Hotărârea nr. 413/2020

Hotărârea 413/2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273427, conex cu nr. 208596/1/23.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273470, conex cu nr. 206610/23.04.2020, al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), art. 11 lit. b), art. 15 alin. (3) și art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, alin. (2), art. 134 alin 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 70/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 111/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Protecție Socială și Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 413 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 413/2020


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

REGULAMENT

de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca

Prezentul Regulament reglementează modalitatea/criteriile/condițiile prin care pot fi acordate ajutoare pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Cap. I. Cadrul legal general

 • 1.   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.   H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.   Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.   H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.   Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7.   H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 9.  Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 11. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;


 • 12. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


 • 14.  Hotărârea nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiul pentru perioada 2014-2020.

Cap. II. Scop

Art. 1 Prevenirea și combaterea marginalizării sociale a persoanelor sin domiciliul/reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, care se confruntă cu absența unui mi condiții social-economice de viață, prin facilitarea accesului la o locuință pe o perioadă determinată, conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. III. Obiectiv

Art. 2 Promovarea incluziunii sociale în vederea asigurării accesului la locuință pe o perioadă determinată, prin acordarea unui ajutor financiar lunar pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor aflate în dificultate (tineri proveniți din sistemul de protecție cu vârsta de până la 35 de ani împliniți, persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cât și victimelor violenței domestice), pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 36 luni.

Cap. IV. Dispoziții generale

Art. 3 Categoriile sociale eligibile care pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei sunt:

 • a) tinerii în vârstă de până la 35 de ani, proveniți din structurile rezidențiale ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, singuri sau cu familia legal constituită;

 • b) persoanele singure/familiile din evidențele DASM care în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • c) victimele violenței domestice cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Art. 4 (1) Pentru a putea beneficia de ajutor pentru plata chiriei, persoanele prevăzute la art. 3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) solicitantul trebuie să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, care are reședința/ domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în condițiile legislației române, de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii. Prin excepție, condiția ca solicitantul să aibă domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca în ultimele 24 de luni nu se aplică în situația persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) și c);

 • b) solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, nu are în proprietate o locuință și nici nu a înstrăinat o locuință în ultimii 10 ani anterior datei depunerii cererii;

 • c) solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, nu are în folosință o locuință din fondul locativ de stat;

 • d) solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință sau alte programe aprobate prin legislația în vigoare;

e) veniturile nete lunare nu depășesc următoarele niveluri:

Persoana singură/familia

Coeficient de multiplicare xISR

Nivel** de venituri nete lunare pe persoană singură/familie (lei)

Pentru persoana singură

4

2.000

Pentru familiile formate din 2 persoane

5,7

2.850

Pentru familiile formate din 3 persoane

6,6

3.300

Pentru familiile formate din 4 persoane

7,5

3.750

Pentru familiile formate din 5 persoane

8,4

4.200

Pentru familiile formate din 6 persoane*

9,3

4.650

*) se adaugă câte 0,5 ISR pentru flecare persoană din familiile cu peste 6 membri (ISR - conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

**) nivel calculat în condițiile în care ISR reprezintă 500 lei.

 • 2) Pentru calculul venitului net lunar se iau în considerare veniturile nete realizate de persoana singură/membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului la ajutor pentru plata chiriei.

 • 3) La «stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei nu se iau în calcul următoarele venituri:

 • a) sumele primite cu titlu de buget complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocația de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) alocația de susținere a familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvemamentale;

 • f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

 • g) sumele primite cu titlu de ajutor de urgență de la bugetul de stat sau local;

 • h) ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • i)  tichetele sociale.

 • 4) Nu pot beneficia de ajutorul pentru plata chiriei persoanele singure/familiile care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) dețin unul sau mai multe bunuri din Lista bunurilor prevăzută H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 • b) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5) Prin derogare de la prevederile alin (4) lit. a), victimele violenței domestice pot beneficia de ajutorul pentru plata chiriei, în situația în care dețin unul sau mai multe bunuri din lista mai sus menționată, cu excepția situației în care se constată că dețin clădiri sau alte spații locative înafara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.

Cap. V. Criteriile pentru evaluarea situației sociale, punctajul acordat și cuantumul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei

Art. 5 (1) în vederea stabilirii cuantumului maxim al ajutorului pentru plata chiriei, categoriile sociale eligiblile sunt evaluate și li se acordă un punctaj, în funcție de următoarele criterii:___________

Criterii

Punctaj (p)

1. Componența familiei

a)      familie monoparentală

4p____

b)      familie extinsă cu membri până la gradul IV

5P____

c)      familie legal constituită sau uniune consensuală

______L'P______

d)      persoană singură

2p

2. Copii aflați în întreținere

copil aflat în întreținere (se acordă 2 puncte pentru fiecare copil aflat în întreținere)

