Hotărârea nr. 404/2020

Hotărârea 404/2020 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11-str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48-str. Jean Jaures f.n. Beneficiară: S.C. Geainv S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig - dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48 - str. Jean Jaures f.n

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig -dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48, str. Jean Jaures f.n - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278102/1/12.06.2020, conex cu nr. 215052/1/29.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278169/433/12.06.2020, conex cu nr. 215092/433/29.04.2020 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig - dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11 - str. Maramureșului nr. 36 și nr. 38 - str. Jean Jaures f.n, beneficiară: S.C. Geainv S.A;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 885 din 22.07.2016. Avizul arhitectului șef nr. 512 din 12.06.2019 și nr. 50 din 24.02.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile ari. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte și investitor pe de altă parte și P.U.Z de restructurare platforma Tehnofrig - dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11- str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48 - str. Jean Jaures f.n, beneficiară: S.C. Geainv S.A., cu regulamentul aferent acestuia, după cum urmează: -UTR RiM* - zonă industrială restructurată

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, dc turism etc.

- principiu de dezvoltare al terenului', parcelare conform planșei plan propunere parcelar:

-regim de construire', deschis, izolat;

-înălțimea maximă admisă', de la S+P+3E+Er până la S+P +8E+Er, Hmax= 32m;

-imobil funcțiuni terțiare S+P+Mez;

-indici urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim - 2,8 ADC/mp;

-retragere min. față de aliniament: 3 m;

-retragerea minimă față de limitele posterioare: H comișă/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

-circulații și accese: accesul la ansamblu se realizează din str. Maramureșului și str. Fabricii ț                    de Chibrituri, pe străzi de interes local propuse prin P.U.Z, cu profil de 14 m, respectiv 9 m

|                   și, de asemenea, este propus un acces dinspre sud - pod nou carosabil peste pârâul Nadăș;

-staționarea autovehiculelor: în spații specializate dipsuse la subsolul clădirilor, precum și locuri de parcare amenajate la sol;

-echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Conform planului de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ investiția va fi realizată etapizat, astfel:

în etapa 1

Anterior emiterii oricărei autorizații de construire pe parcele:

 • - va fi echipată edilitar și realizată la strat de uzură partea carosabilă a drumului propus prin P.U.Z ce face legătura între strada Maramureșului și strada Fabricii de Chibrituri;

---------- . va fi realizat podul carosabil peste pârârul Nadăș;

 • - va fi realizat sensul giratoriu de la intersecția străzii Maramureșului cu str. Nicolae Teclu;

 • - va fi realizat postul TRAFO.

în etapa a 2-a

 • - Anterior emiterii autorizației de construire pentru fiecare corp vor fi îndeplinite condițiile prevăzute în etapa 1 și va fi echipată edilitar, realizată la strat de uzură partea carosabilă a aleilor din tronsonul din care face parte corpul respectiv (^conform planșei ARH-10 -plan etapizare propusă), tară o ordine prestabilită a acestora, iar până la recepție, vor fi realizate trotuarele și amenajate spațiile verzi. Trotuarele și celelalte elemente care constituie profilul străzii de legătură dintre str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri (cu profilul III G -14 m) vor fi realizate la strat de uzură anterior recepției finale a primului imobil.

Art.2.- Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3- Sc stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art.4- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală dc Urbanism.

Nr. 404 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


PRIMĂRIA ȘICONSII IUI LOCA. CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA


ROMANIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3, ‘100001. Cluj-Nnpoca, (el: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnupoca.ro | www.clujbusioess.ro | www.visilchijnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

lojRpmar,

; fiMIWpC

Ca urmare a cererii adresate de S.C. Geainv S.A., cu sediul în județul Cluj Mimidmul^j^Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, înregistrată cu nr. 587138/43/2018, în conformitate cu prevederile LegiFnr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

■n, AVIZ

Nr. .... din I?. ?.+ .

pentru P.U.Z de restructurare, dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Fabricii de Chibrituri

generat de imobilele cu nr. cad. 7637, nr. cad. 260166, nr. cad. 21314, nr. cad. 21317, nr. cad. 21306, nr. cad. 270108, nr. cad. 21342, nr. cad. 270128, nr. cad. 266092, nr. cad. 21313, nr. cad. 270124, nr. cad. 270094, nr. cad. 21367, nr. cad. 272152, nr. cad. 272152, nr. cad. 264403, nr. cad. 270083, nr. cad. 21390, nr. cad. 21322, nr. cad. 267224, nr. cad. 270126, nr. cad. 270088, nr. cad. 270107 Inițiator: S.C. Geainv S.A.

Proiectant: S.C. Arhimar Serv S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu P. Boțea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teren în suprafață de aprox. 3,97ha, ce se desfășoară pe direcția nord-sud între strada Maramureșului ( aliniamentul de Ia nr.36-48) și pârâul Nadăș, fiind delimitat de proprietăți private cu fond construit pe latura estică și vestică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior:

Terenul este încadrat preponderent în UTR Rim, parțial în U.T.R. Lip și U.T.R. Ve

UTR RiM - Restructurarea zonelor cu carater industrial - Zonă mixtă -funcțiune predominantă-. Structură cțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale ^terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața construită desfășurată totală (raportul optim între locuire și celelalte activități ar fi de 1:1). Parterele spre principalele spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public. Conversia funcțională și restructurarea clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial pentru tipurile de activități admise, ce vor fi în mod obligatoriu păstrate și integrate în noua structură urbană. -înăl/imea maximă admisă: înălțimea clădirilor va fi determinată prin PUZ de restructurare, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-38) + P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-38) + P+5+1R, (I -3S)+-P+6 (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ sc pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt (d) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată (e) înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

-indici urbanistici : Pentru clădirile comune: POT maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv AC maximă = 50% x Si pentru parcelele de colț Pentru clădirile situate în poziții particulare și pentru destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) POT se va stabili prin PUZ de restructurare. în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană. Pentru clădirile comune: CUT maxim = 2.8 Pentru clădirile situate în poziții particulare și cu destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise admise cu condiționări) CUT se va stabili prin PUZ de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană, -retragere min față de aliniament. Clădirile vor fi amplasate in aliniament, cu excepția celor '.i'.uate pe străzi secundare, cu locuințe ia parter, pentru care alinierea se va realiza in retragere de minimum 3 ni. Ca principi? dadirile te . cr dispune in ••egim .le const.-.. ra raci? ..

-retragere min. față de Urnitele laterale și posterioare: Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 20 m de la aliniament (sau aliniere). Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâșii de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adâncimea de maximum 18 m. în același timp, retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.

UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

-funcțiune predominantă/regim de construire: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu parcele având deschiderea la stradă de 8 - 18 m, adâncimea de 30 - 75 m și suprafața de 250 - 1200 mp) și de regimul de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional, (mai ales case lungi cu latura scurtă la stradă, așezate în lungul unei laturi a parcelei), retrase sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența decorației de tip eclectic a fațadelor principale). Subzone: S_Et - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et S_ls - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A.

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S-subsol, D- demisol, P-parter, M-inansardă, R-nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel nai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici: Locuințe, alte utilizări admise: POT maxim = 35% Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: POT maxim = 25%. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. Locuințe, alte utilizări admise: CUT maxim = 0,9 Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: CUT maxim = 0,5. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul tnansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

-retragere min.față de aliniament:(a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate, (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament, (c) Pentru parcelele de colț, retr agerea se va realiza față de ambele aliniamente, (d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: Pentru parcelele cu fr ont la stradă de lungime mai mică sau egală cu 10 m: (a) pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini, clădirile se vor alipi, de regulă, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adâncime de maximum 25 m, măsurată de la aliniament (se va închide frontul). în cazul în care o asemenea convenție nu poate fi încheiată, clădirile se vor retrage de la limita / limitele laterale de proprietate conform reglementării de la netul următor. în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de .mstrucție ce depășește adâncimea reglementată putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. în cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual. Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m: (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. în cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul, (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min.față de limitele posterioare:^) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m. (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 in față de limitele posterioare ale parcelei, (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc). a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

UTR Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologie

-funcțiune predominantă/ regim de construire: Zona cuprinde porțiuni ale culoarelor râului Someșul Mic și Canalului Morii, ce includ albiile minore, amenajările hidrologice, cele de maluri, fâșii sau spații verzi, circulații pietonate ș: vele mobilier urban etc. precum și fâșiile de prolecjie a cursurilor de apă secundare - pâraielor - de pe versanți. Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei rețele de spații verzi ce pot include trasee pietonale și deci crearea unor legături avantajoase în structura urbană.

-indici urbanistici'. POT maxim = 1%; CUI' maxim = 0,01.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse
-UTR RiM* - zonă industrială restructurată

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc,

- principiu de dezvoltare al terenului: parcelare conform planșei plan propunere parcelar

-regim de construire: deschis, izolat

-înălțimea maximă admisă: de la S+P+3E+Er până la S+P +8E+Er, Hmax- 32m;

-imobil dotări de interes public S+P+Mez

-indici urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp

-retragere min. fafă de aliniament: 3 m;

-retragerea minimă față de limitele posterioare: H comișă/2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

-circulații și accese: accesul la ansamblu se realizează din str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri pe străzi de interes local propuse prin P.U.Z, cu profil de 14 m, respectiv 9 m și deasemenea, se propune un .cces dinspre sud - pod nou carosabil peste pârâul Nadâș.

