Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea 41/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67103 din 5.02. 2020 Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67838 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1320;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Gheorghe Dima, cu suprafața măsurată de 13.744 mp., provenind din CF nr. 324187 Cluj-Napoca, nr. topo. 24073, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 41 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 41/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada GHEORGHE DIMA, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016   ,


CLUJ-NAPOCA

-NOIEMBRIE 2019-


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 13744 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

ALSU M A_R.

Pagina

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al .Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluț-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/înd -atestarea domeniului public al județului Clu], precum di al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul &uj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. -- .Se atestă apartenența la eterne public a! județului Cluj, precum și al municipiile- ” 'sț și comunelor din județul Cluj a bunurilor e- Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir, , :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunuriior care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guveastlui nr. 193/2006fost publ’caiâ în Monitorul Oficial al României, Partea l,Jnr. 24S din 20 martie 2003 șl asta si în acest număr bis.28

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI


ii e si .i o xx rfe $i ri=Ti-irnsTr iMriartT ska


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 324187 Cluj-Napoca


Nr. cerere

213805

Ziua

01

Luna

11

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:51538

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str George Dima, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24073

6.100

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4138 / 06/08/1981

Ordin nr. 9, din 18/01/1980 emis de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare; Decret nr. 100, din 21/04/1981 emis de Consiliul de Stat;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea HDD. SARC0ND .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea 0
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24073

6.100

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL__

Geometrici pentru acest i snobii nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

6.100

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/11/2019, 09:09

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


i.!5«8888888888™.                               22 .UE..': 38812 22 ' 21< ..W?   ■ '

.153881,■«« L E888ffi88ffi


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Gheorghe Dima, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

324187

(Nr. CF. vechi 51538)

A+l

24073

-

6100

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

6100

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

24073

Nou

Strada Gheorghe Dima

13744

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 13744 mp

Data: Noiembrie 2019
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Gheorghe Dima, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct

X [m]

Y

[m]