___12_____

3. Situația bio-psiho-socială a persoanei/familiei

a)      încadrată în gradul grav de handicap/ gradul I de invaliditate

____12____

b)      încadrată în gradul accentuat de handicap/gradul II de invaliditate

4p____

cl     încadrată în aradul mediu de handicao/eradul III de invaliditate

3 o

d) pentru fiecare alt membru al familiei încadrat în grad de handicap sau invaliditate

3p

e) pensionar pentru limită de vârstă sau beneficiar al pensiei de urmaș

2p

f) persoană angajată (se acordă 5 puncte pentru fiecare persoană angajată)

5 P

4. Alte situații

a)     victimă a violenței în familie

5 P

b)     persoană singură, provenită din sistemul de protecție (titular), sub 35 ani

5P•

c)     altă persoană din familief provenită din sistemul de protecție, sub 35 ani (se

acordă 1 punct pentru fiecare altă persoană provenită din sistemul de protecție)

lp

d)     persoană singură/familie marginalizată social

____3p____

e)     persoană singură/familie aflată în risc de marginalizare socială

______2_p______

Total punctaj la alineatul (1)

(2) în funcție de punctajul obținut, cuantumul maxim al ajutorului pentru plata chiriei este următorul:                                                                   _________________

Punctaj

în anul I (primele 12 luni)

în anul II (următoarele 12 luni)

în anul III (ultimele 12 luni)

între 1-10 puncte

până la 900 lei

până la 700 lei

până la 500 lei

Peste 10 puncte

până la 1400 lei

până la 1100 lei

până la 800 lei

Cap. VI. Acordarea dreptului Ia ajutor pentru plata chiriei

Art. 6 (1) Ajutorul pentru plata chiriei este acordat, în baza cererii-declarație pe propria răspundere1, a documentelor doveditoare și a punctajului acordat în baza criteriilor de evaluare, prin dispoziție a primarului, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 36 de luni.

 • (2) Cererea-declarație pe propria răspundere, precum și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M.).

Art. 7 (1) Documentele doveditoare care se depun odată cu cererea sunt:

 • a)  copie după documentul de identitate al solicitantului;

 • b) copie după documentele care atestă componența familiei (acte de stare civilă etc.);

 • c)  declarație notarială privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) pentru toți membrii familiei;

 • d) acte medicale, dacă este cazul;

 • e)  adeverințe, declarație, precum și alte documente doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei;

 • f)  documente doveditoare pentru solicitanții prevăzuți la art. 3 lit. c).

(2) copia Contractului de închiriere înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală și/sau declarația unică privind impozitul pe venit poate fi depusă odată cu cererea sau într-un termen de maximum 120 de zile de la primirea înștiințării comisiei privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, precum și a punctajului acordat în baza criteriilor de evaluare. Contractele de închiriere trebuie să aibă ca obiect unități locative cu destinația de locuință, situate pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 8 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către D.A.S.M., pe baza cererii-declarație pe propria răspundere, a documentelor depuse de solicitant, în baza informațiilor furnizate de bazele de date ale D.A.S.M., a concluziilor anchetei sociale, efectuată după depunerea solicitării, precum și/sau informații obținute de la autoritățile administrației publice centrale și locale, la care D.A.S.M. are acces.

Art. 9 La data realizării anchetei sociale, solicitantului i se poate pune în vedere să prezinte după caz informații privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum și alte informații privind componența familiei.

Art. 10 (1) în vederea verificării condițiilor de acordare sau respingere a cererii dreptului la ajutorul pentru plata chiriei, la nivelul D.A.S.M. va fi constituită o comisie, prin dispoziție a directorului executiv, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

 • (2) Modul de organizare și funcționare a comisiei va fi stabilit prin procedură internă a D.A.S.M.

Art.ll (1) în baza propunerii comisiei, vor fi întocmite referatele justificative cu propunerile de acordare/respingere a dreptului la ajutor pentru plata chiriei.

(2) Cuantumul ajutorului lunar pentru plata chiriei nu poate fi mai mare decât cuantumul chiriei prevăzut în contractul de închiriere.

 • (3) Pentru situațiile în care cuantumul chiriei lunare prevăzut în contractul de închiriere este exprimat în euro sau alte monede, plata se va face în lei la cursul BNR din ziua înregistrării contractului la Angenția Naționala de Administrare Fiscală și/sau la valoarea din declarația unică pe impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Art. 12 Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Art. 13 Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de 30 de zile de la depunerea contractului de închiriere.

Art. 14 Dispoziția primarului se comunică solicitantului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la emitere.

Art. 15 (1) Pentru acordarea ajutorului lunar pentru plata chiriei pentru anul II (următoarele 12 luni) și anul III (ultimele 12 luni), în luna a 12-a a anului I, respectiv în luna a 12-a a anului II, titularul dreptului la ajutor pentru plata chiriei va depune o nouă cerere-declarație pe propria răspundere.

