Hotărârea nr. 419/2020

Hotărârea 419/2020 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 300202/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 300312 /414/25.06.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar fiscale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14,133 alin. 1,139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


^ședințe de ședință, :.Mjan Ștefan Tarcea

Contrasemgează:


cretarul general al municipiului, Jr. Auro/aĂRosca

osca


Nr. 419 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 419 /2020

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate.

Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Flux numerar (Cash Flow)

 • 6. Nota 1 - Active imobilizate

 • 7. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 8. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 9. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 10. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți

 • 11. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 12. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 13. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 14. Nota 9 - Principalii indicatori economico-financiari

 • 15. Nota 10 - Alte informații

  Bifați numai dacă este cazul:

  [XI Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

  Q] Sucursala

  LJ GIE-grupuri de interes economic

  | | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


  Sioo:


  07.05.2020 Tip situație financiară : BL


  (• An .(*' Semestru


  Anul 2019


  Suma de control


  144.686.000


  Entitatea


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA

<» 4)


Județ Cluj


Sector


Localitate

CLUJ-NAPOCA


Strada___________________

B-DUL21 DECEMBRIE 1989


Nr, 128-130


Bloc Scara Ap.


Telefon 0264430917


Număr din registrul comerțului


J12/66/1991

Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


12-Sodetatl cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Situații fi na n ci ar ea h u a I e


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


~ Entități mijlocii/marisientitățide

(o . ■ - • - .        "             .. '                         *

5 interes


iți micț


Entități de

IX] interes

public


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X|

-- J

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

POPA IOAN / SC EUROAUDIT SRL


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

AF1014/FA314


CIF/CUI


FIO-pag. 1

BILANȚ la data de 31.1^.2019

Cod 10                                                                                   - lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold ia:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

07

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

97.923

262.484

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

67.786

44.696

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

165.709

307.180

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

42.903.324

35.080.697

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

204.013.540

216.375.563

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

10

581.195

854.700

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

98.926

132.029

6.1 nvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

154.243

930.475

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

247.751.228

253.373.464

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE '

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

247.916.937

253.680.644

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO- pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2.287.886

2.355.319

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +Z-348*- 393 - 3941 -3952)

27

27

34.64C

117

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +326+7-368+ 371 +327+7-378-3945-3946- 3947-3953-3954-3955-3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

56.212

73.967

4. Avansuri (ct.4091-4901)

29

29

25.885

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

2.378.738

2.455.288

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

14.000.739

16.727.432

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436**+ 437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

5.175.491

1.098.259

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

19.176.230

17.825.691

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute ia entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

30.502.547

45.853.549

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

52.057.515

66.134.528

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

872.954

779.792

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

872.954

779.792

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

8.855.060

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

24.918.603

5.511.800

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

13.434.02z

27.903.790

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

38.352.627

42.270.650

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

6.518.786

16.594.744

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

254.435.723

270.275.388

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MĂRE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

35.903.970

66.241.232

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+ 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

35.903.970

66.241.232

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513+1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

69.861.313

61.834.674

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

8.041.000

8.026.639

■ Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

61.820.313

53.808.035

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

18.056

22.287

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

18.056

22.287

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

69.879.369

61.856.961

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

152.212.000|

144.686.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

152.212.000

144.686.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

181.287

6.258

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

1.069.620

1.145.017

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

4.328.854

3.030.295

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

5.398.474

4.175.312

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

165.088

SOLD D (ct. 117)

97

96

1.516.795

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

465.270

1.268.860

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

28.796

75.397

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

156.711.440

150.226.121

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

156.711.440

150.226.121

Suma de control FIO:     4325415302/ 11698861080

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

/' \

Semnătura____________

Nr.de Înregistrare in orgams

Tfiul profesional:

T


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        . iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiu! financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

136.938.425

157.138.460

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

136.200.727

156.524.333

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

737.698

614.127

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

41.316

0

Sold D

07

08

6.114

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

190.204

39.739

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

11.095.275

10.382.040

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

6.150.302

8.026.639

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

148.265.220

167.554.125

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

30.634.041

27.918.449

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

249.913

249.821

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

6.272.211

7.570.329

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

654.984

543.440

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

78.845.253

92.909.377

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

75.992.527

89.415.029

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

2.852.726

3.494.348

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

23.038.370

26.239.454

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

23.038.370

26.239.454

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

TI

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

d

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

7.923.791

8.731.136

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

6.030.957

6.635.241

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciaie(ct. 635 + 6586*)

32

33

1.653.141

1.904.915

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

21.596

10.513

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

218.097

180.467

58

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

147.618.563

164.162.006

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 15-42)

41

43

646.657

3.392.119

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

2.563

363.441

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

361.521

483.552

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

364.084

846.993

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare ieținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

432.379

2.721.953

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

2.439

9.218

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

434.818

2.731.171

’ROFITULSAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

58

60

0

0

-Pierdere (rd.59-52)

59

61

70.734

1.884.178

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

148.629.304

168.401.118

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

148.053.381

166.893.177

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

575.923

1.507.941

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

110.653

239.081

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

465.270

1.268.860

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 2452045791 / 11358792394

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)-se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

HARDAU COSMIN


Formular

VALIDATT7Q            1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             'pag'

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din coi.B)                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

1.268.860

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 !a 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

533. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

1.287

1.274

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

1.338

1.302

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

//

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *}

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

4.125.705

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

154243

930.475

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411+413+418), din care:

64

57

13.802.168

16.554.747

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

S8a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

24.319

32.818

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

5.016.726

891.284

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

868.420

886.842

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

4.148.306

4.442

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Zreanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 136 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 1424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 146 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453+456+ 4582+ 461 +4662 + 471 +473),

(rd.72 la 74)

79

71

872.954

953.950

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

872.954

953.950

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie1 reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct.4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

'floarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

92.954

137.143

-în lei (ct. 5311)

94

85

92.954

137.143

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

30.385.057

45.712.355

-în iei (ct. 5121), din care:

97

88

30.367.173

45.696.335

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

17.884

16.020

- conturi curente în valută deschise Ia bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+ 122 + 128)

104

95

38.370.682

33.444.204

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

h

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

24.918.603

5.511.800

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

2.547.959

2.813.864

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 !a 115}

121

111

8.884.474

22.687.533

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

2.586.157

3.008.522

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

6.209.540

19.586.673

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

83.828

92.338

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

4.949

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), dîn care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct.451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Mte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

172 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

2.019.646

2.431.007

-decontări privind interesele de participare, iecontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

2.019.646

2.431.007

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct.4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de ia operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

152.212.000

144.686.000

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

152.212.000

144.686.000

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

184.680

193.914

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

v". Informații privind bunurile din proprietatea n-rivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

152.212.000

X

144.686.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

152.212.000

100,00

144.686.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

152212.000

100,00

144.686.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

r

- cu capital minoritar de stat

161

148

io

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

218.237

596.732

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

218.237

596.732

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

bke

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau loca! si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și a! regiilor autonome, din care:

170

157

711.568

218.237

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

711.568

218.237

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

711.568

218.237

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

1 . .

