Hotărârea nr. 417/2020

Hotărârea 417/2020 - Aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 285406/1/17 iunie 2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 285417/30/17 iunie 2020 al Direcției Juridice, al Serviciului Achiziții publice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile art. 1 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012, ale art. 29 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 109 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. 2 si 4 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 1792/2002;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 si 196 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a procedurii în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca” la suma de 73.000 lei, fără TVA.

Art. 4 Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca” va fi constituită prin dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca.


Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Juridică,


Serviciul Achiziții publice și Direcția Economică.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ec. Dan Ștefan Tarcea


.scmneZză:


•al abmunicipiului,


Nr. 417 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Anexă la Hotararea nr.417/2020


DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULL CLUJ-NAPOCA a contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr............./.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Denumirea autorității contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal nr. 4305857, str. Moților nr. 3, tel. 0264596030, int. 4400.

Obiectul contractului: servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, cod CPV 79112000-Procedura aplicată: selecție de oferte.

Data limită și locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora, la sediul autoritatii contractante.

Oferta tehnică și financiară vor fi introduse într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreună cu celelalte documente doveditoare, vor fi introduse într-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea și datele de contact ale ofertantului participant la procedură, precum și denumirea achiziției publice.

Clarificările pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul autorității contracatante, anterior datei prevăzute pentru depunerea ofertelor.

Modul de elaborare a ofertelor, precum și sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în caietul de sarcini, aprobat prin Hotararea nr..

Deschiderea ofertelor are loc la data de ....................., la sediul autorității contractante din

municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3.

CAIET DE SARCINI pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”

 • I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și reprezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora este elaborată oferta de către fiecare dintre ofertanți.

 • II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Sediul : STR. MOȚILOR, NR. 3, CLUJ-NAPOCA, JUDEȚ CLUJ

Codul fiscal : 4305857’

Contul bancar :deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca.

 • III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Municipiul Cluj-Napoca/ Primarul municipiului Cluj-Napoca/ Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în litigiile în legătură cu proiectul „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”.

 • IV. SCURTĂ PREZENTARE A CADRULUI LITIGIILOR

în urma derulării de către municipalitate a procedurilor pentru realizarea proiectului „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, următoarele litigii:

 • 1) Dosar nr. 699/33/2019, reclamantă Florisal S.A, în recurs, pe rol la Curtea de Apel Oradea, în procedură prealabilă primului termen de judecată.

Obiect - constatarea refuzului nejustificat de înaintare a documentației la C.L., recunoașterea dreptului la aprobarea PUZ.și obligarea consiliului local la emiterea H.C.L. de aprobare a P.U.Z. pentru ansamblu cu funcțiuni mixte pe str. Observatorului f.n., ca urmare a constatării refuzului nejustificat de înaintare a documentației urbanistice de către primar spre aprobare consiliului (exprimat prin Adresa nr. 129463/207/06.03.2019, expediată în 16.05.2019).


Prin sentința civilă nr. 560/20 decembrie 2019, Tribunalul Satu Mare < acțiunea reclamantei Florisal, a anulat actul administrativ nr. 129463/06.

către pârâtul primarul municipiului Cluj-Napoca și, în consecință, îl obl


................


documentației urbanistice P.U.Z. pârâtului Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în vederea aprecierii oportunității acesteia.

Respinge celelalte capete de cerere ca prematur formulate.

împotriva sentinței civile a fost declarat recurs de către ambele părți, dosarul fiind la acest moment pe rolul Curții de Apel Oradea în procedură prealabilă stabilirii primului termen de judecată în recurs.

 • 2) Dosar nr. 2639/83/2019, pe rol la Tribunalul Satu Mare.

Obiect: reclamanta Florisal SA solicită suspendarea și anularea H.C.L. nr. 554/2019 prin care a fost aprobat studiul de oportunitate, realizat în vederea identificării unui teren, pentru amenajarea unui parc în cartierul Zorilor, respectiv varianta 1 Zona Observator, recomandată de către elaboratorul studiului, colectiv format din specialiști în domeniu.

