Hotărârea nr. 418/2020

Hotărârea 418/2020 - Aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă perioadei 3.06-31.12.2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termofîcare Napoca S.A, aferentă perioadei 3.06-31.12.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termofîcare Napoca S.A., aferentă perioadei 3.06-31.12.2019 —proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 287741/1/18.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 287760/41/18.06.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termofîcare Napoca S.A, aferentă perioadei 3.06 - 31.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5A2 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 modificat prin Ordinul nr. 3411/3817/2019 prin care se aprobă Schema de ajutor de stat pentru perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/3.06.2019;

Văzând Adresa nr. 1467/29.04.2020 a societății Termofîcare S.A, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 215310/29.04.2020, precum și decontul anual pentru calculul compensației pentru perioada 3.06-31.12.2019 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termofîcare Napoca S.A, aferentă perioadei 3.06-31.12.2019.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termofîcare Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primararului.


Președinte de ședință, an Ștefan Tarcea

Nr. 418 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)