Hotărârea nr. 405/2020

Hotărârea 405/2020 - Aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public zona B-dului Nicolae Titulescu-Aleea Slănic. Beneficiar: Pop Teofil.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public zona B-dului Nicolae Titulescu - Aleea Slănic

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu - Aleea Slănic - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278093/1/12.06.2020, conex cu nr. 202177 /!/ 15.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278141 din 12.06.2020, conex cu nr. 202241 din 15.04.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu - Aicea Slănic, beneficiar: Pop Teofil;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 1081 din 22.12.2016, Avizul Arhitectului șef iu; 1045 din 19.11.2018, Avizul nr. 821 din 28.08.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă P.LLZ - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public, zona B-dului Nicolae Titulescu - Aleea Slănic, beneficiar: Pop Teolil, pe un teren proprietate privată, cu nr. cad. 278932;

Documentația reglementează:

UTR - S IsI - Subzonă de instituții și servicii de interes public

 • - funcțiune predominantă', clădiri pentru sănătate

 • - înălțimea maximă admisă: P+2E.

 • - indicii urbanistici: POT maxim = 60% , CU I’ maxim = 2,2;

 • - retragerea față de limita vestică: pe limită;

 • - retragerea față de limita nordică: pe limită;

 • - retragerea față de limita estică: min. 6 m;

 • - circulațiile, accesele: din bvd. Nicolae Titulescu;

 • - staționarea autovehiculelor, va fi organizată în interiorul parcelei;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă la b-dul Nicolae Titulescu.

Prin PUZ se instituie subzonă de instituții și servicii de interes public în zona ansamblului de locuințe colective și se reglementează legătura funcțională între subzonă propusă și clinica existentă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor li suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2-

Art. 3-


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință, Ștefan Tarcea

bir. 405 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

românia

Aprobat

Primar EMIL BOC


Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Ca urmare a cererii adresate de POP TEOFIL, cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,                     , înregistrată sub nr.493373/43 din 23.11.2016 ,în conformitate cu

prevederile Legii nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 09.12.2016, se emite/prez^iițuR

Aviz de Oportunitate

Nr. ...^........din

pentru elaborarea

Plan Urbanistic Zonal - bvd. Nicolae Titulescu- Aleea Slănic

cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este zona Centrului Medico Chirurgical Interservisan, teritoriu delimitat la sud de bulevardul Nicolae Titulescu, la est de Aleea Slănic, la vest de strada Bistriței și la nord de aleea de legătură dintre strada Bistriței și strada Nicolae Pascaly. Se va studia toată zona, inclusiv vecinătățile imediat adiacente intersecției și se va reglementa subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti

  • 2.1 existent', conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în U.T.R Lc_A ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990

  • 2.2 propus:

-introducerea și reglementarea subzonei S_Is - subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale. Clădirile dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului, aparținând instituțiilor publice sau de interes public, se remarcă prin prezența semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului și valorii arhitecturale.

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii- subzona S_Is

P.O.T max =60% ,C.U.T max=2,2 ADC/mp pentru parcele comtme;

P.O.T max=75%, C.U.T max=2,8 ADC/mp pentru parcele de colt;

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • -  reabilitarea suprafețelor libere din ansamblul de locuințe colective, a spațiilor interstițiale (puncte gospodărești îngropate, desființarea construcțiilor parazitare, amenajare parcări etc.)

 • -  dezvoltarea serviciilor publice și comerciale, creșterea gradului de mixaj funcțional - pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul ansamblului - prin integrarea de noi activități;

 • -  modernizarea căilor de acces;

 • 5. Capacitățile de transport admise

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulament.


Liu


'TERMITA

PLANINCADRARE IN PUG jc „ ’  ■


Sef proiect


Proiectat si Desenat


Arh. Crisdna Hulea


VerificatLEGENDA


Beneficiar: POP TEOFIL


Lc


39S9 Limita zonei studiate


Adresa: Str. iugoslaviei, nr.8, Cluj-Napoca


Limita parcelei nr. CF 278932, nr.topo/cad 278932

S=500mp


Faza:


A.O.


CENTRUL MEDICO CHIRURGICAL INTERSERVISAN

. Obiectiv: Elaborare PUZ: "Extindere policlinica pentru servicii medicale P+2E"

Amplasament: Bulevardul Nicolae Titulescu, __nr. 201, CF278932, Cluj-Napcca


Proiect nr.: 12/2016

Planșa nr.:


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ARHITECT ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, tel 0264-336 216

^grimar, o

*             u\

LcCluj-Napoca. str.


Ca urmare a cererii adresate de Pop Teofil, cu domiciliul în județul Cluj, înregistrată cu nr. 481825 din 12.10.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr. /<.      <1'1

pentru PUZ - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public

general de imobilul eu nr. cad. 278932

Inițiator: Pop Teofil

Proiectant: S.C. Termita I S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Romulus D. Zamfir

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teritoriul de studiat este zona Centrului Medico Chirurgical Intcrscrvisan. teritoriu delimitat la sud de bulevardul Nicolae Titulescu, la est de Aleea Slănic, la vest de strada Bistriței și la nord de aleea de legătură dintre strada Bistriței și strada Nicolae Pascaly. Teritoriul reglementat este subzona de instituții și servicii de interes public din vecinătatea Clinicii Interservisan.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

t erenul studiat prin PUZ este încadrat conform PUG în UTR Lc_A.

UTR Lc_A - Zonă a marilor ansambluri monofuncționale rezidențiale construite în perioada comunistă.

-funcțiunepredominantă', locuințe colective și dotări în clădiri existente;

Subzone: S_Is Subzonă de instituții și servicii publice sau de interes public constituite în clădiri dedicate, situate înafara zonei centrale

S El - Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caractere zidențial

S_P - Subzonă destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier

S_L - Subzonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuințe colective cu interdicție definitivă de construire

-înălțimea maxima admisă'. Pentru clădirile noi cu alte destinații decât locuirea înălțimea acestora se va stabili prin PUZ de regenerare urbană. De regulă înălțimea maximă nu va depăși 2 nivele supraterane (P, P+l) și respectiv 8 in.

S P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările PUZ de regenerare urbană.

-indici urbanistici :

POT maxim va fi cel reglementai prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectura] respectiv, Iară a depăși (a) pentru parcelele comune: POT maxim = 60% , (b) pentru parcelele de colț: POT maxim = 75% Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

POT maxim - S Is - Subzona de instituții și servicii publice sau de interes public constituite în clădiri dedicate, situate înafara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is

POT maxim - S_Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial -a se vedea Regulamentul aferent UTR Et

POT maxim - S P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - conform PUZ de regenerare urbană

-retragere față de aliniament:

Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările PI 17 de regenerare urbană.

S_P Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier - în conformitate cu reglementările PUZ de regenerare urbană.

-retragere față de Umilele laterale și posterioară :

Pentru clădiri noi - în conformitate eu reglementările PUZ de regenerare urbană.

S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier-în conformitate cu reglementările PUZ de regenerare urbană.

Prevederi P.U.Z. propuse

Prin PUZ se instituie subzona de instituții și servicii de interes public în zona ansamblului de locuințe, colective, și se reglementează legătura funcțională între subzona propusă și clinica existentă.