Prin sentința civilă nr. 53/CA/26 februarie 2020, Tribunalul Satu Mare a admis cererea reclamantei în temeiul art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și a dispus suspendarea executării H.C.L. nr. 554/2019 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Zorilor din municipiului Cluj-Napoca, până la soluționarea definitivă a cauzei. în data de 5 iunie 2020, Curtea de Apel Oradea a respins recursul autorității, menținând sentința civilă nr. 53/CA/26 februraie 2020.

Cererea de anulare a H.C.L. nr. 554/2019 are termen de judecată fixat în 14 iulie 2020, la Tribunalul Satu Mare.

 • 3) Dosar nr. 500/83/2020, pe rol la Tribunalul Satu Mare

Reclamanta Florisal S.A. a solicitat suspendarea H.C.L. nr. 997/2019 prin care a fost aprobată documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”, în baza prevederilor H.G. nr. 907/2016.

în 23 aprilie 2019, Tribunalul Satu Mare a respins cererea de suspendare ca neîntemeiată, pronunțând sentința civilă 115/2020/CA din 23 aprilie 2020.

Aceleași motive au fost invocate, în esență, de către reclamantă în ambele dosare de suspendare iar cea din urmă instanță a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru suspendarea judiciară a actului administrativ HCL nr. 997/24.12.2019.

în 14.05.2020, reclamanta a declarat recurs, fără termen de judecată la data prezentei.

 • 4) Dosar nr. 501/83/2020, Tribunalul Satu Mare

Obiect: se solicită anularea HCL nr. 997/24.12.2019, acțiunea fiind înregistrată în 26.03.2020, în perioada stării de urgență, nu ne-a fost comunicată decât la data de 12 iunie, fiind în procedură prealabilă primului termen de judecată.

 • 5) Dosar nr. 4684/117/2019, pe rol la Tribunalul Cluj

Obiect: contestație împotriva despăgubirilor estimate pentru exproprierea terenului de pe str. Observatorului, prin HCL nr. 997/2019 și solicită stabilirea valorii juste la suma de 202.000.000 lei, cu obligarea autorității la consemnarea și plata acestei sume ulterior emiterii deciziei de expropriere.

Stadiu: fond, la primul termen de judecată din 28.05.2020 s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 25 iunie 2020. în data de 02.06.2020 Curtea de Apel Cluj a admis cererea de strămutare a reclamantei, urmând ca dosarul să se judece la Tribunalul Bistrița Năsăud.

 • 6) Dosar nr. 707/83/2020, pe rolul Tribunalului Satu Mare, în care reclamanta Florisal solicită în baza prev. art. 14 din legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ suspendarea executării HCL nr. 267 din 03 iunie 2020 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții "Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Cererea se judecă în procedură de urgență, fiind stabilit primul termen de judecată în 16 iunie 2020.

 • V. SCOPUL SI ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

Achiziția de servicii de consultanță juridică/asistență/reprezentare juridică este necesară pe de o parte datorită numărului mare de dosare în instanță la nivelul Serviciului Contencios și volumul activității curente și pe de altă parte, datorită complexității si dificultății aspectelor de fapt și de drept care fac obiectul litigiilor menționate la pct IV , dar fara a se limita la acestea, nefiind posibilă susținerea tuturor activităților doar cu resursele interne ale autorității publice.

 • VI. ACTIVITĂȚILE CE SE VOR DERULA ÎN CADRUL CONTRACTULUI

ș

 • a) asistența și reprezentare juridică a Municipiului Cluj-Napoca/ Primarului municipiului Cluj-Napoca/ Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca acordată de un avocat, în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața autorităților publice naționale din România și a instanțelor de judecată în legătură cu proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”,

 • b) asistență și consultanță juridică a Municipiului Cluj-Napoca/ Primarului municipiului Cluj-Napoca/ Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca acordată de un avocat, în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a), în legătură cu proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”

 • VII. SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII

Atribuirea contractului de asistență juridică pentru prestarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Municipiului Cluj-Napoca/Primarului municipiului Cluj-Napoca/ Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în legătură cu proiectului „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”.

