.994

57

584893.4308

392137.8932

2.283

58

584892.9017

392135.6724

28.737

59

584885.6963

392107.8536

9.623

60

584883.1411

392098.5759

10.384

61

584880.5582

392088.5180

14.791

62

584877.0200

392074.1566

16.499

63

584872.1207

392058.4023

25.628

64

584866.1575

392033.4774

2.585

65

584865.8463

392030.9110

11.671

66

584864.7675

392019.2898

15.493

67

584861.5350

392004.1380

15.001

68

584858.1420

391989.5260

0.925

69

584859.0610

391989.4174

9.549

70

584857.4252

391980.0091

2.702

71

584857.7538

391977.3267

1.533

72

584858.4000

391975.9367

1.971

73

584859.7960

391974.5450

23.520

74

584856.4445

391951.2647

7.258

75

584850.9533

391946.5193

7.337

76

584846.4839

391940.7007

5.552

77

584843.6361

391935.9343

3.502

78

584842.3316

391932.6839

29.373

79

584833.0584

391904.8133

0.475

80

584832.6047

391904.9533

29.701

81

584819.6506

391878.2267

8.904

82

584828.2512

391875.9211

5.718

83

584826.7130

391870.4140

26.665

84

584817.1360

391845.5280

11.062

85

584813.4260

391835.1070

22.818

86

584804.8740

391813.9520

2.350

87

584803.9300

391811.8000

4.439

88

584802.3200

391807.6630

0.644

89

584801.9780

391807.117(1

0.390

90

584801.7170

391806.8270

2.116

91

584799.8530

391805.8250

6.846

92

584793.0840

391804.8000

1.115

93

584791.9710

391804.7280

5.163

94

584790.0840

391799.9220

4.142

95

584788.6302

391796.0440

15.610

96

584783.1506

391781.4278

20.414

97

584775.9550

391762.3240

2.297

98

584774.8660

391760.3010

36.167

99

584761.5330

391726.6810

1.600

100

584760.6261

391725.3624

10.379

101

584756.7684

391715.7267

8.879

102

584753.3815

391707.5188

10.508

103

584749.3627

391697.8095

28.943

104

584738.8571

391670.8401

11.928

105

584735.0500

391659.5364

1.063

106

584734.2034

391658.8933

10.972

107

584731.8843

391648.1693

4.337

108

584730.3185

391644.1245

1.052

109

584730.6375

391643.1218

30.051

110

584720.0770

391614.9880

4.967

111

584719.2481

391610.0904

3.845

112

584719.5907

391606.2602

3.019

113

584720.1532

391603.2945

2.273

114

584721.6178

391601.5561

29.049

115

58471 1.6920

391574.2555

4.062

116

584708.1616

391572.2465

2.322

117

584706.3777

391570.7601

3.164

118

584705.0753

391567.8766

13.325

119

'84700.5422

391555.3464

34.819


Data: Noiembrie 2019CERTIFICAT


Seria R


121

584688.6969

391522.6047

19.435

121

584682.6554

391504.1326

2.338

122

584682.8517

391501.8021

4.621

123

584681.4692

391497.3938

21.307

124

584674.2438

391477.3497

3.978

125

584672.7359

391473.6682

1.416

126

584671.4664

391473.0406

7.759

127

584668.3292

391465.9431

3.65.3

128

584665.9102

391463.2067

10.035

129

584662.5763

391453.7417

2295

130

584661.8465

391451.5663

2.446

131

584661.5711

391449.1358

2.829

132

584662.0328

391446.3447

25.592

133

584652.4220

391422.626C

32.597

134

584623.2190

391437.1090

26.178

135

584633.5989

391461.141(1

4.460

136

584635.9810

391464.91 13

15.290

137

584641.4957

391479.1719

28.304

138

584651.3588

391505.7016

16.149

139

584657.4206

391520.6694

7.380

140

584660.4724

391527.3893

4.482

141

584662.4827

391531.3947

32.878

142

584673.8958

391562.2277

30.362

143

584684.0898

391590.8275

34.711

144

584695.9623

391623.4451

40.580

145

584710.0399

391661.5055

47.755

146

584726.5833

391706.3033

13.005

147

584731.2113

391718.4566

6.97.3

148

584733.6428

391724.9918

9.177

149

584736.9210

391733.5633

6.199

150

584739.0429

391739.3883

20.709

151

584744.7879

391759.2843

2.050

152

584746.3036

391760.6653

2.093

153

584747.5494

391762.3470

33.476

154

584759.6456

391793.5615

3.957

155

584761.2580

391797.1750

13.771

156

584767.3320

391809.5340

20.329

157

584774.7350

391828.4670

47.248

158

584791.8000

391872.5260

21.304

159

584799.3720

391892.4390

20.540

160

584804.8820

391912.2260

9.997

161

584808.2010

391921.6560

21.097

162

584814.7726

391941.7036

15.231

163

584819.7840

391956.0867

15.492

164

584822.9440

391971.2530

1.319

165

584823.4920

391972.4530

51.717

166

584835.6100

392022.7300

5.739

167

584836.7865

392028.3476

7.439

168

584839.5772

392035.2434

9.256

169

584842.6134

392043.9869

38.712

170

584852.6996

392081.3622

9.566

171

584855.3189

392090.5622

34.548

172

584863.7898

392124.0552

39.453

173

584874.0929

392162.1395

9.059

174

584878.0958

392170.2658

14.369

175

584881.2610

392184.2822

32.328

176

584888.3817

392215.8167

21.181

177

584892.4416

392236.6049

27.372

178

584898.7834

392263.2320

54.472

179

584910.3061

392316.4714

21.010

180

584915.0198

392336.9455

23.540

181

584918.1380

392360.2779

18.416

182

584920.8454

392378.4940

14.743

183

584923.3872

392393.0164

19.790

184

584926.8697

392412.4971

15.451

185

584929.8990

392427.6482

14.672

186

584932.2921

392442.1238

3.100

187

584932.6909

392445.1982

12.795

