Hotărârea nr. 406/2020

Hotărârea 406/2020 - Aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial, str. Sarmisegetuza nr. 11-13. Beneficiar: Neag Alexandru.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13

 • - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 256718/1/2020, conex cu nr. 192806/1/2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate dc inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278177/2020, conex cu nr. 193118/2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 • - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13, beneficiar: Neag Alexandru, pentru o suprafață de teren de 1,331 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1247 din 24.12.2019 și nr. 78 din 24.03.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar, în zonă cu caracter rezidențial, strada Sarmisegetuza nr. 11-13, beneficiar: Neag Alexandru, pe o parcelă cu nr. cad. 330506, în proprietate privată.

Documentația reglementează:

U.T.R S Et Subzonă dc activități economice cu caracter tertiar în zonă cu caracter rezidențial;

 • - funcțiune predominantă', funcțiuni administrative-birouri, financiar-bancare, comerciale cu ADC de maxim 1000 mp, alimentație publică, servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, cazare turistică, cercetare științifică, culturale, parcări, garaje;

 • - regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă : trei nivele supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații (1-2S)+P+2E, (1-2S)+P+E+M/R, (S)+D+P+E. înălțimea maximă admisă a clădirilor, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

 • - indicii urbanistici: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 1,8;

 • - retragerea fală de limitele estică, vestică și nordică: min. 4,5 m;

 • - retragerea față de limita sudică: min. 12 m, limita cu U.T.R. Ve;

 • - circulațiile, accesele: din strada Sarmisegetuza, prin alee de interes local;

 • - staționarea autovehiculelor'. în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • - echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Văzând declarația autentificată sub nr. 4814 din 12.11.2019,

•' ~:        iwiww——------ - ---- -     -'

I

I

porțiunea adiacentă malului Lacului 1 Gheorgheni, în suprafață de ~100 mp, va fi dezmembrată din parcela inițială (nr. cad. 330506), va fi înscrisă în CF cu destinația de g                      „ spațiu verde ” și va trece în domeniul public, anterior emiterii autorizației de construire

|                     pe parcelă.

(                           Drumul de acces va fi realizat la strat de uzură, va fi reglementat cu regim de zonă

rezidențială (nu va fi amenajat cu trotuare) - lucrări efectuate anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul propus pe parcela cu nr. cad. 330506.

Art. 2. - Se stabilește perioada dc valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se


Si

K

Nr. 406 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

—România

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

z ' Aprobat Primar. i ȚIți 1. Bf)C

Ca urmare a cererii adresate de NEAG ALEXANDRU, cu domiciliul în >uclejuT_eijuj, municipiul Cluj-Napoca,                    , înregistrată sub nr. 439026/433 din I8.O9~.2UT8, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 28.09.2018, se emite


AVIZ DE OPORTUNITATE

Nr. &<... din

pentru elaborarea                                                          ,

P.U.Z- instituire subzouă de activități economice cu caracter terțiar, str. Sarmise.getuza

generat de imobilele situate în Cluj-Napoca, cu nr. cad. 330506 și 311875, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este zona rezidențială situată pe latura sudică a străzii Sarmisegetuza, în vecinătatea lacului Gheorgheni, pe aliniamentul de la nr. 1 la nr.19 și zona verde adiacentă. Prin P.U.Z va reglementa instituirea unei subzone de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial.

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării si eventuale servituti

 • - existent: conf. PUG aprobat prin H.C.L. nr.493/2014 teritoriul de studiat este cuprins predonderent în U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic și parțial în U.T.R Ve;

 • - propus: se propune instituirea unei subzone de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial și amenajarea zonei verzi adiacente lacului. înălțimea maximă admisă pentru subzona de activități economice cu caracter terțiar va fi cea reglementată pentru zona rezidențială (U.T.R. Lip) din care subzona face parte.

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

 • - subzona de activități economice cu caracter terțiar în zone cu caracter rezidențial

P.O.T max = 40%

C.U.T max = 1,2 ( pentru parcele cu suprafața mai mică de lOOOmp și front la stradă <30tn)

C.U.T max = f.8 ( pentru parcele cu suprafața mai mare de lOOOmp și front la stradă >30nt)

 • - zonă verde P.O.T max = 1% , C.U.T max - 0,01

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - accesul auto la zona rezidențială se realizează din strada Sarmisegetuza:

 • - staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei;

 • - echiparea edilitară (rețea apă-canal, gaz,electrica, telefonie) va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități:

 • - toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cadea în sarcina inițiatorului P.U.Z.

5- Capacitățile de transport admise

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R..L.U aferent P.L'.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/savi teritoriale pentru P.U.Z.:

 • - conform Cerificatului de urbanism nr. 3591 din 29.08.2018;

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (conformări spațial- volumetrice, analiza funcțională, analiza condițiilor geotehnice, reambulare topografică, analiza condițiilor de circulație);

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z.:

 • - conform regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3591 din 29.08.2018 emis de Primăria Municipiului ClufiNapoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 —2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016.

Emiterea Avizului de inițiere nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.                             <

...Arhitect Șef, /'Ârh'rWiielJ-t


jeVPtfp


Inspector specialitate, ArhifcipJLigia Subțirică


; Director Executiv, fagi jCyrina Ciuban


Arh. Andreea M


Șef birou Strategii urbane Arh. Andreea Mrireșan

Red.3ex. arh. Adriana Șatnșudean consilier, biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 iei, confonn Chitanței nr.              .........din     J.\:..13

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poșta ia data de


PRIMĂRIA Șl CONSII K.IL LOCAL CLI II-NAPOCA


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301, fax: 140 264 599 329 wvav.pnmariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIAARHITRCT-ȘEFCa urmare a cererii adresate de NEAG ALEXANDRU cu sediul în Cluj-Napoca.