UTR - S lsl - Subzona de instituții și servicii de interes public -funcțiune predominantă-. Clădiri pentru sănătate

 • - înălțimea maximă admisă: P+2E.

 • - indicii urbanistici: POT maxim - 60% , CUT maxim = 2,2;

 • - retragerea față de limita vestică: pe limită;

 • - retragerea față de Umila nordică: pe limită;

 • - retragerea față de lim ita estică: min. 6 m;

 • - circulațiile, accesele: din bvd. Nicolae Tilulescu;

 • - staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă la b-dul N icolae Titulcscu.

Pentru Planul urbanistic zonal s-a etnis Aviz Arhitect Șef nr.117 din 19.02.2018, aviz valabil pe durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2077 din 22.04.2016. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism - operativă din data de 23.10.2018 se reavizează favorabil Planul urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1602 din 23.04.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din l.cgca nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.Director Executiv,

Ing. Coi rina Ciuban

Sef Birou StrategijJ Jrbane reșan

Arh. Andrei
Red.. 3ex, Insp. Anamaria Popa


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LCCAl CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,4U0001, Cluj-Napoca, lei: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 wxvw.piiniariaclujr.apoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


România


CLUJ-NAPOCA


Nr. 436594/2019

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile II.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

Nr. . .^/... din .

pentru:

Concesionare teren pentru supratraversarea unei pasarele dc trecere pentru extindere policlinica „Interservisan” pentru servicii medicale

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - operativă din 23.10.2018 s-a emis Avizul Arhitectului Șef nr. 1045 din 19.11.2018 pentru P.C.Z Instituire subzona fi servicii de interes public. Prin P.U.Z se institue subzona de instituții și servicii de interes public în zona ansamblului de locuințe colective și se reglementează legătura funcțională între zona propusă și clinica Interservisan.

în vederea realizării legăturii funcționale (pasarele dc trecere) se avizează concesionarea unei suprafețe de 22 mp, conform Anexei la prezentul aviz.

Prezentul aviz este valabil pe durata dc valabilitate a Certificatului dc urbanism nr. 3280 din 31.07.2019 emis pentru Concesionare teren pentru supratraversarea unei pasarele de trecere pentru extindere policlinica „Interservisan "pentru servicii medicale.R.ed.3 ex. AM

Achitat laxa dc 12 lei, conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................

P.U.Z. - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public

Ni-, 589700/14.11.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local dc adoptare sau ncadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau dc amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 63 (Simona Cipcigan)

© Beneficiar : POP TEOFIL

° Proiectant: S.C. TERMI TA 1 S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 166427/04.04.2017

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, Iară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1602/23.04.2018

 • - Aviz dc oportunitate nr. 1081/22.12.2016

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1045/19.11.2018

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. dalele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 166427/04.04.2017

S-a afișat pe sitc-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 02.05.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis dc cam. 62, ct. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan situația existentă

 • •  Plan reglementări PUZ

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 27.10.2017.

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Comunicate”, anunțul privind consultarea publicului a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 29.03.2017.

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 27.10.2017, ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 27.10.2017, ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați:

 • •  Asociația de Proprietari - B-dul Nicolae Titulescu nr. 36, bl.

 • •  Asociația de Proprietari - B-dul Nicolae Titulescu nr. 38, bl.

 • •  Asociația dc Proprietari - B-dul Nicolae Titulescu nr.

 • •  BISERICA REFORMATĂ - B-dul Nicolae Titulescu nr. 195

 • •  Asociația de Proprietari- str. Bistriței nr. 79, bloc 27

 • •   Asociația de Proprietari str. Bistriței nr. 83

 • •  Asociația de Proprietari - str. Bistriței nr. 85

 • •  Abrudan Vica Emanucla - str. Bistriței nr. 87

 • •  Asociația de Proprietari - str. Nicolae Pascaly nr. 5

 • •  Asociația de Proprietari - str. Nicolae Pascaly nr. 7

® Parohia Sf. Dumitru cel Nou str. Unirii nr. IA

 • • S.C. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD S.A. SUCURSALA CLUJ -NAPOCA, str. Taberei nr. 20

 • •  Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

S-a obținut acordul următorilor proprietari cu privire la extinderea laboratoarelor necesare bunei funcționări a Centrului Medico-Chirurgical INTERSERVISAN S.R.L. - str. Nicolae Pascaly nr. 5 :

 • •  S.C. INTERNOVIA ESTETIC S.R.L. - Director General - Dr. Cicco Anca

 • •  S.C. TRISICOM IMPEX S.R.L. - Administrator - Tămaș Oclavian

 • •  S.C. DENTLTNE S.R.L. - Administrator - Dr. Sevan Claudiu

 • •  GEDEON RJCHTER FARMACIA S.A. - Manager General - Teleki Gabor

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 27.10.2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării.

Din partea publicului s-au prezentat:

 • •  dl. Petru Prunca - președinte ai Asociației de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 7, sesizează următoarele aspecte:

 • - viața locatarilor este afectată dc Clinica Intcrscrvisan

 • - tomografii! și alte aparate sunt în zona destinată locuințelor

 • - bariera este pusă în față pentru a nu intra nici o mașină dc-a locatarilor

 • - locurile de parcare vor fi afectate de viitoarea construcție

 • - mașina de intervenție pompieri nu a pulul trece barieră

 • - policlinica nu arc locuri dc parcare nici pentru personalul clinicii

 • - utilitățile sunt în comun

 • - nu sc asigură 40% spațiu verde

 • - încadrarea între cele două biserici

 • - probleme de proprietale-lerenuri private

 • - planșe incorecte cu data diferite

 • •  d-na. Camelia Moldovan - str. Nicolae Pascaly nr. 5, sesizează următoarele aspecte :

 • - accesul la blocurile dc locuințe este greoi și acum

 • - bariera restricționează accesul în bloc

 • - 31 de locatari sunt împotriva extinderii clinicii

 • •  dl. Nicolae Ncdcșan - administrator al Asociației de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 7, sesizează următoarele aspecte :

 • - canalizarea este subdimensionată, trebuie reglementată

 • - 49% din cotele comune sunt ale spațiilor comerciale

 • - rețeaua de canalizare în pardoseală nu mai funcționează

 • - spațiile comerciale nu achită contravaloarea curățirii instalației interioare

  cu nr. 261774/06.06.2017, 261796/06.06.2017,

  261813/06.06.2017,      261821/06.06.2017,

  261853/06.06.2017,      261857/06.06.2017,

  266121 /07.06.2017,       270561/09.06.2017,


  Prin adresele 261809/06.06.2017, 261843/06.06.217, 266118/07.06.2017,


261801/06.06.2017

261830/06.06.2017,

261863/06.06.2017,

261837/06.06.2017, 261872/06.06.2017, vecinii : Terme loan, Vlad Felix Marius, Kakassy Alexandru, Dădulescu Daniel, Câmpean Octavia, Cotul Emil Horea, David loan Ciprian, Crișan Vasile, Marian Carmencita, Ghica-Cucerca Viorela, Dascăl Pavel, Spânii Radu Călin, Munlcan-Oprca Viorica-Eugcnia, Lupca Adrian, Spânu Călin și Vîtcă Sabina cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 7, bl. S3, ap. 2, 10, 17, 25, 24, 22, 23, 30, 26, 31, 1, , 12, 11, str. Unirii nr. 3, ap. 49, Mărișel - str. Principală nr. 330, comunică următoarele obiccțiuni :

Având în vedere faptul că această notificare nu a fost afișată la loc vizibil, nu este recomandată, nu are aviz de primire, președintele nu este împuternicit să primească corespondența în numele meu și am luat la cunoștință de conținutul acestei notificări, deci intenția d-iui di. Pop Teolil de extindere a policlinicii, abia in data de 31.05.2017, termenul de răspuns de 15 zile pe care ni l-ați acordat decurge de la această dată, respectiv din data de 31.05.2017.