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ss-ss**)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 1873963762/11698861080


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

HARDAU COSMIN


Calitatea


Formular

VALIDATNr.de înregistrare in organismul profesional:


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*») Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

pentru creanțele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*»»««) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) Tn sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat'la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

105.896

202.120

X

308.016

Alte imobilizări

02

110.773

3.353

3.353

X

110.773

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

216.669

205.473

3.353

X

418.789

il.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

47.427.556

425.196

8.319.194

5.097

39.533.558

Instalații tehnice si mașini

08

295.055.676

37.799.879

2.602.491

2.602.491

330.253.064

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

1.142.008

412.824

21.603

21.603

1.533.229

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

' ctive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

98.926

116.265

83.161

132.030

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

154.243

1.074.127

297.896

930.474

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

343.878.409

39.828.291

11.324.345

2.629.191

372.382.355

IH.Imobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

344.095.078

40.033.764

1 1.327.698

2.629.191

372.801.144

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare Ia sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporaie

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

7.973

37.559

45.532

Alte imobilizări

20

42.987

26.443

3.353

66.077

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

50.960

64.002

3.353

111.609

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.524.232

722.128

793.499

4.452.861

Instalații tehnice si mașini

25

91.042.136

25.359.010

2.523.645

1 13.877.501

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

560.813

139.319

21.603

678.529

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

96.127.181

26.220.457

3.338.747

119.008.891

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

96.178.141

26.284.459

3.342.100

119.120.500

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

((.Imobilizări corporale

~ 'renuri

36

Construcții

37

instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

911 .Imobilizări financiare

46

' " JSTARI PENTRU DEPRECIERE -

. TAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 3047436225/11358792394

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

/'/ \

.

Semnătura____________

/ 1      ______

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:'


Formular

VALIDATB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-43 0917, Fax 0264-430931 www.ctpcj ,ro, emaii:secretariat@ctpcj.roNR. 3.070/03.06.2020

SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2019 (METODA DIRECTA)

Nr. crt.

Explicații

2018

2019

Diferența 2019-2018

I

Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare

1

Incasari de la clienti, de la populație (tara factura), debitori, etc.

174.942.572

196.551.726

21.609.154

2

Plăti către furnizori, angajați (inclusiv contribuții la salarii)

126.712.017

137.856.747

11.144.730

3

Impozit pe profit plătit

42.251

282.536

240.285

4

Alte impozite si taxe, TVA de plata, creditori, etc.

27.044.910

13.638.108

-13.406.802

5

Total trezorerie neta din activitatea de exploatare (rd.1-2-3-4)

21.143.394

44.774.335

23.630.941

II

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții

0

6

Subvenții pentru investiții

0

7

Plăti furnizori imobilizări

50.310.142

65.893.703

15.583.561

8

Total trezorerie neta din activitati de investiții (rd.6-7)

-50.310.142

-65.893.703

-15.583.561

III

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare

9

Utilizare credite pe termen scurt

0

10

Rambursare credite pe termen scurt

0

11

Utilizare credite pe termen lung

37.053.510

47.114.730

10.061.220

12

Rambursare credite pe termen lung

1.149.540

7.922.408

6.772.868

13

Dobânzi plătite

432.379

2.721.952

2.289.573

14

Total trezorerie din activitatea de finanțare (rd.9-10+11-12-13)

35.471.591

36.470.370

998.779

IV

Flux de trezorerie a CTP Cluj-Napoca S.A. (rd.î+li+lli)

6.304.843

15.351.002

9.046.159

V

Trezoreria la începutul anului

24.197.704

30.502.547

6.304.843

VI

Trezoreria la sfârșitul anului

30.502.547

45.853.549

15.351.002

VII

Verificare (rd.VI-rd.V)

6.304.843

15.351.002

9.046.159B-dul 21 Decembrie 1989, iir. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj .ro


NR. 3.070/03.06.2020


NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2019

DENUMIREA ELEMENTULUI

VALOAREA BRUTA

AMORTIZARE

IMOBILIZĂRI

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

1

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

216.669

205.473

3.353

418.789

50.960

64.002

3.353

111.609

2

IMOBILIZĂRI CORPORALE

343.878.409

39.828.291

11.324.345

372.382.355

96.127.181

26.220.457

3.338.747

119.008.891

DIN CARE

CONSTRUCȚII

47.427.556

425.196

8.319.194

39.533.558

4.524.232

722.1281

793.499

4.452.861

INST. TEHNICE SI MAȘINI

295.055.676

37.799.879

2.602.491

330.253.064

91.042.136

25.359.010

2.523.645

113.877.501

3

TOTAL( RD. 1 + RD. 2)

344.095.078

40.033.764

11.327.698

372.801.144

96.178.141

26.284.459

3.342.100

119.120.500

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


ING. LI VIU NEAG      c<


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


NOTA 2


PROVIZIOANE

în anul 2019 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu s-au preluat solduri din anii precedenți.

DIRECTOR GENIAL

A

ING. LIV© NEACK p;

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


B-dul 21 Decembrie 19895 nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj ,ro


NR. 3.070/03.06.2020

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2019 - PROPUNERE

NR. CRT.