înregistrată sub nr. 160752/733 din 21.03.2019, conex cu nr.271499 din 23.05.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emile următorul:

N. .MAVd™ ty-.A-.țd?

pentru P.U.Z. - Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial, str. Sarmisegetuza nr. 11-13

generat de imobilul cu nr.cad. 330506, nr. Cad.311875

Inițiator: NEAG ALEXANDRU

Proiectant: S.C. ARH1MOB1L S.R..L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adrian Tancu

.Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teritoriul studiat este zona rezidențială situată pe latura sudică a străzii Sarmisegetuza, în vecinătatea lacului Gheorgheni, pe aliniamentul de la nr. I la nr.19 si zona verde adiacentă. Prin P.U.Z se institue o subzonă de activități economice cu caracter terțiar pe parcela cu nr. cad.330506, accesibilă din strada Sarmisegetuza peste imobilul cu nr. Cad.311875.

 • I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

 • - funcțiune predominantă : locumțe uniiămiliale și familiale cu regim redus de înălțime:

Subzone:

S_Et - Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

S_Is - Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is A

 • - regim de construire; izolat sau cuplat

 • - funcțiune admisă cu condiționări: instituții de educație/ învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private

 • - înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l-M. (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel nerclras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la alicul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 in .

-indici urbanistici: P.O.T max 35%, C.U.T max 0,9

-retragere min. față de aliniament: în .situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pc cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față dc aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea dc 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii dc pc parcelele

vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare .(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d)     toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

S_Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

-funcțiune predominantă/ regim de construire : Clădiri / ansambluri semnificative dedicate exclusiv activităților economice de tip terțiar inserate în zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidențial de toate tipurile, cu adresabilitate la nivel zonal sau municipal.

-înălțimea maximă admisă'. S_Et înălțimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafața mai mică de 1000 mp și / sau front la stradă mai mic de 30 m va fi cea reglementată pentru UTR din care subzona face parte. înălțimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafața mai marc de 1000 mp și front la stradă mai mare de 30 m va fi cca reglementată pentru UTR din care subzona face parte, plus două nivele, din care unul retras, fără însă a depăși înălțimea maximă reglementată pentru UTR Et. Se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată. .

-indici urbanistici : Et, S Et

Pentru parcelele comune: POT maxim = 40% ,pentru parcelele de colț: POT maxim = 50% pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public: POT maxim = 60%, pentru parcelele comune: CUT maxim = 2,2 Pentru parcelele de colț: CUT maxim = 2,8 .Pentru parcele ce. includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim = 3,0

Pentru parcele cu suprafața mai mică de 1000 mp și / sau front la stradă mai mic de 30 m situate în interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual CUT maxim = 1,2 Pentru parcele cu suprafața mai mare de 1000 mp și / sau front la stradă mai mare de 30 m situate în interiorul unor UTR destinate locuirii de tip individual CUT maxim - 1,8 Pentru parcele situate în interiorul unor UTR de orice alt tip CUT maxim = 2,2

-retragere min. față de aliniament : Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. In cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin PUD, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente. . -retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare : Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu 4,5 m. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. Intre vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate, pe o singură latură a fiecărei parcele.

In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. In cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.

U.T.R Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă: plantații înalte, medii și joase , sistem de alei și platforme pentru circulații pictonale și velo .mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile ,edicule, componente ale amenajării peisagere .lucrări și amenajări hidrotehnice

-indicatori urbanistici - P.O.T max = 1%, CUI max= 0.01:

-înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul,

-staționarea autovehiculelor, este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza! reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

II, Prevederi P.U.Z. propuse:

Prin P.U.Z, în zona cu caracter rezidențial situată pe latura sudică a străzii Sarmiscgctuza se institue o subzonă de activități economice cu caracter terțiar, respectiv imobilul cu nr. Cad.330506, cu menținerea prevederilor P.U.G pentru suprafața de teren încadrată în U.T.R. Vc.

U.T.R. S_Et Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

 • - funcțiune predominantă-, funcțiuni administrative-birouri, financiar-bancare, comerciale cu ADC de maxim lOOOmp, alimentație publică, servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, cazare turistică, cercetare științifică, culturale, parcări,garaje ;

 • - regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă : trei nivele supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații (1-2S) i-P I-2E, (1-2S)-P+E-M/R, (S) i D i P i E. înălțimea maximă admisă a clădirilor, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indicii urbanistici: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 1,8;

 • - retragerea fală de Umilele estică, vestică și nordică: min.4,5m;

 • - retragerea față de limita sudică: min. 12m, limita cu U.T.R Ve;

 • - circulațiile, accesele: din strada Sarmisegetuza, peste imobilul cu nr. Cad 311875;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • - echiparea lehnico-edilitură: zonă echipată edilitar complet.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 23.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul aferent.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Văzând declarația autentificată sub nr.4814 din 12.11.2019, porțiunea adiacentă malului Lacului 1 Gheorgheni, în suprafață de ~100mp, se va dezmembra din parcela inițială (nr. cad.330506) și va trece în domeniul public, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3591 din 29.08.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


ibfPop


Inspector specialitate,


Arh.Eyn.Ligia Subțirică

Red., 3ex.arh. Carmen Emilia Coțofan


Achitat taxa de 12 lei, confbi^îhitaniei nr. ....^J.L^.^din .

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.......................


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: 40 264 592 301; fax: '40 264 599329 www.primariac1ujnapoca.ro | www cliijbusiness.ro I www.visitclnjnapoca.ro

ARHllEC l'-ȘEF

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se emile următorul

Nr. ... 7^.. din .      P?.

pentru: completarea Avizului nr. 1247 din 24.12.2019.

Drumul de acces va fi realizat la strat de uzură, va fi reglementat cu regim de zonă rezidențială ( nu va fi amenajat cu trotuare) lucrări efectuate anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul propus pe parcela cu nr. cad. 330506.


rhitect Șef,

Arh. niel Pop

VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

UTR - S_Et

Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

Art.1, Utilizări admise:

(a) administrative - birouri, sedii de companii etc.; (b) financiar-bancare; (c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentație publică; (d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere; (e) cazare turistică; (f) cercetare științifică; (g) culturale; h) parcari, garaje

Art.2. Utilizări interzise - orice altă funcțiune cu excepția celor de la Art.1.

Art.3. Caracteristici ale parcelelor: se consideră contruibilă parcela care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: Smin = 450 mp; front min.=15 m spre spațiul public; acces dintr-un drum (strada) public direct sau prin servitute.