Mai mult decâl atât, având în vedere prevederile legale în materie, la adresa B-dul Nicolae Titulescu nr. 201, nu a fost expus nici un panou de afișaj privind intenția de a se extinde policlinica și nici noi, locatarii de pe str. N. Pascaly m.7, pana la dala de 31.05.2017 nu am fost informați, prinlr-un alt mijloc, de această intenție.

Pe aceasta cale vă comunic că NU sunt de acord cu propunerea din notificarea mai sus menționată, respectiv cu extinderea policlinicii și voi urma toate căile legale pentru a împiedica ridicarea acestei construcții.

Aștept să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere referitor la cele menționate.


Semnătura
SemnăturaPrin adresa cu nr. 261784/06.06.2017, Asociația de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 7, bl. S3, comunică următoarele obiccțiuni:

/,              /[( KiqA CC                jvL/Cl/c'C; (ZlQi'jc/im- rCAfg

____________— (' hs/rll tțt ____j\____rCJț. ti' I                              ____ 1 /

--------r..         ______.(i'^T/ț     //i            i-___llimiĂv__a.<c__*___4"6,^

■ ' f /

•ci !VW! _________<■ pC ’h1-        /<<'./>,<' <C /!<■>•,,;..' A {;■                          ______

____________~                                                ■> n.'t                A.■■-/--;<■      ț.-;'It'i /'■>.-.'/• A

Cu mulțumiri, / .A „4..

Data: v f ■.., t-.( '-J__ Semnătură:___Aa'/Ui z/ț.


A H/(., . ,■(,■

Notă:

• Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde umătoarele date: nume, prenume, adresa potent, telefon dc contact

 • -   punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.

 • -   datele dc identificare a documentației

Prin adresa cu nr. 275016/13.06.2017, Asociația de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, comunică următoarele obiecțiuni :

VătH.mut.icttmMh.n.ekt.bsenalii.Oi^Jiuti^A /WW                    /)■

‘PT CP-,: - PnM.N/nP'U PCC.eT/pc ^/LWC‘^

—Se,             A/P^CCvl              Al .PJLPtp. .

-J'c               /P^jPcfC- y^(ci}c_.Ă}.!P pp.pp jP(C'L/C(:/CL

-4c         o A&tcWC epee /LW^rC'/CcP

-JC- LLLL/CC ^fZ -priiCC^LGC (-pl CctCTp/^ A CryeiLc.CA'i I

-                 cp L/L GC CcCPeCC            ptriiL" ''

~ CiWCTiC  POcCCLCP

i.iat.l;                                                                                                  '■•■. :;V)«u>‘ .1.  ...............

Q Tic/ p.                                pL-Cj Gc>r/7~s

@4/CM OP


*•

U.SV.

?. «■...,

t I : i. t t. ) ' ( . 1 ')         | * l. / ,

Prin adresa cu nr. 275029/13.06.2017, d-na. Moldova» Camelia cu domiciliul în slr. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1, comunică următoarele obiecțiuni :

di.c /u/d d&._ aMt .<uc                                a.....

acad        de^ec^ i

^1'                          /^cuz ah /UifMw

'.. ii nuilțumiri.


Una:

Prin adresa cu nr. 275040/13.06.2017, dl. Pop loan Petru cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 2, comunică următoarele obiecțiuni:


Prin adresa cu nr. 275058/13.06.2017, dl. Bălan Dan loan cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 10, comunică următoarele obiecțiuni:

Vămimmie >n-iMl^a<vly nb>:         l Ăf         C.W C'XT(f4hfi^£A

rit fCtl. a C

ddda-te care- i/cr         price ,0

. u/llnulul i              p          q                      ).                                                        //              i

!)

Prin adresa cu nr. 275064/13.06.2017, dl. Bara loan Eugen cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 6, comunică următoarele obiecțiuni:

- /ă/ _______.

OO^TWCT^ /V&i/Z_Z)Z? C_£/?        _

WWMLL ........ ..............

- /Wc-oz /\£^ 0M7^dd $&£                     %

> i'.i: C>3 OC c C~>( d...

Prin adresa cu nr. 275070/13.06.2017, d-na. Avram Aurelia cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 9, comunică următoarele obiecțiuni:

Vă coniiiiîii: îicnr.sh’arek't>b>civ<iții. nl.'irC'.uini . Z1 k Z~i/ /      j d .Z/j/it Xi ,

H&U<k •_ - ZZ                      s'n            vd &>)>

/d(kdd

bk(Mdu''/ . /Zc                               ?/

. Id^k.a/

X/,              ... /jekd/f' ". .. zIă

< k . (T^ d(! rd f d

Prin adresa cu nr. 275078/13.06.2017, dl. Ghcrman Valentin cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 12, comunică următoarele obiecțiuni :

— d C. '3 O- L / y z            . ._k   r:'d'(. _ / cîX- -t r

J                            . ..Zlkd 'r c—^-7 '


Prin adresa cu nr. 275088/13.06.2017, dl. Ardelean Bogdan loan cu domiciliul în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 23-35, bl. A, se. III, et. IV, ap. 33, proprietar al ap. 5, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, comunică următoarele obiecțiuni :

Vâ eoiHiinic. iirmaloiiiclc observații, ohieviiuiii ; A/i/ x/i/A/Z'' ZZ-J(G</

~~ S         AW<?C Ț(// t/ ț      j7/ c

ScJ        T^Pâ'TfULyt

b/A/ □//>?</<_ A^>gi/^/

~ rtcccJC(//_ / M             UoCffî'


\ -.1 mulțumiri.

Data: 0^ Oț. Z țy

&"?<<£>( CC

Prin adresa cu nr. 275100/13.06.2017, dl. David loan Ciprian cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 20, comunică următoarele obiecțiuni :


-fe/feWfe .... >.....   ___________

-ZjGA         Az

Ofe ___________________

>.i inttliamin.                                                                                  /

1

Prin adresa cu nr. 275107/13.06.2017, d-na. Țurlea Angela Monica cu domiciliul în str.

Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 15, comunică următoarele obiecțiuni :

— /yf'             â -.rA U z (ș G p/C'~7cvv-4

r~ț^.,g:-4 o.u sAC'/< Ă-F P^'p_ <S/ AcUH ’GFCaU

—” -4 G LO                      e i z ’<^l

(,\i mulțumiri.


mu vat.


?®O«NV f Qi'f 7177

Prin adresa cu nr. 275115/13.06.2017, dl. Rus Nicolae Marius cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 17, comunică următoarele obiecțiuni:

paszskț A<rc<cm. Aurp

BlJ&zUl. ,'CS7^ /aZ/C^zT-S •,               Al PȚi7DP£&7b fas/KA

lpl<vip-S7                 sa

PfertML }2

^‘•■•nuhunvri.^^       fcAW®) O'A                / f f

Dau-                                                    Smu^UiM:        ____________ * ’ -

Prin adresa cu nr. 275121/13.06.2017, dl. Chirvai Salvadore cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 18, comunică următoarele obiecțiuni:Prin adresa cu nr. 275130/13.06.2017, dl. Chiorean Traian Marius cu domiciliul în str.

Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 21, comunică următoarele obiecțiuni :

Prin adresa cu nr. 275133/13.06.2017, dl. Țarină Adrian cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 27, comunică următoarele obiecțiuni:

.                                                          J                  t                A                                                    J9              ,

- ^h7r)e/>dtc.              - fciuitc&Jic.              . Jd poAcd/ti

lCix/lL <3^U'ivu                             2^îc/o7/Tr? C<v                    .aista.. fcti/W^

Nțc- (WrJrindfra'■ - /CC<m4c«>6\ /C/ua-

Cu intih.iii'.’iiri.

Data: (75.06’. I 0 ?Ț                                              -..ani.:-

fJU SOf.IT i^CA^ cu eYîit\/Q&$&f~ ao^7Ku^o'i

Prin adresa cu nr. 275140/13.06.2017, d-na. Pușcaș Antonia Cosmina cu proprietar al ap. 13, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, comunică următoarele obiecțiuni:

I                   V>‘t^ OW2A VxS VtcȚc'Lov            (c

■ ii-L......... ...........................

’xj'S •?. Ș.L     \ Y_'\ v VA*4 (~_-. / -^S(Ș. JS.A. a a

A\CAc-ocvYi „...SA .\'v\XkCXÂAAY. KcccS^c \^.„.S?>e cx^l

fc>< \e_ S'\® w v         - vA ">. V cHi Ai.hx?Y C A Y> v HI S’KcBk tefft£

fc L M’K’fe.'vK VAtWl’ol.Vi. <’u <Y\k 2-G zb>\vX t\C QS7 WOC

iu iniilruntiri

D.l‘,;tA^> ' ^(2 - X<j 1J' '                                    *'CiU:U:.HS:./   A^;jsZ.^Z2'=a......

Prin adresa cu nr. 275144/13.06.2017, d-na. Coldea Lia cu domiciliul în str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 31, comunică următoarele obiec|iuni:

Vt’i comunic u--n r oarde       ații. ohiccauni :             /. C'/^1 G’.C^q/- C^(i>c>^^     '.

■•— loloCci^             ih J/oe. A’ fa'fcfrtl/i'

/^c<fre<3          ' ^>7-/^

—                           i/evJe.

-~-              C<?                           (P-f ? /V^Ty

—7>/^e.eo/c^     ~'^o-â^A--A> PhTeTo/i^Q-f

Prin adresa cu nr. 275152/13.06.2017, d-na. Mișan Carmen cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 32, comunică următoarele obiecțiuni :

.£ Mo,

0&Prin adresa cu nr. 275156/13.06.2017, d-na. Ciul Mariana cu domiciliul în str. Nicolac Pascaly ni-. 5, bl. S2, ap. 29, comunică următoarele obiecțiuni :


/tyy tâț/L.


Prin adresa cu nr. 275163/13.06.2017, d-na. Contantincscu Doina cu domiciliul în str.

Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 34, comunică următoarele obiecțiuni :

• Ic. luipri<*4, #                              ( s/az/xat z

t f2cu‘ ț^uu-t c^e a^^.C

Cu mulțumiri.                                                                    __

Data:                .■â<2.Â37                       Setnnâtura;^^^^lC^DXt/-î[


Prin adresa cu nr. 275171/13.06.2017, dl. Constanținescu Radu cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 33 comunică următoarele obiecțiuni:


Prin adresa cu nr. 275180/13.06.2017, dl. Gășpărel loan cu domiciliul în str. Nicolac Pascaly iu-. 5, bl. S2, ap. 35, comunică următoarele obiccțiuni :


Prin adresa cu m. 275187/13.06.2017, d-na. Murcșan Alina cu Rapsodiei nr. 3, ap. 3, comunică următoarele obiecțiuni:


Prin adresele cu nr. 274997/13.06.2017, 275206/13.06.2017, 275214/13.06.2017,

275225/13.06.2017,      275231/13.06.2017,      275235/13.06.2017,      275242/13.06.2017,

275245/13.06.2017,      275251/13.06.2017,      275262/13.06.2017,      275265/13.06.2017,

275272/13.06.2017,      275278/13.06.2017,      275285/13.06.2017,      275291/13.06.2017,

275299/13.06.2017,      275308/13.06.2017,      275316/13.06.2017,      275322/13.06.2017,

275330/13.06.2017, 275337/13.06.2017, 275052/13.06.2017, 275229/13.06.2017, vecinii :


Asociația de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, Moldovan Camelia, Pop loan Petru, Bălan Dan loan, Avram Aurelia, Gherman Valentin, Ardelean Bogdan loan, Chirvai Salvadore, David loan Ciprian, Țurlca Angcla Monica, Rus Nicolac Marius, Chiorcan Traian Marius, Țarină Adrian, Pușcaș Antonia Cosmina, Coldea Lia Doina, Mișan Carmen, Constantinescu Doina, Constantinescu Radu, Ciul Mariana, Gășpărel loan, Bara Mircea Viorel, Murcșan Alina Luminița, Bara loan-Eugcn cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1,2, 10, 9, 12, 13, 18, 20. 15, 17, 21, 18, 13, 31, 32, 34, 33, 29, 35, 16, Turda-str. Rapsodici ni; 3, ap. 2, sat Ciuleni nr. 9, comunică următoarele obiccțiuni:

Având în vedere faptul că această notificare nu a fost afișată la loc vizibil, nu este recomandată, nu are aviz de primire, administratorul nu este împuternicit să primească corespondența în numele meu și am luat la cunoștință de conținutul acestei notificări, deci intenția d-lui dr. Pop Tenfil de extindere a policlinicii, abia in data de (16.06.2017, termenul de răspuns de 15 zile pc care ni l-ați acordat decurge de la această dată, respectiv din data de 06.06.2017.

Mai mult decât atât, având în vedere prevederile legale în materie, la adresa B dul Niuolae Titulescu nr. 201, nu a fost expus nici un panou de afișaj privind intenția de a se extinde policlinica și nici noi, locatarii de pe str. N. Pascaly nr.5, pana la data de 06.06.2017 nu am fost informați, printr-un alt mijloc, de această intenție.

Pe aceasta cale vă comunic că NU sunt de acord cu propunerea din notificarea mai sus menționată, respectiv cu extinderea policlinicii și voi urma toate căile legale pentru a împiedica ridicarea acestei construcții.

ScuipăturaSemnătura

'M/ rz^y
Semnătura

â /


V’u vonuiuic ••ui.sur’c iîhxciAHiii. ohi-.A Jiitii :(?/         /cZ^/2A PP). foO'J &'<?/) ifi P

/Vl WPPl OC                M/ ^/WtQ /) (w?S\ (M

PX'/P^Vb72^ pT CP ■ -                          Pipr/^/Z/A

-Jil P L/'Li2£/)ă.4- /p'PECpXL A/O/^/M'7>c’ Pi 44W£?' r- Jf. ĂX7f2PCff7 P/W/c/t i'/Pp/jf /J P> -“■Pt CPT-p-P#   0 fi&L&NCQ/Pix ' /

' P£ pXpUQX 7,'P. PpUu#£ (PcrtUTT)^ '<P' Pv Pî'XPO/P J -                   ....CX JX..U \/t~ fPz'-JpeCXfi- 7PÂCp)Pt'.7L..PjPc7

..                                 /p P i))/4

L’u nuilijmiri.