EXPLICAȚII

SUME

1

PROFIT BRUT

1.507.941

2

IMPOZIT PE PROFIT

239.081

3

PROFIT NET (RD. 1-2)

1.268.860

4

REZERVE LEGALE ( 5% X RD. 1)

75.397

5

PROFIT NET DUPĂ DEDUCEREA

1.193.463

REZERVELOR LEGALE ( RD. 3-4)

6

50% DIVIDENDE BUGETUL LOCAL

596.731

(50% X RD. 5)

7

50% SURSE PROPRII ( 50% X RD. 5)

596.731


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂUB-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


NR. 3.070/03.06.2020


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2019

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

2018

2019

1. CIFRA DE AFACERI NETĂ

136.938.425

157.138.460

2. COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE Șl AL SERV.

131.957.428

146.152.183

PRESTATE 3+4

3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

128.245.136

142.369.407

4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE

3.712.292

3.782.776

5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2

4.980.997

10.986.277

6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

15.661.135

18.009.824

7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

11.326.795

10.415.665

8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7

646.657

3.392.118


DIRECTOR ECONOMIC

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpc j.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


NR. 3.070/03.06.2020

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2019

TERMEN DE ÎNCASARE

CREANȚE

SOLD LA 31.12.2019

SUB 1 AN

PESTE 1 AN

1. CLIENTI (CONT 411)

16.401.567

16.401.567

2. SUME DE RECUPERAT FNUASS

878.938

878.938

3. DEBITORI DIVERȘI (CONT 4611)

174.157

174.157

4. ALTE CREANȚE IMOBILIZATE (CONT 2678)

198.571

198.571

5. FURNIZORI DEBITORI PENTRU PRESTĂRI SERVICII

119.740

119.740

( CONT 4092)

4. ALTE CREANȚE

52.718

52.718

TOTAL

17.825.691

17.825.691

TERMEN DE PLATA

DATORII

SOLD LA 31.12.2019

SUB 1 AN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

1. ALTE IMP.TAXE.SI VĂRS - TX. SPECIALA (CONT 4468)

17.155.023

17.155.023

2. FURNIZORI (CONT 401+404+408)

5.511.800

5.511.800

3. DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE( CONT 431+436)

3.200.481

3.200.481

4. PERSONAL - SALARII DATORATE ( CONT 421+423)

2.605.440

2.605.440

5. CREDITORI DIVERȘI (CONT 462)

2.400.715

2.400.715

6. TVA DE PLATA (CONT 4423)

1.619.063

1.619.063

_

7. IMPOZITUL PE SALARII (CONT 444)

589.353

589.353

8. REȚINERI DIN SALARII (CONT 427)

199.360

199.360

9. ALTE DATORII

134.355

134.355

A. TOTAL DATORII DE PLĂTIT PANA LA 1 AN

33.415.590

33.415.590

1. CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG

75.096.292

8.855.060

35.420.239

30.820.993

B. TOTAL DATORII DE PLĂTIT PESTE 1 AN

75.096.292

8.855.060

35.420.239

30.820.993

TOTAL DATORII( A+B)

108.511.882

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj..ro, email: secretariat@ctpcj.ro


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

 • 1. In data de 19.09.2017 Consiliul de Administrație al CTP Cluj-Napoca SA a aprobat Politicile contabile ale companiei, prin Hotararea nr. 4 consemnata in Procesul-verbal nr. 9 din aceeași data. Acestea se refera la mijloacele fixe( tipul de amortizare folosit, conservarea mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe si amortizarea mijloacelor de transport in funcție de km, in anumite situații), cheltuielile sociale cu Ansamblul „Dor Transilvan” si corectarea erorilor contabile.

 • 2. în anul 2019 compania a aplicat prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene și Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată. De asemenea, la întocmirea bilanțului si notelor s-a avut in vedere si OMFP nr. 3.781 din 7 ianuarie 2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • 3. Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

 • 4. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate în anul precedent.

 • 5. Valoarea reziduală a imobilizărilor s-a stabilit pe baza prețurilor oferite, în cazul materialelor valorificate din dezmembrări, sau pe baza prețurilor stabilite pentru reperele reintroduse în circuitul economic al companiei.

 • 6. Valorile prezentate in bilanț sunt la costuri istorice.

 • 7. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza OMFP nr. 2861/09.10.2009.

 • 8. Metoda de amortizare a imobilizărilor a fost cea liniară, cu excepția mijloacelor noi de transport achiziționate unde s-a folosit, după aprobarea Consiliului de Administrație, amortizarea in funcție de numărul de km efectuați.

 • 9. înregistrarea cheltuielilor cu obiectele de inventar și echipamentul de lucru și protecție s-a efectuat prin trecerea pe costuri ale acestora, la darea în consum.
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj.io, email:secretariat@ctpcj .ro


NOTA 7


PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE IN ANUL 2019

 • 1. Compania nu deține și nu tranzacționează acțiuni sau obligațiuni.

 • 2. Capitalul subscris si varsat al companiei este de 144.686.000 lei.
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj.ro


NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE IN ANUL 2018

 • 1. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA are unic acționar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Prin Hotarea Consiliului Local nr. 901 din 10 decembrie 2019 s-a ratificat Hotararea nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale a Acționarilor CTP Cluj-Napoca SA care precizează, printre altele, ca avind in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice se desemnează 7 membri ai Consiliului de Administrație ai CTP Cluj-Napoca, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepind cu 12.12.2019. Cheltuielile CTP Cluj-Napoca SA cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2019 au fost in valoare de 194.000 de lei.

 • 2. Nu avem obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

 • 3. Nu am acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar raportat.

 • 4. Salariații:

 • a) în anul 2019 numărul mediu scriptic de salariați a fost de 1.273.

 • b) Structura personalului in luna decembrie 2019 a fost următoarea:

 • - personalul direct productiv:

 • - personalul indirect productiv:

 • - personalul operativ:

 • - personalul TESA, din care:

______director general:

Total:

 • 5. Cheltuielile cu salariile angajatilor in 2019 au fost de 85.289.324 lei.