Art. 4. Amplasarea clădirilor față de aliniament: pe limita spre UTR Ve.

Art.5. Amplasarea față de limitele parcelei: min. 4,5 m.

Art.6. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: cf. Cod Civil.

Art.7. Circulații și accese auto pietonale: este obligatoriu cel puțin un acces pietonal și un acces carosabil din circulație publică, direct din strada Sarmisegetuza sau prin servitute de trecere.

Art.8. Staționarea și parcarea autovehiculelor este admisă numai în interiorul parcelei, conform Anexei nr.2 - Necesar de parcaje - RLU PUG Cluj-Napoca aprobart prin HCL 579 din 6 iunie 2018.

Art.9. înălțimea maximă a clădirilor: 2S+ P +2E. H max= 12 m de la cota +/-0.00.

Art.10. Aspectul exterior al construcțiilor: fațade cu materiale moderne de calitate superioara (sticla, metal, materiale ceramice, etc.

Art.11. Condiții de echipare edilitară - construcțiile vor fi racordate la toate tipurile de rețelele edilitare.

Art. 12 - Spații verzi: min 20% din suprafața totala, in corelare si cumulativ cu suprafețele incluse in UTR Ve ale parcelelor inițiale, cuprinse in teritoriul actualului PUZ.

Art. 13. împrejmuiri: se recomandă păstrarea spațiului neimprejmuit în interiorul ansamblului și spre Lacul Gheorgheni. în cazul în care sunt necesare împrejmuiri spre limitele de proprietate acestea se vor realiza din panouri tip plasa sudată (sau similare) transparente.

Art. 14. Firme, reclame, signalistică: sunt interzise reclamele de orice tip și firmele cu lumina intermitentă. Elementele de signalistică vor face parte din proiectul de autorizate al clădirilor sau vor fi autorizate separat.

Art. 15. Indicatori urbanistici: POT maxim =40%; CUTmaxim = 1.8

Art. 16. Alte reglementări: se vor aplica - cumulativ și concomitent - toate regulile cuprinse în prezentul regulament local de urbanism precum și în toate legile, normele și normativele în vigoare.

UTR - Ve

Zona verde de protecție a Lac Gheorgheni

Art.1. Utilizări admise: plantații; alei pietonale, mobilier urban pentru sport sau odihna.

Art.2. Utilizări interzise - orice altă funcțiune cu excepția celor de la Art.1.

Art.3. Caracteristici ale parcelelor: conform situației existente.

Art.4. Amplasarea clădirilor față de aliniament: nu este cazul.

Art.5. Amplasarea față de limitele parcelei: nu este cazul.

Art.6. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: nu este cazul.

Art.7. Circulații și accese auto pietonale: alei pietonale.

Art.9. Staționarea și parcarea autovehiculelor: nu este cazul.

Art. 10. înălțimea maximă a clădirilor: nu este cazul.

Art.11. Aspectul exterior al construcțiilor: materiale moderne ușoare.

Art. 12. Condiții de echipare edilitară - construcțiile vor fi racordate la toate tipurile de rețelele edilitare.

Art.13 - Spații verzi: min 70% din suprafața totala.

Art.14. împrejmuiri: se recomanda pastrarea spațiului neimprejmuit.

Art. 15. Firme, reclame, signalistică: sunt admise elemente de signalistică pentru orientare.

Art.16. Indicatori urbanistici: POT maxim = 1%; CUTmaxim = 0,01.

întocmit

Prof. dr'/arh. Adrian lancu arh. Dascal Florin

P.U.Z. - Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial - str. Sariniscgctnza nr. 11-13 Nr. 17533/10.01.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Sirnona Cipcigan)

o Inițiator : NEAG ALEXANDRU

Proiectant: S.C. ARHIMOBIL S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 160752/21.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial - str. Sarmisegetuza nr. 11-13

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 3591/29.08.2018

-Aviz de oportunitate nr. 1051/19.11.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1247/24.12.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 160752/21.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 28.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan regimentari urbanistice

o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a lest invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în dalele de 23.07.2019 și 18.10.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „LocuircVStratcgii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanismVȘcdințc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziaiul Făclia din 29.03.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în dalele dc : 23.07.2019 - ora 15 și 18.10.2019-ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Telmicc de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în dalele de : 23.07.2019 - ora 15 și 18.10.2019 - ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.7.. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

» Bercea Maria Viorica - si

o  Bercea Petru Konrad - C

o  Bercea Aurelia Calea E

° Conți Maria Claudia - sti

° Bonca Dana Valcria - str.

o Fundația Cultural Umanitară Henri Coandă - str. Michelangelo nr. 18A, Oradea

® Școala Postliceală Henri Coandă - str. Sarmiscgctuza nr. 15

o Bonca Zoita Dănuta :

> »

« Asociația de Proprietari - str. Sannisegetuza nr. 21

Au fost amplasate pc teren un panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 23.07.2019 - ora 15 și 18.10.2019 - ora 12.

La dezbaterea din 23.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Adrian lancu.

Din partea publicului s-a prezentat d-na. Ludușan Irina :

 • - dorește să nu fie afectat spațiul verde, să rămână toți arborii

 • - să se amenajeze zona verde din fața lacului

 • - se interesează când va fi amenajat malul nordic al lacului în integralitatea lui

 • - să nu mai apară un etaj

 • - aspectul clădirii

 • - înălțimea construcției

La dezbaterea din 18.10.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarilor s-a prezentat proiectantul - arh. Adrian Tancu.

Din partea publicului nu s-a prezentat, nimeni.