1

585207.6360

391487.9640

2

585207.7400

391481.5500

3

585207.5800

391477.7120

4

585206.8800

391462.1580

5

585206.0070

391446.3030

6

585205.8870

391441.9876

7

585205.0190

391442.0540

8

585204.6980

391436.3880

9

585204.3610

391430.1020

10

585204.1781

391426.0716

11

585204.1490

391425.4300

12

585203.5950

391420.4390

13

585202.7940

391413.0300

14

585202.5750

391411.1440

15

585201.7110

391403.7300

16

585201.4600

391401.2640

17

585201.4950

391400.4100

18

585201.6750

391399.9750

19

585198.9680

391383.7870

20

585196.4090

391371.8980

21

585195.5020

391368.7360

22

585191.1040

391356.1600

23

585190.3200

391356.5850

24

585188.7300

391353.1350

25

585184.3300

391345.1840

26

585179.7700

391338.7790

27

585174.8380

391332.4420

28

585168.5800

391324.7520

29

585167.8930

391323.6400

30

585167.0960

391321.8400

31

585166.9930

391320.6800

32

585160.3926

391309.0830

33

585159.7092

391308.3183

34

585125.7227

391267.1216

35

585123.5030

391264.3000

36

585110.0460

391247.8890

37

585102.0060

391238.7180

38

585096.0090

391233.3880

39

585072.9850

391205.6990

40

585063.3570

391193.9680

41

585054.1620

391182.8020

42

585051.5700

391179.5620

43

585050.1250

391177.0590

44

585049.4020

391173.0840

45

585047.6100

391172.9750

46

585038.0920

391163.4010

47

585029.2740

391152.8210

48

585022.5600

391144.7380

49

585018.3860

391139.8500

50

585015.3080

391136.9920

51

585012.7300

391135.2850

52

585009.3220

391133.3860

53

585002.6440

391128.0860

54

584996.1840

391123.3900

55

584990.8650

391120.0300

56

584985.2610

391116.9620

57

584985.0800

391116.8260

58

584985.0410

391115.7760

59

584983.0650

391114.6430

60

584979.1480

391112.7710

61

584972.5040

391110.1500

62

584967.7710

391108.4680

63

584962.6360

391107.0330

64

584958.0580

391106.1050

65

584951.1330

391105.1130

66

584946.5940

391104.6310

67

584943.4900

391104.3750

68

584931.2830

. 391104.5630

69

584923.7300

391105.2840

70

584915.4580

391106.5060

71

584906.2860

391108.1930

72

584896.8670

391110.4200

73

584881.6760

391114.4340

74

584868.3390

391118.0710

75

584856.3250

391121.3980

76

584850.9140

391123.0460

77

584842.8330

391125.8500

78

584834.5130

391129.3950

79

584826.1130

391133.4710

80

584819.2830

391137.1410

81

584809.9410

391143.1810

82

584780.1040

391163.9180

83

584777.2190

391165.8990

84

584773.1530

391168.8950

85

584771.2490

391170.2890

86

584766.7220

391174.1290

87

584761.9120

391178.8480

88

584758.4580

391182.8900

89

584755.8420

391186.3450

90

584753.8350

391189.0600

91

584751.7140

391193.1250

92

584746.1770

391206.0530

93

584737.7450

391226.0530

94

584730.3980

391243.0410

95

584725.4670

391255.8510

96

584720.2500

391269.0960


97

584696.3000

391327.4060

98

584684.5620

391356.2670

99

584678.4820

391370.5010

100

584673.2660

391382.4700

101

584666.6310

391398.2850

102

584665.9190

391399.7730

103

584665.0010

391400.8440

104

584662.7490

391402.9220

105

584659.0940

391404.5810

106

584657.4840

391404.9850

107

584654.0620

391405.3500

108

584652.1310

391405.1530

109

584649.6410

391404.6410

110

584646.6050

391402.9680

111

584645.9280

391402.1588

112

584646.1000

391402.6310

113

584652.4220

391422.6260

114

584662.0328

391446.3447

115

584662.4040

391445.7030

116

584666.8840

391434.9520

117

584678.0170

391408.5610

118

584682.6670

391398.6380

119

584698.4670

391358.3820

120

584702.6640

391347.6830

121

584705.8710

391340.9200

122

584712.1990

391325.8390

123

584719.0460

391308.9630

124

584727.2430

391288.7200

125

584729.7320

391280.9870

126

584737.4430

391263.8010

127

584742.4590

391251.1180

128

584750.6560

391231.1460

129

584752.8850

391225.5740

130

584756.7020

391216.4740

131

584758.7540

391210.9580

132

584764.2580

391199.2700

133

584765.3550

391197.0800

134

584766.7200

391194.9300

135

584768.8030

391192.4250

136

584771.3060

391189.8060

137

584775.6160

391185.5260

138

584779.4020

391182.1680

139

584782.2260

391180.0340

140

584783.4560

391179.3230

141

584785.3550

391178.4210

142

584787.0070

391178.0890

143

584788.6140

391177.9950

144

584814.7050

391159.2590

145

584816.2900

391157.0570

146

584817.3400

391155.7220

147

584817.1730

391155.5420

148

584818.4600

391154.4570

149

584821.4060

391152.4870

150

584825.3940

391149.9110

151

584829.9320

391147.1530

152

584834.4460

391144.7350

153

584843.9740

391140.3190

154

584854.4550

391136.3740

155

584862.3000

391134.1940

156

584875.3700

391131.4310

157

584889.0080

391127.6750

158

584894.1980

391126.3280

159

584898.7090

391125.2710

160

584911.4490

391122.3250

161

584914.4790

391121.2830

162

584918.6810

391120.1430

163

584924.7410

391119.1220

164

584930.7070

391118.6130

165

584937.9250

391118.5930

166

584944.2320

391118.8530

167

584950.4810

391119.4140

168

584956.8790

391120.4010

169

584963.6450

391121.8550

170

584968.2590

391123.2050

171

584972.9460

391125.1310

172

584977.8850

391127.5270

173

584982.9270

391130.2660

174

584989.0980

391134.0240

175

584995.7310

391138.7750

176

585000.0620

391142.5160

177

585003.1540

391145.4290,

178

585007.6900

391150.6600 •

179

585019.2780

391164^690

180

585027.0300

391174.1)180

181

585033.6510

3911$ 24620

182

585042.4890

391192.8060

183

585049.5850

391Uffl).962O

184

585056.7870

39(209.6330

185

585067.4180

3911222.3640

186

585078.0070

39123-5.1470/

187

585090.2170

391249^7850

188

585091.8790

391254.9590

189

585102.2780

391264)3890

190

585111.7260

391275.5510'


