Hotărârea nr. 414/2020

Hotărârea 414/2020 - Aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă a

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind Metodologia pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă — proiect din inițiativa primarului și a consilierului local, viceprimar Olâh Emese;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273447/1/10.06.2020, conexat cu 205117/1/21.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273480/801/10.06.2020, conexat cu nr. 205137/801/21.04.2020, al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 39, 67, 73 alin. (2) și (3), art. 112 alin.

 • (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bone, ale HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă și ale art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art 1. Se aprobă Metodologia pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 414 din 18 iunie 2020.

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 414/2020

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI MEDICALĂ 5                                                             S                                                 9

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește, în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Cap. Io Cadrai General.

Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II Dispoziții generale

Art. 2. (1) Ajutorul financiar este acordat pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de

nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;


 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390. Iși;^

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei -

 • (2) Ajutorul financiar este acordat lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3)  La determinarea venitului net lunar, este luată în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar este efectuat numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent matemal profesionist, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. IU Acordarea dreptului la ajutorul financiar

Art. 5. Ajutorul financiar este acordat pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 6. (1) Cererea și documentele doveditoare sunt depuse și sunt înregistrate la Direcția de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M.).

(2) Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) c6pie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) cJpia documentului prin care este atestată calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) cdpia documentului în baza căruia este desfășurată activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

 • f) angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția pentru plăți și inspecție socială a județului Cluj.

 • g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită de următoarele documente:

a) doasnentde doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-g);

b) alte documente eliberate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj.

Art. 7. (1) în vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, la nivelul            va fi constituită o comisie, prin dispoziție a

directorului executiv, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

 • (2) Modul de organizare și funcționare a comisiei va fi stabilit prin aceeași dispoziție a directorului executiv al D.A.S.M.

 • (3) Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare membru al comisiei.

 • (4) în baza proceselor-verbale emise de către comisie, vor fi întocmite referatele justificative cu propunerile de acordare/respingere a dreptului în vederea emiterii dispoziției primarului de aprobarea/respingerea cererii.

 • (5) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative este analizată în ordinea înregistrării acestora.

 • (6) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este realizată în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) a altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

 • (7) în cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului este realizată prin dispoziție a primarului.

Art. 8. (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la DASM, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 9. Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Art. 10. Dispoziția primarului va fi comunicată în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

i

j

Art. 11. Ajutorul pentru plata bonelor este acordat începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 12. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) va fi făcută după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3) în situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și va fi comunicată beneficiarului în termenul prevăzut la art. 10.

I

Cap. V Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 13. (1) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor vor fi plătite lunar, prin transfer bancar sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea solicitantului.

(2) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) sunt înregistrate 3 mandate poștale retumate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (2) lit. b), primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 • (4) în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea (sau) încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit.

 • (5) în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VI. încetarea dreptului Ia ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 14. (1) încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art șase alin. 2 lit. e;

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 8 din prezenta metodologie;

 • h) neîndeplinirii condițiilor de acordare.

(2) încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor este făcută prin dispoziția primarului.

Cap. VIL Dispoziții finale

Art. 15. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor sunt recuperate conform legii.

Art. 16. Ajutorul financiar pentru plata bonelor va fi acordat în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul D.A.S.M.

Director executiv,
-rțlXIr

KR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Domnule Primar,

Subsemnatul,/a, ....................................................................................................reprezentant

legal al minorului.............................................................................cu domiciliul/reședința stabil/ă în

județul Cluj, localitatea........................................................strada....................................................,

nr...........,                          bl.......,                          scara.......,                          ap......,

telefon..............................................,email....................................,   legitimat cu C.L/B.L,

seria.................., nr...........................................CNP...................................................., prin prezenta,

solicit ajutorul financiar pentru plata bonelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și cu ale H.C.L. rr................./.......................

Anexez prezentei următoarele documente :

 • □ copie după documentul de identitate;

 • □ copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care solicit ajutorul;

 • □ copie a documentului prin care atest calitatea mea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

(.....................................................................................................................

.........)

 • □ adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele șase luni de membrii familiei;

(.....................................................................................................................

.........)

 • □  declarație pe proprie răspundere că minorul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului Cluj-Napoca ori nu a retras copilul de la creșa/grădinița acreditată (publică/privată);


 • □ declarație pe proprie răspundere că nu au refuzat maximum două Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă;

□ copia documentului în baza căruia își desfășoară activitatea de bonă dna/dl .........................

.......................................în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014;

alte


documente

 • □  Solicit ca ajutorul financiar să-mi fie acordat prin mandat poștal/Cont virament :

IBAN................................................., Banca.................................................

 • □  Prin prezenta, solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:

 • □ îmi exprim consimțământul ca Primăria municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus.

 • □ Am luat la cunoștință faptul că, în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

Data..........................................

Semnătura................................


Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării d municipiului ClujNapoca garantează securitatea procesării datator ș arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@3rimariaclujnapoca.ro.

în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește datele cu c referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.