Prin adresele cu nr. 219846/19.04.2019 și 219847/19.04.2019 Asociația de Proprietari Sariniscgctuza 21, str. Sarmisegetuza nr. 17-19-21, comunică următoarele obiccțiuni :

Asociația de Proprietari Sarmisegetuzei nr. 17-19-21, cu sediul in Mun. Cluj-Na$oca , str. Sarmisegetuzei, nr. 17-19-21, reprezentata de Anghelus Laurentiu proprietar apt. 40 in calitate de președinte si ec. Asoltanei lonut in calitate de contabil/adminislrator;

Ca urmare a propunerii privind elaborare plan urbanistic in vederea construirii unei clădiri de birouri si alte funcțiuni, prin care se solicita publicului/proprictarilor din zona sa transmită observații si propuneri necesare in vederea obținerii HCL pentru PUZ,

Proprietarii celor doua imobile de la adresa str. Sarmisegetuzei nr. 17-19-21, nu sunt deacord cu construirea unui imobil cu mai multe etaje intr-o zona de case, întrucât spațiul este foarte ingust iar ridicarea unui imobil etajat ar duce la obturarea luminii naturale de care se bucura in prezent. In acest sens s-a constituit un tabel in care proprietarii celor doua imobile de la adresa mai sus menționata isi exprima dezacordul privind elaborare PUZ pentru construirea clădirii de birouri intr-o zona de case.

In consecința proprietarii imobilelor de la adresa str. Sarmisegetuzei nr. 17-19-2.1 solicita Primăriei Cluj-Napoca sa nu aprobe HCL pentru obtinere PUZ In vederea construirii clădirii de birouri si alte funcțiuni. -------------—-------------- «                             r I

Tabel nominal cu proprietarii celor doua imobile de la adresa str. Sarmiscpetuzei nr, 17-19-21 , prin care isi exprima acordul sau dezacordul privin obținere PUZ iu vederea construirii iniei clădiri de birouri si alte / funcțiuni in vecinătatea imobilelor in cai c locuiesc, ca urmare a anunțului prin care, se solicita L pnblicuiui/proprietarilor din zona observații si propuneri privind intenția de elaborare PUZ ,Jfc.

Nr. Apt

Nume

Prenume

Sunt / Nu sunt deacord

Semnătură

1

Dinamic City SRL-D

2

Dumitra

Olimpia

-„J /,

—ț------j------------

3

VI ad

loan

»

4

Zanchctta Andrea

5

Patalau

loan

6

Oancca

Viihat

7

Mita

Andrei

R

Tat

Nicolae

9

Takab

Reka

'.«..1 Zi.- c/O'.’i

10

Tai novau

Gahriel

li

Sitbu

Nicusor

x                        'tjs-

12

Pelrovai

loan

13

Dumitru

Olimpiu

14

Pop

Ga vrii

15

Stejerean

Patriciu

|Î6

Dumitru

Olimpia

/■/> ..-U. .1; .„p.,1

/I......-

17

VI ud      loati

18

Zali / Vaidcanu

i/AU^r___

19

Faur     Cosmin

20

Zah / Vaidcanu

21

Cuiutiu Ana

22

Georgiu lorii

23

Pop      Adrian

24

Rotariu Cristian

25

Eistein Ana

26

Pop      loan

27

Ratiu     loan

f--A>

28

Karacsonyi Viorica

\7-

- ! {

29

SC Zigniiui SRL

W A. --A' K, :K <'A      ;

■ Y > •

•\ /r

30

Bridc Expert SRL

32

Vaidcanu Andra

MV S&ir /£ /?&. :?&

1 2

SC First Boston

Financial SRL

Cuc     Ravcca

VA -’^wr Vat VVl ’Cs

* > zz

3

SC Florea Grup SRL

X

4

Hedesiu Calin

5

Ogncan Dan

6

Mocanu Bogdan

7

Nico     Ramona

iUs.X n

8

Kavas Gheorghe

9

SC Florea Grup SRL

10

Stanus Lucian

//jm<       26 ’

11

Mihali      Ion

1                       1" f

12

Mulies

loan

’v. 1    1               ________________

36

Tiilean

I.iviu

•-£ C______!

37

Larionesi

Ttaian

î '         X. £

38

Matyas

Iul ia

>L       ■■ tv.

39

Chiorcan

Radu

y •— i

40

Anghelus

Laurcntiu

A'O*   A'. ,*7? < •     /. CC**U\

41

Rac

loan        x.

■ (-4

44

Buca

Gabi

-4^-—

45

Catanzariti Filippo

|- i 1, C. ‘ I! .■ Pc AA' ;

46

Bcca

Gabi

■■ ■ <-■

22

Rus

Gheorghe

«

42

Vaidcanu

Mariu'A'A.'.-i

9'6 Z//.''7Z AÂ

43

Cliiorean

Radu

»

23

Bevilacrpia Maria

24

Giurgiu

Li liana

v;

25

Catanzariti Filippo

US' 9               i>

26

Calbor

Mirela

27

Petalau

Andreea

z:'<-                            j./

28

Ilotico

Emilia

rlu -<//;' ,;ț ■ ;C..'5Î \

- Xi—-r

29

Ratiu

Sonia

W'J           \-t H'3-’LX>

30

Catanzariti Filippo

U Su .'-Vi l'< A '■ <C ,< (X

•:J I'/H

31

Moldovan

Alexandru

Stu satir tic z'r.cllfr

32

Gorog

Carol

K :-.<i !'< M1iC'o

. xT -<

33

Ratiu

Ioana

Vi', ■>.<.         C(O'‘is

T X-         r'

34

Szekely

Zoltan

y,A rV^f- p'z ,ț.-^

___   c. • -JL——--

35

Grigor

Anur

—--

36

Tritean

Liviu

37

Larionesi

Traian

A,/

38

Ma'.yas

lulia

b- irc^i-.

39

Cliiorean

Radu

40

Anghelus

Laurcntiu

5 (C f-; L z- ‘          A

41

Rac

loan        vj

44

Boca

Gabi

V 4

45

Catanzariti Filippo

l-A.C re A'-^-Q

46

Boca

Gabi

V.'z^    ■--     ^/.zzlz.-

—r— -—

Prin adresele cu nr. 219069/19.04.2019 și 219969/19.04.2019 d-na. Ludușan Ana-lrina cu domiciliul în str. Sanniscgchiza nr. 21, sc. I , ap. 20, comunică următoarele obiecțiuni:

Sesizare referitoare la intenția de schimbare PUZ si construcție clădire de birouri - zona lacului Gheorgheni (Parcul lulius)


R7|.. wcu


Va rog sa verificați si urmăriți intenția de schimbare PUZ in vederea construirii unei clădiri de birouri, in contextul in care, in planul de urbanism zonal aceasta parcela este încadrata in zona Lip (Locuințe cu regim redus de inaltime). So dorește instituirea unei subzone S El in cadrul UTR Lip, pentru o parcela de dimensiuni reduse.

