Hotărârea nr. 407/2020

Hotărârea 407/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj.

g

bsiira;';!


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278863/1/12.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278980 din 12.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj, în sensul modificării încadrării funcționale din UTR Tr și UTR UM1, în UTR ULi/c a parcelelor cu nr. cad. 286619, nr. cad. 250328, nr. cad. 299989, nr. cad. 309226, nr. cad. 299089, nr. cad. 309296, nr. cad. 286629, nr. cad. 287424 și nr. cad. 320027.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,

:sf)an Ștefan Tarcea

Nr. 407 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)