Procedura aplicată: selecție de oferte

Legislația aplicabilă: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Finanțare: bugetul local.

 • VIII. SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Serviciile juridice cuprind totalitatea activităților în legătură cu, dar nu limitate la:

 • a) consultanță juridică prin emiterea de opinii juridice cu privire la documentația ce face obiectul proiectului " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, aflate în procedura administrativă prealabila dar și pe rolul instanțelor de judecată;

 • b) formularea oricăror acte/acte procesuale în dosarele care au ca obiect proiectul aflate în procedura administrativă prealabila și pe rolul instanțelor de judecată;

 • c) reprezentarea Municipiului Cluj-Nâpoca/Primarului municipiului Cluj-Napoca/Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în fața instanțelor de judecată în litigiile existente si viitoare care au ca obiect proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”.

 • 2. Calificarea ofertanților

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de consultanta, asistența si reprezentare juridica, ofertanții trebuie să depună următoarele:

 • 2.1 Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare Ia înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

 • 2.1 a) Situația personală a candidatului sau ofertantului

Cerința nr. 1: Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea - se va completa formularul nr. 1;

Cerința nr. 2: Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în baza art. 60 alin. 1 lit. d și liț. e din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - se va completa Formularul nr. 2;

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt următoarele:----------------------——--------------------

NOTA: în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat, inclusiv liderul, va prezenta documentele mai sus mențioante, eventualii subcontractanți având obliagția de a prezenta formularul 2.

Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autorătățile competente.

Formularele se vor prezenta în original de ofertant/ofertantul asociat, după caz.

 • 2.1 b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Dovada dreptului de exercitare a activității profesionale de avocat emisă de unul din Barourile membre ale Uniunii Naționale a Barourilor din România, pentru avocatul definitiv desemnat/avocații definitivi desemnați în vederea reprezentării în cadrul instanței. Totodată, avocatul/avocații trebuie să aibă taxele achitate la baroul din cadrul căruia fac parte la zi.

NOTĂ: în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru activitatea pe care o va realiza.

 • 2.2 Situația economico-financiară:

 • 1) Declarație conform art. 164, art. 165, art. 166 din Legea nr. 98/2016, însoțită de certificate de atestare fiscală de la Consiliul local unde își are sediul societatea și respectiv de la DGFP, în termen de valabilitate la data depunerii;

 • 2) Bilanț pentru anul 2017, 2018, 2019 (dacă este cazul).

  • 2.3 Capacitatea tehnică și/sau profesională

Cerința nr. 1: Lista principalelor servicii prestate, din care să reiasă numărul litigiilor de contencios administrativ, exproprieri si urbanism, litigii în care ofertantul a acordat asistență juridică și a asigurat reprezentarea în instanță și numărul litigiilor de acest fel câștigate; se va prezenta lista litigiilor pentru fiecare din cele trei categorii enunțate.

Cerința nr. 2: Personalul implicat în derularea contractului:

Prestatorul va propune o echipă de minim 3 avocați cu experiență în domeniul juridic și contencios de cel puțin trei ani, calculați prin raportare inversă de la data limită de depunere a ofertelor.

Prestatorul se va asigura că personalul propus are expertiza necesară și va fi capabil să acopere realizarea activităților contractului, așa cum sunt descrise la pct. VI și VIII corelate cu pct. IV din caietul de sarcini. Pentru fiecare persoană nominalizată, ofertantul va depune curriculum vitae din care să rezulte informații cu privire la numele firmei în cadrul căreia și-au desfășurat activitatea (dacă este cazul), experiență - numărul de ani ca avocat practicant/numărul de ani ca partener/numărul de ani de când lucrează în firmă, alte documente relevante din care să rezulte experința în domeniul juridic și contencios, conform cerințelor din caietul de sarcini, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contract de muncă, contract de prestări servicii, contract de prestări servicii de conlucrare, recomnadări, adeverințe, copie legitimație avocat. Dacă e cazul, se vor depune convențiile de asociere intervenite între avocați/membrii asocierii/consorțiului. Toate documentele trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Pentru calificare, cel puțin 2 dintre membrii nominalizați trebuie să fi acordat asistență juridică pentru cel puțin un criteriu prevăzut în oferta tehnică.