Precizez ca nu sunt de acord cu acest demers.

Suprafața propusa spre modificare din zona Lip in zona S_Et este de doar 789mp (Din totalul parcelei de I627mp (reprezentând 437rnp zona Ve si 1l90mp zona Lip)

Un Plan Urbanistic Zonal, după cum spune si numele, se elaborează pentru o zona, o suprafața mai mare, care sa cuprindă mai rnulte parcele, si nu doar o parcela de pamant, pe care urmeaza a fi construita o singura clădire.

Planul urbanistic zonal, eu il inteleg ca o modalitate de a asigura dezvoltarea unei zone intr-un mod organizat, după reguli bine definite. Nu exista aici nici un motiv care sa argumenteze elaborarea unui PUZ pe o suprafața atat de restrânsă. Daca nu se tine cont de parcelele Învecinate, zona respectiva o sa se dezvolte haotic, tara drumuri si spatii verzi gândite per ansamblu, fara un aliniament ordonat si prestabilit pentru intreaga zona.

a Parcela in cauza (încadrata cu portocaliu in poza atașata) nu îndeplinește condiții de baza reglementate prin PUG, pentru a putea fi considerata construibila in zona S_Et.

Nu are forma regulata si nu are front mai mare de 15rn la strada. Intrarea pe parcela se face din Strada Sarmisegctuza, pe un drum cu o lățime de 6 m (care apoi se îngustează la 3 m) si o lungime de 67m. De la strada s-a croit acest acces lung spre parcela care se afla exact pe buza lacului Gheorgheni.

Nu cred ca exista nici un argument pentru dorința de a construi aceasta clădire de birouri. Cred ca ar fi un demers fortat, caro ar aduce doar lucruri negative:

 • 1. Zona care înconjoară lacul Gheorgheni este una deja foarte aglomerata, sufocanta in multe momente ale zilei. Lacul reprezintă pentru multe persoane care locuiesc sau lucrează aici, un loc de refugiu, o pauza de la agitația care ii inconjoara. Mi-as dori sa ramana asa.

 • 2. Se distruge multa vegetație.

 • 3. Fauna si flora lacului sl a zonei care inconjoara lacul o sa fie afectate.

 • 4. Strada Sarmisegetuza e deja foarte aglomerata. Sunt mașini parcate pe trotuar, pe ambele parii ale străzii. Fluxul de mașini adus de intrarea spre clădirea de birouri ar îngreuna traficul considerabil.

 • 5. Afectează confortul locuitorilor din zona. Toți cei care au ales sa locuiască acolo, au facut-o știind ca in jurul lor se vor construi doar case.

Cluj-Napoca este un oraș care se dezvolta foarte repede. Este un lucru normal. Dar știu si ca locuitorii acestui oraș, isi doresc o dezvoltare armonioasa, care sa respecte nevoile cetățenilor si sa nu ignore impactul care il are asupra lor.

Orașul nostru vrea sa fie unul in caro sa iti placa sa trăiești, cu autoritati responsabile, deschise si cu dorința de mai bine.

Data: 19.04.2019 (x z

\ %

Ludusan Ana-lrina \ \

Str. Sarmisegetuza Nr>21, Ap. 20, Scara 1

Cluj-Napoca, Cluj, Romahja

Prin adresele cu nr. 219312/19.04.2019 și 219317/19.04.2019 vecinii cu domiciliul în str. Intre Lacuri nr. 38, comunică următoarele obiecțiuni :

 • 1. Zona in studiu (respectiv vecinătatea nord vestica a Lacului Gheorgheni încadrata de strada Sarmisegetuza si strada Intre Lacuri) este încadrata in UTR Lip - Locuințe cu regim redus dc inaltimc dispuse pe un parcelar de tip periferie.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat prin ITCL 493/2014 si a Regulamentului Local dc Urbanism pentru UTR Lip regimul de inaltimc maxim admis este de trei niveluri supraterane iar inaltimca maxima admisa a clădirilor este dc 12 m.

Pentru UTR Lip este prevăzut POT max=35% Sl CUT rnax =0,9. Prin documentația PUZ supusa analizei se dorește instituirea subzonei S-Ht in cadrul UTR Lip in vederea construirii unei clădirii de birouri. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 493/2014 si a Regulamentului Local de Urbanism pentru zona S-El regimul de inaltime maxim admis este de (l-3S)+P+5+lR iar inaltimca maxima admisa a clădirilor este de 25 m.

Pentru UTR S-Et este prevăzut POT max = 40% si CUT max -2,2.

Comparând reglementările aferente UTR Lip si UTR S-Et si raportandu-ne la suprafața de teren de 789 mp pentru care se dorește instituirea subzonei S-Et, cu ușurința se poate observa volumul impunător a] clădirii ce se dorește a fi construita, in totala antiteza cu majoritatea clădirilor din vecinătate construite in UTR Lip si care sunt locuințe individuale (unifamiliale) sau locuințe seniicolective (familiale),

Nu putem 11. de acord cu construirea unei clădiri de birouri si alte funcțiuni intr-o zona rezidențiala cu clădiri/ imobile cu un regim redus de inaltime. langa malul Lacului Ghcorgheni. o zona perceputa de majoritatea locuitorilor Clujului ca o zona dedicata relaxării, plimbărilor in junii lacului si care este frecventata dc locuitorii municipiului in acest scop.

In tot acest context, ridicarea unei clădiri dc birouri langa malul Lacului Gheorgheni este neavenita cu alai mai mult cu cat acest gen de clădire nu prezintă niuio utilitate (nefiind o clădire dc interes public care ar aduce beneficii locuitorilor zonei) pentru respectiva zona.