 • 6. Compania nu a avut cheltuieli cu contribuții pentru pensii private.
B-dul 21 Decembrie 1989, ni; 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email :secretariat@ctpcj.ro


NR. 3.070/03.06.2020

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -

FINANCIARI PE ANUL 2019

 • 1. INDICATORI DE LICHIDITATE
 • a. indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

ILC = ACTIVE CURENTE / DATORII CURENTE '

ACTIVE CURENTE       66.134.528,00

DATORII CURENTE       42.270.650,00

ILC                          1,56
 • b, indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

IU = ( ACTIVE CURENTE - STOCURI ) / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE

STOCURI

DATORII CURENTE

66.134.528,00

2.455.288,00

42.270.650,00

ILI

1,51

 • 2. INDICATORI DE RISC

a, indicatorul gradului de îndatorare

IGÎ = CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU

CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

66.241.232

CAPITAL PROPRIU      150.226.121,00

CAPITALUL PROPRIU=F10 R 100 DIN BILANȚ

IGÎ                          0,44

b, indicatorul privind acoperirea dobânzilor

IAD = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / / CHELTUIELI CU DOBÂNDA =

PROFIT BRUT

CH DOBANDA


1.507.941

2.721.953


IAD


1,55 ORI

 • 3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizează informații cu privire la :

 • - viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității

 • - capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității

a. viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

VRS = nn.RTI II \/ÂM7ĂPimD/CTonin >ui=

COSTUL VÂNZĂRILOR = TOTAL COSTURI - CH. FINANCIARE - CH. GENERALE STOCUL MEDIU = ( SI + SF )/2


COSTUL VÂNZĂRILOR    164.162.006,00

STOCUL MEDIU         2.417.013,00

VRS                     67,92 ORI
 • b. numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

NZS = ( STOC MEDIU / COSTUL VÂNZĂRILOR ) X 365

NZS                       5,37 ZILE
 • c. durata medie de recuperare a creanțelor - eficacitatea entității în colectarea creanțelor

sale ; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.


VRD = ( SOLD MEDIU CLIENȚI / CIFRA DE AFACERI ) X 365


SOLD MEDIU CLIENTI CIFRA DE AFACERI CIFRA DE AFACERI BRUTA


15.332.818,00

157.138.460,00

186.994.767,40


VRD


29,93 ZILE

d. durata medie de rambursare a datoriilor - numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.


VRC = ( SOLD MEDIU FURNIZORI / CIFRA DE AFACERI ) X 365


SOLD MEDIU FURNIZORI CIFRA DE AFACERI CIFRA DE AFACERI BRUTA


13.582.391,00

157.138.460,00

186.994.767,40


VRC


26,51 ZILE

e. viteza de rotație a activelor imobilizate - examinează cifra de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.


VRAI = CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE CIFRA DE AFACERI ACTIVE IMOBILIZATE


157.138.460,00

253.680.644,00


VRAI

0,62

f. viteza de rotație a activelor totale


VRAT = CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE =

TOTAL ACTIVE

TOTAL ACTIVE=ACTIVE IMOBILIZATE+ACTIVE CIRCULANTE +CH.IN AVANS

VRAT                    0,49


320.594.964,00


4. INDICATORI DE PROFITABILITATE exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.

a. rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere.


RCA = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL

ANGAJAT =                 0,016

PROFIT ÎNAINTEA PLĂTII DOBÂNZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT =          4.229.894,00

CAPITAL ANGAJAT = ACTIVE TOTALE - DATORII CURENTE =             270.275.388,00

BILANȚ F10R55

b. marja brută din vânzări


MBV = ( PROFITUL BRUT DIN EXPLOATARE / CIFRA DE AFACERI ) X 100 2,16%

PROFIT BRUT DIN EXPLOATARE =

3.392.119,00


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂUNOTA 10

ALTE INFORMAȚII

 • 1. Datele de identificare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA sunt următoarele:

-Adresa: Cluj-Napoca, Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130

- Numărul de înregistrare la R.C.: 112/66/1991

-Codul fiscal: RO 201195.

 • 2. Conturile la băncile comerciale cu care lucrăm au rămas aceleași.

 • 3. Compania are acționar unic Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Compania nu are filiale sau entități asociate precum nici entități în care să dețină participații. Compania este organizată pe patru secții, din care trei secții de bază și una auxiliară, subunități tară personalitate juridică, care conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanță de verificare.

 • 5. în anul 2019 nu am avut venituri sau cheltuieli evidențiate inițial într-o monedă străină, deci nu se pune problema utilizării vreunei baze de conversie.

 • 6. Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

 • 7. Cheltuielile în avans existente în sold la finele perioadei reprezintă prime de asigurare si oviniete plătite in cursul anului 2019, cheltuieli scadente in 2020.

 • 9. Veniturile în avans reprezintă contravaloarea abonamentelor si reclamelor facturate la inele anului 2019, cu valabilitate pentru anul 2020.

 • 10. Compania nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în acest domeniu.

 • 11. Onorariile plătite auditorilor financiari independenți, în anul raportat, au fost de 38.400 îi + TVA.

 • 12. CTP Cluj-Napoca SAnu are furnizori restanți la 31.12.2019. Nu se pune problema imizorilor restanți din lipsa de lichidități, la sfârșitul anului trezoreria companiei era de 5.853.549 lei. Excepțiile care apar in situația conturilor 401 si 404 se datoreaza unor situații .ipice ce vor fi detaliate in continuare:

 • A. Peste 180 de zile

 • - Municipiul Cluj-Napoca, 15.209,33 lei. Reprezintă redevente terenuri aferente anului 2019. Au existat discuții privind modul de calcul a redeventei conform contractului de delegare a serviciului de transport, semnat in decembrie 2018. Facturile au fost achitate in 28.01.2020.

 • B. Peste 30 de zile

 • - Car et Bus Maintenance, 3.333,25 lei. Perioada de plata prevăzută in contract era mai mare de 30 de zile. S-a achitat in data de 09.01.2020. • - SC Var SRL, 2.373,30 lei. Perioada de plata prevăzută in contract era mai mare de 30 de zile. S-a achitat in data de 10.01.2020.

 • - SC Mec-Diesel SRL, 13.289,37 lei. Perioada de plata prevăzută in contract era mai mare de 30 de zile. S-a achitat in data de 06.01.2020.

 • - Consiliul Local Parcari, -1.261 lei. S-a reglat in 28.01.2020 cu factura cu plus.

