Hotărârea nr. 409/2020

Hotărârea 409/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr.

8308/117/2017


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278855/1/12.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 279013 din 12.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Decizia Civilă nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017, în sensul reîncadrării funcționale a imobilelor teren proprietatea reclamanților, respectiv: cota-parte de 224/720 din imobilul cu nr. topo 22410/8, înscris în C.F. nr. 273308 Cluj-Napoca, imobilul cu nr. topo 22410/5, înscris în C.F. nr. 273482 Cluj-Napoca și imobilul cu nr. topo 22410/4, înscris în C.F. nr. 273378 Cluj-Napoca din U.T.R. Vp, subzona S_Vpf/ps în UTR A = zona terenurilor și unităților agricole situate în intrevilan - pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere.

Art 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


il gfeițqral al municipiului, JwAyrorajOTȘca


Nr. 409 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)