Conform celor comunicate de către proiectant, regimul dc inaltime va 11 P+2, cu subsol si demisol, peste cota naturala a terenului urmând a fi ridicate 3 niveluri. Având in vedere ca se dorește edificarea construcției pe malul lacului (zona cu un teren de fundare scăzut) e mai mult decât evident faptul ca nu doar cele trei niveluri la care face referire proiectantul vor fi edificate la suprafața terenului, ci si subsolul si demisolul vor fi edificate la suprafața, astfel incat in realitate vor fi 5 niveluri edificate la suprafața.(am făcut aceasta afirmație pentru a sublinia inaltimca viitoarei clădiri care probabil va depasi 20 m si volumul acesteia avand iu vedere ca amprenta acesteia va depasi 600 mp).

Conform Regulamentului Urban Local, in cazul subzonei S-El se considera construibile parcelele cu un front la strada mai mare sau egal cu 15 m.Singura strada in vecinătatea parcelei care face obiectul documentației PUZ e strada Șarmisegetuza, strada unde c prevăzut accesul auto.Analizând documentația, in opinia noastra, nu este îndeplinita condiția existentei unui front la strada mai marc sau egal cu 15 m.

 • 2. Supunem alcntici dvs. specificul traficului din zona Lacului Ghcorgheni si a Cartierului Intre Lacuri, trafic extrem de aglomerat. Traficul auto in aceasta zona se desfasoara pe străzi inguste (str. Intre Lacuri, str. Sarmisegctuza.str. Dunării, str. Mureșului etc.), neconforme volumului dc trafic existent in prezent. Atât strada Sarmizegctuza cat si strada Intre Lacuri sunt sufocate de traficul auto si de mașinile parcate pe aceste străzi.

Edificarea unei clădiri de birouri conform documentației PUZ supusa analizei ar conduce la o mai mare aglomerare a zonei din punct de vedere al traficului si a mașinilor care se vor parca in jurul lacului, fapt ce ar duce si la creșterea gradului dc poluare in aceasta zona.

Poluarea nu este tm aspect dc neglijat atata timp cat are impact asupra sanatatii populației din aceasta zona si totodată are un impact uriaș asupra calilalii apei l,acului Gheorgheni, a viețuitoarelor din jurul acestuia. Flora si fauna aferenta acestei zone sunt pe cale dc dispariție datorita unei dezvoltări imobiliare haotice si ireponsabile.

Nu in ultimul rând, edificarea unei construcții cu un regim de înălțime de aprox. 20 de metri ar aduce in mod cert atingere dreptului la viata intima, familiala si privata celorlali proprietari de imobile din zona, in condițiile in care in prezent zona e populata exclusiv dc casc unifamiliale cu inaltime maxima de 12 metri.

Cu stima.


Pop Ciprian

Pop TimeaQ^Margauan Felicia <■.

Margauan Costica r

Pogacean Livia

Pogacean Alina

• ) , ,Q. <

Pogacean Nicolac f /

Ciolpan Vasile ' j aM


Sarmisegetuza nr. 21, ap. 25, comunică următoarele obiecțiuni :


Subsemnatul, Filippo Catanzariti, cetățean Italian și rezident în Cluj de peste 5 ani, cu

domiciliul pe str. Sarmisegetuza nr. 21 Cluj-Napoca


Suni inginerul Filippo Catanzariti, cetățean Italian și rezident în Cluj de peste 5 ani.

Sunt specializat în proiectarea de lucrări civile și industriale: drumuri, poduri, tuneluri și parcuri urbane.

în ultimii ani am observat construcțiile tot mai invasive și ncrcglcmcntatc a orașului Cluj, care în următorii ani cu siguranță vor cauza mari suferințe urbane pentru cetățenii săi.

Vă scriu pentru a vă informa că în zona în care locuiesc, în opinia mea, una dintre cele mai frumoase din Cluj, strada Sarmisegetuza, dc-a lungul lacului Gheorgheni, se află în curs de desfășurare o cerere de modificare a planului de urbanism zonal (P.U.Z); pentru a schimba destinația zonei, care in prezent este de locuințe civile, într-una care va permite construcția de birouri.

Observații privind elaborarea proiectului: “PUZ: Instituire subzonă S_Et în cadrul UTR LIP, pentru construire clădiri de birouri și alte funcțiuni”, de pe strada Sarmisegetuza, Cluj-Napoca, propus de către SC ARHIMOBIL SRL

CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Pentru instituirea de noi subzonc 8 Et sau S_ls se va elabora un P.U.Z.

în cazul elaborării P.U.Z., se vor respecta următoarele condiții:

o Teritoriul minim care urmează să fio reglementat prin P.U.Z. va fi Unitatea Teritorială de Referință. în cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea P.U.Z. pe un teritoriu mai restrâns, dacă acesta se evidențiază ca o unitate urbanistică independentă, unitară și coerentă din punct de vedere spațial și funcțional. Acesta va include minimum un cvartal.

o Parcela studiată nu poate fi considerată o unitate urbanistică independentă, neîncadrându-se în definiția de cvartal, aceasta aflându-sc la momentul de față între alte parcele de casc unifamilialc din zonă.

o Accesul prevăzut către aceasta nu respectă regulamentul privind servitutile de utilitate publică.

o Conform regulamentului local de urbanism, este necasar acordul vecinilor pentru situațiile în care se dorește schimbarea destinației unei zone (minim un cvartal) în situațiile în care funcțiunea propusă nu se poate încadra la utilizări admise cu condiționări din regulamentul aferent "Lip".

Sper ca veți evalua cu atenție aceasta solicitare și rezultatul va fi negativ în ceea ce privește această solicitare de schimbare a PUZ-uIui, deoarece in caz contrar situația va produce nu doar distrugerea peisajului ci si inconveniente de trafic și parcări.

Vreau să profit de această ocazie pentru a vă transmite salutări cordiale.

Data, 16.04.2019


Nume si prenume, ing. „Catanzariti Filippo

Prin adresa cu nr. 332814/27.06.2019, d-na. Bonca Dana Valcria cu domiciliul în str.