 • 3. Criterii de selectare

Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:

 • a) oferta tehnică:

a.l) numărul litigiilor de contencios administrativ, exproprieri si urbanism, detaliat pe fiecare din categoriile menționate, litigii în care ofertantul a acordat asistență juridică și a asigurat reprezentarea în instanță.

a.2) numărul de litigii de natura celor precizate la pct. a.l pe care ofertantul le-a câștigat definiți v/irevocabil.

Ofertantul va face dovada experienței similare prevăzute la punctele a.l și a.2 în privința acordării serviciilor de asistență juridică/reprezentare pentru spețe de natură similară, sens în care, se vor depune: contractul de asistență juridică încheiat și respectiv hotărârile judecătorești definitive/irevocabile în copii certificate pentru conformitate cu originalul.

 • b) oferta financiară detaliată pentru fiecare din serviciile juridice prevăzute la pct. 1 din caietul de sarcini.

 • 4. Elaborarea ofertei

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe o perioadă de 60 de zile.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Oferta trebuie însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte societatea de avocați și să semneze în numele acesteia.

 • 5. Prezentarea ofertei

Ofertantul trebuie să depună și să înregistreze oferta în termenul prevăzut în invitația de participare, la Registratura instituției publice situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, județ Cluj. Actele se vor depune în original (pentru formulare și declarații), pentru restul documentelor se vor prezenta: originalul/copie legalizată/copie conform cu originalul, lizibilă, semnată și ștampilată.

Avocatul (avocații)/societatea de avocați are/au dreptul de a depune doar o singură ofertă fie individual, fie în asociere. Nu se admite participarea aceleiași societăți de avocați în mai multe oferte.

Toate documentele solicitate vor fi semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al ofertantului. în cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire cate atestă dreptul de reprezentare al semnatarului. Oferta nu va conține prescurtări, rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau civinte scrise peste scrisul inițial. în cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. în cazul depunerii ofertei de către o asociere, documentele vor fi emise pentru fiecare dintre asociați.

Oferta va fi structurată astfel:

• documente de calificare

 • •  oferta financiară

 • •  oferta tehnică.

Documenntele de calificare, oferta tehnică și oferta financiară vor fi prezentate în plicuri separate, cu mențiunile:

 • -  Documente de calificare,

 • -  Oferta tehnică;

 • -  Oferta financiară.

Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător, netransparent.Plicurile interioare vor fi marcate cu denumirea și adresa ofertantului pentru retumare nedeschise în cazul în care oferta este declarată întârziată.

Ofertanții au obligația de a numerota și de a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Plicul exterior va fi marcat numai cu adresa autorității contractante. Oferta va fi însoțită de scrisoare de înaintare - formular 3 (Atenție! Nu se introduce în plic).

 • 6. Deschiderea și evaluarea ofertelor.

 • 6.1. Deschiderea ofertelor se va face la sediul autorității contractante, Municipiul Cluj-Napoca, str.

Moților nr. 3, județ Cluj.

Oricare ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor.

Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cât și de reprezentanții ofertanților prezenți, în care se consemnează:

 • -  denumirea ofertanților;

 • -  oferta tehnică;

 • -  oferta financiară;

 • -  orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor

 • 6.2. Evaluarea ofertelor presupune:

 • - calificarea/descalificarea ofertanților in funcție de criteriile de eligibilitate;

 • - analizarea ofertelor tehnice și financiare și punctarea acestora;

 • - stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme sau admisibile ;

 • - ierarhizarea ofertanților calificați;

 • - întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de asistență juridică.