(2) Pentru acordarea ajutorului lunar pentru plata chiriei pentru anul II (următoarele 12 luni) și anul III (ultimele 12 luni) se emit noi dispoziții, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 16 în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea dispoziției, atât titularul, cât și membrii familiei apți de muncă, au obligația să semneze contractul de acordare de servicii sociale, care are anexă planul de servicii.

Art. 17 Ajutorul pentru plata chiriei se acordă lunar, în limita sumei maxime corespunzătoare punctajului obținut inițial, pe o perioadă de până la 12 luni și poate fi prelungită până la o perioadă de maximum 36 luni, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, conform prezentului regulament.

Cap. VII Respingerea cererii privind dreptul Ia ajutor pentru plata chiriei

Art. 18 Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la ajutor pentru plata chiriei:

 • a) neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

 • b) refuzul de a oferi informațiile solicitate cu ocazia efectuării anchetei sociale;

 • c) în caz de nedepunere a contractului de închiriere înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală și/sau a declarației unice privind impozitul pe venit într-un termen de maximum 120 de zile de la primirea înștiințării comisiei.

Art. 19 Respingerea cererii privind dreptul la ajutor pentru plata chiriei se va realiza prin dispoziția primarului, la propunerea motivată a D.A.S.M. Dispoziția va fi comunicată solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Cap. VIII Modificarea dispoziției de acordare a ajutorului pentru plata chiriei

Art. 20 (1) Dacă după acordarea ajutorului pentru plata chiriei apar schimbări ale situației socio-economice a persoanei singure/familiei care impun modificarea dispoziției inițiale, va fi emisă dispoziția primarului de modificare a dispoziției de acordare a dreptului la ajutor pentru plata chiriei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) modificările veniturilor persoanei singure/familiei intervenite în primul an de acordare a dreptului la ajutor pentru plata chiriei care nu depășesc cu peste 50%, inclusiv coeficientul de multiplicare I.S.R. prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. e) din prezentul Regulament.

 • (3) Emiterea dispoziției de modificare a dreptului la ajutor pentru plata chiriei va fi făcută în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor pentru plata chiriei.

 • (4) în cazul în care se modifică elementele contractului de închiriere, încadrându-se în limitele dispoziției de acordare, se emite dispoziția primarului de modificare a dispoziției de acordare a ajutorului pentru plata chiriei.

Cap. IX încetarea dreptului la ajutor pentru plata chiriei

Art. 21 (1) încetarea dreptului la ajutor pentru plata chiriei intervine în următoarele situații:

 • a)              la data decesului beneficiarului persoană singură;

 • b)               la cererea titularului;

 • c)              la împlinirea termenului până la care s-a acordat ajutorul;

 • d)             în cazul în care titularul sau oricare din membrii familiei, persoane apte de muncă, nu-și îndeplinesc obligațiile prevăzute în contractul de servicii sociale;

 • e) în situația în care titularul și/sau membrii familiei apți de muncă nu se prezintă în termen de cinci zile lucrătoare, de la data primirii dispoziției de acordarea dreptului pentru plata chiriei, pentru semnarea contractului de servicii sociale;

 • f) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul regulament;

 • g) în cazul în care, prin anchetă socială, se constată faptul că persoana singură/familia nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.

h în cazul pierderii dreptului locativ din contractul de închiriere care a stat la baza acordării dreptului și a nedepunerii unui nou contract de închiriere în condițiile prezentului regulament.

Art. 22 încetarea dreptului la ajutor pentru plata chiriei se face prin dispoziția primarului începând cu ziua de întâi a lunii următoare.

Art. 23 Dispoziția de încetare a dreptului la ajutor pentru plata chiriei se comunică titularului în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Cap. X Obligațiile beneficiarilor

Art. 24 Titularul și membrii familiei beneficiare, persoane apte de muncă, au obligația de a semna contractul de servicii sociale în termen de cinci zile lucrătoare de la comunicarea dispoziției de acordare a ajutorului pentru plata chiriei și de a respecta prevederile acestuia.

Art. 25 Orice modificare a condițiilor generale sau a criteriilor sociale de eligibilitate care au stat la baza acordării dreptului la ajutor pentru plata chiriei, vor fi comunicate de către solicitant către D.A.S.M. în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la producerea acestora.

Art. 26 (1) Solicitantul ajutorului pentru plata chiriei va prezenta un contract de închiriere a unei locuințe, încheiat în condițiile legii, în termen de 120 de zile de la primirea înștiințării comisiei privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, precum și a punctajului acordat în baza criteriilor de evaluare.

(2) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) nu poate fi încheiat între titularul ajutorului pentru plata chiriei și o rudă până la gradul IV, inclusiv, aspect consemnat prin declarație pe propria răspundere.