Oradea, jud. Bihor, comunică următoarele obiecțiuni :

/<4 b,r' /7t /}(. '.hi?-?/■>i^i , /Gcv. /•/■(./!$- .■f6''z’.'î'V'z\r't-t /' fi.-1’,'

Gvfr'i 4 <-6'50 ('■‘‘bî .șf/tc/fȘ /) Sppx.fr                                                     \(

i'yi- l,-V(.CA 6(          6                j/-) ( '>’(' t l,fi:îy pt' <s/'> 16:'’ U-z jVufcKy

ffcSeWx /V^ (-vffJfAftr'. /VD.t /•(-/V7,.c }>( â c> ( (&ft- (■*{..(■■     /!<(($ r^tZ-U-

/At<z?F;(7>~                                                           _____________________

Data:     .j 7 r> -'•      ! D                               Semnătura:

Prin adresa cu nr. 332820/27.06.2019, Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” cu sediul în str. Michelangelo nr. 18A, Oradea, jud. Bihor, comunică următoarele obiecțiuni:

ZA -MtA A'U-i              1(-K:pUO-Ui z <UșUZ. XA?4<?( /j/<--xAWz#/

A țost cmkkj&tiW'A Az O.fu^Â -A z.t’Psfex eftu Ac- A<xc>3

ASuH i (MiLu/vi 'ih ?11. Aic£u£ AruMeM7/v/£■> (l. (/£64M’SMPrin adresa cu nr. 350168/08.07.2019, Școala Postliceală „Henri Coandă” cu sediul în str. Sarmisegeluza nr. 15, comunică următoarele obiecțiuni :

J()MAlUL.                       -A AchDTHo î fZ.LV. 7k‘ Ct

cAiț-ÎĂ A •'-nAWuM-U c-i (Ju .CȚX>ST4 .'\c /. C(-.<;--_

^P£fei\AMC-lx-A.                              Dy TWv^l /y

Aic.xAA.frUxi pu ^c.^cpă        izK'A7iij Ai uAWhu/sM. y __ fefrcPA za rp'poîohici.\ iteWi WAm ■ /Kw /- ^tr oj /¥hWAzaxA to.HA a/c-Ag Jw/iXi-ACu ,

Cu mulțumiri,


Prin adresa cu nr. 350171/08.07.2019, d-na. Bonca Zoița Dănuța cu domiciliul în str. , comunică următoarele obiccțiuni :

KofrxftA UeC'C\            c\                           Cq^4’m\U Je <<

f                                  t                             \                                                                                                       f                    I                   I

oCk (\ovyuAa qoU {[<- mccS                        <k ilWfch.

2jo. 1, wW<\W    xUmt Heo^                                Jc<_^ 7

VxtA\S'M.Se                  ț)\. <^e<K cS^. i ^S^VÂ %\A 1 <? <XQete[__C<J

tl-WoVx VW a MefQikkâ^M _____

O         3

Cu mulțumiri,


Data: Q&.oT rța|%____________

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului dc informare și consultare, inclusiv:

 • I. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate dc public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

 • - nr. 219846/19.04.2019 și 219847/19.04.2019 - Asociația dc Proprietari Sarmisegetuza 21, str. Sarmisegetuza nr. 17-19-21

 • - nr. 219069/19.04.2019 și 219969/19.04.2019 -d-na. Ludușan Ana-Trina,

 • - nr. 219312/19.04.2019 și 219317/19.04.2019 vecinii cu domiciliul în str. Intre Lacuri nr. 38

 • - nr. 221481/22.04.2019 dl. Filippo Catanzariti, :

proiectantul lucrării - Prof.dr. arh. Adrian lancu, precizează următoarele :

 • 1)     Adresele cu nr. 219312/2019 si 219317/2019 sunt identice. Acestea au fost formulate de persoane care nu sunt vecini cu parcela studiată, imobilul petentilor situat pe str. Intre Lacuri nr. 38 se află la circa 10 parcele depărtare, fiind o locuință colectivă cu numai similar dc niveluri cu cea propusă prin PUZ.

 • 2)     Restul adreselor sunt formulate de mai multe persoane care fac parte din Asociația dc proprietari Sarmisegetusa 17-19-21, atât în numele asociației cât și ca persoane private.

Asociația de proprietari cuprinde două imobile cu funcțiuni mixte (locuințe colective, spații comerciale, birouri). Parcela studiat aprin PUZ se învecinează pe latura vestică pe o lungime de 29,35m din totalul lungimii dc circa I07m al parcelei dc pc str. Sarmisegetusa nr. 17-19-21, în partea sudică, spre lac.

Imobilul propus prin PUZ (S+D+P+2) este mai mic decât cele existente pe parcela str. Sarmisegetusa nr. 17-19-21 (S+D+P+5-6), așa cum se poate observa în piesele desenate.

Distanța între imobilul propus prin PUZ și unul din blocurile de pe parcela str. Sarmisegetusa nr. 17-19-21 va fi de minim 12m, adică cel puțin înălțimea clădirii propuse.

Imobilul propus prin PUZ permite însorirca corectă a locuințelor (confonn normelor sanitare în vigoare) aflate în corpul dinspre lac situat pe str. Sarmisegetusa nr. 17-19-21, conform studiului de însorite anexat, adica Planșa nr. A09 - extras din documentația PUZ.

Menționăm că prezentul PUZ a fost întocmit pentru că prin PUG Cluj-Napoca a fost instituită o suprafață de zona verde UTR Ve pe o parte a terenului parcelelor studiate prin PUZ. Prin documentația PUZ beneficiar ul este de acord cu păstrarea acestei suprafețe verzi și conservarea ci ca atare. Se vor păstra arborii existenți, iar suprafață cuprinsă în UTR-Ve va fi deschisă publicului, de această suprafață vor beneficia și locatarii Asociației do proprietari str. Sarmisegetusa tu; 17-19-21, dar și alți cetățeni care vor putea parcurge malul lacului.

De asemenea menționăm că în imediata proximitate a imobilului propus prin PUZ se află un bloc care la primele două niveluri arc spații utilizate ca birouri.