Comisia de evaluare, numită conform dispoziției Primarului Municipiului Cluj-Napoca va decide asupra calificării/descalificării ofertelor conform art. 134 și art. 137 din HG nr. 395/2016.

 • 7. Punctajul

 • 7.1. Punctajul ofertei tehnice:

ajnumărul litigiilor de contencios administrativ, exproprieri si urbanism, detaliat pe fiecare din categoriile menționate, litigii în care ofertantul a acordat asistență juridică și a asigurat reprezentarea în instanță. - câte 5 puncte pentru fiecare litigiu, dar nu mai mult de 50 de puncte;

b) numărul de litigii de natura celor precizate la pct. 3. a.l pe care ofertantul le-a castigat . - câte 5 puncte pentru fiecare litigiu, dar nu mai mult de 50 de puncte;

 • 7.1.1. Punctajul ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctelor obținute de fiecare ofertă tehnică pentru criteriile prevăzute la pct. 7.1, suma acestora reprezentând scorul tehnic și nu mai mult de 100 puncte.

 • 7.1.2. Ofertele care nu primesc puncte la cele două criterii de selecție prevăzute la pct. 7.1 și care nu au un scor tehnic de cel puțin 70 de puncte sunt descalificate.

 • 7.2. Oferta financiară

 • 7.2.1. Oferta financiară cuprinde totalitatea cheltuielilor exprimate în lei/societate de avocați/asociere/consorțiu, farâ TVA pentru serviciile juridice din prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

a) o ofertă cu sumă fixa exprimată în lei fara TVA pentru serviciile prestate în temeiul contractului de servicii juridice;

b) o oferta exprimata in procente - onorariu de succes, fara ca valoarea acestuia, cumulat cu oferta cu suma fixa sa depaseasca valoarea estimata a achiziției.

 • 7.2.2. Punctajul ofertei financiare se calculează astfel:

 • a) oferta cu suma fixă cea mai mică va primi cel mai mare punctaj, respectiv 25 puncte, restul vor primi punctaj invers proporțional;

 • b) ofertă exprimată în procentul cel mai scăzut, - 50 puncte, restul vor primi punctaj invers proporțional;

NOTA: Propunerea financiară (formată din oferta cu sumă fixă și oferta exprimată procentual) nu va depăși valoarea maximă estimată a procedurii de 73.000 lei fără TVA. Modalitatea de plată a serviciilor juridice va fi stabilită în etapa negocierii contractului de servicii juridice.

 • c) asigurarea pentru malpraxis (care trebuie sa existe la data deschiderii ofertelor constituită în forma și condițiile prevăzute de lege în privința asigurărilor) a ofertantului, raportat la valoarea asigurată - 25 puncte; punctajul cel mai mare se va acorda pentru valoarea asigurată cea mai mare, restul valorilor vor primi punctaj direct proporțional; inexistența asigurării atrage după sine acordare unui punctaj de 0 puncte pentru acest criteriu.

Total punctaj financiar 100 puncte.

 • 7.3. Punctajul final

Pentru ierarhizarea ofertelor calificate, la punctajul tehnic obținut se adaugă punctajul obținut la oferta financiară, punctajul maxim fiind de 200 puncte. în caz de egalitate de puncte primează punctajul obținut la oferta financiara. Dacă și acest punctaj este egal, atunci se va depune o nouă ofertă financiară în plic inchis.

 • 8. Atribuirea contractului de asistență juridică

 • (1) Criteriul de atribuire a contractului de asistență juridică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

 • (2) Autoritatea contractantă va comunica în scris tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii, în cel mult 3 zile de la data la care raportul procedurii de atribuire a contractului de asistență juridică întocmit de către comisia de evaluare a fost aprobat/respins de către ordonatorul de credite si respectiv organul deliberativ-Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

  Director e:


Direcția Juridică Director executiv,


MODEL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII IURIDICE

 • 1. Părțile contractante între:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul in......................telefon/fax ................., numărul de

înmatriculare ...................,  cod fiscal .................., cont trezorerie ....................., reprezentat

prin............(denumirea conducătorului)...., având funcția de...................., în calitate de beneficiar,

Și

........(denumirea)........, adresa sediului .........................., telefon/fax ......................, numărul de înmatriculare ................, cod fiscal ....................., cont (trezorerie, bancă) .................., reprezentat

prin......(denumirea conducătorului)......, având funcția de ................., în calitate de prestator, a

intervenit prezentul contract de asistență juridică, denumit în continuare contract.