(3) Se acceptă doar contracte de închiriere în unități locative conform destinației din cartea funciară. Nu se acceptă mai mult de un contract de închiriere înregistrat pentru aceeași unitate locativă.

Art. 27 Plata utilităților aferente imobilului ce face obiectul contractului de închiriere îi revine exclusiv beneficiarului.

Art. 28 Persoanele apte de muncă care declară că nu realizează venituri vor prezenta o adeverință emisă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă faptul că s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

Art. 29 Persoanele singure apte de muncă, respectiv persoanele apte de muncă neîncadrate în muncă din familiile beneficiare ale ajutorului pentru plata chiriei, au obligația:

 • a) de a participa la programe de ocupare organizate de D.A.S.M., în cadrul Centrului de Incluziune Socială;

 • b) dacă în intervalul de 3 luni de participare la activitățile Centrului de Incluziune Socială nu reușesc să se integreze pe piața muncii, au obligația de a participa la acțiuni și lucrări de interes local, la solicitarea primarului.

Art. 30 Fac excepție de la prevederile art. 29 persoanele apte de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la doi ani, respectiv până la 18 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap grav sau accentuat;

 • b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau a unor persoane vârstnice dependente, care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în baza anchetei sociale efectuate de către serviciul de specialitate al DASM, în condițiile legii;

 • c) participă la un program de pregătire profesională;

 • d) se află în incapacitate de muncă (gradul I, II sau III), dovedită prin prezentarea, în original, a deciziei asupra capacității de muncă, emisă de Comisia de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau dețin certificat de încadrare în grad de handicap;

 • e) femeile însărcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de muncă, fapt certificat de un medic specialist.

Art. 31 Numărul de ore, de acțiuni sau lucrări de interes local care trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului pentru plata chiriei, se calculează după formula prevăzută în anexele la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Art. 32 Numărul de ore, de acțiuni sau lucrări de interes local care trebuie prestate de aceste persoane, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, sunt efectuate în cadrul serviciilor și direcțiilor cuprinse în planurile anuale de acțiuni și lucrări de interes local, aprobate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 33 în situația în care persoana care are obligația de a desfășura acțiuni și lucrări de interes local la solicitarea primarului face dovada că s-a integrat în muncă, prin prezentarea, la D.A.S.M. a unei adeverințe în original emisă de către angajator, obligația de a presta acțiuni și lucrări de interes local încetează.

Art. 34 Dacă nu este respectată obligația de a efectua integral orele de muncă în interes local sau sunt refuzate nejustifictată două oferte de muncă de la A.J.O.F.M. sau facilitate prin Centrul de Incluziune Socială, dreptul la ajutor pentru plata chiriei încetează. Titularul acestui drept sau oricare dintre membrii familiei beneficiare, persoane apte de muncă, nu vor mai putea accesa ajutorul pentru plata chiriei.

Cap. XI Dispoziții finale

Art. 35 în situația în care există întreruperi ale duratei de închiriere pe perioada celor 36 de luni prevăzute la art. 6 alin. (1), dreptul la ajutor pentru plata chiriei se prelungește cu perioada întreruperilor, dar fără a depăși 42 de luni calendaristice.

Art. 36 Sumele acordate cu titlul de ajutor pentru plata chiriei vor fi plătite lunar, direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria D.A.S.M. sau prin transfer bancar, în contul specificat în contractul de închiriere sau comunicat D.A.S.M. (printr-un extras de cont).

Art. 37 Pe perioada acordării dreptului la ajutor pentru plata chiriei, vor fi efectuate anchete sociale în vederea verificării sub aspectul îndeplinirii condițiilor de acordare, trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Art. 38 în cazul în care se constată că ajutorul a fost acordat în mod necuvenit, acesta va fi recuperat în condițiile legii.

Art. 39 Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor de plată a chiriei este făcută de către DASM, în baza dispoziției primarului, care este comunicată debitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Art. 40 în caz de încetare a dreptului la ajutorul pentru plata chiriei din vina exclusivă a beneficiarului, acesta nu mai poate beneficia de prevederile prezentului regulament.

Art. 41 (1) De prevederile prezentului regulament pot beneficia persoanele singure sau familiile cărora li s-a acordat dreptul la ajutorul pentru plata chiriei în baza Hotărârii nr. 70/2018 privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 111/2018.

(2) Persoanele singure/familiile prevăzute la alin. (1) vor fi reevaluate conform prezentului regulament, în vederea acordării dreptului la ajutorul pentru plata chiriei, fără ca perioada cumulată, pentru care este acordat acest drept să depășească 36 de luni.

Art. 42 Ajutoarele pentru plata chiriei vor fi acordate în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul D.A.S.M.

Director pvpmfîv Aurel M(
efiil serviciului,


1

Modelul de cerere-declarație pe propria răspundere este cel în vigoare pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.