-staționarea autovehiculelor: în spații specializate dipsuse la subsolul clădirilor, precum și locuri de parcare amenajate la sol.

-echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Maramureșului și str. Fabricii de Chibrituri.

Documentația P. U.Z de restructurare, dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Fabricii de Chibrituri, beneficiar S.C. Geainv S.A a fost dezbătută în ședința Comisiei Tehnice din data de 16.03.2018 care a emis o fundamentare tehnică condiționată de remedierea unor aspecte și verificarea respectării cerințelor în comisia operativă. întrucât în Avizul Arhitectului Șef nr.473/2018 nu se precizează ședința comisiei operative din data de 5.04.2018 în care s-a verificat îndeplinirea cerințelor, la solicitarea beneficiarului P.U.Z, înregistrată sub nr.587138/43/2018, documentația a fost reanalizată în ComisiaTehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism. în urma ședinței C.T.A.T.U din data de 19.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vorji suportate de beneficiarii acesteia. Se va realiza un sens giratoriu la intersecția străzii Maramureșului și strada Nicolae Teclu, pod nou carosabil peste pârâul Nadâș. Circulațiile propuse prin studiu vor fi realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele. Investițiile vor fi realizate conform planului de etapizare.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4007 din 16.08.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Odată cu emiterea prezentului Aviz își încetează valabilitatea Avizul nr. 473 din 31.05.2018.


Arhitect Șef,


Arh. DaniekPi

jL-''

Red. 3ex. Arh. Adina iVforfiaii

Achitat taxa de 12 lei. conlorni Chitanței nr.........................din................................

Prezentul aviz ,t fost transmis' solicitantul.i' Jirecî. priit poștă la data de.......................


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tei: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

AVIZ _

Nr... .y°... din

pentru: completarea Avizului nr. 512 din 12.06.2019

Conform planului de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ investiția va fi realizată etapizat, astfel:

în etapa 1

 • -  se va echipa edilitar și realiza la strat de uzură partea carosabilă a drumului propus prin RU.Z ce face legătura între strada Maramureșului și strada Fabricii de Chibrituri

 • -  se va realiza podul peste pârârul Nadăș

 • -  se va realiza sensul giratoriu de la intersecția străzii Maramureșului cu str. Nicolac Teclu

în etapa a 2-a

 • -  se vor realiza investițiile imobiliare propuse, cele 11 construcții. Anterior emiterii autorizației de construire pentru fiecare corp, se va echipa edilitar și realiza la strat de uzură partea carosabilă a aleilor din tronsonul din care face parte corpul respectiv, (conform planșei ARH-10 - plan etapizare propusă), iar până la recepție se vor realiza trotuarele și amenaja spațiile verzi. .

Corpul „E” din tronsonul 5, cu regim de înălțime S+P+Mez va conține funcțiuni terțiare.P.U.Z. dc restructurare, dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări str. Fabricii de Chibrituri

Nr. 328631/25.06.21)19

(tir, cerere II.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului tocai de adoptare sau neadoprare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat îu conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuire» planurilor de urbanism sau dc amenajare a teritoriului, aprobat cu IT.CL.nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane Cam. 64- (Simona Cipeigan)

- Beneficiar: S.C. GEAINV S.A.

■ Proiectant : S.C. ARIIIMAR SERV S.R.L.

Procesul dc informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conlbrmilatc cu Documentul dc planificare nr. 498876/01.11.2017

Având în vedere urt 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliata în curs dc elaborare se tace în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL- P.U.Z. dc restructurare, dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări —str. Fabricii de Chibrituri

Acte dc autoritate publică dc reglementare care au fost eliberate dc Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4007/16.08.2017

 • - Aviz dc oportunitate nr. 885/22.07.2016

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 512/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. dalele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

5-rtu imocmH:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.I), nr. 498876/01.11.2017

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în dala de (B. 10.2(116

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3. pe panoul de afișai vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a Ibsl invitai să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei. în datele dc 24.05.2017, 16.03.2(1 ] 8 și 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe șiteul instituției la secțiunea „Comunicate5', anunțul privind consultarea populației a ibsl publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 22.03.2016

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele dc 24.05.2017 - ora 14. 16.03.2018 - ora 10 și 19.03.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ondinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă îndatelcdc 24.05.2017 - ora 14,16.03.2018 - ura 1t)și 19.03.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generai P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

.3. localizarea rezidențifor, proprietarilor și părților interesate cate au primit notificări, buletine i nformative sau alte materiale scrise:

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari — str Jean Jaures nr. 2

 • •  Asociația de Proprietari sir. Jean Jaures nr. 4

 • •  Asociați a de Proprietari - str. Jean Jatircs nr. 6

 • •  Asociația dc Proprietari - str. Jean Jaures nr. 6A, bloc B

 • •  Asociația dc Proprietari str. Jean Jaures nr. 8

 • •  .Asociației de Proprietari - str. Jean Jaures nr. 8A

 • •  Asociația dc Proprietari - str. Jean Jaures nr. 10

 • •  Asociația de Proprietari - str. Jean Jaures nr. 10A

 • •  Asociația de Proprietari - str. Jean Jaures nr. 12

 • •  Asociația dc Proprietari str. Jean Jaures nr. 12A

 • •  Axociația de Proprietari - str. Jean Jaures nr. 1213

 • •  Asociația dc Proprietari - slr. Jean Jaures nr. 14

 • •  Asociația de Proprietari - str. Jean Jaures ni-. 26

 • •  Maeavei Viorel -

 • ■  Cordea li va - slr.

 • •  Călugăr Teodor -

 • •  Călugăr Teodor

 • •  Asociația de Proprietari - str. Maramureșului nr. 36, bloc A

 • •  Asociația de Proprietari - str. Maramureșului nr. .36. bloc 13

 • ■  Asociația dc Proprietari  str. Maramureșului nr. 36, bloc C

 • •  Asociația de Proprietari - str, Maramureșului nr. 36, bloc D

 • •  Asociația dc Proprietari  slr. Maramureș ului nr 36, bloc R

 • ■  Pop Vasilc s

 • •  Varga Jeno - ;

 • •  Varga Roza

 • •  Varga Arii la -

 • •  Zagoni Szabo Sânilor — ■

 • •  Gocan Cristina și Gocan Vasilc Dotei :

 • •  (iocan Adrian -

 • •  Haimann Reinhdd -

 • •  Breaz lulius

 • •   llorocz.i Mariana st.

 • •  Fărcaș Daniei Alin -

 • •  Gârboan Rozalia st

 • •  Pop Doina Dorina - j

 • •  Mareșali Petra — str. 1

 • •  Popan Horea Vierile - si

 • •  Popan Radu Mihai - sti

 • •  Gor cea A ure li an Vasi I e -

 • •  Szabo Kinga Roszika sl

 • •  Varga Istvan - str, I

 • •  Ferentiu Beniamin

 • •  Pop Ciprian Lorin

 • •  Chicinaș Andrei — s

 • •  luiicscu Daniel Radu—s

 • •   lii.tay Sofia - str.

 • •  Bondor Radu- s

 • •  Șlpoș Paul Alin ■

" Șipoș Adrian-s

« Crișan Arma - st

 • ■  Ucrciu Avram-!

 • •  HuTgoi loan - sti

 • •  Ballo Francisc

 • •  Rallo Attila-str.

 • •  Mureșan Anna și Mureș?

 • ■  Kovacs Gyurgy

 • •  Kovacs Arpad -

 • •  Miron Vasile j

 • •  Ciișan loan-st

 • •  D anei li Ton — str

 • •  Danciu Mircla Magdalena -

 • •  Csaszar Do ro l

Au fost amplasate pc teren panouri de identificare a investiției pentru, informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

4. numărul persoanelor care au participat la acest pl'OCCS;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de 24.05.2017 - ora 14, 16.03.2018 - ora 10 și 19.03.201 P - ora 15.

La dezbaterea din 24.05,2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul — arh. Claudiu lintea.