 • - SC Brenntag SRL, 1.309 lei. Perioada de plata prevăzută in contract era mai mare de 30 de zile. S-a achitat in data de 06.01.2020.

 • - SC EVW Holding SRL, 127.146,47 lei. Din dispoziția Serviciului Tehnic nu s-a achitat decât in data de 09.04.2020 si doar dup ce in prealabil suma s-a refacturat către SC Solaris.

 • - SC Radcom SRL, 938,32 lei. Factura a fost primita cu Întârziere, in data de 15.01.2020, s-a efectuat plata in 17.01.2019.

 • - Compania de Salubritate Brantner Veres, 8.954,52 lei. Factura a fost primita cu intarziere, in data de 10.01.2020, s-a efectuat plata in 10.01.2020.

 • 13. Referitor la soldul contului 1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor mdamentale, precizam următoarele:

a. Soldul contului, in valoare de 9.940,50 lei, este constituit din:

 • - sume necuvenite incasate de la Primăria Cluj-Napoca pentru transportul pensionarilor.

b. La prezentarea bilanțului si notelor la acesta, compania propune acoperirea sumelor din ?ntul 1174,astfel:

 • - din alte rezerve-prelevare profit net, in valoare de 9.940,50 lei, prin Înregistrarea contabila 16810=1174.

  DIRECTOR GE


  ING. L1VILNEAG


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretaiiat@ctpcj.ro


Nr. 3.070/03.06.2019


Către,

Primăria Municipiului Cluj-NapocaDirecția Economica

Serviciul Buget si execuție Bugetara

Trimitem anexat situațiile financiare anuale ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru anul 2019. Toate documentele sunt in original:

 • 1. Raportul administratorilor pe 2019.

 • 2. Raportul auditorului financiar independent pe 2019.

 • 3. Raportul asupra Sistemului de Control Intem/Managerial la 31.12.2019.

 • 4. Formulare bilanț 2019 - bilanțul contabil (formularul FIO), contul de profit si pierdere (formularul F20), date informative (formularul F30), situația activelor imobilizate (formularul F40).

 • 5. Zece note anexe la bilanțul pe 2019 - Nota 1, Nota 2, Nota 3, Nota 4, Nota 5, Nota 6, Nota

7, Nota 8, Nota 9, Nota 10.

 • 6.  Situația fluxului de trezorerie in 2019.

 • 7. Declarație director general conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.

 • 8. Aprobarea Consiliului de Administrație a situațiilor financiare pe anul 2019.

 • 9. Aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a situațiilor financiare pe anul 2019.


DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMIN HĂRDĂUB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


Nr. 3.070/03.06.2020

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate:C.T.P.CLUJ-NAPOCA SA

Județul :12-Cluj

Adresa:JUDETUL CLUJ,LOC.CLUJ-NAPOCA,B-DUL 21 DECEMBRIE 1989,NR. 128-130

Număr din regidtrul comerțului :j 12/66/1991

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN): 4931- Transporturi urbane,suburbane si metripolitane ca calatori

Cod de identificare fiscala:RO 201195

Subsemnatul ing.Liviu Neag,in calitate de Director General al C.T.P. CLUJ-NAPOCA SA, imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare,performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA isi desfasoara activitatea in condiții de

  continuitate.Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA nr. 1 din 04.06.2020

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, reprezentat prin Consilierii locali Gliga Florin Valentin si Răcz Levente Zsolt, in calitate de acționar unic al societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 144.686.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195,

exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

1. Aprobă Situațiile financiare anuale ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru anul 2019

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin

Răcz Levente Zsolt


DECIZIA nr. 1

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul- verbal nr. 4 din 04.06.2020

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 144.686.000 lei, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 04.06.2020 a hotărât:

 • 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru anul 2019

- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2019 intocmit pe baza bilanțului contabil la 31.12.2019 nr.3070/03.06.2020

PREȘEDINTELE COȚJSIȚI ec. Io,UI DE ADMINISTRAȚIEB-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.ro
RAPORT              U

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Liviu Neag în calitate de director general al CTP Cluj Napoca SA, declar că CTP Cluj Napoca SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

In acest caz, menționez următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este funcțională;

 • -  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

 • - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

 • - Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;

 • -  Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al CTP Cluj Napoca SA, este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, infonnațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj,ro


Nr. 3.070/03.06.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019, ÎNTOCMIT PE BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2019

Acest raport al administratorilor conține, prin informațiile prezentate, si elementele considerate de companie ca fiind componenete ale declarației nefinanciare, asa cum este aceasta definita de Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Activitatea de exploatare a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA a constat in anul 2019 in transportul public de calatori, ca activitate de baza, transport care a generat 91,8% din veniturile totale ale companiei in anul prezentat, diferența procentuala fiind reprezentata de venituri din amortisment, venituri din activitati diverse si venituri financiare.

In anul 2019 CTP Cluj-Napoca SA a efectuat transport public de calatori in municipiul Cluj-Napoca, precum si in cele sase comune din Zona Metropolitana aflate in componenta Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj. Aceasta asociație metropolitana are in componenta șapte unitati administrativ-teritoriale (U.A.T.-uri)- municipiul Cluj-Napoca, comunele Apahida, Floresti, Baciu, Chinteni, Ciurila si Feleacu. Ca evoluție a transportului public de calatori a companiei noastre, menționam ca in anul 2013 s-a deservit doar municipiul Cluj-Napoca, in 2014 incepand cu luna aprilie s-a efectuat transport treptat si in Zona Metropolitana, astfel ca in semestrul al II-lea din 2014 s-a efectuat transport in toate cele sase comune, iar incepand cu anul 2015 si pana in prezent s-a efectuat transport public de calatori in Cluj-Napoca si cele sase comune.