188

584934.6722

392457.8386

3.202

189

584933.9560

392460.9593

4.136

190

584933.2023

392465.0257

4.679

191

584933.3852

392469.7011

0.224

192

584933.1639

392469.7328

14.745

193

584934.7383

392484.3936

13.125

194

584936.4212

392497.4107

17.898

195

584938.9889

392515.1239

0.344

196

584939.3298

392515.0800

8.005

197

584940.1919

392523.0386

11.395

198

584941.4188

392534.3674

3.514

199

584941.8850

392537.8506

5.651

200

584942.6281

392543.4522

21.985

201

584945.4574

392565.2546

36.806

202

584950.2754

392601.7439

9.145

203

584951.3900

392610.8210

3.128

204

584952.2661

392613.8241

16.264

205

584954.3632

392629.9525

0.307

206

584954.6644

392630.0134

4.511

207

584955.2462

392634.4866

0.606

208

584954.6730

392634.6845

11.651

209

584956.1164

392646.2457

15.788

210

584958.1269

392661.9055

40.726

211

584963.6340

392702.2575

3.157

212

584964.3315

392705.3361

27.150

213

584967.9221

392732.2477

1526

214

584968.1256

392733.7596

1.730

215

584967.9491

392735.4807

2.752

216

584967.3184

392738.1597

6.262

217

584964.4149

392743.7077

16.402

218

584967.2179

392759.8686

4.871

219

584970.1541

392763.7550

10.598

220

584971.4180

392774.2776

8.347

221

584971.5956

392782.6229

1.184

222

584971.4199

392783.7941

1.891

223

584970.5656

392785.4809

15.42A

224

584973.0233

192800.7092

32.72(13 x

225

584977.2515

392833.1552

115(2 <

226

584978.9645

392846.5582

/4.849z| \

\227

584979.0730

392851.4058

/30.I96 |

VN0410mp P=3043.286m    /

.O


întocmit: SC DAM

n ,


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada OBSERVATORULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 1 până în pct. 12 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 13 până în pct. 14 de strada Republicii; din pct. 14 până în pct. 41 de gard din metal; din pct. 41 până în pct. 43 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 43 până în pct. 44 de strada Ceahlău; din pct. 44 până în pct. 48 de gard din plasă de sârmă; din pct. 48 până în pct. 73 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 73 până în pct. 74 de strada Viilor; din pct. 74 până în pct. 82 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 82 până în pct. 99 de gard din metal; din pct. 99 până în pct. 114 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 114 până în pct. 115 de strada Zorilor; din pct. 115 până în pct. 132 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 132 până în pct. 133 de strada Gheorghe Dima;

-în latura de Vest: din pct. 133 până în pct. 134 de strada Frunzișului;

-în latura de Sud: din pct. 134 până în pct. 135 de strada Lunii; din pct. 135 până în pct. 150 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 150 până în pct. 151 de strada Rapsodiei; din pct. 151 până în pct. 163 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 163 până în pct. 164 de strada Lunii; din pct. 164 până în pct. 173 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 173 până în pct. 174 de alee-acces; din pct. 174 până în pct. 179 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 179 până în pct. 180 de strada Jupiter; din pct. 180 până în pct. 217 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 217 până în pct. 218 de strada Jupiter; dinpct. 218 până în pct. 227 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din pct. 227 până în pct. 1 de Calea Turzii;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 10800 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

• numărul topografic 1042 înscris în Cartea Funciară numărul 263771 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 16902 m2;

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere. Raportat la suprafața imobilului strada Observatorului precizăm că aceasta nu a fost modificată față de cea înscrisă în cartea funciară întrucât suprafața imobilului rezultată după lărgirea străzii nu a mai fost revizuită în cartea funciară.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 40410 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 40410 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinateȚpr-in^ridicare planiriietrică-cmstățja-^ totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metor,Q                                      dtvROMPOS cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Noiembrie 2019


• .....77'J............:          ': Șffil 77.  :  7£ EET 27GRĂDINA SOTANICÂ


x: . .

■    ■ -                                                          . X .

llj lj j                  ...  ...^

'"T      strada   Observatorului_________:--

. - ■ '''■■ i-'<■ ::

..-r■■

;ȚÎ-       .                                    ,           , i;.. .z

■. ■ • ■ -r'

?>' /

A.    '  X

, . . ! ■.

-

• - -1-. •••»•.,38E’. LTt;.. EîSHi£..J3BHL .TaSSJI® .iL/TILv.. "7'1


-24.261

î

LX

1

3 a

x r

?âl


1

[I P*4|

:n

-C.T.S

’ 24.2 78,

—J

/

.     24.27S

CVolPPu


24.254


i
■ ÎT' 3WK                                       -2SEBE


fflKHKMHKfflDDDOQRPu'J

uvwjooooooouvrLi .