!.i;e!.<: _ P 0 pp / P
Prin adresa cu nr. 275407/13.06.2017, d-na. Moldovan Camelia cu domiciliul în str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1, comunică următoarele obiecțiuni:

SaĂw-iMrfL tefem Qjueii , ebwKrXto.^ «'A

/<k         Qx4{hC^u

»««»«• .UH.Wt*' * * <** ^..k ,,.. «*«=•>' /*•«« ‘ta“'“: .

f„<« /« «-«• '“iS "■ ~r * ch^          Utcb*W£ &

.feoz.-feto aw&'

.(JJtkLttCl

îl C^c. Z»


^u4« -^^d~ a £hm'ha 9' e*c.&'M'<f


Prin adresa cu nr. 280026/15.06.2017, SDEE Transilvania Nord cu sediul în str. Taberei nr. 20, comunică următoarele observații:

Prin prezenta va transmitem ca pentru obiectivul “ELABORARE PUZ SI EXTINDERE I OLICL1NICA PENTRU SERVICII MEDICALE P+2E” de la adresa Cluj-Napoca, str. Pascaly Nicolae, Nr. 5, avand ca beneficiar pe CENTRU MEDICO CHIRURGICAL 1NTERSERVISAN SRL, a fost emis un aviz de amplasament nefavorabil cu Nr. 60101725592 din 02.02.2017 datorita faptului’ ca obiectivul propus afecteaza LES 0.4 kV existent intre PT 2 Gherogheni si firida Interscrvisan;

Cu stima,


Șef Serviciu Acces la Rețea

Ing. LtviuAJrisaii

întocmit Ing. Neaga Andrei lonut

Prin adresa cu nr. 481796/23.10.2017, dl. Petru Primea cu domiciliul în slr. Nicolac Pascaly nr. 7, ap. 7, președinte al Asociației de Proprietari, comunică următoarele obiecliuni :

Subsemnatul Petru Prunca, domiciliat in Cluj-Napoca, str N. Pascaly, nr.7 ap.7, referitor la adresa Dv. nr.416068/433/14.09.2017 adresata Asociației de Proprietari din str.Pasacaly, nr.7,bl.S3, in care faceți referire la lucrarea P.U.Z. -Extindere policlinica Intervisan , inițiata de dl. Pop Teofil, in calitate de președinte al Asociație de Proprietari arat următoarele :

-in data de 13.10.2017 a avut loc o Adunare Generala a Asociație noastre do Proprietari, in care am dat citire scrisorii Dv. cu numărul de mai sus. Auditoriul prezent a protestat vehement de multe ori si a socotit ca textul d-lui Pop Teofil conține neadevăruri strigătoare la cer. Redau cateva dintre acestea :

-"Spațiul verde situat in fata acestui bloc a fost amenajat in întregime pe banii mei personali", "Spațiul verde este intretinut in permanenta de salariatii si ( n.n.-"dc")personalul clinicii mele",'' toate parcările sunt trasate anual si intretinute de salariatii clinicii mele", "Realizările noastre reprezintă o cinste pentru municipiul nostru". Dl. Pop Teofil folosește prea frecvent cuvintele "mele","mei". Sa intelegem , cum se spune pe la colturi, ca mortii numeroși ce-l inregistreaza clinica Intersevisan I se datureaza domnului doctor ? Vrea oare domnul director general Pop Teofil ca, pentru astfel de realizări, Primăria din Cluj-Napoca si statul Roman sa-i mulțumească in genunchi ca "Centrul Medico Chirurgical INTERSEVISAN prin clinicile sale "contribuie la bugetul"aceslora.

Noi nu suntcm"populatia din blocul de locuințe", cum ne considera dl Pop T. Si nu este o scapare a d lui Pop T. Ne terorizeza in pemanenta , cu bariera , cu mașinile clientilor, cu construcțiile, cu datul afara din bloc,cu locurile de parcare folosite in mod discreționar exclusiv de salariatii policlinicii, cu reclama afisata unde nu-i locul potrivi, cu Rongcnul si cu tomograful instalate fara autorizație legala intr-un bloc ce a avut ca destinație inițiala locuințe pentru oameni ,nu de clinica particulara etc incat unii locatari nu mai folosesc intrarea principala, ca sa nu mai se lege de ei personalul clinicii. Intra si ies din bloc prin spatele acestuia. Este un tip abuziv, crede ca obține si face ce vrea ,ca pe timpul primarului Funar Gh. Dl. Pop T nu s-a încumetat nici la plata cheltuielor curente comune , cum ar fi cele legate de rețeaua de canalizare care nu duce tot ce se elimina din clinica " sa" si se revărsă in subsolul blocului in care locuim producând un miros insuportabil.

Din aceste motive membrii Asociației de Proprietari din str. Pascaly se opun cu vehementa extinderii Policlinicii Intersevisan. Dl. PopT. sa exinda in afara perimetrului destinat locuirii.

Cu stima,

Cluj-Napoca , 22.10.2010                        Prcsedine al Asociatea de Proprietari

profPrin adresa cu nr. 490648/27.10.2017, dl. Măgerușan Grigore Cosmin cu domiciliul în str.

Nicolae Pascaly nr. 7, ap. 27, comunică următoarele obiecțiuni:


Memoriu,

Subsemnatul, Magerusan Grigore Cosmin in calitate de vicepreședinte al asociației Pascaly 7, aduc in atentie următoarele aspecte, in PUZ de extindere a policlinicii Interservisan {beneficiar Pop Teofil).

Pe scurt planul propus incalca legislația in ceea ce privește

 • 1.  HG 525/1996, Art. 33: Parcaje

 • 2.  RLU UTR Lc_A Secțiunea 13: Spatii verzi

 • 3.  HG 525/1996, Art. 8 - Zone cu valoare peisagistică

 • 4.  PUZ conține grave erori despre situația faptica

 • 1. HG 525/1996, Art. 33: Parcaje

RLU Anexa 2 reglementează pentru clinici următorul necesar de locuri de parcare:

Funcțiuni de sănătate șl asistență socială \ Policlinici: -1 loc de parcare la 35 mp AU

Suprafața clinicii extinse este:

 • 1.  Mezanin in vechea clădire Pascaly 5: ~520 mp

 • 2.  Prima extindere din 2004: 6 etaje cu ~1200mp

 • 3. Clădirea propusa: 2 etaje ~350 mp

Numărul de locuri de parcare pentru clinica este: (520 mp +1200 mp + 350 mp) / 35 mp => 59 dc locuri de parcare dar in PUZ pentru clinica Interservisan apar doar 22 de locuri ( 37% din necesar).