Ultima majorare a tarifelor s-a produs in data de 1 octombrie 2018, majorare efectuata in municipiul Cluj-Napoca, precum si in comunele Apahida, Baciu, Ciurila, Feleacu si Floresti. In comuna Chinteni noile tarife au intrat in vigoare incepand cu 15 octombrie 2018. La nivelul municipiului Cluj-Napoca a avut loc o creștere medie a tarifelor de 14,4%. La nivel metropolitan s-a trecut la un sistem de tarife pe zone, dezideratele principale fiind de a creste mobilitatea clientilor noștri si de a simplifica planul tarifar stufos. Aici putem vorbi de o creștere medie a tarifelor de 15%, cu precizarea ca datorita incadrarii mai riguroase pe zone au fost localitati unde tarifele au crescut foarte puțin, dar au fost si localitati cu creșteri de 25%. Toate tarifele au fost aprobate prin hotarari de consiliu local ale celor 7 U.A.T-uri componenete ale asociației metropolitane, precum si de A.G.A. Asociației de Transport Public Cluj. Pentru anul 2019 nu s-a efectuat nicio modificare a tarifelor.

O situație comparativa a numărului total de calatorii pe care le-a efectuat CTP Cluj-Napoca SA in cei șapte ani se prezintă astfel:

AN

Calatorii CTP Cluj-Napoca SA

2013

140.145.700

2014

173.324.877

2015

181.925.523

2016

182.679.695

2017

184.367.497

2018

190.485.685

2019

196.369.412

In modul de calcul al călătoriilor efectuate se folosește următoarea convenție, convenție folosita si pentru raportările statistice trimise Institutului National de Statistica - fiecare bilet de 1 călătorie sau 2 calatorii reprezintă 1 călătorie sau 2 calatorii, un abonament pe o linie pe o luna reprezintă 60 de calatorii (clientul face in medie doua calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe 2 linii pe 1 luna reprezintă 120 de calatorii (clientul face in medie 4 calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe toate liniile, nominalizat sau nenominalizat, pe o luna reprezintă 180 de calatorii (clientul face in medie 6 calatorii pe zi, 30 zile pe luna). înmulțind toate titlurile tarifare vândute intr-o luna cu cifrele de mai sus avem totalul călătoriilor efectuate intr-o luna.

In vederea deservirii activitatii de transport public de persoane CTP Cluj-Napoca SA a dispus in anul 2019 de un parc mediu inventar de 393 mijloace de transport: 259 autobuze, 107 troleibuze si 27 tramvaie. Coeficientul mediu de utilizare a mijloacelor de transport a fost de 0,71, din care 0,70 la autobuze, 0,75 la troleibuze si 0,72 la tramvaie. De asemenea compania a dispus la nivelul anului 2019 de un parc mediu inventar de 48 autospeciale.

Toate activitatile economice derulate de companie in anul 2019 sunt consemnate in documentele contabile care au stat la baza Întocmirii balanțelor de verificare lunare, a bilanțului contabil (formularul FIO), a contului de profit si pierdere (formularul F20), a datelor informative, (formularul F30), a situației activelor imobilizate (formularul F40), precum si a celor zece note anexe bilanțului.

1.Situația indicatorilor economico -financiari la 31.12.2019

Prezentam o structura a veniturilor si cheltuielilor pe anii 2018 si 2019( bugetat si realizat). Structura este extrasa din formatul anexei 2 la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Finanțelor.

-mii lei-

NR.

SPECIFICAȚIE

REALIZAT

2018

BVC 2019

REALIZAT

2019

%

%

CRT.

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

VENITURI TOTALE(2+6)

148.629

167.347

168.401

113,3%

100,6%

2

VENITURI EXPLOATARE(3+4+5)

148.265

166.597

167.554

113,0%

100,6%

3

VENITURI SERVICII

137.805

156.910

157.971

114,6%

100,7%

PRESTATE

4

VENITURI SUBVENȚII

8.813

8.040

8.027

91,1%

99,8%

■ INVESTIȚII

5

ALTE VENITURI

1.647

1.647

1.556

94,5%

94,5%

6

VENITURI FINANCIARE

364

750

847

232,7%

112,9%

7

CHELTUIELI TOTALE(7+12)

148.053

167.147

166.893

112,7%

99,8%

8

CH.

EXPLOATARE(9+10+11 + 12)

147.618

164.405

164.162

111,2%

99,9%

9

CH. BUNURI SI SERVICII

43.825

43.502

42.692

97,4%

98,1%

10

CH. IMPOZITE,TAXE

1.653

1.653

1.905

115,2%

115,2%

11

CH. PERSONALUL

78.882

94.379

93.141

118,1%

98,7%

12

ALTE CH. EXPLOATARE

23.258

24.871

26.424

113,6%

106,2%

13

CH. FINANCIARE

435

2.742

2.731

627,8%

99,6%

14

PROFIT BRUT(1-6)

576

200

1.508

261,8%

754,0%

15

IMPOZIT PROFIT

112

63

239

213,4%

379,4%

16

PROFIT NET(14-16)

464

137

1.269

273,5%

926,3%

Din analiza indicatorilor prezentați mai sus rezulta ca in anul 2019 fata de anul 2018 au crescut atat veniturile, cu 13,3%, cat si cheltuielile, cu 12,7% . Comparând realizările din 2019 cu bugetul de venituri si cheltuieli se observa ca veniturile totale au crescut cu 0,6% fata de buget, iar cheltuielile totale au scăzut cu 0,2% fata de buget, ceea ce a condus la un profit brut de 1.508.000 lei fata de 200.000 lei bugetat. De asemenea, fata de suma prevăzută in buget pentru 2019 la cheltuielile cu personalul, de 94.379.000 lei, s-au realizat cheltuieli efective cu personalul de 93.141.000 lei, reprezentând 98,7% din suma bugetata. Menționam ca in componenta cheltuielilor cu personalul intra cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu tichete de masa, cheltuielile privind contribuția asiguratorie de munca( CAM), alte cheltuieli (cheltuieli sociale). Pe execuție bugetara urmărim Întotdeauna trei tinte importante - realizarea unui profit brut minim fata de cel bugetat, cheltuielile cu personalul sa fie sub cele bugetate si veniturile sa fie la un nivel minim fata de cele proiectate. In anul 2019 toate cele trei tinte au fost atinse.