 • 2. Obiectul contractului

Prin încheierea prezentului contract, prestatorul își asumă obligația de a presta servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Municipiul Cluj-Napoca/ Primarul municipiului Cluj-Napoca/ Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în litigiile existente si viitoare care se referă la proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”., în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, care face parte integrantă din prezentul contract.

 • 3. Prețul contractului

  • 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate

plătibil de către achizitor este de lei, din care TVA. Prețul fără TVA este

 • 3.2.   Plata se face doar pentru serviciile juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prestate efectiv de către prestator prin avocații nominalizați în oferta tehnică, în conformitate cu tarifele menționate în oferta prestatorului - propunerea financiară, care face parte integrantă din contract.

 • 3.3.   Plata serviciilor se face la finalizarea unei etape procesuale a litigiilor in care prestatorul reprezintă Municipiul Cluj-Napoca/Priamrul/Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. Prima plata nu poate depăși de 50% din valoarea ofertată, in funcție de rezultatul litigiului.

 • 3.4.   Facturile corespunzătoare serviciilor prestate vor fi redactate defalcându-se activitățile/subactivitățile prestate.

 • 3.5.   Cheltuielile de deplasare ale prestatorului si eventualele taxe de timbru achitate de către acesta nu intra in prețul contractului si vor fi decontate separat de către beneficiar, pe baza de documente justificative.

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioada egala cu durata procedurilor administrative și litigioase in fata instanțelor judecătorești. Prestatorul își asumă asigura servicii de asistență și reprezentare juridică, conform caietului de sarcini.


  • 4.2. în baza prezentului contract, beneficiarul va emite mandate de asișțe'h vederea prestării activităților juridice care fac obiectul prezentului contract.

  • 4.3. în perioada cuprinsă între momentul încheierii prezentului contra^ mandatului de asistență juridică, prestatorul nu este îndreptățit să pretindă beneficiarului să efectueze plăți în baza prezentului contract.

  • 4.4. Prestatorul care a primit mandat de asistență juridică are obligația de a depune toate diligențele pentru îndeplinirea mandatului încredințat.

 • 5. Caracterul confidențial al contractului

  • 5.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract;

 • b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

 • 5.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la prezentul contract dacă:

 • a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 6. Responsabilitățile prestatorului

  • 6.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea de ofertă, servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigiile in legătură cu proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”, după cum urmeaza:

 • a) pregătirea și emiterea de opinii legale cu privire la documentația ce face obiectul dosarelor in legătură cu proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”;

 • b) formularea oricăror acte/acte procesuale în dosarele in legătură cu proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca” aflate în procedura administrativă și pe rolul instanțelor de judecată;

 • c) reprezentarea Municipiului Cluj-Napoca/Primarului municipiului Cluj-Napoca/Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în fața instanțelor de judecată în litigiile care au ca obiect proiectul " Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca”

 • (2) Prestatorul își va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu autoritatea contractanta.

 • (3) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru prezentul contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.

 • (4) Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acordul beneficiarului și dacă avocatul propus are aceleași calificări și întrunește criteriile de selecție aplicate de beneficiar în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

 • (5) Pe durata derulării prezentului contract, prestatorul are obligația de a informa beneficiarul despre apariția situațiilor de conflict de interese și de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

 • 6.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea și legalitatea tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract.