191

585118.1490

391283.8450

192

585122.4080

391289.0740

193

585127.4710

391295.2160

194

585137.7370

391307.7570

195

585148.0130

391320.4190

196

585159.3190

391334.2180

197

585163.4560

391339.2910

198

585168.6680

391345.8290

199

585172.8130

391351.8070

200

585175.6060

391356.2860

201

585177.9600

391360.7010

202

585178.5740

391362.6320

203

585178.7870

391364.2800

204

585184.6450

391380.0730

205

585185.7570

391381.5100

206

585186.7130

391384.0900

207

585187.9150

391388.8530

208

585189.7810

391398.4370

209

585191.4390

391409.3630

210

585192.9050

391421.1790

211

585193.9000

391428.7510

212

585196.7790

391476.0250

213

585197.1114

391489.6673Data: Noiembrie 2019


întocmit: SC DAMAILCONSULT SRL

\\Calculul Suprafețelor Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Gheorghe Dima, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585207.6360

391487.9640

6.415

2

585207.7400

391481.5500

3.841

3

585207.5800

391477.7120

15.570

4

585206.8800

391462.1580

15.879

5

585206.0070

391446.3030

4.317

6

585205.8870

391441.9876

0.871

7

585205.0190

391442.0540

5.675

8

585204.6980

391436.3880

6.295

9

585204.3610

391430.1020

4.035

10

585204.1781

391426.0716

0.642

11

585204.1490

391425.4300

5.022

12

585203.5950

391420.4390

7.452

13

585202.7940

391413.0300

1.899

14

585202.5750

391411.1440

7.464

15

585201.7110

391403.7300

2.479

16

585201.4600

391401.2640

0.855

17

585201.4950

391400.4100

0.471

18

585201.6750

391399.9750

16.413

19

585198.9680

391383.7870

12.161

20

585196.4090

391371.8980

3.290

21

585195.5020

391368.7360

13.323

22

585191.1040

391356.1600

0.892

23

585190.3200

391356.5850

3.799

24

585188.7300

391353.1350

9.087

25

585184.3300

391345.1840

7.862

26

585179.7700

391338.7790

8.030

27

585174.8380

391332.4420

9.915

28

585168.5800

391324.7520

1.307

29

585167.8930

391323.6400

1.969

30

585167.0960

391321.8400

1.165

31

585166.9930

391320.6800

13.344

32

585160.3926

391309.0830

1.026

33

585159.7092

391308.3183

53.406

34

585125.7227

391267.1216

3.590

35

585123.5030

391264.3000

21.223

36

585110.0460

391247.8890

12.196

37

585102.0060

391238.7180

8.023

38

585096.0090

391233.3880

36.011

39

585072.9850

391205.6990

15.176

40

585063.3570

391193.9680

14.465

41

585054.1620

391182.8020

4.149

42

585051.5700

391179.5620

2.890

43

585050.1250

391177.0590

4.040

44

585049.4020

391173.0840

1.795

45

585047.6100

391172.9750

13.500

46

585038.0920

391163.4010

13.773

47

585029.2740

391152.8210

10.508

48

585022.5600

391144.7380

6.428

49

585018.3860

391139.8500

4.200

50

585015.3080

391136.9920

3.092

51

585012.7300

391135.2850

3.901

52

585009.3220

391133.3860

8.526

53

585002.6440

391128.0860

7.986

54

584996.1840

391123.3900

6.291

55

584990.8650

391120.0300

6.389

56

584985.2610

391116.9620

0.226

57

584985.0800

391116.8260

1.051

58

584985.0410

391115.7760

2.278

59

584983.0650

391114.6430

4.341

60

584979.1480

391112.7710

7.142

61

584972.5040

391110.1500

5.023

62

584967.7710

391108.4680

5.332

63

584962.6360

391107.0330

4.671

64

584958.0580

391106.1050

6.996

65

584951.1330

391105.1130

4.565

66

584946.5940

391104.6310

3.115

67

584943.4900

391104.3750

12.208

68

584931.2830

391104.5630

7.587

69

584923.7300

391105.2840

8.362

70

584915.4580

391106.5060

9.326

71

584906.2860

391108.1930

9.679

72

584896.8670

391110.4200

15.712

73

584881.6760

391114.4340

13.824

74

584868.3390

391118.0710

12.466

75

584856.3250

391121.3980

5.656

76

584850.9140

391123.0460

8.554

77

584842.8330

391125.8500

9.044

78

584834.5130

391129.3950

9.337

79

584826.1130

391133.4710

7.754

80

584819.2830

391137.1410

11.125

81