In continuare vom prezenta situația indicatorilor si a obiectivelor de performanta pentru anul 2019:

Nr. crt

Indicator

Obiectiv 2019

Realizat 2019

Diferente

Observații

0

1

2

3

4=3-2

5

1

Rata profitului

0,12%

0,90%

0,78%

Favorabil

2

Cheltuieli la 1000 lei venit

998,80 %o

991,05 %o

-7,75 %o

Favorabil

3

Productivitatea muncii

118.154,00

132.182,98

14.028,98

Favorabil

4

Coeficient de utilizare a parcului

-Autobuze

70%

70%

0%

Favorabil

- Troleibuze

70%

75%

+5%

Favorabil

- Tramvaie

69%

72%

+3%

Favorabil

5

Restante     la plata

obligațiilor fata de bugetul local si bugetul de stat

0

0

0

Favorabil

6

Durata medie de recuperare a creanțelor

30 zile

29,93 zile

-0,07 zile

Favorabil

7

Durata medie de rambursare a datoriilor

30 zile

26,51 zile

-3,49 zile

Favorabil

Pe zona de venituri avem următoarea structura:

- mii lei -

Nr. crt

Venituri

2019

Pondere in total venituri

0

1

2

3

1

Venituri din transport calatori

154.539

91,8%

2

Venituri din amortisment

8.027

4,8%

3

Total activitate de baza (1+2)

162.566

96,5%

4

Venituri activitati diverse

4.988

3,0%

5

Total venituri exploatare(3+4)

167.554

99,5%

6

Venituri financiare

847

0,5%

7

Total venituri (5+6)

168.401

100,00%

Veniturile diverse se compun din:

- mii lei -

Nr. crt

Venituri diverse

2019

0

1

2

1

Reclame, publicitate

284

2

Chirii

261

3

Vanzari mărfuri

614

4

Prestații intersecții

2.228

5

Prestații terti

58

6

Vanzari mijloace fixe casate

181

7

Producție in curs de execuție

-6

8

Producție de imobilizări

40

9

Alte venituri din exploatare

124

10

Prestații statia de redresare

1204

11

Total(l+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

4.988

Specificam ca veniturile din amortisment apar in situația in care firma achiziționează mijloace fixe din subvenții pentru investiții de la Bugetul Local. Aceste mijloace fixe trebuie amortizate, lor li se calculează cheltuiala cu amortismentul lunar, conform legislației. Dar pentru ca ele nu au avut influenta asupra costurilor, in fiecare luna se creeaza venit din amortisment cu aceeași suma. Pentru mijloacele fixe achiziționate din surse proprii, credite de investiții sau alte surse (ex. majorare capital), vor aparea in contabilitate doar cheltuieli cu amortismentul.

Prezentam in continuare cheltuielile cu pondere mai mare in total cheltuieli de exploatare:

lei-

Nr. crt

Tip cheltuiala

Suma in 2019

Pondere in cheltuieli exploatare

0

1

2

3

1

Cheltuieli combustibili

23.684.265

14,4%

2

Cheltuieli piese schimb

2.682.467

1,6%

3

Cheltuieli anvelope

223.697

0,1%

4

Cheltuieli energie electrica

6.250.468

3,8%

5

Cheltuieli gaz metan

916.844

0,6%

6

Cheltuieli apa-canal

371.396

0,2%

7

Cheltuieli reparații curente

2.958.022

1,8%

8

Cheltuieli amortisment

26.239.454

16,0%

9

Alte cheltuieli materiale

7.315.254

5,0%

10

Cheltuieli salarii

84.261.464

51,3%

11

Cheltuieli tichete de masa

4.125.705

2,5%

12

Cheltuieli C.A.M.

1.923.338

1,2%

13

Cheltuieli exploatare

164.152.343

100%

Cheltuielile finaciare sunt date de cheltuielile cu dobanda pentru creditul de investiții contractat de companie de la Raiffeisen Bank. Creditul este in valoare de 84.168.000 lei si rambursarea lui se întinde pe o perioada de 10 ani, pana in anul 2028. Cu banii din acest credit s-au achiziționat 75 autobuze Mercedes noi, din care 15 articulate si 60 nearticulate. Garanția creditului este suportata integral de companie prin gaj pe cele 75 de autobuze si pe conturile curente la banca. In anul 2019 au fost rambursați din credit 7.922.408 lei.

 • 2. Formulare bilanț

Formularele au fost completate conform legislației in vigoare. Astfel, alaturat raportului administratorilor veți găsi formularul de bilanț (FIO), contul de profit si pierdere (F20), date informative (F30) si situația activelor imobilizate la data de 31.12.2019 (F40).

 • 3. Note bilanț

Nota 1- Reprezintă activele imobilizate la 31.12.2019. Ca o detaliere a investiților realizate, suma totala de 40.033.764 lei, reprezentând creșteri ale activelor imobilizate (F40, notai), se compune din:

 • - 205.473 lei la imobilizări necorporale .

 • - 425.196 lei la construcții.

 • - 37.799.879 lei la instalații tehnice si mașini - au fost recepționate 30 autobuze nearticulate noi Mercedes-Benz in valoare de 31.409.820 lei, fiecare autobuz avind valoarea de 1.046.994 lei. Au fost recepționate 4 autobuze nearticulate Setra pentru transportul elevilor, in valoare totala de 4.368.800 lei, fiecare autobuz avind valoarea de 1.096.700 lei. Amai fost recepționată o automacara Man in valoare de 1.168.000 lei, precum si o autospeciala buldoexcavator in valoare de 343.680 Iei. Restul creșterii de 509.579 lei este reprezentata de diferite instalații tehnice si mașini cu valori mai mici.

 • - 412.824 lei la alte instalații, utilaje si mobilier.

 • - 116.265 lei la imobilizări corporale in curs de execuție.

 • - 1.074.127 lei la avansuri acordate pentru imobilizări corporale.

Nota 2 - Provizioane. CTP Cluj-Napoca nu a constituit provizioane in 2019.

Nota 3 - Propunere repartizare profit net pe anul 2019. Impozitul pe profit realizat de companie in 2019 s-a calculat in baza prevederilor Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal), actualizata.

Profitul impozabil a fost in cazul nostru compus din profitul brut minus rezerva legala plus cheltuieli nedeductibile. Nu s-au Înregistrat venituri neimpozabile. Repartizarea profitului, sub forma de propunere, este reflectata in nota 3. In urma aprobării modului de repartizare a profitului net se vor opera Înregistrările contabile care se impun. Precizam faptul ca la propunerea de repartizare a profitului net s-a tinut seama de prevederile OG nr. 64/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare pe 2019.