Construcția propusa face parte dintr-un complex de clădiri, calculul locurilor de parcare trebuie făcut per ansamblu, nu doar pentru extinderea propusa. ( blocul in care se gaseste o parte din clinica Interservisan la mezanin, este un complex format din comerț, servicii si locuire) Pe langa necesarul de ~59 de locuri de parcare doar pentru clinica, in blocul format din 2 scări in care se propune UTR S_IS, sunt 70 ap care necesita conform RLU, Anexa 2 un număr de 84 de locuri de parcare (adica 1 loc parcare/ap + 20% pentru vizitatori), iar pentru comerț si servicii lloc parcare / 50 mp. In blocul nostru Pascaly 5 si 7 sunt peste 1000 de mp spatii cu activitati comerciale si servicii (2 săli de fitries, 2 săli de balet, o alta clinica privata, farmacie, RDS, etc) => sunt necesare inca cel puțin 20 locuri de parcare. In total daca excludem policlinica Interscrvisan pentru blocul cu scările Pascaly 5 si 7 sunt necesare cel puțin 104 locuri. Iar cu tot cu policlinica extinsa sunt necesare 163 de parcari.

Parcarea din estul proprietății, in dreptul scării Pascaly 7, (nr. top 14100/2) a fost recent retrocedata către o persoana privata, pierzandu-se astfel aproximativ 25-30 de locuri de parcare din zona.

întrucât pana la momentul de fata, parcarea existenta in proprietatea Interservisan a funcționat strict pentru clientii clinicii, pe timp de noapte aceasta fiind goala, se solicita soluționarea locurilor de parcare in perimetrul parcelei deținute de către petent.

Pentru blocurile Pascaly 5 si 7, conform regulament UTR Lc_A, se specifica ca este necesara amplasarea locurilor de parcare la maxim 150m fata de locuințele deservite, distanta pe care nu exista nici o zona de parcare care sa asigure numărul de locuri (84) de parcare necesar.

In plus, in proximitate se găsesc si alte dotări care atrag un trafic suplimentar - Gimmy, spatii comerciale, etc - plus 2 blocuri a 20 ap care exploatează la comun aproximativ 40 locuri de parcare. In ciuda regulamentelor locale, Gimmy, care are arie desfasurata de aprox 1200 mp destinata serviciilor cu caracter sportiv si care atrage un număr mare de clienti, deține doar 3 locuri de parcare.

In concluzie in PUZ apar 22 + 27 parcari ( pentru clinica + Pascaly 5 si 7 + alte spatii comerciale ) fata de necesarul de 164 (59+84+20) de parcari, adica sunt acoperite sub 30% din necesarul de parcari.

 • 2. RLU UTR Lc_A Secțiunea 13: Spatii verzi

Se reglementează: "spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 40%"

Dar bilanțul teritorial PUZ prevede mai puține spatii verzi:

Bilanț teritorial zona studiata

Funcțiunea

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Zona verde

8530

33.35

8840

34.55

 • 3. HG 525/1996, Art. 8 - Zone cu valoare peisagistică

Noua clădire urmeaza sa fie amplasata intre 2 biserici care se afla la 112 metri distanta una de alta. Personal consider ca a ridica o noua clădire intre 2 biserici, intre care sunt 112 m, nu se incadreaza cu peisajul:

 • 4. PUZ conține erori grave despre situația faptica

In PUZ in partea de est a proprietății, terenul cu numărul topo 14100/2, e trecut ca apartinand statului Roman, si de aici rezulta ca acolo se pot amenaja parcari. Fals! Conform deciziei din dosarul 5223/117/2006 de la Curtea de Apel Cluj, oricine poate citi pe internet:

"Dispune restituirea în natură în favoarea reclamanților (Felecan Radu si Ana) a terenului în suprafață de 357 mp din actualul nr. top 14100/2"

Acel teren nu este al statului si momentan nu se permite parcarea mașinilor pe acel teren, de către domnul Felecan Radu. Eroarea apare si in una din perspectivele 3D care sugerează ca pe terenul top 14100/2, pot fi parcari. Dimpotrivă proprietarul acelui teren se judeca cu CNCI si municipiul Cluj, pentru ca statul sau primăria Cluj, sa reconstruiască sau despăgubească casa pe care o avea acolo In 1984 ( dosarul 15016/3/2017 la tribunalul București). Deci e un dosar pe rol care poate implica construcția unei case pe acel teren.

Pe latura de est a Pascaly 7, spre strada Slanic, sunt propuse 7 locuri de parcare in loc de 14 din prezent. Acest lucru este total nerealist in contextual crizei acute de locuri de parcare in zona:

O alta inconsistenta e faptul ca pentru clădirea propusa apar 3 cifre referitor la suprafața construita ?? Apare ca fiind 210 mp in bilanțul parcelei, 190 mp in schița si 200 mp in bilanțul teritorial.

In concluzie: nu se poate accepta un PUZ care propune sub 30% din necesarul de utilitati publice parcari, nu respecta reglementarea de spatii verzi, e intre 2 biserici, si are grave erori faptice.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

 • - nr. 261774/06.06.2017, 261796/06.06.2017, 261801/06.06.2017 261809/06.06.2017,

261813/06.06.2017,    261821/06.06.2017,    261830/06.06.2017,         261843/06.06.217,

261853/06.06.2017,      261857/06.06.2017,      261863/06.06.2017,      266118/07.06.2017,

266121/07.06.2017, 270561/09.06.2017, 261837/06.06.2017, 261872/06.06.2017, vecinii : 'Icrme loan, Vlad Felix Marius, Kakassy Alexandru, Dădulcscu Daniel, Câmpean Octavia, Cotul Emil Horea, David loan Ciprian, Crișan Vasilc, Marian Carmencita, Ghica-Cucerca Viorela, Dascăl Pavel, Spânu Radu Călin, Muntean-Oprea Viorica-Eugenia, Lupea Adrian, Spânu Călin și Vîtcă Sabina cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 7, bl. S3, ap. 2, 10, 17, 25, 24, 22, 23, 30, 26, 31, 1, 12, 11, str. Unirii nr. 3, ap. 49, Mărișel - str. Principală nr. 330

 • - nr. 261784/06.06.2017, Asociația de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 7, bl. S3

 • - nr. 275016/13.06.2017, Asociația de Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2

 • - nr. 275029/13.06.2017, d-na. Moldovan Camelia, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1

 • - nr. 275040/13.06.2017, dl. Pop loan Petru, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 2

 • - nr. 275058/13.06.2017, dl. Bălan Dan loan, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 10

 • - nr. 275064/13.06.2017, dl. Rara loan Eugen, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 6

 • - nr. 275070/13.06.2017, d-na. Avram Aurelia, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 9

 • - nr. 275078/13.06.2017, dl. Ghcrman Valentin, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 12

 • - nr. 275088/13.06.2017, dl. Ardelean Bogdan loan cu domiciliul în R-dul 21 Decembrie 1989 nr. 23-35, bl. A, se. 111, ct. IV, ap. 33, proprietar al ap. 5, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2

 • - iu. 275100/13.06.2017, dl. David loan Ciprian, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 20

 • - nr. 275107/13.06.2017, d-na. Purica Angela, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 15

 • - nr. 275115/13.06.2017, dl. Rus Nicolae Marius, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 17

 • - nr. 275121/13.06.2017, dl. Chirvai Salvadorc, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 18

- ni’. 275130/13.06.2017, dl. Chiorean Traian Marius, str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 21

 • - nr. 275133/13.06.2017, dl. Țarină Adrian, str. Nicolae Pascaly ni-. 5, bl. S2, ap. 27

 • - nr. 275140/13.06.2017, d-na. Pușcaș Antonia, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 13

