Hotărârea nr. 410/2020

Hotărârea 410/2020 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021 a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273540/1/10.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273544/49/10.06.2020 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 683/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5,6,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21;

Văzând Procesul-verbal de conformitate nr. 144/09.06.2020 al Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 218/2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2021 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 683/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Procesului-verbal de conformitate nr. 144/09.06.2020 al Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 410 din 18 iunie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)