584809.9410

391143.1810

36.336

82

584780.1040

391163.9180

3.500

83

584777.2190

391165.8990

5.051

84

584773.1530

391168.8950

2.360

85

584771.2490

391170.2890

5.936

86

584766.7220

391174.1290

6.738

87

584761.9120

391178.8480

5.317

88

584758.4580

391182.8900

4.334

89

584755.8420

391186.3450

3.376

90

584753.8350

391189.0600

4.585

91

584751.7140

391193.1250

14.064

92

584746.1770

391206.0530

21.705

93

584737.7450

391226.0530

18.509


94

584730.3980

391243.0410

13.726

95

584725.4670

391255.8510

14.235

96

584720.2500

391269.0960

63.037

97

584696.3000

391327.4060

31.157

98

584684.5620

391356.2670

15.478

99

584678.4820

391370.5010

13.056

100

584673.2660

391382.4700

17.150

101

584666.6310

391398.2850

1.650

102

584665.9190

391399.7730

1.411

103

584665.0010

391400.8440

3.064

104

584662.7490

391402.9220

4.014

105

584659.0940

391404.5810

1.660

106

584657.4840

391404.9850

3.441

107

584654.0620

391405.3500

1.941

108

584652.1310

391405.1530

2.542

109

584649.6410

391404.6410

3.466

110

584646.6050

391402.9680

1.055

111

584645.9280

391402.1588

0.503

112

584646.1000

391402.6310

20.971

113

584652.4220

391422.6260

25.592

114

584662.0328

391446.3447

0.741

115

584662.4040

391445.7030

11.647

116

584666.8840

391434.9520

28.643

117

584678.0170

391408.5610

10.958

118

584682.6670

391398.6380

43.246

119

584698.4670

391358.3820

11.493

120

584702.6640

391347.6830

7.485

121

584705.8710

391340.9200

16.355

122

584712.1990

391325.8390

18.212

123

584719.0460

391308.9630

21.840

124

584727.2430

391288.7200

8.124

125

584729.7320

391280.9870

18.837

126

584737.4430

391263.8010

13.639

127

584742.4590

391251.1180

21.589

128

584750.6560

391231.1460

6.001

129

584752.8850

391225.5740

9.868

130

584756.7020

391216.4740

5.885

131

584758.7540

391210.9580

12.919

132

584764.2580

391199.2700

2.449

133

584765.3550

391197.0800

2.547

134

584766.7200

391194.9300

3.258

135

584768.8030

391192.4250

3.623

136

584771.3060

391189.8060

6.074

137

584775.6160

391185.5260

5.061

138

584779.4020

391182.1680

3.540

139

584782.2260

391180.0340

1.421

140

584783.4560

391179.3230

2.102

141

584785.3550

391178.4210

1.685

142

584787.0070

391178.0890

1.610

143

584788.6140

391177.9950

32.121

144

584814.7050

391159.2590

2.713

145

584816.2900

391157.0570

1.698

146

58481-73400-

391155.7220

0.246

147

584817.1730

391155.5420

1.683

148

584818.4600

391154.4570

3.544

149

584821.4060

391152.4870

4.748

150

584825.3940

391149.9110

5.310

151

584829.9320

391147.1530

5.121

152

584834.4460

391144.7350

10.502

153

584843.9740

391140.3190

11.199

154

584854.4550

391136.3740

8.142

155

584862.3000

391134.1940

13.359

156

584875.3700

391131.4310

14.146

157

584889.0080

391127.6750

5.362

158

584894.1980

391126.3280

4.633

159

584898.7090

391125.2710

13.076

160

584911.4490

391122.3250

3.204

161

584914.4790

391121.2830

4.354

162

584918.6810

391120.1430

6.145

163

584924.7410

391119.1220

5.988

164

584930.7070

391118.6130

7.218

165

584937.9250

391118.5930

6.312

166

584944.2320

391118.8530

6.274

167

584950.4810

391119.4140

6.474

168

584956.8790

391120.4010

6.920

169

584963.6450

391121.8550

4.807

170

584968.2590

391123.2050

5.067

171

584972.9460

391125.1310

5.489

172

584977.8850

391127.5270

5.738

173

584982.9270

391130.2660

7.225

174

584989.0980

391134.0240

8.159

175

584995.7310

391138.7750

5.723

176

585000.0620

391142.5160

4.248

177

585003.1540

391145.4290

6.924

178

585007.6900

391150.6600

18.104

179

585019.2780

391164.5690

12,222'

180

585027.0300

391174.0180

181

585033.6510

391182.162/

C 13.835

182

585042.4890

391192.8060?