 • - nr. 275144/13.06.2017, d-na. Coldea Lia, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 31

 • - nr. 275152/13.06.2017, d-na. Mișan Carmen, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 32

 • - nr. 275156/13.06.2017, d-na. Ciul Mariana, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 29

 • - nr. 275163/13.06.2017, d-na. Contantincscu Doina, str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 34

 • - ni'. 275171/13.06.2017, dl. Constantinescu Radu, str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 33

- nr. 275180/13.06.2017, dl. Gășpărel loan, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. 82, ap. 35

-nr. 275187/13.06.2017,d-na. Mureșan Alina, str. Rapsodieinr. 3,ap. 3,Turda, j ud. Cluj

- nr. 274997/13.06.2017, 275206/13.06.2017, 275214/13.06.2017, 275225/13.06.2017,

275231/13.06.2017,    275235/13.06.2017,    275242/13.06.2017,         275245/13.06.2017,

275251/13.06.2017,      275262/13.06.2017,      275265/13.06.2017,      275272/13.06.2017,

275278/13.06.2017,      275285/13.06.2017,      275291/13.06.2017,      275299/13.06.2017,

275308/13.06.2017,      275316/13.06.2017,      275322/13.06.2017,      275330/13.06.2017,


275337/13.06.2017, 275052/13.06.2017, 275229/13.06.2017, vecinii : Asociația dc Proprietari str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, Moldovan Camelia, Pop loan Petru, Bălan Dan loan, Avram Aurelia, Gherman Valentin, Ardelean Bogdan loan, Chirvai Salvadore, David loan Ciprian, Țurlea Angcla Monica, Rus Nicolae Marius, Chiorean Traian Marius, Țarină Adrian, Pușcaș Antonia Cosmina, Coldea Lia Doina, Mișan Carmen, Constantinescu Doina, Constantinescu Radu, Ciul Mariana, Gășpărel loan, Bara Mircea Viorel, Mureșan Alina Luminița, Bara loan-Eugcn cu domiciliul în str. Nicolac Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1,2, 10, 9, 12, 13, 18, 20, 15, 17,21, 18, 13,31,32,34, 33,29,35, 16, Turda-str. Rapsodiei nr. 3, ap. 2, sat Ciuleni nr. 9

- nr. 275407/13.06.2017, d-na. Moldovan Camelia, str. Nicolae Pascaly nr. 5, bl. S2, ap. 1

beneficiarul lucrării, prof. dr. Pop Teofil-director general al Centrului Medico Chirurgical Interservisan S.R.L., precizează următoarele :

Subsemnatul Prof.Dr.POP TEOFIL director general al CENTRULUI MEDICO CHIRURGICAL INTERSERVISAN SRL, cu sediul in mun.Cluj Napoca, str.N.Pascaly, nr.5, prin prezenta răspund adresei dumneavoastră nr.301297/433/27.06.2017, trimisa in 08.08.2017(data poștei) si primita in 17.08.2017, va infonnez ca am studiat-o si sunt nemulțumit de reacția anormala a locatarilor din blocul nr.5 si nr.7 din str. N.Pascaly si de declarațiile neadevarate.

Ca urmare a cererii mele pentru constructia-extinderea laboratoarelor Interservisan, va infonnez ca s-a obtinut un certificat de urbanism cu nr.2077/22.04.2016 si prelungit pana in 22.04.2018.

Aceasta construcție este esențiala pentru bunul mers al laboratoarelor din Centrul Medico Chirurgical si va fi amplasata pe spațiul proprietate personala, cu nr. Topo 278932.

Din declarațiile locatarilor de pe str.N.Pascaly, nr.5 si nr.7 exista multe neadevăruri pe care le enumăr mai jos:

 • 1. Spațiul verde situat in fata acestui bloc a fost amenajat in intregime pe banii mei personali

 • 2. Spațiul verde este intretinut in permanenta de salariatii si personalul clinicii melc

 • 3. Toate parcările sunt trasate anual si intretinute de salariatii clinicii mele

 • 4. Bariera existenta la intrarea in curte este in permanenta deschisa intre orele 6.00 si 22.00 si este supravegheata de paza instituției

 • 5. Locatarii au acces la orice ora in curtea instituției si in blocul de locuințe

 • 6. Reparațiile efectuate la blocul de locuințe au fost achitate intr-o mare măsură de Centrul Medico Chirurgical INTERSERVISAN S.R.L.

 • 7. Curățenia intregului spațiu din fata blocului este deservita de angajatii mei de la paza si intretinere

 • 8. Menționez ca instituția noastra primește, diagnosticheaza si trateaza o mare parte din populația Clujului, a Transilvaniei, o mare parte din zona Moldovei si cea din sudul tarii

 • 9. Realizările noastre reprezintă o cinste pentru municipiul nostru

 • 10. Anual instituției noastre se adreseaza pana la 10.000 de pacienti din toata lumea, fiind foarte mulțumiți de serviciile noastre

 • 11. Va informez de asemenea ca CENTRUL MEDICO CHIRURGICAL, INTERSERVISAN prin clinicile sale contribuie la bugetul Primăriei Cluj Napoca si al statului Roman cu peste 300.000 euro/an(achitate la zi)

 • 12. Asigura de asemenea locuri de munca la peste 250 de persoane si concentrează o elita a medicinei clujene

 • 13. Construcția noastra nu va afecta cu nimic populația din blocul de locuințe si va reprezenta o mândrie pentru cartierul Gheorgheni.

 • 14. Deoarece majoritatea vecinilor sunt de accord cu constructia-extinderea laboratoarelor, nu vad de ce pentru doar doi vecini sa nu se aprobe

 • 15.Tot prin prezenta va informam ca SDEE Transilvania Nord, a emis un aviz favorabil privind construcția, cu nr.60101726009/23.02.2017 valabil pana in 23.02.2018.

Cu mulțumiri.

Reprezentant legal

Ca răspuns la sesizările d-lui. Petru Prunea cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 7, ap. 7, cu nr. 481796/23.10.2017, beneficiarul lucrării, prof. dr. Pop Teofil-dircctor general al Centrului Medico Chirurgical Interservisan S.R.L., precizează următoarele :

în primul rând, în opinia noastră, numitul Petru Prunea este o persoană pe care o putem cataloga‘a fi “reclamangiu de profesie”, întrucât, de-a lungul timpului, acesta a depus mai mult de 10 reclamagii (incluzând-o și pe cea în discuție) la diferite instituții cu privire la modul în care se desfășoară activitatea clinicii noastre și de fiecare dată s-au dovedit a fi calomnioase, tendențioase și neîntemeiate.

Mai mult, blocul de locuințe în care domiciliază domnul Petru Prunea este situat la adresa N. Pascaly nr. 7, iar terenul pe care urmează a fi executată extinderea la care se face referire, se află pe B-dul Nicolae Titulescu nr. 201, având o altă orientare șl poziționare față de blocul în care reclamantul domiciliază.

De altfel, toate aspectele semnalate de reclamant au fost deja clarificate în ședința de urbanism a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), unde chiar domnul Primar Emil Boc a afirmat că investițiile de stat sau private din domeniul medical au prioritate.

Cu privire la calificarea drept mincinoasă a afirmației că “spațiul verde situat în fața acestui bloc a fost amenajat în întregime pe banii mei personali”, considerăm că este de asemenea o calomnie și precizăm că pomii și spațiul verde sunt întreținuți cu adevărat de către subsemnatul.