 • 7. Responsabilitățile beneficiarului

i                   Beneficiarul are obligația de a face demersurile necesare către toate instituțiile statului

pentru a pune la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea de ofertă sau care au apărut pe durata mandatului acordat și pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

 • 8. Verificări

  • 8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. în desfășurarea activității de verificare, beneficiarul poate amâna sau refuza plata serviciilor, fără a genera calculul de penalități.

  • 8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligația de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți în acest scop.

 • 9. Asigurarea serviciilor juridice

Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor juridice în timpul cel mai scurt posibil de la primirea mandatului de asistență juridică.

 • 10. Modalități de plată

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată in termen de maxim 30 de zile de la emiterea si Înregistrarea facturii aferente la beneficiar.

 • 11. Amendamente

Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părților contractante.

 • 12. Rezilierea contractului

  • 12.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 12.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 13. Forța majoră

  • 13.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 13.2. îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 13.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 13.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 14. Soluționarea litigiilor

  • 14.1. Beneficiarul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

  • 14.2. Dacă beneficiarul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

 • 15. Comunicări

  • 15.1. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract poate fi transmisă în scris, în limba română.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 15.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. în situația în care comunicările dintre părți se fac prin intermediul poștei electronice sau al faxului și sunt dublate de transmiterea acelorași documente și prin poștă, data comunicării va fi considerată cea la care se înregistrează exemplarele transmise prin poștă.

 • 16. Legea aplicabilă contractului

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

încheiat astăzi,............., în două exemplare originale, câte unul pent

contractantă.

Beneficiar,


MODELE FORMULARE


Fiecare ofertant care participă la procedura de selecție pentru atribuirea contractului are obligația de a prezenta formularele completate în mod corespunzător în conformitate cu documentația de atribuire, precum și semnate de persoanele autorizate.


ÎMBIE’


Formularul 2

Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 59 si art.60 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice

Formularul 1

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

Formularul 1

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1) si 167 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare

Formular

Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora- daca este cazul

Formular

Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică- daca este cazul            1

Formular

Formularul de Propunere Financiară - ofertă îmbunătățită,.,-----\

Formularul 3

Scrisoare de înaintare                            /* /      <r\ X * \


Formularul 2


OPERATOR ECONOMIC

(denumire a/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare

 • 1. Subsemnatul ________________________________________________ , reprezentant

împuternicit al__________________________________________________, (denumirea/numele și

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ______________________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului) la procedura de selecție având ca obiect: servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigiile aand ca obiect proiectul "Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca" declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

primar, Emil Boc

președinte comisie de evaluare:

membri comisie de evaluare:

 • 2. Subsemnatul, , declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

3 Subsemnatul. ______________________________________, declar că informațiile furnizate

sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]


(numele și prenume), (semnătura și ștampilă), în calitate de__________

oferta pentru și în numele______________________

(denumire/nume operator economic)

Formularul 1

Operator economic,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul ........................... (nume și prenume în clar a persoanei autorizate),

reprezentant împuternicit al ..........................>...................................., declar pe propria

răspundere, în calitate de ofertant la procedura de procedura de selecție având ca obiect: servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigiile aand ca obiect proiectul "Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca" organizată de Municipiul Cluj-Napoca, că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;

 • b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;

 • c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18A1-18A5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;

 • d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;

 • e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;

 • f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale aplicabile;


 • g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea i financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

 • 1. Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete /șt fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

 • 2.      Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

 • 3.     înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume),

(semnătura și ștampilă),

în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ________________________________________(denumire/nume operator economic)

Notă:                                                                       «

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul -ofertantului. Aceasta declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fibțafp membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.                                /         \

Formularul nr. 1


OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1) și 167 alin. (1) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

ulterioare

[se inserează numele


Subsemnatul(a)


operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de procedura de selecție având ca obiect: servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigiile aand ca obiect proiectul "Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca", organizată de Municipiul Cluj-Napoca, declar pe proprie răspundere că:

Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:

 • a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

 • b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

 • c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

 • d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 • e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 • f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

 • g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

 • h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

 • i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.


Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) , (semnătura și ștampilă), în calitate de

, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumire/nume operator economic)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/munele)

DECLARAȚIE privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora - DACA ESTE CAZUL

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................

(denumire a/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Municipiului Cluj-Napoca cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Produsele ce se intenționează a fi subcontractate

Numele și detaliile subcontractanților

Valoarea subcontractată

Acord subcontractor cu specimen semnătură

X---"O \

Se va anexa prezentei declarații, acordul de sub contractare.Data completării OFERTANT,

Semnătura autorizată

ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului -DACA ESTE CAZUL

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016

 • 1. Părțile acordului:

(denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată

prin în calitate de fi

_____________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon) reprezentată prin(prenume,nume), în calitate de

 • 2. Obiectul acordului:

  • 2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

 • a)    participarea la procedura de achiziție publică organizată de

.............................................................. pentru        atribuirea contractului ________________________________________(obiectul contractului/acordului-cadru)

 • b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa următoarele activități:

 • 1) Asociatul  va executa

(denumire operator economic)

 • 2) Asociatul ...........   -• va - executa (denumire operator economic)

  • 2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

1) __________________________________________________

2)___________________________________________

 • 2.3 Contribuția fmanciară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

 • 1)         % S.C._______________________________

 • 2) _______% S.C.______________________________

  • 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

 • 1)         % S.C._______________________________

 • 2)        % S.C.______________________________

 • 3. Durata asocierii                                                       ____

  • 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu peri^ă^d&rtâării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de -r

   di


contractului {în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

 • 4. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

  • 4.1 Se împuternicește, având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

  • 4.2 Se împuternicește, având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnaăii asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

 • 5. încetarea acordului de asociere

  • 5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

 • b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;

 • c) alte cauze prevăzute de lege.

 • 6. Comunicări

  • 6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele, prevăzute la art..

  • 6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

 • 7. Litigii

  • 7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

 • 8. Alte clauze:______________________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de exemplare, câte unul pentru fiecare

parte, astăzi............................{data semnării lui)

Liderul asociației:

ASOCIAT 1,

(Denumire operator economic,

Nume prenume reprezentant/funcția/ semnătură autorizată)

ASOCIAT 2,

(Denumire operator economic,

Nume prenume reprezentant/funcția/ semnătură autorizată)

•    - -                                      Formular

OPERATOR ECONOMIC (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către........................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

 • 1.   Examinând documentația de atribuire, noi, subsemnați!, reprezentanți ai

ofertantului ......................................................................................  ne  oferim că, în

conformitate cu prevederile și cerințele               (denumkea/n^eie ofertă

cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam serviciile...........................................................................................

pentru suma de .......................................................lei, exclusiv TVA, la care se adaugă taxa

pe valoarea

(suma în litere și în cifre)

adăugată (TVA) în valoare de.........................................lei si onorariu de succes(%)......

(suma în litere și în cifre)

 • 2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de.......................................

zile

(durata în litere și cifre)

respectiv până la data de.............................și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată

(ziua/luna/anul)

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament între noi.

 • 4. Precizăm că:

□ nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

 • 5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 6. înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

(demmirea/numele)

OPERATORUL ECONOMIC


înregistrat la sediul autorității contractante nr.          data              ora

(denumire / sediu )


SCRISOARE DE ÎNAINTARE


Către

Municipiul Cluj-Napoca

str. Moților nr. 7

Cluj-Napoca, Cluj

Ca urmare a anunțului/ invitației de participare nr.din privind aplicarea procedurii de procedura de selecție având ca obiect: servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigiile aand ca obiect proiectul "Amenajare parc Zona Observator, cartier Zorilor, din Municipiul Cluj-Napoca", noi  (denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

E-mail-ul, conținând următoarele:

 • a) oferta, scanată;

 • b) documentele care însoțesc oferta, scanate;

Ne asumăm, fără obiecțiuni, clauzele contractuale ale modelului de contract astfel cum au fost anexate la invitația de participare.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisf

Data completării

Cu stimă,

Operator economic, (semnătura autorizată )