Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278807/1/12.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278904 din 12.06.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014,

Văzând Sentința Civilă nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I.

Se aprobă modificarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, a Hotărârii nr. 118/2015 pentru modificarea parțială și completarea Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. și a Hotărârii nr. 459/2007 prin care a fost aprobat P.U.Z. și Regulament aferent pentru Centura ocolitoare Sud – tronson I, Calea Someșeni-Borhanci, în sensul schimbării încadrării funcționale a terenului înscris în C.F. nr. 159840, cu nr. cad. 276597 din U.T.R. Tr (Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente) și U.T.R. VPr (Zonă verde de protecţie faţă de infrastructura majoră, de protecţie sanitară, plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică în U.T.R. ULiu (Zonă de urbanizare – Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban), în conformitate cu Sentința Civilă nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj.

Art. II.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 408 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)