Personal am cumpărat și plantat pomii existenți pe spațiul verde, iar extinderea se va construi pe o structură de piloni, tocmai pentru a proteja spațiul verde și locurile de parcare.

Vă rugăm să observați încă o dată scopul calomnios evident pe care reclamantul îl are în vedere, prin care dorește să ne discrediteze, afirmând “morții numeroși pe care îi înregistrează clinica INTERSERVISAN i se datorează domnului doctor”.

Cu privire la bariera existentă, precizăm ca aceasta a fost construită ca urmare a unei autorizații de construire solicitată și emisă în mod legal, autorizația de construire având nr. 874 din 06.07.2009, privind montarea unei bariere la intrarea în parcarea instituției. Precizăm că bariera este deschisă fără întrerupere în intervalul orar 06:00 - 22:00, iar pe timpul nopții aceasta este închisă pentru a proteja împotriva furtului mașinile pacicnților internați în clinica noastră.

Referitor la aspectul semnalat despre existența și utilizarea fără autorizație legală a unor aparate de radiologie la sediul subscrisei, facem mențiunea că întreaga activitate medicală -inclusiv radiologică - se desfășoară în mod legal, există autorizații sanitare de funcționare emise de DSP Cluj, autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear cu numerele:

ZG 152/2018 valabilă până la 18.08.2020 pentru laboratorul de roentgendiagnostic -tomografie computerizată

MA 1019/2016 valabilă până la 03.07.2026 pentru laboratorul de RX - diagnostic -Mamografie

- AI 1189/2017 valabilă până la 02.07.2022 pentru laboratorul de RX - diagnostic emise de Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN) și pe care le atașăm în copie.

Față de cele semnalate, vă rugăm să admiteți cererea noastră așa cum a fost formulată și să respingeți ca neîntemeiate obiecțiunile formulate de reclamantul Petru Prunea.

Cu stimă,Ca răspuns la sesizările d-lui. Măgerușan Grigore Cosmin cu domiciliul în str. Nicolae Pascaly nr. 7, ap. 27, cu nr. 490648/27.10.2017, beneficiarul lucrării, prof. dr. Pop Teofil-director general al Centrului Medico Chirurgical Interservisan S.R.L., precizează următoarele :

1: HG 525/1996, Art. 33: Parcaje.

Precizez ca noua clădire a clinicii nu are destinație de locuire cum se sugerează reclamantă, astfel apare eroarea sesizata. Clădirile vechi existente au fost proiectate din start cu un număr foarte mic de porcari sau deloc. Asta nu insemana ca, aceste construcții noi nu trebuie sa respecte legea, dar in limitele posibilităților fizice si de proprietate.

Spre exemplu, calculând numărul maxim de locuri de parcare, adica 12 loc. (11 + 1 pentru persoane cu dezabilitati) si 12 loc. pentru biciclete la caldlrea nou propusa, pentru laboratoare, se constata ca necesarul de locuri de parcare pentru toate cele 3 corpuri de clădire, duce la un număr de locuri de parcare imposibil de realizat.

Aceasta diferența apare din lipsa modului de calcul unitar al locurilor de parcare. De exemplu, in HG 525/1996 ART 33: Parcaje: 1 loc de parcare la 35 mp; un alt exemplu pe

sait-ul Primăriei Cluj-Napoca, Anexa nr. 2: Necesarul de parcaje secțiunea: Funcțiuni de sănătate - Policlinici, clinici de specialitate: 1 loc de parcare la 25 - 60 mp SCD*.

Așadar, numărul maxim de locuri de parcare, adica 12, pentru caladirea noua (laboratoare) este calculat doar penlru laboratoare, si nu pentru clădirile mai vechi existente. Calculul necesarului de parcari pentru clădirile vechi, a dat cu formula propusa de calcul, un necesar de 59 de locuri de parcare, care nu pot fi realizate fizic. Acest necesar de parcaje, fiind rezultatul unui alt caicul după alte normative mai vechi.

2; RLU UTR Lc_A Secțiunea 13: Spatii verzi

După consultarea documentației, se pare ca tabelul esfe correcl. In ceea ce privește bilanțul teritorial, noi am propus 8840 mp, valoare care este mai mare decât zona verde existenta de 8530 mp, Procentul spatiilor verszi propuse de 34.55 % este fara spatiile verzi amenajate.

3: HG 525/1996, Art.8 - Zone cu valoare peisagistica

Verificând distnta si culoarul visual, am constatai ca noua clădire, nu optureaza perspectiva spre cele vouă biserici. In proiect, limita sudica a proprietății a putut duce la eroare, reprezentat grafic fiind gardul la aliniament cu cele doua biserici.

Clădirea este retrasa fata de gardul sudic, cu aproximativ 11 m, lasand persepectiva libera intre cele doua biserici.

Spre confirmare am atașat planul de situație in care se vede clar, cele precizate mai sus.

4: PUZ conține erori grave despre situația faptica

In ceea ce privește terenul dl. FELECAN RADU, din partea estica, m-am interest de situația lui juridicei si terenul este pe rol in instanța judecătoreasca, iar orice tranzacție sau vânzare este blocata.

Dl. FCLECAN RADU a primit aproximativ 300 mp, restul terenului fiind al Statului Roman, pana se da sentința judecătoreasca. Identitatea acestui teren, romane incerta.

Referitor la parcarea de pe latura de est, Pascaly, nr.7, spre strada Slanic, aceasta funcționează impropriu din punct de vedere al circulației rutiere, parcările au fost propuse pe spațial verde, îngustând si benzile de circulație.

prof. dr. POP TEOFIL

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 301297/433/27.06.2017 și nr. 497198/433/31.10.2017, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresele cu nr. 379995/22.08.2017 și nr. 177235/05.04.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsurile beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor dc parcelă prin adresele cu nr. 416821/433/14.09.2017,       416828/433/14.09.2017,

416836/433/14.09.2017, 416845/433/14.09.2017, 416878/433/14.09.2017, 416883/433/14.09.2017, 416892/433/14.09.2017, 416901/433/14.09.2017, 416904/433/14.09.2017, 416909/433/14.09.2017, 416914/433/14.09.2017, 416927/433/14.09.2017, 416941/433/14.09.2017, 416952/433/14.09.2017, 416957/433/14.09.2017, 416968/433/14.09.2017, 416981/433/14.09.2017, 416933/433/14.09.2017, 417131/433/14.09.2017, 417140/433/14.09.2017, 417145/433/14.09.2017, 417157/433/14.09.2017, 417163/433/14.09.2017, 417169/433/14.09.2017, 417187/433/14.09.2017, 417196/433/14.09.2017, 417210/433/14.09.2017, 417215/433/14.09.2017, 417223/433/14.09.2017, 417229/433/14.09.2017, 417237/433/14.09.2017,417254/433/14.09.2017,417263/433/14.09.2017, 417269/433/14.09.2017, 417275/433/14.09.2017, 417281/433/14.09.2017, 417292/433/14.09.2017, 417299/433/14.09.2017, 417307/433/14.09.2017,417315/433/14.09.2017, 179360/433/10.04.2018, 179369/433/10.04.2018.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism, raport cc se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhnec't Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

și consultarea publicului