Din partea publicului s-au prezentat:

* vecinii cu domiciliul                       ■, care sesizează următoarele ;

 • - str. Jcan Jaurus este foarte mică., nu este prezentai corect planul de situație

 • - nu este figurat pe plan accesul și imobilul de la nr. 6A

 • - nu există loc <lc joacă

 • - încă 700 de mașini ar aglomera traficul la orele de vâri'

 • - pe str. Maramureșului la nr. 36 se strangulează circulația

 • - este afectată însori rea din cauza înălțimii prea mari a construcțiilor propuse

 • - să se țină cont de faptul că tumul dc apă este foarte aproape de bloc, asigurate și garanții în cazul în cure se produc accidente la demolarea acestuia

 • •  dl. Bercheșan Nicolae,                                   sesizează aspecte legate de :

 • - aleea de acces a fost luată de beneficiar, nu se mai poate intra la garaje și la punctul gospodăresc, nu mai au acces Salvarea și Pompierii

 • - circulația mașinilor de mare tonaj va distruge conductele de apă, gaz, canalizare, care sunt pozate pe aceeași alee

 • - pc lângă bloc a rămas doar o alee

 • •  dl, Dănilă Augustin,                         1. sesizează următoarele :

 • - să apară pe plan blocul str. Jcan James nr. 6A

 • - să sc țină cont la realizarea, proiectului de rețeaua de canalizare ape pluviale, ape uzate și rețeaua de la subsolurile ALA

 • - să rămână canalizarea din zona Tehnofrig în caz de ploaie mare

 • - un acces să se asigure și din str. Simion Calini

 • - întocmirea unui studiu de circulație

 • - regimul de înălțime este prea marc

 • - accesul pentru str. Maramureșului nr, 36 se realizează acum din str. Jcan Jaurcs

 • •  dl. Șipoș Adrian, x                . sesizează următoarele ;

 • - rcoricntarca blocurilor conform propunerii din adresă

 • •  vecini,                           sesizează următoarele :

 • - care va li distanța dintre blocurile noi și zona construită

 • - dacă sc menține zona verde de lângă blocul nostru

 • •  dl. Vasile Ciocan,                          sesizează următoarele ;

 • - regimul de înălțime este toarte marc, dublu față de cel existent în zonă

 • - nu vom mai avea lumină și intimi taie

 • - căile de acces, din cauza Emițătorului de viteză, mașinile încetinesc și se formează coadă

 • - casele sunt construite înainte de 1950, fundația nu rezistă la trafic greu

 • - proicctanții au ținut cont de propunerea noastră de mutare a drumului

 • •  dl. Mureșan Sever,                       sesizează următoarele 1

 • - aleile și trotuarele vor li mai mici

 • - parcări pentru vizitatori

 • - calitatea betonului

 • - blocurile să aibă orientare astfel încât să nu afecteze casele

La dezbaterea din 16.03.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.’I'.A.T.U.. din partea beneficiarului s-a prezentat proiectan tul —arh. Claudiu Bolea.

Din partea publicului s-au prezentat;

» d-na. Bitay Sofia.                       sesizează următoarele :

 • - tic- afectează blocul de 25m, ne umbrește grădina

 • - orientarea blocului, modificarea lui pentru a nu ne deranja, suntem direct afectați

 • - scăderea înălțimii

 • •  dl. f^ipoș Adrian,                        sesizează următoarele:

 • - a crescut nivelul de înălțime spre str. Papiu llarian

 • - valoarea proprietăților de pe str. Papiu .llarian va scădea clin cauza vizibilității din aceste blocuri

 • - rcoricnrarca blocurilor dinspre str. Papiu llarian

 • - nu am fost contactați dc proiectant! pentru a găsi o soluție acceptabilă

 • - a tranziție de la regim de înălțime muie la case de locuit

La dezbaterea din 19 03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.I.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul — arh. Claudiu Bolea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 52231^'14.12.2016, Varga Roza, Varga Jeno, Varga Attila cu domiciliul în , comunică următoarele obiecțiuni ;

 • 1. Regimul de înălțime propus este enorm de mare in comparație cu clădirile existente in zona noastra, nu exista nici o clădire asa de înalta cea propusa.

 • 2. Distanta intre casele/proprietatile particulare din zona si construcțiile propuse, este mult prea mica.Un bloc cu S+P+6E+ ER ar umbri locuințele noastre pe aproape toata durata zilei si nc-at stânjeni intimitatea;

 • 3. Construirea a 10 blocuri intre str. Maramureșului si râul Nades ar produce o aglomerare excesiva a mașinilor si ar îngreuna foarte mult traficul in zona ;

 • 4. Intrarea din slr. Maramureșului spre ansamblul rezidențial propus este Toarte îngusta fata de numărul mare de mașini care ar urma sa tranziteze zona.

Pnn adresa cu nr. 522365/14.12.2016, dl. Ilicș Octavian cu domiciliul în comunica următoarele obiectiuni :

!■

1 .-actualul drum de acces în curtea interioara, (sunt și eu coproprietar cu cotă-parte, înscrisă în CE) -trebuie păstrat, fiindcă daca este desființat cum apare în proiectul dvs., pur și simplu nu mai pot intra în parcarea mea; este ilegală desființarea acestui drum fără acordul proprietarilor;

 • 2. -Daca tiu-mi construiri bloc prea înalt sau prea aproape de blocul în care locuiesc, si-mi lăsați lumină (locuiesc la parter), sunt foarte mulțumit.

 • 3. -în situația actuală parcările sunt o problemă, când veți construi dvs. încă 11 blocuri, cred că va fi mai greu. Vă iog sa proiectați totul ca și când v-ați muta dvs. aici intr-un apartament.

Prin adresa cu nr. 523610/15.12.2016, <11. Șipcș Adrian cu domiciliul comunică următoarele obiecțiuni;

 • 1) Datorita regimului ds înălțime de 6E+ER in zona <lc casc este afectam intimitatea ceteccnilor Locatari irr

zona de case cu care sc învecinează ansamblul rezidențial propus;                                     / /. ■

/ r

 • 2) Dorim sa fim informați daca s-a făcut un studiu de trafic pentru a estima daca cu ocazia creșterii concentrației de populație pc aceasta zona străzile Maramureșului, Ciurii si zonele aferente nu vor devenii un nou Câmpului, Buna Ziua, Ploiești sau Baciului;

 • 3) Calea de acces, dinspre str. Maramureșului va fi lărgită sau eproiectata la cotele actuale? Asta deoarece moitlCjităti este o cale tic acces du 4 metri care, daca ramanc Ia fel nu poate fi considerata cai doua sensuri de circulație cum ari figurat in desenul expus Deoarece nu cred ca aceasl.it cale de acces poate fi lărgiră acnlo existanl proprietăți privare cred ca ramane asa de 4 metri. In consecința principala cale de acces va fi podul peste Nadas care iese in spatele depozitului Dcdeman unde se va putea folosi O singura bunda du eiculadc pc aceasta strada așteptând tivurile si camioanele care aprovizionează Dcclemau. Daca sc va analiza siiuatiase va observa ca acestea sc afla acolo in marea majoritate a timpului. In consecința cred ca un studiu de trafic obiectiv si corect făcut va releva crearea unei noi zone rosti pe harta Clujului din punct tie vedere a traficului.Sa nu uitam cu deja zona Maramureșului principala cale de acces către phtforms Emerson are ore du vârf in care traficul este îngreunat.

 • 3)Consideram ca valoarea proprietăților (caselor) afectate de construirea acestui ansamblu rezidențial va scadea drastic datorita aglomerației, poluării crescute st a privării de inLimtate.

4j propunem proiectarea unor imobile regim P+M in schimbul acestora de 6 etaje +• Etaj retras care vor imbunalati aspectul viz-ud al zonei si nu va altera calitatea vieții cetățenilor cc locuiesc in aceasta zona.

5) Pe planșa cu informarea câte trecuta greșit adresa de email a proiectantului asa cum se vede din poza atașata scriu va-entinxtoIdovati@arhimar.com si nu valentin.moldovanfdjarhimar.ro cran este corect, lucru ce ridica gradul dc confuzie in cazul unor sesizări.

Prin adresa cu nr. 44478/01.02.2017, dl. Bercheșan Nliculae, administrator al Asociației de Proprietari slr. Maramureșului nr. 36, bloc C i D, comunică următoarele obiccțiuni:

Referitor Iu inițiativa de elaborare a PUZ în zonă, care cuprinde și strada Maramureșului nr.3â, salutăm această inițiativă, care poate duce în sfîi'șit la o „urbanizare” a zonei din imediata vecinătate a proprietăților noastre și schimbarea aspectului actual, care, în prezent cslc deplorabil.

în urma acestei inițiative, a PUZ, noi proprietarii din blocul C+D, am rămas fără calc dc acces pentru autoturismele pe care le parcăm in garajele (7 garaje) pentru care avem aprobare, din dreapta blocului C+D.

De asemenea s-a îngrădit și accesul mașinilor care deservesc locuințele nostre ( salubritate, salvare, pompieri, curieri, etc.) precum și a autoturismelor proprietate proprie pe care ni le parcăm uum putorii în fața blocului C-D și lateral pentru a nu bloca calea de aCCCS.

Da. acuma, în urma acestei inițiative dc urbanizare, este prevăzut a fi amenajat spațiu verde peste tor în jurul blocului, ceea ce va duce la blocarea căii dc acces mai sus amintite.

Prin urmare noi proprietarii imobilei Ci D, vii rugăm ca, înaintea aprobării inițiativei de urbanizare . să ne consultați și pe noi, pentru ca împreună cu Dumneavoastră sa găsim o soluție pentru a rezolva această problemă care ne deranjează foarte mult pe toți proprietarii acestui bloc.