întocmit

Prof.dr.a:


.Adrian
Ca răspuns la sesizările d-nei. Bonca Dana Valeria cu domiciliul în ;

Oradea, jud. Bihor și Fundației Cultural Umanitare „Henri Coandă” cu sediul în str. Michelangelo nr. ISA, Oradea, jud. Bihor, cu nr. 332814/27.06.2019 și 332820/27.06.2019, beneficiarul lucrării prin avocat Ciocian Ioana Crina, precizează următoarele :

Prin obiecliunilc iiucgistratc do persoanele mai sus aratate, acestea invoca faptul ca subsemnatul am făcut propunerea caii de acces pe un teren care ar fi proprietate personala a dansilor.

Conform CF atașat prezentei, drumul care deservește proprietățile aparține in indiviziune si subsemnatului, eu avand o cota de jumătate din acest drum, sens in care obiectiunile formulate nu au nici un fel de suport legal.

Subsemnatul dețin cola parte din drumul care exista la acest moment, sens in care calea de acces Ia imobilul propus prin PUZ este asigurata prin atributele specifice dreptului de proprietate. Astfel, dreptul de proprietate asigura titularului dreptul de dispoziție materiala si juridica, posesia si folosința asupra bunului.

Atata timp cat nu exista un partaj de folosința (de altfel greu de realizat in cadrul unui imobil cu destinația de drum), exercitarea dreptului de proprietate se realizează de către toti proprietarii, in egala măsură.

Orice alta interpretare a situației de coproprietate in care ne aflam echivalează cu violarea dreptului de proprietate astfel cum acesta este garantat de Constituția Romanici si de Protocolul I al CEDO. Este îndeobște cunoscut faptul ca drepturile fundamentale trebuie sa fie unele efective si nu iluzorii, sens in care deținerea unei cote de proprietate fara a avea posibilitatea de a o folosi efectiv, reprezintă o ingerința ncjustificata asupra dreptului de proprietate.

în plus, orice acțiune contrara exercitării acestui drept de către subsemnatul duce inclusiv la incalcarea destinației imobilului, aceea de cale de acces (drum).

In sensul celor mai sus aratate, va solicitam sa aveți in vedere actele depuse anexa si situația juridica prezentata si sa aprcciati conform celor mai sus aratate, dispunând respingerea acestor obicctiuni ca nelegale si neîntemeiate.

Cu considerație,

Cluj-Napoca, 19.07.2019,


Neag Alexandru,

prin avocat, Ciocian Ioana Crina


Ca răspuns la sesizările d-nei. Bonca Zoija Dănula cu domiciliul în str. Sarmisegeluza nr. 15 și Școlii Postliccalc „Henri Coandă” cu sediul în str. Sarmisegetuza nr. 15, cu nr. 350168/08.07.2019 și 350171/08.07.2019, beneficiarul lucrării prin avocat Ciocian Ioana Crina, precizează următoarele :

Prin obicctiunile înregistrate de persoanele mai sus aratatc, acestea invoca faptul ca subsemnatul am făcut propunerea caii de acces pc un teren care ar fi proprietate personala a dansilor.

Conform CF atașat prezentei, drumul care deservește proprietățile aparține in indiviziunc si subsemnatului, cu avand o cota de jumătate din acest drum, sens in care obiectiunilc formulate nu au nici un fel de suport legal.

Subsemnatul dețin cota parte din drumul care exista la acest moment, sens in care calea dc acces la imobilul propus prin PUZ este asigurata prin atributele specifice dreptului de proprietate. Astfel, dreptul de proprietate asigura titularului dreptul de dispoziție materiala si juridica, posesia si folosința asupra bunului.

Atata timp cat nu exista un partaj de folosința (rfe altfel greu de realizat in cadrul unui imobil cu destinația de drum), exercitarea dreptului de proprietate se realizează de calic toti proprietarii, in egala măsură.

Orice alta interpretare a situației de coproprietatc in care nc aflam ecliivaleaza cu violarea dreptului dc proprietate astfel cum acesta este garantat dc Constituția României si de Protocolul I al CF.DO. Este indeobste cunoscut faptul ca drepturile fundamentale trebuie sa fie unele efective si nu iluzorii, sens in care deținerea unei cote de proprietate fara a avea posibilitatea de a o folosi efectiv, reprezintă o ingerința nejustificata asupra dreptului de proprietate.

In plus, orice acțiune contrara exercitării acestui drept dc catrc subsemnatul duce inclusiv la incalcarea destinației imobilului, aceea-de cale de acces (drum).

In sensul celor mai sus aratatc, va solicitam sa aveți in vedere actele depuse anexa si situația juridica prezentata si sa aprcciati conform celor mai sus aratate, dispunând respingerea acestor obicctiuni ca nclcgalc si neîntemeiate.

Mai mult, va învederam faptul ca anterior acestor doua noi notificări, au mai fost depuse de persoane apropiate celor doi noi reclamant! notificări cu conținut identic, sens in care in cauza este conturat abuzul de. drept pc care aceste persoane il exercita fata dc subsemnatul, sens in care inii rezerv dreptul dc a dentara procedurile judicioase împotriva acestor persoane care si-au dovedit reaua credința izvorâta exclusiv din raportul de vecinătate cu subsemnatul.

Cu considerație

Cltij-Napoca,

29.01.2020,


Neag Alexandru, prin avocat, Ciocian Ioana Crina • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poale sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru:

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 230731/433/25.04.2019,   333049/433/27.06.2019 și

368207/433/17.07.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul și avocatul beneficiarului, prin adresele cu nr. 271490/23.05.2019, 374707/22.07.2019 și 52357/29.01.2020, răspund acestor observații.

Răspunsurile proiectantului și ale avocatului beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. : 280882/433/28.05.2019, 280887/433/28.05.2019, 280892/433/28.05.2019, 280901/433/28.05.2019, 280911/433/28.05.2019, 280918/433/28.05.2019, 280927/433/28.05.2019, 280933/433/28.05.2019, 280937/433/28.05.2019, 280943/433/28.05.2019, 280950/433/28.05.2019, 280953/433/28.05.2019, 378545/433/24.07.2019, 378553/433/24.07.2019, 57409/433/31.01.2020, 57416/433/31.01.2020.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării .și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andreea Mtțreșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan