Hotărârea nr. 411/2020

Hotărârea 411/2020 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Chij-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215590 din 30.04.2020, conex cu nr. 278190 din 12.06.2020, al primarului muncipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215903 din 30.04.2020, conex cu nr. 278367 din 12.06.2020, al Serviciului Public de Interes local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența dccizională; ale ari. 1, coroborat cu art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 și art. 39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Hotărârea nr. 258/2009 prin care a fost reorganizată activitatea de administrare a parcărilor din municipiului Cluj-Napoca, prin înființarea Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 3, și art. 580, art. 581 alin. (2), ari. 584, art. 586, art. 587, art. 590, art. 591 și art. 594 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (2) lit. (c) și (d), art. 133 alin. (2), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Caietul dc sarcini pentru gestiunea directă a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform Anexelor 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 2 și 3 din Hotărârea nr. 258/2009 privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului dc organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, precum și Hotărârea nr. 357/2013;

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Nr. 411 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 dc voturi)Președinte


Contra

Secretarul general'a

Jr. Am or


Anexa 1 la H.C.L. nr. 411/2020

CAIET DE SARCINI pentru gestiunea directă a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, denumit în continuare "serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca”, fiind întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată:

 • a)      art. 3 alin. (1) lit. i) - "Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar - gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental”.

 • b)      art. 5 pct. 2 lit. j) - “Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat..., trebuie să asigure: 2. în domeniul administrării drumurilor și străzilor: j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

 • c)      art. 5 pct. 3 lit. a) - "Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat..., trebuie să asigure: 3. în sectorul administrării domeniului public și privat: a) dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii.”

 • d)     ari. 7 alin. (1) - "înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor dc administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestor autorități.”

 • e)     art. 7 alin. (2) - "Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și privată specifice infrastructurii edili tar-urbane a unităților administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.”

 • f)      art. 8 alin. (1) - "în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor ..., pot fi înființate și organizate compartimente distincte, specializate, având ca obiect de activitate administrarea și exploatarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.”

 • g)     ari. 8 alin. (2) - "Compartimentul prevăzut la alin. (1) va fi dimensionat în funcție dc mărimea unităților administrativ-teritoriale și va fi încadrat < tehnic, financiar-contabil, drept administrativ și în alte ramuri


 • h)     art. 9 alin. (1) - "Serviciile de administrare a domeniului publi se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite

administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare ale serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul dc organizare și gestionare a serviciilor.”

 • i)      art. 10 alin. (1) - „Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat poate fi organizată în următoarele modalități: a) gestiune directă.”

 • j)      art. 10 alin. (3) - "Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor dc administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet dc sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.”

 • k)     art. 10 alin. (4) - "Caietul de sarcini și regulamentul dc serviciu se elaborează și se aprobă de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

 • l)      art. 11 alin. (1) - "în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.”

 • m)     art. 11 alin. (2) lit. a) și b) - "Gestiunea directă este realizată prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori dc servicii dc administrare a domeniului public și privat, care pot fi: a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al municipiului București, după caz; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al municipiului București, după caz.”

 • n)     art. 11 alin. (3) - "Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la alin. (2) se organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul local, consiliul județean și/sau de Consiliul General al municipiului București, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

 • 1. Organizarea și gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • a)  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca funcționează cu respectarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, responsabilității și legalității, corelării cerințelor cu resursele, liberului acces la informații și consultarea cetățenilor, economiei de piață și eficienței economice.

 • b)  Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local și este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale.

 • c) Gestiunea directă a Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se asigură prin aparatul propriu al Consiliului local pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat de consiliul local după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile prestate, ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localităților, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, de posibilitățile de dezvoltare.

 • 2. Funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor

Serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca funcționează, ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale municipiului și în raport cu starea dotărilor și echipărilor edilitar-urbane existente și cu posibilitățile locale de finanțare a funcționării, exploatării și dezvoltării acestuia, având următoarele particularități:

 • a) răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • b) arc caracter tehnico-edilitar;

 • c) are caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • d) presupune existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • e) este înființat, organizat și coordonat de autoritățile administrației publice ale municipiului Cluj-Napoca;

1) este furnizat de un operator înființat de autoritatea publică;

 • g) vizează satisfacerea cât mai complexă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora

 • h) realizarea administrării locurilor de parcare situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca raportat la politicile locale în domeniu.

 • 3. Sarcinile și funcțiile compartimentului specializat

Sarcinile și funcțiile prin care sunt exercitate competențele și atribuțiile autorităților administrației publice locale cu privire la administrarea parcărilor și se transpun în practică politicile și strategiile adoptate la nivelul consiliilor locale sunt următoarele:

 • a)  inventarierea și evidența bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale;

 • b) administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a domeniului public și privat și a bunurilor specifice infrastructurii edilitar-urbane;

 • c)  elaborarea politicilor și strategiilor cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea - serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • d) elaborarea programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localităților;

 • e) elaborarea normelor și regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 4. Cerințe organizatorice

  • 4.1. Organizarea, exploatarea și funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca va avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) securitatea serviciilor furnizate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

 • 4.2. Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a

domeniului public și privat, trebuie să asigure:

 • a)  satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b)  administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c)  funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d)  ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor dc performanță;

 • c) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrațiv-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f)  amenajarea locurilor de parcare, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare ale parcărilor cu plată;

 • g)  dotarea parcărilor cu marcaje, indicatoare, echipamente de plată stradale etc;

 • h)  modernizarea, exploatarea și întreținerea parcărilor publice;

 • i)   tipărirea formularelor cu regim special, tichete, abonamente și alte formulare necesare activității;

 • j)  distribuirea tichctelor de parcare;

 • k)  aplicații care să ofere utilizatorilor informații cu privire la locurile dc parcare și la taxele stabilite;

 • l)   soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitățile derulate;

 • m)  punerea în aplicare a horărârilor autorităților locale cu privire la activitățile derulate;

 • n) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

 • 5. Indicatorii de performanță

 • a) asigurarea unor servicii de calitate la standarde europene;

 • b) asigurarea continuității din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • c)  adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • d)  asigurarea accesibilității și nediscriminării;

 • e)  introducerea unor metode moderne dc elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și proiectelor din domeniul parcărilor;

1) protejarea domeniului public și privat;

 • g) respectarea parametrilor legali cu privire la igiena și sănătatea publică;

 • h) furnizarea unui număr suficient de locuri de parcare care să satisfacă cererea maximă;

 • i)  reducerea utilizării autoturismului pentru a diminua congestia traficului;

 • j)  implementarea unor sisteme moderne de taxare;

 • k)  limitarea timpilor de staționare pentru a descuraja parcarea pe durate mari, în cazul locurilor de parcare tarifate orar, din zona centrală;

 • l)  monitorizarea serviciului pentru clienți

 • m) identificarea de noi locuri de parcare cu plată;

 • n) atribuirea de noi locuri de parcare pentru riverani, în cartier;

 • o) gradul de digitalizare.

 • 6. Indicatori de performanță privind calitatea Serviciului:

 • a) gradul de ocupare a parcărilor;

 • b) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai serviciului rezolvate raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității serviciului;

 • c) numărul de reclamații rezolvate, raportat la numărul total de reclamații;

 • d) ponderea din numărul de reclamații de la punctul anterior care s-au dovedit a fi justificate;

 • e) gradul dc încasare a tarifelor, în raport cu numărul contractelor în vigoare;

 • f)  numărul de acțiuni realizate în raport cu numărul contractelor neîncasate în vederea recuperării prestației.

 • 7.  Finanțarea serviciilor dc administrare a domeniului public și privat dc interes local privind administrarea parcărilor

 • a)  Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în calitate de operator public, organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Clu j-Napoca, desfășoară activități de natură instituțional-administrativă și este finanțat din venituri proprii și alocații bugetare dc la bugetul local;

 • b)  finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca prin amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor gestionat direct de autoritățile administrației publice locale este asigurată din venituri proprii și alocații bugetare de la bugetul local;

 • c)  cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și a efectuării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, sunt asigurate prin venituri proprii și alocații bugetare de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • 2) ajustarea periodică a taxelor locale;

 • 3) recuperarea integrală a cheltuielilor prin taxe locale;

 • 4) acoperirea prin taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente dc funcționare și întreținere a serviciilor;

 • 5) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin taxe.

 • 8. Finanțarea si realizarea investițiilor >5         5

Finanțarea și realizarea investițiilor clin cadrul serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca prin amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor sc face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Finanțarea lucrărilor de investiții, inclusiv construcția parcărilor sub/supraterane proprietatea municipiului, este asigurată din următoarele surse:

 • a) venituri proprii ale operatorului;

 • b) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului;

 • d) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • c) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • f)  participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

 • g) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • h) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • i)  alte surse constituite potrivit legii.

 • 9. Condiții impuse dc natura serviciului

  • 9.1. Strategiile autorităților administrației publice locale vor avea în vedere următoarele:

 • a)  orientarea către utilizatori ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;

 • b) îmbunătățirea calității mediului de viață natural și/sau construit;

 • c)  promovarea investițiilor în infrastructura edilitar-urbană;

 • d) finanțarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru investitori;

c) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat;

0 implementarea unor mecanisme de monitorizare a activității operatorilor, de evaluare comparativă a indicatorilor de performanță ai serviciilor și de atragere și participare a utilizatorilor la aceste procese;

 • g) promovarea metodelor moderne de management;

 • h) promovarea profesionalismului și eticii profesionale prin asigurarea formării și perfecționării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

 • 9.2. Pentru desfășurarea în condiții optime a serviciului public dc administrare domeniului public și privat de interes local privind amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca compartimentul de specialitate va utiliza, exploata și conserva întregul patrimoniu astfel încât să asigure continuitatea serviciului.

10: Amenajarea, dotarea, semnalizarea, funcționarea și exploatarea parcărilor

 • a) amenajarea parcărilor cu plată este făcută în conformitate cu legislația privind amenajarea teritoriului și urbanismul și cu Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme NP24-1997, Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme NP127-2009;

 • b) operatorul serviciului de administrare a parcărilor este obligat să instaleze indicatoare și alte dispozitive specifice parcărilor, să efectueze marcarea locurilor de parcare și să le mențină în stare corespunzătoare;

 • c)  parcările publice sunt spații special amenajate, delimitate prin marcaje față de marginea părții carosabile a drumului și semnalizate prin indicatoare; în parcările publice, mijloacele de semnalizare a parcărilor sunt: a) indicatoarele; b) marcajele; c) alte dispozitive speciale; mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează și se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată, de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare; mijloacele de semnalizare a parcărilor, precum și alte dispozitive speciale de acest fel sunt asigurate, instalate și întreținute prin grija administratorului parcărilor;

 • d) în municipiul Cluj-Napoca, sunt amenajate locuri de parcare cu plată, atât în zona centrală cât și în cartiere pentru riverani; pentru zona centrală, sunt locuri de parcare situate pe stradă, în parcări sub/supractajate și în parcări cu bariere (cu acces controlat); pentru cârti ere-riverani, sunt locuri de parcare situate pe stradă și în parcări sub/supraetajate.

 • e)  Modalități de plată a parcărilor cu tarifare orară:

 • 1.  tichete răzuibilc de parcare, procurate anticipat din rețeaua comercială semnalizată, tichete eliberate de parcometre și casele automate de plată sau cu abonamente și legitimații de parcare, afișate la loc vizibil în interiorul autoturismului, în așa fel încât toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile din exterior;

 • 2.  prin SMS cu telefonul mobil, timpul de parcare începând doar după primirea prin SMS a confirmării de plată a parcării;

 • 3.  prin cârd bancar pe platformă on-linc sau prin aplicație mobilă, utilizatorii trebuind să se înregistreze în sistemul de plată, să introducă datele cârdului în aplicație, care vor fi salvate în contul utilizatorului pentru efectuarea plății parcării.

 • f)  perioada de taxare pentru parcările cu plata orară din zona centrală este stabilită prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • g)  în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată orară din zona centrală va fi realizată parcare cu respectarea marcajului, interzicându-se parcarea în locurile nesemnalizate pentru parcare, în zona căilor de acces, pe trotuare, pe spații verzi, pe căile de rulare și în zonele hașurate unde este interzisă staționarea;

 • h) modalitatea de plată a locurilor de parcare din cartiere pentru riverani este realizată anual, în avans, pentru o perioadă de maxim un an;

 • i)  parcările publice din cartiere destinate riveranilor imobilelor unde au domiciliul/reședința sau sediul care pot beneficia de utilizarea acestora;

  t parcări amenajate al/punctul de lițef'u pl'i’soaiible • j)  taxele pentru utilizarea locurilor de parcare situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local;

 • k) în parcările cu plată, funcționarii publici din cadrul autorităților administrației publice locale, care au atribuții de control al parcărilor, în calitate de agenți constatatori, vor efectua control și vor aplica sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării, de către utilizatorii parcărilor, a prevederilor hotărârilor consiliului local cu privire la parcările publice și la destinația acestora.

Director, Șef Serviciu Financiar-Contabil,

Florin Bugnar           Teodora Nicoară


Consilier juridic, Dana ArdeleanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa 2 la Hotărârea nr. 411/2020


CLUJ-NAPOCA

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • I. Dispoziții generale:

Art. 1. (1) Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor reprezintă un serviciu de interes public care presupune administrarea unor bunuri din patrimoniul public și privat local și este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

 • (2) Serviciul public de administrare a parcărilor reprezintă totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca cu destinația de:

 • a) locuri de parcare destinate autoturismelor, motocicletelor și mopedelor, edificate din fonduri publice, situate în zona centrală și în cartierele municipiului;

 • b) teren ocupat cu parcări, garaje sau copertine, edificate din fondurile cetățenilor în baza unei autorizații de construire;

 • c) locuri de parcare destinate bicicletelor;

 • d) locuri de parcare destinate autoturismelor electrice, dotate cu stații de încărcare.

Art. 2. Activitățile specifice serviciului public de administrare a parcărilor asigură satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale, continuitatea serviciului, creșterea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii unității administrativ-teritoriale, protecția și conservarea mediului natural, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală și a drumurilor publice cu trafic intens.

Art. 3. Principiile care stau la baza administrării domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt edificate parcări, garaje sau copertine sunt:

 • a) securitatea serviciilor furnizate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și administrare a domeniului public și privat.


 • II. Definiții:

Art. 4. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1. acostament - fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea platformei drumului;

 • 2. autovehicul - orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care circulă frecvent pe drumurile publice și care servește la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiele nu sunt considerate autovehicule;

 • 3. masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;

 • 4. moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, ncincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric;

 • 5. motocicletă - autovehiculul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 și/sau a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;

 • 6. autoturism - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • 7. autovehicul oprit - autovehicul imobilizat pentru timp de maxim 5 minute cât este necesar pentru luarea sau lăsarea de persoane, încărcarea sau descărcarea de bunuri, timp în care conducătorul rămâne în autovehicul sau în apropierea acestuia, pentru a putea la nevoie să—1 deplaseze;

 • 8. autovehicul staționat - autovehicul imobilizat pe drum pentru un alt motiv decât acela de a evita un conflict cu un participant la trafic sau cu un obstacol ori pentru a se supune regulilor de circulație, iar imobilizarea nu se limitează la luarea sau lăsarea de persoane sau bunuri;

 • 9. autovehicul parcat - autovehicul oprit/staționat într-un loc special rezervat acestui scop și amenajat ca atare;

 • 10. autovehicul tară stăpân - autovehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritorialc, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;

 • 11. bandă de circulație - subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens a unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți;

 • 12. cârdul de parcare - este un instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat;

 • 13. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aliate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public județean sau național;

 • 14. domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la punctul 9, intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 15. drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;

 • 16. exploatarea parcării - efectuarea unor operațuni ce vor duce la obținerea unor venituri din perceperea unei taxe pentru folosirea pe o anumită perioadă de timp (oră, lună, an), a unui spațiu special destinat parcării vehiculelor;

 • 17. intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spațiile formate de acestea;

 • 18. loc de parcare - loc amenajat în parcările auto stabilite prin hotărâre a consiliului local sau dispoziție a primarului, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur mijloc auto;

 • 19. locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate în parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripționate cu semnul internațional pentru persoane cu handicap;

 • 20. marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor și locurilor de parcare conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare;

 • 21. oprire - imobilizarea voluntară pe drum a unui vehicul pentru o durată de cel mult 5 minute, conducătorul vehiculului rămânând în vehicul sau în apropierea acestuia pentru a putea la nevoie să—1 deplaseze; peste această durată, este considerată staționare voluntară;

 • 22. panouri de semnalizare - panouri utilizate pentru direcționarea circulației către locurile de parcare;

 • 23. panouri de afișaj - panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare și de utilizare a parcărilor;

 • 24. parcare - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare sau marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public și privat;

 • 25. teren ocupat cu garaj sau copertină - spațiu ce aparține domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, ocupat cu garaj sau copertină, edificate în baza unei autorizații de construire și pentru care este încheiat un contract sau abonament de închiriere;

 • 26. parcări publice - totalitatea parcărilor amenajate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

 • 27. parcări publice cu plată orară - parcări amenajate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, destinate staționării pe timp limitat a autovehiculelor pentru care ocupanții au obligația achitării unei taxe de parcare, stabilite prin hotărâre a consiliului local;

 • 28. parcare destinată riveranilor-parcare amenajată în cartierele municipiului, situată atât pe stradă cât și în parkingurile sub/supraterane administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

 • 29. echipamente de plată stradale/parkinguri - aparat de taxare; automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul căruia se încasează anticipat taxele de parcare neasistat, reprezentând contravaloarea prestării serviciului de staționare a mijloacelor auto pe locurile de parcare;

 • 31. parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinate circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de nivel;

 • 32. riveran - zona centrală - persoană fizică care are domiciliul sau reședința pe strada adiacentă locului de parcare;

 • 33. riverani - cartiere - persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau reședința, respectiv sediul social sau punctul de lucru pe strada adiacentă locului de parcare;

 • 34.  utilizatori - persoane fizice sau juridice care utilizează parcările publice și care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

 • III. Cadru legislativ

Art.5. Prin raportare la principiul continuității serviciilor de utilitate publică și a atribuțiilor care revin autorităților administrației publice locale în ceea ce privește aceste servicii, este întocmit prezentul regulament al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, cu respectarea următoarelor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Legea nr. 227/2015, actualizată, privind Codul Fiscal;

Legea nr. 207/2015, actualizată, privind Codul de procedură fiscală;

Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

 • IV. Organizarea și gestiunea serviciului public de administrare a parcărilor:

Art. 6. (1) Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este organizat în subordinea Consiliului local, respectând prevederile art. 2, coroborat cu art. 3 alin. 1 lit. i și art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată.

 • (2) Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor are personalitate juridică și este înființat în baza Hotărârii nr. 258/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, fiind compartiment de specialitate al consiliului local, care asigură administrarea locurilor de parcare edificate pe domeniul public sau privat al municipiului, destinate riveranilor, a locurilor de parcare tarifate orar, a parkingurilor aflate în proprietatea municipiului, precum și a terenului aflat pe domeniul public sau privat al municipiului, primit în administrare, pe care sunt edificate parcări, garaje sau copertine în baza unei autorizații de construire.

Art. 7. Serviciul public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca cuprinde următoarele activități:

 • a) activitatea de administrare a parcărilor publice (marcare, dotare, exploatare);

 • b) activitatea de gestionare a formularelor cu regim special;

 • c) activitatea de facturare a tichetelor pentru parcare și de urmărire a contractelor de comision pentru vânzarea tichetelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate;

 • d) activitatea de încasare a taxelor pentru utilizarea locurilor de parcare, precum și a taxelor pentru încheierea abonamentelor de parcare, inclusiv cele situate în parkinguri și a contractelor/abonamentelor pentru închirierea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină.

Art. 8. Patrimoniul aferent serviciului de administrare a parcărilor este format din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor preluate în administrare.

Art. 9. (1) Forma de gestiune a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor este directă, aprobată prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

 • (3) Serviciul public de administrare a parcărilor trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță aprobați de autori tatățile administrației publice locale.

 • V. Activitățile de administrare a serviciului public de administrare a parcărilor:

Art. 10. în municipiul Cluj-Napoca sunt instituite următoarele tipuri de parcări edificate din fonduri publice:

 • (1) Parcări cu plata orară, în zonele stabilite astfel și administrate conform unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local, unde sunt instituite și diferite zone de taxare, astfel:

 • a) parcări pe carosabil, dispuse la limita dintre marginea părții carosabile și marginea trotuarului pietonal sau marginea pistei de biciclete;

 • b) parcări în parkingurile din zona centrală;

 • c) parcări din parcările cu acces controlat, situate în zona centrală;

 • d) parcări pentru vizitatori în zonele stabilite din parkingurile situate în cartierele municipiului;

 • (2) Parcări destinate riveranilor, situate în cartierele municipiului, administrate în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local, astfel:

 • a) parcări situate pe carosabil, dispuse la limita dintre marginea părții carosabile și marginea trotuarului pietonal sau marginea pistei de biciclete;

 • b) parcări situate în parkinguri;

Art. 11. (1) Pe domeniul public sunt edificate, din fondurile cetățenilor și în baza unei autorizații de construire, următoarele tipuri de construcții provizorii: parcări, garaje sau copertine;

(2) în cazul construcțiilor provizorii prevăzute la alin. (1) sunt încheiate contracte de închiriere a terenului pe care acestea sunt amplasate.

Art. 12. (1) Din punct de vedere al amplasamentului, parcările sunt amenajate pe stradă sau în afara străzii și sunt destinate autoturismelor cu plăcuțe cu numere de înmatriculare.

 • (2) Din punct de vedere al soluției constructive, parcările sunt organizate la suprafață, la nivelul solului, subterane, cu unul sau mai multe nivele, supraterane, cu unul sau mai multe nivele sau parcări supraetajate (parkinguri).

 • (3) Parcările publice sunt delimitate prin indicatoare corespunzătoare și marcaje orizontale care pot fi perpendiculare, oblice sau paralele cu marginea părții carosabile.

 • (4) Locurile unde este permisă parcarea pe trotuar vor fi semnalizate prin indicatoare și marcaje corespunzătoare cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Parcările publice sunt semnalizate corespunzător prin mijloace de semnalizare care se realizează și se instalează, astfel încât să fie observate cu ușurință de la o distanță adecvată de cei cărora li se adresează și trebuie să fie într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.

Art. 13. (1) Amenajarea locurilor de parcare pe arterele de circulație, ca spații destinate în mod special staționării vehiculelor, semnalizate prin indicatoare și marcaje care le delimitează de partea carosabilă a o

drumului, este realizată de către autoritățile administrației publice locale, prin compartimente de specialitate.

(2) Semnalizarea prin indicatoare și marcarea locurilor de parcare edificate din fonduri publice sunt realizate de către serviciul public de adminstrare a parcărilor prin intermediul firmelor specializate. Art. 14. Locurile rezervate din zona parcărilor cu plata orară sunt marcate și sunt inscripționate cu litera “R” și în zona acestora este amplasat un indicator de parcare cu panou adițional, cu inscripția “P rezervată”, care conține în principal date cu privire la beneficiarul rezervării.

Art. 15. Locurile rezervate pentru autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap sunt marcate și sunt inscripționate cu simbolul specific pentru handicap locomotor, iar în zona acestora este amplasat un indicator de parcare și panou cu simbolul specific pentru handicap locomotor.

Art. 16. în zona parcărilor publice, ocuparea locurilor de parcare este permisă numai în interiorul marcajelor, iar în zona trotuarelor, parcarea este permisă numai în locurile de parcare semnalizate cu indicatoare și/sau marcaje rutiere dacă rămâne liber cel puțin un culoar de minim un m. lățime înspre marginea opusă părții carosabile, pentru circulația pietonilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. (1) Se interzice amplasarea, în zona parcărilor, de construcții, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalațiile ce servesc la semnalizarea parcării ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanții la trafic sau să le distragă atenția, punând în pericol siguranța circulației.

(2) Este interzisă lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea parcărilor, inclusiv pe suporturile acestora.

Art. 18. (1) Condițiile și modul de utilizare a locurilor de parcare cu plată orară sunt stabilite printr-un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) Locurile de parcare cu plată orară sunt utilizate contra cost pentru o perioadă limitată de timp sau pe baza unui abonament lunar, în zonele în care este stabilită această posibilitate prin regulamentul prevăzut la alin. (1).

 • (3) Prevederile cu privire la utilizarea contra cost a locurilor de parcare tarifate orar se aplică

în intervalul 7-21, în cazul celor situate pe stradă, excepție făcând parcările închise cu barieră și parkingurile sau zonele din parkinguri unde se aplică permanent (24 de ore din 24).

Art. 19. (1) Plata parcărilor cu plata orară din zonele stabilite cu această destinație, este realizată prin:

 • - tichete răzuibile de parcare procurate anticipat, inclusiv din rețeaua comercială semnalizată care va primi un discount procentual din valoarea tichetelor;

 • - tichete eliberate prin echipamentele de plată stradale/parkinguri (parcometre, casele automate de plată);

 • - prin SMS cu telefonul mobil, timpul de parcare începând doar după primirea prin SMS a confirmării de plată a parcării;

 • - prin cârd bancar pe platformă on-line sau prin aplicație mobilă, utilizatorii trebuind să se înregistreze în sistemul de plată, să introducă datele cârdului în aplicație, date care vor fi salvate în contul utilizatorului pentru a efectua plata parcării;

 • - prin abonamente lunare și legitimații de parcare, afișate la loc vizibil în interiorul autoturismului în așa fel încât toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile din exterior, în zonele stabilite de regulamentul aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 20. (1) Condițiile, procedura de atribuire și prelungire a contractelor și abonamentelor, precum și modul de utilizare a locurilor de parcare, al terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, destinate riveranilor - cartiere, sunt stabilite printr-un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) Contractele de închiriere au ca obiect terenul care face parte din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, ocupat cu parcare, garaj sau copertină edificate din fondurile cetățenilor, în baza unei autorizații de construire, pentru o perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire, până la reamenajarca sau restructurarea zonei de către municipalitate.

 • (3) Abonamentele sunt încheiate pentru închirierea locurilor de parcare, edificate de către municipalitate, din fonduri publice, inclusiv în cazul rcamenajării unor amplasamente pentru care erau încheiate contracte, pe o perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.

 • (4) Plata taxei pentru utilizarea unui loc de parcare destinat riveranilor - cartiere, edificat din fonduri publice, este realizată anual, în avans, în baza abonamentului încheiat cu Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea parcărilor, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la alin. (1).

 • (5) Plata taxei pentru închirierea terenului ocupat cu locuri de parcare, garaje sau copertine, destinate riveranilor - cartiere, edificate din fondurile cetățenilor, se realizează anual, în avans, în baza contractului încheiat cu Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la alin. (1).

 • (6) Contractele și abonamentele conferă titularilor acestora dreptul de a utiliza terenul ocupat cu parcare, garaj sau copertină nelimitat pe toată perioada de valabilitate.

 • VI. Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale:

Art. 21. Autoritățile administrației publice locale au următoarele drepturi și obligații pentru organizarea, administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor:

 • a) să dezvolte și să promoveze calitatea și eficiența serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor în scopul asigurării către utilizatori a spațiilor de parcare;

 • b) să urmărească asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a spațiilor de parcare;

 • c) să întocmească programe de modernizare și extindere a spațiilor de parcare;

 • d) să urmărească asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dczinsecțic, dezinfecție, deratizare și deszăpezire;

 • e) să promoveze politicile și strategiile de dezvoltare a serviciului de administrare, inclusiv politica de tarifare;

 • f) să organizeze, să reglementeze, să controleze și să monitorizeze activitatea serviciului de administrare în cadrul obiectivului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • g) să urmărească realizarea exploatării bunurilor, patrimoniu al municipalității, în condiții care să asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modern și eficient cu privire la administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor;

 • h) să realizeze investiții în domeniul obiectivelor administrate (parcări);

 • i) să aplice măsuri sancționatorii, în cazul în care serviciul de administrare nu respectă prevederile din regulamentele de organizare și funcționare și din caietul de sarcini, inclusiv indicatorii de performanță stabiliți;

 • j) să verifice respectarea condițiilor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice destinate administrării serviciului;

 • k) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare;

 • l) să propună modificarea taxelor și tarifelor pe baza notelor de fundamentare;

 • m) să amenajeze noi spații de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

VIL Drepturile și obligațiile operatorului:

Art. 22. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în calitate de operator, are următoarele drepturi și obligații cu privire la activitatea de adminstrarc a parcărilor și a terenului ocupat cu parcări, garaje și copertine:

 • a) să pună în aplicare hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la activitățile desfășurate;

 • b) să asigure exploatarea locurilor de parcare, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației în parcările publice cu plată și a celor destinate riveranilor;

 • c) să elibereze tichete de parcare prin punctele de vânzare și să asigure funcționarea sistemelor de plată a taxei de parcare;

 • d) să asigure accesul tuturor utilizatorilor în spațiile cu destinația de parcări publice de utilitate generală;

 • e) să furnizeze la cerere date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale;

 • f) să aplice metode performante de management;

 • g) să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului încredințat;

 • h) să asigure dotarea parcărilor cu indicatoare și marcaje, iar la parcările sub sau supraetajate (parkinguri) să asigure dotarea cu camere de supraveghere video, instalații de iluminat, automate de plată sau alte sisteme moderne de plată;

 • i) să asigure funcționarea sistemului de iluminat din incinta spațiilor amenajate ca parcări;

 • j) să realizeze lucrările de întreținere și reparații curente asupra bunurilor aflate în patrimoniul său, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să sesizeze autoritatățile administrației publice locale de câte ori este necesar asupra lucrărilor de investiții sau reparații ce se impun a fi realizate în incinta parcărilor;

 • k) să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor;

 • l) să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciilor prestate;

in) să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, dezinsecție, dczinfecție și deratizare numai cu operatori autorizați;

 • n) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării dezvoltării serviciului public de administrare a parcărilor în municipiul Cluj-Napoca;

 • o) să soluționeze sesizările și reclamațiile referitoare la activitățile derulate;

 • p) să urmărească încasarea sumelor cuvenite pentru folosirea locurilor de parcare cu plată și a locurilor de parcare destinate riveranilor;

 • q) să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora;

 • r) să țină evidența locurilor de parcare de utilitate publică cu plată pe care le exploatează;

 • s) să informeze posesorii de autovehicule în legătură cu condițiile în care pot fi ocupate spațiile de parcare special amenajate;

 • t) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte/abonamente în conformitate cu clauzele prevăzute;

 • u) alte atribuții stabilite prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • VIII. Drepturile și obligațiile utilizatorilor parcărilor publice

Art. 23. Utilizatorii serviciului public de administrare a parcărilor au următoarele drepturi:

 • a) să aibă acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de administrare a parcărilor;

 • b) să beneficieze, fără discriminare, de acces la serviciile oferite prin administrarea parcărilor publice;

 • c) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate administrației publice locale cu privire la nereguli în prestarea serviciului public de administrare a parcărilor;

 • d) să beneficieze de prevederile hotărârilor, dispozițiilor și deciziilor cu privire la serviciul public de administrare a parcărilor;

Art. 24. Utilizatorii serviciului public de administrare a parcărilor au următoarele obligații:

 • a) să respecte semnalizarea rutieră verticală și/sau orizontală din parcările publice;

 • b) să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor de parcare;

 • c) să parcheze autovehiculele numai în baza unui tichet, abonament sau prin alte mijloace prin care se poate realiza plata parcării;

 • d) să nu depășească timpul conferit de tichet, abonament sau confirmare a plății cu telefonul mobil;

 • e) să nu ocupe locuri de parcare cu autoturisme fără număr de înmatriculare sau cu autovehicule de transport marfa sau călători;

 • f) să achite taxele stabilite pentru ocuparea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca unde a fost stabilit loc de parcare publică și să achite sancțiunile stabilite pentru ocuparea neregulamentară a locurilor de parcare, precum și pentru ocuparea ilegală a altor locuri aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, nesemnalizate pentru parcare din zona parcărilor publice sau alăturate acestora;

 • g) să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării tichetul, abonamentul, legitimația ori să verifice confirmarea de plată cu telefonul mobil;

 • h) să asigure securitatea interioară a autovehiculului prin închiderea geamurilor, ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt;

 • i) să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, cazuri în care li se vor restitui sumele încasate anticipat drept taxe sau tarife;

 • j) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greșite ori a nerespcctării semnalizării rutiere ori a normelor de utilizare a parcajului;

 • k) să contribuie la protejarea și conservarea patrimoniului din incinta spațiilor, prin manifestarea unui comportament civilizat, de respect față de mediul înconjurător și valorile de orice natură care constituie patrimoniul spațiilor și implicit al municipalității;

 • l) să respecte regulile de circulație și semnificația diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare: indicatoare, marcaje, semnale, indicațiile și dispozițiile autorităților administrației publice locale;

 • m) să nu ocupe în parcări supraetajate ori parcări cu bariere, locuri aflate în afara spațiilor special destinate pentru parcare, cum sunt rampele auto și benzile de circulație din parcare, zonele de acces din fața barierei de intrare/ieșire;

 • n) să nu intre prin zona de acces a parcărilor supraetajate ori parcări cu bariere autovehicule fără plăcuțe cu numere de înmatriculare;

 • o) alte obligații cu privire la administrarea locurilor de parcare prevăzute prin hotărâri ale consiliului local, precum și acele obligații asumate prin încheierea unui abonament de parcare sau contract pentru închirierea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

 • IX. Finanțarea serviciului public de administrare a parcărilor

Art. 24. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Serviciului Public de Interes Loca] pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurată din venituri proprii, din alocații de la bugetul local și alte surse, respectând prevederile art. 18 din O.G. nr. 71/2002.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Art. 25. (1) Resursele financiare rezultate din activitățile din cadrul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca provin în principal din taxele de parcare încasate pentru ocuparea locurilor de parcare tarifate orar, pentru locurile de parcare rezervate, a abonamentelor pentru locurile de parcare destinate riveranilor și a contractelor de închiriere a terenului ocupat cu parcări, garaje sau copertine.

(2) Fondurile rezultate din exploatarea parcărilor publice sunt folosite cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare și pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare și exploatare a parcărilor.

Art. 26. (1) Finanțarea și realizarea investițiilor pentru amenajarea și modernizarea parcărilor sunt făcute respectarea legislației în vigoare privind fundamentarea și aprobarea investițiilor publice și a legislației privind achizițiile publice.

 • (2) Creditele bugetare aprobate pentru finanțarea serviciului public de administrare a parcărilor sunt utilizate potrivit scopurilor prevăzute și vor fi angajate și folosite în corelare cu gradul de încasare a veniturilor.

 • (3) Din bugetul Serviciului Public de Interes Local pentru administrarea parcărilor sunt finanțate în limita disponibilităților: cheltuielile pentru edificarea de parcări subterane sau supraterane, cheltuieli pentru dotarea parcărilor cu panouri indicatoare, marcaje, parcomctre, bariere, stâlpișori de protecție, alte

iz

dotări și întreținerea dotărilor, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru tipărirea tichetelor și abonamentelor, cheltuieli pentru tipărirea formularelor cu regim special necesare pentru activitățile din cadrul serviciului public de administrare a parcărilor, cheltuieli pentru dotare cu echipamente tehnice (aparate și camere video, aparate foto digitale, telefoane, calculatoare etc.), cheltuieli cu achiziționarea imprimatelor necesare activității, alte cheltuieli necesare exploatării în condiții normale a activităților de parcare, investiții pentru modernizarea parcărilor.

 • X. Preturi, tarife și taxe

Art. 27. (1) Taxele pentru utilizarea locurilor de parcare, atât pentru zona de plată orară cât și în cartiere, precum și pentru închirierea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină destinate riveranilor -cartiere, sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Abonamentele și contractele încheiate de către riverani - cartiere cu Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea parcărilor sunt titluri executorii.

Art. 28 (1) Structura și nivelul tarifelor și taxelor vor Ti stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului;

 • e) să încurajeze investițiile de capital;

I) să respecte autonomia financiară a operatorului.

(2) Taxele și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea fu mizări i/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliul local prin caietele de sarcini și regulamentele serviciilor;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-tcritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

XL Răspunderi și sancțiuni

Art. 29. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va stabili faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (1) din O.G. nr. 71/2002, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. (1) Circulația/oprirca/staționarea/parcarea autovehiculelor în parcările publice din municipiul Cluj-Napoca, inclusiv în parkingurile sub/supraterane, se face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației aplicabile în domeniu.

(2) în zona parcărilor publice cu plată și alăturată acestora, se interzice oprirca/staționarea/parcarea în locurile nesemnalizate pentru parcare din zona intersecțiilor, în apropierea trecerilor pentru pietoni și pe marcajele pentru pietoni, în zona căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, pe trotuare, pe spații verzi, pe partea opusă parcărilor cu plată amenajate pe drumurile publice semnalizată cu indicatoare de interzicere a opririi și în alte locuri aparținând domeniului public nesemnalizate pentru parcare aflate în zona parcărilor publice sau alăturată acestora.

Art. 31. Administratorul parcărilor publice, inclusiv cele situate în parkinguri, nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea, respectiv rularea sau datorită producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

Sef Serviciu Financiar-Contabil, Teodora Nicoară


Șef Birou Juridic, Achiziții, Investiții, Ioana Tanțău

Consilier juridic, Dana Ardelean
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Anexa 3 la Hotărârea nr. 411/2020


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Al t. 1. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este organizat în subordinea consiliului local, respectând prevederile art. 2, coroborat cu art. 3 alin. 1 lit. i și art.7 alin. 1 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată.

Art. 2. Structura organizatorică, numărul dc personal, precum și bugetul Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Art. 3. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca are ca obiect de activitate principal administrarea locurilor de parcare edificate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca destinate riveranilor, a locurilor dc parcare tarifate orar precum și a terenului aflat pe domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt edificate parcări, garaje sau copertine în baza unei autorizații de construire.

Art. 4. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, cu personalitate juridică, este înființat în baza Hotărârii nr. 258/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.”c”, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este compartimentul dc specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care asigură la nivelul municipiului Cluj-Napoca administrarea parcărilor situate pe domeniul public al statului, precum și a parkingurilor aflate în administrare.

Art. 6. (1) Sediul administrativ al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3.

(2) Pe toate actele emise de Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca va fi menționat: Consiliul local al municipiului


Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Art. 7. Durata dc funcționare a Serviciului Public dc Interes Local pentru . din municipiul Cluj-Napoca este nelimitată.

Art. 8. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și funcționare, a Caietului de sarcini, a Regulamentului de serviciu privind administrarea domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, a Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare garaje, copertine situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, a Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, precum și a legislației în vigoare.

Art. 9. (1) Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de cod fiscal și cont bancar propriu.

(2) Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de ștampilă și sigiliu propriu.

Art. 10. Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca poate fi înființat, restructurat, reorganizat prin hotărâre a consiliului local, respectând prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat dc interes local, actualizată.

Art. 11. Patrimoniul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor este format din bunuri mobile și imobile preluate, pe bază de protocol, de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, precum și din bunurile mobile dobândite prin achiziții proprii în condițiile legii.

CAPITOLUL II. OBIECT DE ACTIVITATE, SCOP, GESTIUNE SERVICIU ȘI FINANȚARE

5

Art. 12. Obiectul de activitate al Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca îl constituie atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, amenajarea de noi locuri, exploatarea parcărilor din zona centrală, punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, elaborarea proiectelor de acte normative, reprezentarea intereselor autorității administrației publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice, precum și colectarea creanțelor bugetare.

Art. 13. Scopul Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este satisfacerea unei nevoi a comunităților locale, ridicarea gradului de civilizație și comfort al acestora, prin reglementarea unui acces liber și nediscriminatoriu la serviciile oferite, precum și protejarea domeniului public și privat al municipiului.

Art. 14. Patrimoniul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor este format din bunuri mobile și imobile preluate, pe baza de protocol, dc la Primăria municipiului Cluj-Napoca, precum și din bunurile mobile dobândite prin achiziții proprii, în condițiile legii.

Art. 15. (1) Forma de gestiune a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor este directă, aprobată prin hotărâre a consiliului local; activitățile serviciului sunt organizate și sunt desfășurate pe baza unui caiet de sarcini și a regulamentului de serviciu, respectând prevederile art. 10, 11 și 14 din O.G. nr. 71/2002.

(2) Taxele administrate sunt stabilite anual prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 16. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii, din alocații bugetare și alte surse, respectând prevederile art. 18 din O.G. nr. 71/2002 și ale art. 67 lit. b din Legea ni-. 273/2006 privind finanțele publice locale.

(2) Bugetul dc venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se aprobă dc către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 17. (1) Serviciul Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca va putea completa veniturile din surse permise dc lege, taxe speciale și alocații bugetare.

 • (2) Din veniturile pe care le realizează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, respectiv venituri proprii și alocații bugetare, sunt finanțate cheltuielile de capital, precum si cheltuielile curente.

 • (3) Veniturile și cheltuielile bugetare sunt incluse în buget în totalitate în sume brute și sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar.

Art. 18. Veniturile Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca sunt încasate, administrate, utilizate și contabilizate de către acesta, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. Directorul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca are calitatea de ordonator terțiar dc credite.

Art. 20. (1) Angajarea și efectuarea cheltuielilor se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorul terțiar de credite întocmește și prezintă spre aprobare consiliului local proiectul de buget al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, prin intermediul compartimentului competent din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 21. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare, care se depune la compartimentul competent din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 22. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului sunt făcute cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, precum și a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.

Art. 23. Legătura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este făcută prin primar.

Art. 24. în problemele de specialitate, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și municipiul Cluj-Napoca întocmesc proiecte de hotărâri și dispoziții pe care Ic prezintă primarului pentru semnare/pentru adoptarea lor în consiliul local.

CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 25. Structura organizatorică și numărul de posturi ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca sunt prevăzute în Organigrama și Statul de funcții aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 26. (1) Conducerea Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurată de către director, în condițiile prezentului regulament.

 • (2) Postul de director al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, sc ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (3) Numirea, sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a directorului este făcută prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 27. Personalul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este angajat sau concediat de director în condițiile legii.

Art. 28. (1) Angajarea salariaților este făcută în condițiile legii, de către directorul Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în limita posturilor din organigrama aprobată de consiliul local.

(2) Salarizarea personalului este stabilită potrivit legislației, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, în funcție dc numărul dc personal aprobat și resursele financiare alocate.

Art. 29. încadrarea în muncă a personalului va fi făcută potrivit prevederilor legale, în limita posturilor aprobate de către consiliul local.

Art. 30. Măsurile de răspundere disciplinară și materială sunt aplicate dc către:

 • a)  Primarul municipiului Cluj-Napoca, prin dispoziție, în ceea ce privește directorul;

 • b) Directorul serviciului, prin decizie, pentru personalul din subordine.

Art. 31. Nivelul salariilor pe funcții și categorii de personal, sporurile și adaosurile se stabilesc conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL IV. CONDUCERE, ACTIVITĂȚI SPECIFICE ȘI ATRIBUȚII PRINCIPALE

Art. 32. (1) Primarul conduce și controlează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

(2) Primarul poate delega, prin dispoziție, unele atribuții, conform legii, unuia dintre viceprimari sau secretarului general al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 33. (1) Conducerea curentă a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurată de către directorul acestuia, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, primarului și secretarului general al municipiului Cluj-Napoca.

(2) în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor emite decizii.

Art. 34. Atribuții specifice ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor:

 • a) asigură desfășurarea activității de administrare a locurilor dc parcare edificate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca destinate riveranilor, a locurilor de parcare tarifate orar, precum și a terenului aflat pe domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt edificate parcări, garaje sau copertine, în baza unei autorizații de construire; administrarea este realizată în conformitate cu Caietul de sarcini, cu Regulamentul de serviciu privind administrarea domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, cu Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare garaje și copertine situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, cu Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) asigură punerea în executare a legilor și a actelor normative;

 • c) întocmește rapoarte de specialitate necesare adoptării hotărârii de către Consiliul local referitoare la obiectul de atribuire al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

 • d) întocmește rapoarte de specialitate necesare pentru hotărâri ale consiliului local cu privire la taxele anuale corespunzătoare terenului ocupat de parcări, garaje și copertine, precum și a altor taxe speciale adoptate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • e) întocmește orice alte documente necesare desfășurării activității Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

 • f) soluționează, în condițiile legii, a hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor primarului, cererile, sesizările și rcclamațiile adresate serviciului;

 • g) întocmește lista de dotări independente;

 • h) întocmește situații cu privire la cheltuielile realizate;

 • i) întocmește situații cu privire la veniturile încasate;

 • j) identifică noi locuri de parcare;

 • k) verifică pe teren parcările/garajele/copertinele amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, edificate în baza unei autorizații de construire, pentru care s-a solicitat transcrierea contractelor/abonamentelor;

 • l) întocmește referatele de atribuire a locurilor de parcare vacante;

 • m) încheie contractele de închiriere a terenului aliat pe domeniul public sau privat al municipiului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, edificate în baza autorizațiilor de construire;

 • n) eliberează abonamente pentru parcările aliate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, edificate din fonduri publice;

 • o) aplică legislația specială pentru persoane cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • p) întocmește referate pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor încasate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform legislației în vigoare;

 • q) întocmește diverse situații pentru: locurile de parcare libcrc/ocupate, pentru garajele, copertinele și parcările ncachitate;

 • r) efectuează măsurători și întocmește planurile de situație a parcărilor, garajelor și copertinelor, edificate pe domeniul public sau privat al statului, situate pe platforme betonate și carosabil pentru care se eliberează abonamente de parcare;

 • s) asigură marcarea parcărilor din cartiere și a parcărilor plata orară și montarea de indicatoare corespunzătoare;

 • t) asigură funcționarea parkingurilor sub/supraterane aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca și administrate de Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

 • u) efectuează inventarieri anuale a patrimoniului, conform legislației în vigoare;

 • v) colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu obiectul de activitate al serviciului;

 • w) încasează taxa administrată de Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor prin: abonamente de parcare, cârduri preplătite, intermediul aplicațiilor mobile de plată a parcărilor, plata parcării cu telefonul mobil prin intermediul unui mesaj text (SMS), plata parcării tarifate orar prin intermediul echipamentelor de plată stradale (parcometre și case automate de plată), plata parcării tarifate orar cu tichete răzuibile procurate din rețeaua comercială;

 • x) întocmește informări și referate privind activitatea specifică Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

 • y) asigură relația cu publicul;