De subliniat faptul că la a doua întâlnire dintre reprezentanții societății ARHIVAR Serv SRL, din data de 30/01/2017 și Asociația blocului C+.D, nu s-a ajuns la an acord în privința locurilor dc parcare și a căii dc acces aferente locuințelor din blocul C+D, avîndu-se în vedere că terenul nr.topo 7521/1, CF174832 calc prevăzut ca și spațiu verde, îngrădindu-sc astfel accesul autovehiculelor.

Ținându-se cont de faptul că se vor construi 600 de apartamente in zonă, va fi o problemă majoră lipsa locurilor de parcare. în acest sens solicităm precizări referitoare la numărul dc parcări cc vor fi alocate viitoarelor construcții pentru a preveni problemele referitoare la blocarea căilor dc acces atât pentru noi cât și pentru firmele care deservesc locuințele noastre.

Solicităm interzicerea mașinilor de tonaj greu pe actuala calc dc acces din str.Maramureșului, pentru a nu afecta instalațiile existente (apă, canal, gaze).

Președinte,

Morar Vergii


Administrator, Bcrclicșan Niculae 0751574787
Sunteti de acord cu intenția de elaborare a PUZ pentru construirea ansamblului rcsidential

S IP+6F.+ER, in Cluj Napoca, zona fostei întreprinderi Tehnofrig, prin caic le-renul din jurul blocurilor Cl .1) ( C.F nr. 270083, Nr. Cad. 270083) figurează ca spațiu verde, ingradîndu-se astfel accesu 1 autovchiculel or?

1

F ARC AS A.

Piu

V. .f --v.q

2

BAUAOANM.

/•/Li'

7

3

MOCANU N.

AV

‘1

IIAIW R.

W

5

COROIU G.

f'iiJ

EEz

6

CIONCAI.

_w_

7

8ERCHESW» H.

Ăffj'

8

CAZAN D.

l>!f

fi

OLTEAN T.

IO

CIONCA 1

N'/

11

MARIAN (;

/>■</

i-* -

12

MAT AS A.

hu

i'^ A’ftț-

13

GALK.

i-s .'Kp.

U

PANICAM D

-

15

MORAR V.

W

15

TUSA 1.

iții .

- _________________________

17

CAM^EAN A

w

1fl-

MEȘTER G.

w'u

10-

DANE.

MaJL

20

POPA.

N j

21

TEGEANP

/A

22

PUȘTAN F

A1

23

COS TEA V.

—■

24

ELECHES V.

k/u

25

PATIU C,

28

SVIDER&KI L.

w

-

27

POPA

M/

M .

za

SIPOS V

O

1

29

VARGA P.

S ’J

30

MORAR A

31

NOLDOVAH C

32

CEORGItJ 1.

i‘V G’’

1                    ■*

33

1A/AK K.     _______

XV


•GROZ^A


55


POP VAj '/

N.kl


MA'ILI C.

37

2 a

BUCUR O.

3S

CHELEMFN -

klU

4C

OA.MILA A

41

CAC1U M

(Xd-UA

42

MORAR V.

hu

^rț’DVț <

43

FARAGAIJ V.

44

MIHUTM

45

RALIA 1.

fe Ml

48

VASEAP.

w. i

47

RAȚII JO

1

40

DECAN C

Ui /

43

MICLEA VI.

w

La

S3

Rus M.

A...//      // y?
z4Sr.^z


Prin adresa cu tir 185232/14.04.2017. dl. Șipoș Adrian, cu domiciliul în 5 îomunică următoarele ohieclium : • 1) Blocurile A01, A02, A03 avand regim de inaltime S i P Mez i 51ER (nivel care so încadrează in prevederile PUG Hmax=28 m ) simt direct Învecinate si proiectate cu vedere directa spre proprietățile (casele) locatarilor de Ia str. Papiu Ilarian. Modul in care acestea sunt orientate ne aduc grave prejudicii prin diminuarea valorii proprietăților datorita privării de intimitate.

Vom avea ceea ce s-a construit deja pe str. Oașului rir. 86-90 “Imobil de locuințe colective cu regim de inaltime S-P+6E+ER” același lucru cu S I P <Mcz t 5 ER cum sc va construi pc platforma Tehnofrig.

Pentru a evita acest lucru, propunem orientarea blocurilor A01. A02, A03 conform blocului A 04 din proiect. Deascmenea pe latura blocului orientata către zona de case, sa fie prevăzute geamurile de la baie asa cum este construit acum Bloc B3 Str. Jean Jaurcs Nr. 10 A.

Atașez o schița de lucru cu propunerea de reorientare a acestor blocuri astfel
încât impactul asupra intimității sa fie diminuat.
 • 2) Realizarea unor studii de impact a efectului lucrărilor de demolare si construire asupra rezistentei clădirilor (caselor) dc la str. Papiu Hartan unele dintre acestea fiind construite in jurul anului 1930 cu fundație de aproximativ 50 cm.

 • 3) Realizarea si punerea la dispoziție in vederea consultării publice a unui studiu de trafic obiectiv care sa arate in ce măsură va fi afectat traficul auto pe str. Gării si Maramureșului, străzi care in acest moment sunt foarte aglomerate. Deșii in proiect intrarea dinspre str.Maramuresului figurează dublu sens in teren se poate constata cu ușurința ca latimea acestui drum este de 4 metri fara posibilitate dc extindere in consecința nu poale fi luata in calcul decât varianta unui acces sens unic intrare dispre str. Maramureșului, In consecința toi traficul principal va fi dirijat spre str. Gării. S-a luat acest lucru in calcul la realizarea studiului de trafic?

 • 4) E nevoie a se verifica daca este acoperit necesarul dc parcuri pentru locatarii acestui ansamblu rezidențial;

 • 5) Propunem pastrama vechiului drum existent pe fosta platforma Tchnofrig drum ce leaga Str. Gării cu str. Maramureșului, pe acest traseu fiind funcțional un sistem dc preluare ape pluviale dezafectarea acestuia crescând riscul inundațiilor in zona;

 • 6) Studierea posibilității dc a se permite accesul auto si pietonal a locatarilor cu proprietățile Învecinate dinspre str. Papiu Hartan.

 • 7) Constatam o slaba, acțiune de informare a publicului, pe site-ul primăriei Cluj nefiind publicata intenția de elaborare PUZ pentru acest obiectiv începând cu data dc 03-04-2017 data publicării anunțului. Dcasemenea nu au fost notificați proprietarii direct afectați de propunerile P.U.Z.. Nici macar cei ce figurau cu observații la acțiunea anterioara din noiembrie 2016.

Dcasemenea constatam pastrarea stării de confuzie prin afișarea adresei de email unde se pot transmite observații in mod greșit, deșii s-a semnalat acest lucru si la anunțul de anul trecut. Astei puteti observa pe anunț valentin.moldovan@aifiimar.com in loc de valenliiLmoldovim@ariumar.ro cum este corect.

Prin adresa cu nr. 186417/18.04.2017. d-na. Bitay Sofia, cu domicilii proprietară a imobilului situai în sLt. Papiu Ikirian ilt. 11. comunică

urmăLoarele obicclimii;Cu mulțumiri, )/                          6.x !<!••<•/•«/■- ■'*>                          .          .,

\i;i(.T7>:<£-î<zi.4;.r4! ^xZ--7«-6ev<.-4r>-'                                            x 6. c7z /

Data:WauT.urai.

,                                .-.Z-w

Notă:


Prin adresa cu nr. 186559/18.04.2017, d-na. Szabo Kinga-Roszika, cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

. - Sq M. PoțW

Z.j                             ____________

oLp^\               Oh__tfe , tozfiu

c4 kw Qc-rt? Am             , _

.m:Zo.Â.^zJ^ <Lp>:        -14uk-/coâ

Cu mul^imiii,                                                                       /

Da^; 0    3;0 /                        Scmrăluiu:

Prin, adresa cu nr. 1 86562/18.04.2017? dl. Varga Istvan, cu domiciliul în cont unicii iînnăluarclc obicciliuii:Prin adresa cu nr. 186569/18.04.2017, d-na. Pop Doina-Dorina, cu domiciliu :omunicâ următoarele obiocțiuni :


HdjX^l.CX / •AÂ.ăJuu/UXU t        ca.

Im nkaiel ,


Prin adresa cu iu. 186574/18.04.2017, dl. Cri șan luau, cu di unici lini comunică următoarele obicc[iuni :
TLltn: h , G                ,


te ’

1? •. v-

Semnâtura:

Prin adresa cu nr. 186579/18.04.2017, dl. Hurgoi loan. cu domiciliul i comunică următoarele obiccțiuni:


Prin adresa cu nr. 186581 /18.04.2017, dl. Șipoș Paul Alin» cu domiciliul ’ comunică unnăluitrclc obiccțiuni:


Lata:                    y                              Semnătura:

nrin adresa cu nr. 186590/18.04.2017, dl. Șipoș Adrian, cu domiciliu] în , comunică următoarele obicc|iuni ;

Prin adresa cu nr. 186596/18.04.2017, <11. Baîlo l’rancisc, cu domiciliul , comunică următoarele obiecțiuni :

'in adresa cu nr. 186604/18.04.2017, dl. Ballo Altila, cu domiciliul în comunică următoarele obiccțiuni :


Prin adre.su cu nr. 186608/18.04.2017? d-na. Bitay Sofia, eu domiciliu

proprietară a imobilului situat în str. Papiu llaiian nr. 11, comunică următoarele obiecți uni :

.,, , Vă comunic următoarei* observați’?ohiecrinni (.1 fi/ii.                 <■■ r^’W"•■/<<•            i&ț.

/7rZu4      !>-<c/        XL /Z^jArxAiX'cX


/-4^4<r                     ,

AvZcZ'.


Data:’Yin adresa cu or 186613/18.04.2017, dl Csaszar Dorel. cu domiciliul în miunică unnăloarclc obiccțiuni :

••■'41—/'Yy?- /■'ZZ'/                      ^■«■•'7 .     ir.-V2^<VV/7Z'/7-=7 t/ZÂ

•;                          c _

> <L.Z ■‘-y’Zr. LX / V             r[’i'/‘^              - ,'Y''Z                / Z/.-/Y Z' j- yf'ZH*

/V '                         ____________

'TrLZZ-                                        f Z / s

Cunnilțuimiri,                                                                    /    //;

. o , - / /#

Data: .Zy'. // 4. d V—                              Semnătura/ / /

/ 7' A

Prin adresa cu nr. 1.86632/18,04.2017, lecui’oni                   comunică următoarele

obiecliuni:

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că locuitorii străzii Alexandru Pa piu Ilarian din cartierul Dâmbul Rotund, luând notă de înștiințarea construirii unui ansamblu de locuințe între str. Maramureșului și pârâul Nadăș pe locația fostei întreprinderi Tehnofrig, va solicită respectuos interzicerea construirii acestor blocuri cu P+M+5E+M, deoarece locația se află într-un cartier de case, iar P.LLZ.-ul în această zonă nu permite construcții decât la un regim de înălțime P+1E+M. Construirea acestor blocuri ce depășește cu mult regimul de înălțime prevăzut de P.U.Z. și de orice vecinătate ne afectează însori rea și intimitatea pe proprietățile noastre.

Alăturat va anexăm lista semnăturilor contestata rilor.

Tabel nominal cu semnăturile contestatarilor de pe str. Alexandru Paplu îlarian

Nr.

Crt.

hume și prenume

Nr. casă

Semnătură

1.

1

1 ti

\ \!î

2.

A 0 Ltc> v 4to i~'i n

 • 3,

 • 4.

/>    £) /L-

X. ;______________________________

i t

5,

6.

G/iirz^ 'S! m i /)

A a

7.

/J^

8.

1 k

11

i

J L_

9.

i/bcui AvpAV,

’b ' -

10.

j        i op

11.

c                L)

12.

A / n'

13.

. ;/ c) c ,s X

i<•.. rtr- i «7563/19.04.2017, dl. lonescu Daniel. Radu., cu domiciliul îr tom unică următoarele obiccțiuni :


M M -U ^%/KNffîT'          AC/, ^02

/!/# PftlcCT', CU

MW Z35       țWfjm
.ar wb?'wE 77-     3 Wp'^

/V’iR hucui-i-f 'l       A/Â/ Ț’M'c/',...................

AvrtfyMge

Lunulțumin,


Data:


SetJWăhli


t!


Prin, adresa cu tir. 187568/19.04.2017. d-na. Crișan Arma, cu domiciliul comunică următoarele obiccțiuni:


>'cc^ AW, <//>i., •p'jnei’ ^ 'tâ . j’.-vie'c Wt ’

i                    ro ir /£

^-41^---4^-7.---/ i3.fi                  J t!U£—.'/^          £ ^7 /

y         g>< fra/’/j ^7 /¥   l/ijJi-//                    6

> kcA1pii&'ri pf'. c*3‘" 4? i’-J c>A^t >              t

>'?u7T           i f j i__1>f<p y 4 a l'i'tft'ltivf... (A' Pi

77jd£?rz? J/c.V /■i'J-rp/r-f j i ’f pi               /<7          CC'-'/JpftPfi eîrT 4


Cu mulțumiri,


Dala:


’7dUh .


4 Per» . j^Z

- zi-^ j


S emirâtura: 6zqQ4-?? Atul


r«*m adresa cu nr, I 87571/19 04.2017? dl. Chicinaș Andrei, eu domiciliul comunică următoarele obiccțiuni:


6t?


-i. u


'^"|- 2.€"     . ^7 c


ce


\1- /i


Cu mulțumiri,


ft


Data:


Semnătura;


A£ț| frku.

^5i.uAj.b-'.• .Uaa-,                      ,u                        țteuJJ-'i/~ & &*£

_   __ J                                                                                    .

“ KfcAiLt-tU-Ltv                   lVxZ(citw*€ 6a 4ixA^uk. 4

■f'ic^j^XtCL <LoVtî p>A4\^*-cWk. tj?. i.^.A'-J^-A13

Cu mulțumiri,


Data; \îD .


Poli


Prin adresa cu nr. 187581/19.04,2017, d-na. Danciu Mirela Magdalena, cu domiciliul în str. “             omunică următoarele obiecțiuni:

f                                           n

- O kg<y<Zitel /? £7,      &'4&3 C^ț^M

Z)<£Zi ^kk |                             A&fâ

j£'t •fofrUlltU. âțt'iau^u•^Ct(E- (fo ^akus.£/cț ăVj $y      ,y<l^/frj /^-

fM.ĂU si- . . , ’                             ~        r~„ ; i ~ ~(t

■              ualu                             dtflț               /k           •

1/

Cu mulțiuniii,

Daia: /£ 4’^ ■ ? v •’ ?■      .                            Semnătura: V/J              )

Prin adresa cu nr. 187588,' 151,04.2017, dl. Pop Ciprian Lorin, cu domiciliul comunică următoarele obiecțiuni:

4,9-i, F^yj.,/g?          &c-:      £j>n V^t'CȚ. it'-’Cjfofâfa&i

C/! Cf5^>' Mi -4fii)c                                     5< r/c

săJlcA’ ?LCC yg /-&                     /O-TfeV', _____

tohf f'r .fer s                      Sim

C^M'^jțk1 jjh>?rj foX'lCi'4' -a'                 5 r ș/,               ■/;/?/aX^Z^                        J/’z

Cu niuliumtri,

Data y/C>•>. ?.('/''/     __ Semnătura: rb \

Prin adresa cu nr. 188838/19.04.2017, dl. Popan Radu Mihai, cu domiciliul în slr. Constantin Brânctiși nr. 18. coproprietar al imobilului situat în sir. Papiu Ilarian nr. 7. comunică următoarele obiecțiuni :


Prin adresa cu ni. 194056/24.04.2017, dl, Beicheșan

,                ..         „        ,        . .     . .dnunisîrator

Maramureșului nt. 36, bl. C+l), comunică următoarele obiecțiuni:


Niculae, cu domiciliul în slr. al Asociației de Proprietari slr.Suntcti dc acord cu intenția de elaborare a PUZ pentru construirea ansamblului rezidențial S+-P+6E+HR, in Cluj Napoca, zona fostei întreprinderi Tehnofiig, prin care terenul din jurul blocurilor C+D ( CF tir. 270083, Nr. Cad, 270083) figurează ca spațiu verde, ingradindu-.se astfel accesul autovehiculelor?

t

FARGAS a

z

HAGACEAN m.

3

MOGANU IM.

4

HAHZ l<

■5

€CI«DIU 3,

6

CIONCA 1.

/

BCRCîlESANN

___g_.

CAZAN 0


y

OLTEAN T.

1l>

CIONCA1.

11

MARIPMC.

A-<;

12

RWA3A

r/d

13

GALK.

- 1

FAMICAN D

N U

V -

It

MORAR

v./

s.jL7: - •

___Țț— i

tusa 1.

>t»-PATIIJC.

_26     SVIDEHSKIL.

:■>/ PO?A

ZB      fîlFOS V.

20    VARI3A P

an    MORAR A

ai I MCLCOVAN C.

Ș IșEGRCl'J L

.33    : LA7AR R.


17 CAMP.;AK A.

13

MESIEH G

15

DAN E.

Ml

TWA.

îl

TFC3EAM D.

22

PUS TAAI F.

2S

cosreAv

ELECHCS V.!      34

CrtCZAA

. . .. ’j ■ j____________________

35

POP V.

Sfl

: CAPMSAN 1.

M!

.yz.

•3/

MATEI C

iK_

38

EUCUR D.

afiș

CHEl.EMîf'l F

____-1Z’ . A'—1---

4C

DAMLAA.

41

OACIil M.

k,':

,_,£Tv \

42

IMORAL V.

Zrr^tr1 __

43

FARAGAU V.

44

MIHLTM

■18- j .'i---------     ■■—

45

tlALLA 1

I 4G

VAIDA P

■Vfi

4V

RAT1U D.

■A-i

4B

cegamg

MZ

43

MICLÎA W.

r' [A

Ș3

Rus_V.___________

'».       V.tjL -c.

Prin cu in. 194316/24.04.2017, di. Craciun-Mocan I.iviu, cu domiciliul îi comunica următoarele ubicu|iuiii :

Prin adresa cu nr 194323/24.04.2017, dl. Kcllcr Radu, cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni :Prin adresa cu nr. 194352/24.04.2017, d-na. Dan Arma, cu domiciliul îi comunică următoarele obicc|iuni:


Prin adresa cu nr 1943b4/24.04.2017, dl. Spilz Alexandru, Cu domicilii, comunică următoarele obiecțiuni:


(lu mulțumiri,

*j f' .f’J Data: -.uV U•I

Semnătura:

— -r-r---

'■ J,

I-

1

/ a' c >> (L

C/li-pi-     .$£•          fCA' C

? A?Lt /

< /- &

<?/■ Â ?-1_l

jblnC^L. iîdoAȚS.Ut .Ni/

fi '/ r

. z'l f iv/7         A'~

r s      ?>2 <? r Ik L rt-1* 7       (/ CC'th

i V~s^' /j

A Ț T L.

f?              Loc.    /rd JY

T Ua/ 7fi^C

'~ȚZ7H

Cq?/i •_____________________________

-

Cu mulțumiri, mu:

Semnătura:


Prin adresa cu nr. 197803/25.04.2017, d-na. Feteau Maiioaca, cu domiciliul comunică umiăLoarele obiecliuili ‘


" O                  4 _J'ăș_                            \ ? &> vX.

p{e. /■ 4                         i^Ar'  _j(T^Zq Z? fcț\ ^Cgy) &'\,4‘~/' hCa/M

/UAI O /k£        ______

2-’;__/l-Y

z&^-C <4 i,ya                    ^cy<"'v-’£-g Gu-y-x ^

Cu mulfiiTniri, Dalii; 'X                                                          3entnăniia;jc. l Zui A[ V           ,.{/A-C' V-£: l..'^( 44i &'L. 'LP ,W/l4^«:


CZL cp. -^-* / a. A e

f       A


Prin adresa cu nr. 197827/25.04.2017, dl. Makî Perene, cil domiciliul î comunică următoarele obiecțiuni :

Prin adresa cu nr. 199148/26.04.2017, dl. Dănilă Augiistin, cu domiciliul în comunică următoarele obiccțiuni :

, Vă^ccmxmicwiș&iotn^k observații, obiecției)! : C.€»;ț 1 i.'Ț—o

b e <.fv *$u^4rc<-t>pA i- AL A- , ij>c ec?i X -v

•> te L £ că /•'- P- Â' ItȚU rt nxa. iu- f-u. d>. tr. ’ - //M o$

£ț-țj vfj ft- L i£ &J.OA- / V-a. ■-> r‘. iS Ă T'-' ( f. - ÎX ^j1\                    ii-* t-77 T /J-Pc*-

^Zr'i-s S a-h. ’j. >■■ rMU* ^u^ci' r< x-rz A/2 .& ? u- Aîm> A-*-' Ic'A'J-t 'j A-vu^.r-j, V_ / j ț'Ar-x. „17h.J2 to 3 CA/ J fA»t J/4 y-ft e J J- <

-■ ■? Au 7c.        4/-t 7” z/X'■'/•/â*- 2.4"”.

,i H>T*<*A A’Ae- Ca* »X’'Ao i'i-               / A-ti-,xj     rAi'.i< Az* W

jto-c-t. £•?/>-■ vc/d-- t'.e , zvrs;z7?A?'> c??-/-     ,-jT&f-t’ 1

Ă? Z’- t- T& t ts/AiP- Fe A* A z~.C / H "Ții Z/H c

Cu midjumiri, t                                                          /j J--

•-                                                                                                    îă- 'îf .{,

zx f /iu                                                                 .                   .-y Li'

Data:       ■'     • ~"J- '                                   Semnătura! ‘ —• 1

ÎK             4 ■            rf7p*’^ •' ' 7      ->                           r-^          /(y

54.77,.jA Z.vc-,?_p,^A                           zW/'AC.7oZlJ

Ckf                    fi*

AAp isH            4#

/^•p/2.9 V'/<?47'î’/<C -      /,'4 6        ;7-rt

t c H i2 r-fiA /> re /-U7 ct '' CJ? A’' u ?"' Z/'IA '

Prin adresa cn nr. 199381/26.04.2017, Asociația de Proprietari slr. Jcan James ru\ 6A, bl. B. comunică urniăloiirele obicc|iuai:

Data: /'J. -iCA i Â? i‘7 ■                                     Semnătura:

!Wă:P fC< -fcd$& &y'e. „ iZ?

: P^eA fe‘ cA^Â de.

■A^/Ni^rPX^2.

771 $-• J A1         ri M A

A-

Prin adresa cu nr. 199843/26,04.2017, d[. Brie Leontin, cu domiciliul

administrator al Asociației de Proprietari, comunică următoarele obiectiuni;

Referitor ta inițiativa de elaborare a PLTZ in zona Str. Maramureșului nr. 36, noi, membri Asociației de proprietari din Str Maramutesuluzi nr, 36 BL E,, in calitate de proprietari ai apartamentelor din imediata vecinătate, ai terenului din jurul blocului E topo 7526/2 din CF 139927 și coproprietari ai drumului cu Topo 7629/2/1/1 din CF 139929 facem ramatoarele precizări:

salutam inițiativa dumneavoastră care poate duce în sfarsit Ja o “urbanizare “ a zonei din imediata vecinătate a proprietăților noastre si schimbarea aspectului actual, deplorabil

 • -   la momentul actual drumul “de acces uzinal, pictonal si auto - proprietate in cota parte indiviza pt. Imobilele înscrise in CF 139926” in suprafața de 1950mp , permite accesul neingraditeatre proprietari si parcurile amenajate in junii blocului E, lucru care dorini imperios sa fie păstrat,

 • -   solicitam pastrarea nivelului de inahime al viitoarelor cciisiruclii la nivelul celor existente in zona

solicitam pastrarea distantelor legale intre viitoarele contracții si cele actuale in concordanta cu nivelul de inaltimc-atenție, viitoarele construcții au subsoluri care se apropie prea mult de limitele de proprietate

solicitam respectarea legii cu privire la nr. de parcari ce vor fi alocate viitoarelor construcții pentru a preveni problemele referitoare la blocarea cailor de acces arat pentra noi cat si pentru firmele care deservesc locuințele noastre (salubritate, salvare, pompieri, curieri, etc.)

 • -   solicitam informații cu privire la locurile de racordare la utilitari pentru n nu suprasolicta rețelele existente (apa, canal, gaze) care suni, dimensionate pentru construcțiile existente

soliei Lam interzicerea accesului niasmiloi' de tonaj greu pe actuala cale de acces din str. Maramureșului atat pe perioada executata demolări lor cat si a construcțiilor viitoare pentru a nu alecla locatarii din incinta.

Pentru acest motiv„ solicitam ca prima construcție ce se va face, înainte de toate, sa fie podul de acces la viitorul ansamblu rezidențial propus a se face peste râul Nadas dinspre str. Fabricii de Chibrituri 5-1 î

- întrucât după edificarea ansamblului rezidențial in zona o sa fie o afluența mar e de mașini solicitam găsirea unor soluții de racordare cu străzile din apropiere -str. Jean Taures , Papiu Flarian in vederea evitării blocajelor.

Fiind vorba de o schimbare majora a situație existente in zona, solicitam o întâlnire la fata locului cu inițiatorul proiectului si Cu inspectori de specialitate din Primărie pentru ca împreuna sa găsim cea mai buna varianta a acestui proiect.

Administrator

str. Maramureșului nr 36 Bl. E sc. 1

T .conțin Brie


‘-<7 ,,

<f’7zl-l-t & t^-îudyț^Cw <3 '^d

KiZ^.-Vf qZ '’zfV? AfJifi''2.-!'


W-


Prin adresa cu nr. 200090/26.04.2017, dl. Varga Jeno, cu domiciliul îi comunică următoarele obiccțiuni :

£lii-_ja*afyc jll t'c:tL. j i# f' fjujtjj’ne»* fatĂ*                       Z rtti.vft.u-i»__4 <>.->•■< XÂ-

/>> Z&'.'jZ ,               S'li f/r.j-M. drtifl. I * -IOX < AL, I ,.-Ț /•..<-■ ;■.    ‘P&           b’(». /&<'■. .■                   «J-ț^zi-z-Xl

y. • C.^<£__dit__iL-xv-fo Ci^i                      j >*v? < d ,                           __Aiîi/e.

z, ~                  .e.'j-w"                e. S'r£.iiJjd^ă.stfia..