16:811

183

585049.5850

391200^620

11.27?

184

585056.7870

39120WÎM

T&586

185

585067.4180

39122SJ640

16.5SP -

186

585078.0070

391235^470

19.062'

 • 187

 • 188

585090.2170

585091.8790

391249^850

39125 «590

<72)737

16.<206:.

189

585102.2780

391264^890

. 14.624


Data: Noiembrie 2019190

585111.7260

391275.5510

10.490

191

585118.1490

391283.8450

6.744

192

585122.4080

391289.0740

7.960

193

585127.4710

391295.2160

16.207

194

585137.7370

391307.7570

16.307

195

585148.0130

391320.4190

17.839

196

585159.3190

391334.2180

6.546

197

585163.4560

391339.2910

8.361

198

585168.6680

391345.8290

7.274

199

585172.8130

391351.8070

5.278

200

585175.6060

391356.2860

5.003

201

585177.9600

391360.7010

2.026

202

585178.5740

391362.6320

1.662

203

585178.7870

391364.2800

16.844

204

585184.6450

391380.0730

1.817

205

585185.7570

391381.5100

2.751

206

585186.7130

391384.0900

4.912

207

585187.9150

391388.8530

9.764

208

585189.7810

391398.4370

11.051

209

585191.4390

391409.3630

11.907

210

585192.9050

391421.1790

7.637

211

585193.9000

391428.7510

47.362

212

585196.7790

391476.0250

13.646

213

585197.1114

391489.6673

10.662

S= 13744 mp P=1967.982m


_________7(
A/A ’ A

Întocmit: SC DAMZ&R CONSULT SRLMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada GHEORGHE DIMA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-HI.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Est: din punctul nr. 213 până în punctul nr. 204 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 204 până în punctul nr. 203 de strada Tatra; din punctul nr. 203 până în punctul nr. 182 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 182 până în punctul nr. 181 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 181 până în punctul nr. 144 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 144 până în punctul nr. 143 de strada Louis Pasteur; din punctul nr. 143 până în punctul nr. 127 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 126 de strada Luceafărului; din punctul nr. 126 până în punctul nr. 122 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 121 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 118 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 118 până în punctul nr. 117 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 117 până în punctul nr. 114 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Sud: din punctul nr. 114 până în punctul nr. 111 de strada Observatorului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 111 până în punctul nr. 94 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 46 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 45 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 32 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 31 neîmprejmuit-alee; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 25 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 19 de gard metalic; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 de strada Pajiștei; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 6 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 1 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Nord : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 213 de strada Sighișoarei.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de. 10560 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 24073 înscris în Cartea Funciară numărul 324187 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 6100 m2.

Totodată menționăm că zona a fost sistematizată în lucrările de amenajare de utilitate publică dispuse în baza decretului de expropriere. Raportat la suprafața imobilului strada Gheorghe Dima precizăm că aceasta nu a fost modificată față de cea înscrisă în cartea funciară întrucât suprafața imobilului rezultată după lărgirea străzii nu a mai fost revizuită în cartea funciară.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 13744 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 13744 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înscrise deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Noiembrie 2019


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

13744

Municipiul Cluj- Napoca, strada Gheorghe Duna, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

Cluj-Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

13744

Total

13744

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp]

Mențiuni

CI

Total

Suprafa|a totală măsurată a imobilului = 13744 mp Suprafața din act = 13744 mp

Executant: SC D

Confirm executarea m ăs întocmirii documentației c. cu real

i

DaaS xȘ.-----

AMAR CONSULT SRL

urătorilor la teren, corectitudinea d astrale și corespondența acesteia tatea din teren

Vi

n* P * o A K\\ /      H

J

Jr^Lțaăipjft     ~

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:

Ștampila BCP1