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor la 31.12.2019.

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile.

Nota 7 - Participați! si surse de finanțare. Capitalul subscris si varsat al companiei la 31.12.2019 este de 144.686.000 lei.

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si supraveghere in anul 2019.

Nota 9 - Calculul principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2019.

Nota 10 - Alte informații.

 • 4. Concluzie

La baza posturilor din bilanțul contabil au stat datele Înregistrate in contabilitatea companiei, puse de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale stabilita pe baza inventarierii anuale. Situațiile financiare anuale pentru anul 2019 ale CTP Cluj-Napoca SA au fost intocmite conform Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3.781/07.01.2020, privind principalele aspecte legate de Întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportările contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. S-a tinut cont si de Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Pe langa formularele de bilanț si notele la bilanț, raportul administratorilor va avea anexat situația fluxului de trezorerie, raportul asupra sistemului de control intern managerial, raportul auditorului financiar independent si declarația directorului general conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.

u;

DIRECTOR GEN ING. LI VIU XE#


o,


DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMIN HĂRDĂU

RAPORTUL

AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la

31 DECEMBRIE 2019

de către

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționarii companiei COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. („Societatea”), cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, identificată prin cod unic de identificare 201195, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

 • 1.  Total capitaluri proprii:                                              150.226.121 lei

 • 2.  Cifra de afaceri:                                                      157.138.460 lei

 • 3.  Rezultatul exercițiului financiar - Profit:                              1.268.860 lei

în opinia noastră, cu excepția existenței riscului de a nu depista unele erori sau fraude, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

S Variația rezultatului din exploatare;

Aspecte cheie

Variația rezultatului din exploatare

La 31 decembrie 2019, rezultatul din exploatare al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca este în valoare de 3.392.119 lei, în creștere față de anul precedent (i.e. 2018), atunci când rezultatul din exploatare era în valoare de 646.657 lei. Totodată, în anul 2017, rezultatul din exploatare a fost în valoare de 1.551.086 lei.

Am urmărit evoluția rezultatului din exploatare datorită variațiilor mari din ultimii 3 ani. După cum se poate observa clin datele de mai sus, în anul 2018 rezultatul din exploatare a scăzut cu aprox. 60% față de anul 2017, în timp ce în anul 2019 a înregistrat o creștere de peste 400%.

Datorită acestor variații semnificative de la un an la celălalt, am considerat analiza rezultatului din exploatare ca fiind un aspect cheie al auditului.

Veniturile din exploatare au înregistrat creșteri succesive pe parcursul celor 3 ani, respectiv de 8,5% în 2018 și de 13% în 2019, cifra de afaceri păstrând de asemenea un trend ascendent, înregistrând o creștere de aprox. 9% în 2018, respectiv de aprox. 15% în 2019.

Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie

Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

 • - solicitarea balanțelor de verificare lunare;

 • - solicitarea registrului jurnal pe întreg anul 2019;

 • - solicitarea situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2019;

 • - verificarea înregistrării corecte în contabilitate a principalelor categorii de venituri și cheltuieli;

 • - efectuarea procedurilor analitice asupra claselor de venituri și cheltuieli;

 • - analiza rezultatelor procedurilor analitice, precum și a graficelor privind tendința conturilor de venituri și cheltuieli, atât de la o lună la alta, cât și variația de la un an la altul;

 • - identificarea veniturilor și cheltuielilor care au înregistrat variații semnificative de la un an la altul și calculul acestor variații;

Diminuarea înregistrată la finalul anului 2018 a fost cauzată de creșterea cheltuielilor de exploatare, astfel:

- verificarea prezentării corecte a informațiilor privind veniturile și cheltuielile din exploatare în situațiile financiare anuale și în notele explicative la acestea.


 • -  Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut cu aprox. 12%;

 • -  Cheltuielile cu salariile și indemnizațiile au crescut cu aprox. 27%;

 • -  Cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale au crescut cu aprox. 118%.

 • -  Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale au crescut cu aprox. 7,5%.

Prin urmare, datorită creșterilor salariale, investițiilor care au majorat cheltuiala cu amortizarea și creșterii celorlalte cheltuieli, Compania a înregistrat o diminuare a rezultatului din exploatare cu aprox. 60%, așa cum am menționat și anterior.

Anul 2019, însă, a reprezentat un rezultat al investițiilor realizate în anii precedenți și, chiar dacă o parte din cheltuieli au rămas pe un trend ascendent, precum cete cu salariile și indemnizațiile (creștere de aprox. 18% în 2019) sau cete privind amortizarea mijloacelor fixe (creștere de aprox. 14% în 2019), diminuarea altor cheltuieli, precum cete cu materiile prime și materialele consumabile (scădere de 8,9% în 2019) și creșterea substanțială de aprox. 15% a cifrei de afaceri în 2019, au condus la creșterea rezultatului din exploatare cu peste 400%, așa cum am menționat și anterior.

Informații privind rezultatul din exploatare sunt prezentate în Nota 4 la situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2019.

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzătoare și prin extinderea investigațiilor asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul și cu departamentul financiar-contabil.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru alte informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Anexa 1, capitolul 7, punctele 489-492®, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

In legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că;

 • a)  în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.

 • b)  raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492®;

 • c)  în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 cu privire la COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

3 Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

3 înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.

3 Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

ffl Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

H Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

H Nu am furnizat pentru Companie servicii non-audit interzise, menționate la articolul 5, alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Companiei, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. în măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companiei și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Cluj-Napoca, 04.06.2020

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este,

Prof.univ.dr. loan POPA, auditor financiar

înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare AFiol pentru și în numele EUROA


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Actlvltăjll de Audit Statuar (ASPAAS)

Auditor financiar: POPA IOAH

Registrul Public Electonlc: AF1014


înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare FA314

Auioritataa

Activ/ta}!! de Audit Statuar (ASPAAS) Hrma Q3 audit; EUROAUDITS R L.

RWul Public Eiectonic: FA 3’14        |