Hotărârea nr. 416/2020

Hotărârea 416/2020 - Desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen si în comisiile de contestații ale rezultatelor concursuîui/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursuîui/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 284587/1/16.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 284646/426/16.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte- Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive și al Direcției Juridice, prin care se propune desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursuîui/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisiile de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), în persoana domnului Aurel Mocan.

Art. 2, Se aprobă desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisiile de contestații ale rezultatelor concursuîui/examenului organizat pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), în persoana doamnei Emilia Bodochi.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează comandantul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

Președinte de ședință, Ec. Dan. ȘtefanSecretarul gene Jr. A


eaza:

al municipiului, Roșea


Nr. 416 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)