 • z) verifică legalitatea ocupării locurilor de parcare;

aa) verifică legalitatea la plată a facturilor de la furnizori și încadrarea în bugetul dc venituri și cheltuieli aprobat;

ab) întocmește situații contabile;

ac) asigură recuperarea creanțelor;

ad) finanțează, la solicitarea municipiului, construcția parkingurilor sub/supraterane, care, după finalizare, vor fi date în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

ae) asigură și menține în parametrii normali funcționarea echipamentelor de plată a parcărilor aflate în administrarea serviciului;

af) asigură activitatea dc resurse umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor; acesta elaborează proiectul Statutului dc funcții, recrutarea și selecția personalului, salarizarea și promovarea personalului, pregătirea profesională, evidența resursei umane;

ag) asigură activitatea administrativă în cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

ah) asigură organizarea și desfășurarea licitațiilor publice, în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări, necesare desfășurării activității Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

ai) întocmește documentațiile tehnice pentru procedurile de achiziție publică, organizează și participă la recepții pentru produse/servicii/lucrări;

aj) întocmește planul anual de achiziții;

ak) asigură instrumentarea dosarelor de judecată și reprezentarea serviciului în instanță;

al) elaborează proceduri operaționale și de sistem, conform legislației în vigoare;

am) asigură efectuarea salubrizării, deszăpezirii și combaterea poleiului (pe timpul iernii), prin firme specializate în parkingurilc sub/supraterane și în parcările închise cu bariere, astfel încât să fie menținute utilizabile locurile aferente parcării;

an) urmărește derularea contractelor încheiate de Serviciul Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

ao) asigură activitățile de prevenire a situațiilor de urgență, dc apărare împotriva incendiilor, de protecție civilă, Securitate și sănătate în muncă.

Ari. 35. Directorul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții și responsabilități:

 • a) reprezintă Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu persoanele fizice și juridice;

 • b) exercită atribuțiile ce-i revin Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, în calitate de persoană juridică;

 • c)  exercită funcția de ordonator terțiar dc credite;

 • d) propune strategii de dezvoltare a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • e)  întocmește proiectul bugetului propriu al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, precum și contul dc încheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării compartimentului competent din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea aprobării acestora de către ordonatorul principal de credite și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • I) asigură conducerea curentă a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare, ducând la îndeplinire și hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau dispozițiile primarului;

 • g) răspunde pentru rezultatele obținute în fața consiliului local și a primarului;

 • h) informează periodic, la solicitare, asupra activității realizate;

 • i)  răspunde asupra derulării în bune condiții a tuturor activităților, lucrărilor, programelor;

 • j)  aprobă acordarea dc recompense sau dispune aplicarea unor sancțiuni disciplinare;

 • k) urmărește derularea programelor dc pregătire și perfecționare a personalului din subordine, corelat cu noile cerințe;

 • l)  angajează instituția în relațiile contractuale pentru executarea dc lucrări, prestarea de servicii și furnizarea de produse;

 • m) angajează și eliberează din funcții personalul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • n) aprobă sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor;

 • o) răspunde de aplicarea normelor PSI, Protecția Muncii și SSM;

 • p) urmărește modul de gestionare a patrimoniului;

 • q) organizează și controlează efectuarea inventarelor și a modului de efectuare a pazei bunurilor;

 • r)  asigură medierea conflictelor dintre utilizatori/benefleiari și operatorii prestatori de servicii;

 • s)  anunță organele de urmărire penală în condițiile și termenele stabilite de lege în caz de lipsă dc gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de pagube;

 • t)  îndeplinește, în condițiile legii, alte atribuții stabilite dc către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau de primar, în raport cu obiectul de activitate;

 • u) pentru perioadele de timp în care directorul lipsește din unitate, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de persoana desemnată;

 • v) răspunde de organizarea activității economico-financiare, administrative, juridic, achiziții și investiții a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor;

 • w) asigură și răspunde dc activitatea de control financiar-preventiv, conform legislației în vigoare;

 • x) angajează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor în toate operațiunile patrimoniale;

 • y) aprobă documentele privind obligațiile financiare ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • z) organizează contabilitatea Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor;

aa) urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limita prevederilor bugetare;

ab) asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare, administrativ-gospodărești, transport, informatizare, PSI etc.;

ac) răspunde de organizarea activității de inventariere, reparare și exploatare a patrimoniului Serviciului Public dc Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

ad) asigură achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări, conform legislației în vigoare;

ac) asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;

al) organizează corespondența serviciului referitoare la domeniul de activitate, dispunând măsuri de realizare în termen;

ag) verifică și aprobă toate actele privind activitatea serviciului;

ah) aprobă alte documente și situații prevăzute de lege în mod expres în competența sa;

Art. 36. întreținerea sistemului informatic este asigurată de Serviciul Statcgii de Informatizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE 9

Art. 37. Personalul angajat în cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea

Parcărilor are obligația:

 • a) să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament;

 • b) să manifeste grijă, disciplinară, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

 • c)  să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmește în cadrul competențelor sale;

 • d) să informeze cetățenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite și a tuturor drepturilor și să-i trateze cu respect și demnitate, păstrând confidențialitatea informațiilor.

Art. 38. Prevederile prezentului regulament sunt completate, de drept, cu prevederile actelor normative în vigoare.

Șef Birou Juridic, Achiziții, Investiții, Ioana Tanțău

Anexa 4 la Hotărârea nr. 411/2020

Legendă posturi bugetate

Personal contractual din care:

de conducere 4 posturi

de execuție 30 posturi

total 34 posturi


Consilier juridic, Dana ArdeleanConsilier juridic, RodicCZeerean


Anexa 5 la Hotărârea nr. 411/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Personal contractual

Total

din care:

de conducere

de execuție

1. Director II

S

1

1

-

Serviciul administrare parcări

16

1

15

2. Șef Serviciu II

S

1

1

-

Compartiment evidență parcări riverani

6

-

6

3. Inspector de specialitate IA

s

4

-

4

4. Inspector de specialitate I

s

1

1

5. Referent IA

M

1

1

Compartimentul administrare parkinguri și zona centrală

7

7

6. Inspector de specialitate IA

S

1

1

7. Inspector de specialitate I

S

1

1

8. Inspector de specialitate II

S

1

1

9. Referent IA

M

2

2

10. Muncitor calificat I

G

2

2

Compartimentul tehnic

2

2

11. Inspector de specialitate IA

S

1

1

12. Referent I

M

1

1

Serviciul financiar -contabil, administrativ

9

1

8

13. Sef serviciu II

S

1

1

-

Compartimentul financiar -contabil, buget, casierii

5

5

14. Inspector specialitate IA

S

1

1

15. Inspector specialitate I

S

1

1

16. Referent I A

M

3

3

Compartiment resurse umane, salarizare

1

1

17. Inspector specialitate IA

S

1

1

Compartiment administrativ

2

2

18. Inspector de specialitate S IA

S

1

1

19. Muncitor calificat I

G

1

1

Biroul juridic, Achiziții, Investiții

8

1

7

20. Șef birou II

S

1

I

-

21. Consilier juridic IA

S

1

-

1

22. Consilier juridic I

S

1

-

1

23. Inspector specialitate IA

s

4

-

4

24. Referent I

M

1

-

1

TOTAL:

34

4

30

Director,

Șef Serviciu Financiar-Contabil,

Șef Birou Juridic, Ioana Tanțău


Florin Bugnar


Teodora Nicoară


Dana ArdeleanConsilier juridic, grean