.3

/> a-J i.c.,1

Prin adresa cu nr. 200097/26.04.2017, dl. Gocan Vasile Dore]3 comunică următoarele obiccțiuni:

m ■' fl " •         1 U ■ 1 -•     • ■. V            -                  !

r’^- "AL                •*-                                           /A.«v C\

.- t.               ..           -                1

a. — Ua. V^-t-n. AV’/V.I

/V jl.LL/'AAAAj-jfv                             l.Â’;v A-1'. t.\ A A?''G
-xnoQ«/m ne 0017. j-pa, Cacovcanu Adriana Marilcna, cu domiciliul în comunică următoarele obiccliuni :

£■' .j&aiWJÂ. EV2


CifOi.'A?jJ< pxU         rio^Oji ă&ak c4

Sernnntiira:

Prin adresa cu nr. 497136/31.10.2017, d-na. Bitay Sofia cu domiciliul

proprietară a imobilului situat în slr. Papiu Ilariatl nr. LI, comunică următoarele obkcjiuni:

Subsemnata Bitay Sofia, comic liată "n municipiul C’u;-Napocu, slr. Gruia nr 58, bloc Bl ap. IC, sunt proprietara imcblului efe postr. Pnpiu Ilarian nr. 11. din Cluj Napoca

In data de 13 0-.2017 am deausa adresa având nr. 18541.7, cu referire a lucrd-sa P..J.Z.- Construire ansamblu rfiJhierțial s+Pt-Mrv-r-bl—l-H- slr l-abrlcii de r.t’ilj- turi or 5-11. str. MaramureșjIij .■ r. SA, ini/am de către 5 C. GLAPI'v SA . scrisă, a care am p'imrt răspunsul cu nr. 303148/433/28.067:717

Deoarece publicul este invitat din nou să transmite observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal, doresc să fac următoarele precizări mai ales cu referire la răspunsul primii in data de 23.OG,2317.

Citez din răspunsul primit:,, Deascmenea trebuie să atrag atenția ia faptul că proprietatea dumneavocstră este la est de ansamblul propus., iar imobilul existent pe proprietatea dumneavoastră se află la o distanță ele aprox 53 m de col mai apropiat imobil din ansamblul propus, o distanță mai mult decSt suficientă pentru a nu fi umbrit de construcțiile propuse." TOTAL GREȘIT! Distanța reală intre gardul de vest al grădinii mele și blocul A02 este de 11 m și nu 58 m III Cri umbra lăsată de n clădire înaltă ce peste 20 de metri se întinde‘pe a lungime din cc in ce mai mire spre est în dupăamiaza fiecărei zile însorite. Acest ftpt ar însemna umbrirea grădinii. Orientarea prevăzută pentru blocul A02 urmărește însorirea viitoarelor apartamente cauzând totodată umbrirea unor yroprletăți existente, Din acest motiv am subliniat faptul, că proprietatea mea ar pierde mult din valoarea ei actuală.

Orientarea prevăzută pentru ciocul A02 afectează intimitatea locului, deoarece înafara anotimpului rece îmi petrec timpul in grădină împreună eu familia mea, și nu mi convine să am tot timpul spectatori de la 11 metri distanta.

Platforma Industrialii dezafectată nu ne-a creat dezavataje. Lăsarea ei in paragină după privatizare a fosl decizia proprietarilor. Eu nu sunt interesată nici de spațiile de jcacă, nici de alte funcțiuni care ar urma să apară,în schimb sunt îngrijoreatâ din cauza umbrei, a zgomotului, a poluării și a lipsei ce intimitate. Pot primi sute de răspunsuri de la Biroul de Strategii Urbane cu trimiteri la diferite articole și paragrafe-., dar un lucru este cert; nimeni nu armai li dispus să-mi cumpere proprietatea având dezavantajele create de construirea acestei supraaglomerări urbane.

In aceste condiții întreb din nou ca și in prima adresă. Pe mine cine mă va Despăgubi pentru daunele create ?

In concluzie propun realizarea unui proiect cu blocuri de maximum 3 etaje {S+P+3E } și distanțe rezonabile intre ele si proprietățile existente deja. Panoul afișat în data de 29.X. 2017 privind intenția de elaborare plan urbanistic zonal este identiccu cel afișa t în primăvara anului 2017 în ceea ce privește plasarea, înălțimea și orientarea blocurilor, fără să țină seama de obiecțiile scrise șl exprimate in ședința publică organizată de Primăria Cluj-Napoca. NU PROFITUL trebuie să dicteze elaborarea proiectului ignorând drepturile reale ale proprietarilor din imediata vecinăteta a ansamblului de locuințe.

Cluj-Napoca, 30.10.2017                                         .Semnătura

^7 Tău/

■Z

Prin adresa cu ni. 503833/03.11.2017, dl. Șipoș Adrian, cu domiciliul ■omunică următoarele obiecțiuni :

Rugun real zarea unui s-ud u de Impact in r.cest sens. Propunem -eevaluarea amplasarli blocurilor A01, A02 si ACB similar blocurilor tip C sau o alta soluție care sa ne asigure un impact minim. Știu ca se Invoca faatiî ca trebuie respectata orientarea care sa asigure un grad maxim de inso'lre. Atunci n cazul blocurilor C si B cum de nu se respecta acest criteriu?

Daca se menține aceasta orientare dorim c promisiune scrisa ca la faza de proiectare a blocurilor spre latura învecinată cu str. Papiu llarian vor fi prevăzute maxim geamuri de ha'e.

2. Arhitectura ansamblului isi menține aspectul de ghetou ceea ce afertetiza imafiitiea zonei. E cler ce din considerente de eficienta ecoromica a fost neglijat aspectul estetic.

Prin adresa cu nr. 321170/04.07.2018, Asociația de Proprietari str. Maramureșului nr. 36, bl. E, sc, 1, reprezentată de dl. Hrie Leontin. comunică următoarele obiecțiuni:

// Referitor la aprobarea urnit nou PUZ in zona Str Maramureșului nr. 36, in baza Avizului nr. 473 / 31.05.2018, noi, membrii Asociației de proprietari din Str.MaiamuEESuiui nr. 36 Bl. E sc. 1, in calitate de proprietari ai apartamentelor din imediata vecinătate, ai terenului din junii blocului E Sc.l lopo 7526/2 din CF 1.39927, pe care avem amenajate parcuri, si coproprietari ai terenului intravilan - drum acces uzinal iuscris in CF nr, 26445)3 Oaj-Napncn. cf vechi 139926 Cluj-Napoca cu titiuw cadastral vechi 2131S să nr. topografic vechi 7629/2/1/1, sub Al, compus din teren intravilan in supraftttii de 1950 mp. avanii destinația de di um, solicitam imperios sa se tina eoni nirmatoareiie aspecte, care tin de accesul nostru facil la proprietățile deținute pe toata durata existentei acesteia.

Tn momentul actual drjmul "de acces uzinal, pietonul si auto - proprietate in cota parte indiviza pt Imobilele înscrise in CF 139926, in suprafața de 1950 n:p, permite accesul neîngrădit către proprietăți si parcările amenajate in jurul blocului E sc. 1, in condiții rezonabile, lucrai care dorim imperios sa fie pastea f.

Tn varianta noii amenajări propuse de initiatoml PUZ, firma GEAINV S.A., solicitam utilizarea întregii latinii a drumului doar in scop de cale rutiera si pietonala, fora sa sc ia din terenul in cauza pentru realizarea de parcari sau alte amenajări care sa fie folosite de locatarii viitoarelor blocuri sau care sa incurcc circulația. Justificarea acestei solicitări rezida in faptul ca exista o mare afluența de mașini in zona, in care avem amenajate parcari precum si faptul ca trebuie asigurat accesul mașinilor care asigura servicii de salubritate, pompieri, ambulanta etc. si care au gabarit marc, configurația sinuoasa a drumului fiind un impediment in realizarea manevrelor in siguranța

- Solicitam interzicerea accesului mașinilor de tonaj greu pe actuala cale de acces din str. Maramureșului nr. 36 ului, pe perioada execulatii demolărilor, cat si a construcțiilor viitoare pentru a nu afecta atai locatarii din incinta, cat st traseele de utilitari subterane existente apa, gaz, canalizare, care au fost dimensionate doar pentru consumatorii actuali,

La efectuarea racordării noilor construcții la uliliiati precum si pe perioada derulării construcțiilor trebuie sa existe o cale alternativa de acces care sa nu afecteze actualii locatari din

zona

Ui măsură in care este legal posibil,

Solicitam păstrarea nivelului de înălțime ai viitoarelor construcții la nivelul celor existente in zona sau cu respectarea condițiilor din PUZ-ul deja existent in zona adica S+P+Mez-t-SH+FR.

 • -   Solicitam păstrarea distantelor legale intre viitoarele coatructii si cete actuale in concordanta cu nivelul de înălțime -atenție, viitoarele construcții au subsoluri care se apropie prea mult de limitele de proprietate, si cotele nu au fost trecute pe PUZ in cazul construcției tip D-S lT+31-Er, construcție paralela cu blocul nostru

 • -   Solicitam respectarea legii cu privire la nr. de parcuri ce vor fi alocate viitoarelor construcții pentru a proveni problemele referitoare la blocarea cailor de acces atat pentru noi cat si pentru firmele care deservesc locuințele noastre (salubritate, ambulanta , pompieri, curieri, etc)

Atașat prezentei va punem la dispoziție extras CF pentru terenul in discuție precum si schița cu amplasamentul acestuia tn zona, liasurata cu albastru, pentru a putea face verificarea utilizării terenului in varianta propusa de inițiatorulPUZ.

Tn speranța ca veți tine seama de solicitările noastre vă mulțumim cu anticipație.

Senmeuza iu numele proprietarilor Administrator

str. Maramureșului m 36 Bl. E șgJL——..—

Leonlin Brie                 D"' ’;i lr',<£xv^

B. Rczumut :il problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d l ui. Șipoș Adrian, cu domiciliul                           cu nr.

185232/14.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARI 11MAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02. A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj Napoca.

Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de inalt'me maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din înălțimea măsurată la comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Distanta intre imobilul de po str. Papiu llarian nr. 15 si cel mai apropiat imobil din ansamblul propus este de aprox. 68 m, o distanta care poate fi considerata mai mult decât rezonabila din punct de vedere al intimității.

Apartamentarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectare/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentatei propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

Aranjamentul propus in Planul de mobilare prezentat credem ca satisface cel mai bine problemele ridicate.

 • 2) Desființarea imobilelor existente in incinta zonei studiate nu face obiectul acestei documentații, aceasta fiind deja autorizata conf. A.D. nr.49 din 1.07.2010, A.D. nr.101 din 4.11.2015 atașate.

Construirea imobilelor propuse se va putea efectua doar după obținerea autorizațiilor de construire aferente fiecărui imobil propus, in urma depunerii unor dosare complete care sa conțină toate actele sî documentațiile necesare conform legilor si cerințelor Primăriei mun. Cluj-Napoca.

 • 3) Documentațiile de PUZ întocmesc studii de trafic in faza „Avizului de oportunitate”.

Eventuala aglomerare de mașini nu va afecta str. Jean James si str. Papiu llarian, deoarece incinta studiata nu are legătură directa cu acestea, iar acestea, la rândul lor sunt străzi de Importanta mica care deservesc doar riveranii lor,

Deasemena din str. Maramureșului este propus doar un acces in incinta studiata cu un singur sens de circulație si nu 2 sensuri cum afirmați dumneavoastră, care are rolul sa deservească mai ales cele doua blocuri de locuințe deja existente. Nu exista ieșire auto din ansamblul propus in str Maramureșului, astfel incat nici pe aceasta strada nu va creste aglomerația datorita realizării ansamblului propus

Accesul principal {intrare si ieșire) se va face din sir. Fabricii de Chibrituri, o strada la suc de Pârâul Nadas, astfel incat locuitorii din imediata vecinătate a ansamblului propus nu vor fi direct afectați de numărul de mașini estimat in zona studiata.

 • 4) Necesarul de parcari a fost estimat in urma unui calcul al suprafețelor funcțiunilor propuse, altele decât locuirea si in urma unor variante de apartamerrtare al volumelor propuse, in conformitate cu Anexa 2 (Necesarul de parcaje) al RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Pianul mobilare, care prezintă parcările supraterane propuse si Planul subsol, care prezintă parcările subterane amenajate in cadrul subsolurilor imobilelor propuse, depuse in cadrul documentației dovedesc ca necesarul de parcari estimat va fi acoperit in cadrul ansamblului propus.

Doresc sa atrag atentia la faptul ca nu se pot autoriza imobile in mun. Cluj» Napoca fara a avea asigurat numărul necesar de parcari, in consecința imobilele prevăzute in ansamblul propus vor putea fi construite doar daca se vor realiza parcările necesare pentru acestea.

 • 5) Drumul existent In cadrul Platformei Tehnofrig, mai precis cele cateva parcele betonate pline de gropi si hârtoape, este rezultatul dezvoltării dezordonate si nesistematice al platformei industriale studiate si este total neadecvat unui ansamblu de locuințe.

PUZ-ul propus propune o restructurare a circulației in zona, prin realizarea unei străzi de legătură intre str. Maramureșului si str. Fabricii de Chibrituri, cu latimea totala de 14 m (profilul III.G - 14 m, zona locuințe colective, din Anexa 6 - RLU Cluj) si a unei bucle de circulație gu sens unic, cu latimea totala de 9 in (profilul IV.2 -14 m, zona rezidențiala, bucla cu sens unic, din Anexa 6 - RLU Cluj).

Circulațiile auto si pietonale propuse au o forma coerenta, potrivita unui ansamblu de locuințe colective si profil© de drum moderne.

Eventualele lucrări la utilitățile din zona se vor putea efectua doar cu avizele instituțiilor competente, astfel incat sa nu apara suprasolicitări sau deteriorări ale rețelelor existente.

 • 6)  Nu exista posibilitatea realizării unei străzi de legătură intre circulațiile din incinta studiata si str. Papiu llarian, deoarece beneficiarul PUZ-ului nu deține nicio proprietate adiacenta str. Papiu liarian. Deasemenea se considera ca accesul auto din str. Fabricii de Chibrituri este suficient pentru locatarii ansamblului propus, iar o strada de legătură cu str. Papiu llarian ar creste traficul auto si pietonal pe aceasta, lucru considerat de neacceptat de cei care sunt îngrijorați ca ansamblul propus va creste circulația pe străzile lor.

Ca răspuns la sesizările <1-nci. Bitay Sofia, cu domiciliul'

, proprietară a imobilului situai în str. Papiu llarian nr. 11. cu nr. 186417/18.04.2(517, proiectantul lucrării S.C. ARJH1MAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 rn, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RIM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Deasemenea trebuie sa atrag atenlia la faptul ca proprietatea dumneavoastră se afla la est de ansamblul propus, iar imobilul existent pe proprietatea dumneavoastră se afia la o distanta de aprox. 58 m de cel mai apropiat imobil din ansamblul propus, la o distanta mai mult decât suficienta pentru a nu fi umbrit de construcțiile propuse.

 • 2) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fast stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori; insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atate timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din înălțimea masurata ta cornișa) insorîrea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Distanta intre imobilul de pe proprietatea dumneavoastră si cel inai apropiat imobil din ansamblul propus este de aprox. 58 m, o distanta care poate fi considerata mai mult decât rezonab la din punct de vedere al intimității.

 • 3) învecinarea cu o platforma industriala, mai ales o platforma industriala dezafectata, plina de construcții distruse, nu poate decât sa scada valoarea proprietăților cu funcțiunea de locuire din jur.

Pe de alta parte, urbanizarea zonei dezafectate, construirea unui ansamblu de locuințe colective de calitate, care cuprinde 3 locuri de joaca pentru copii, o grădiniță, cabmet medical, spatii comerciale (funcțiuni care nu exista deloc in zonele înconjurătoare), nu poate decât sa creasca cfezirabilitatea zonei si in consecința valoarea proprietăților înconjurătoare va creste după realizarea ansamblului propus.

 • 4) După cum am răspuns si la punctul (3) realizarea ansamblului propus va creste valoarea proprietăților înconjurătoare.

Ca răspuns ia sesizările d-nei. Szabo Kiiiga-Roazika, cu domiciliul m y

cu nr. 186559/18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARHTMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) După cum se poate observa si pe Planul dc mobilare atașat documentație depuse, ansamblul propus prevede amenajarea a 87 locuri de parcare supraterane.

 • 2) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorîrea apartamentelor propuse, insorîrea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri tete de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atate timp cat ne incadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RIM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea masurata la comisa) insorîrea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factor esențiali

Apartamentarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectare/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

 • 3) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m tete de O.T A iar inatimea maxima la corn'sa este 21.20 m. sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG rnun. CluLNapoca

Inaltimea imobilului COI este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studiat. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, AO3 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea măsurată la comisa fata de CIA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Varga Istvan, cu domiciliul                           cu nr.

186562/18.04.2017. proiectantul lucrării-S.C. ARHTMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01. A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de CTA iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea imobilului C01 este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studiat Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la comisa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 4) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele Intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de inaitime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea masurata la comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Apartamenterea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proieclare/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Fărcaș Daniel Alin, cu domiciliul i

cu nr. 186566/18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARJIIMAR SrtRV S.R.I.., precizează următoarele ;

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea imobilului C01 este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studiat. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la comisa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 2) Orientarea imobilelor prepuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea uncr circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atatatimp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din înălțimea masurata la comisa) însoțirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Apartamentarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectere/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca po fațadele estice ale imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.’

 • 3) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele A01, A02 si A03 de proprietățile private de pe str. Papiu I[arian.

Ca răspuns la sesizările vecinilor:

- m; 186569/18.04.2017, d-na, Pop DoinaDorina, c

- nr. 187575/19.04.2017, dl. Danciu Ion, cu domiciliul în

- nr. 187581/19.04.2017. d-na. Dancin Mircla Mugdalcm, cu domiciliul în str. Papiu II ari an

- nr. 187588/19.04,2017, dl. Pop Ciprian Lorin, cu domicilii

- nr. 188838/19.04.2017, dl. Popa» Radu Mihai, cu domiciliul coproprietar al imobilului situat în str. Papiu Ilariamu'. 7

proiectantul lucrării S.C. ARH1MARSERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata lirnp cat ne incadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de inaltime maxim, retragerile fațade limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea mas urata la cornișa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Apartamentarea volumelor propuse in caciruî acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectare/auiorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A0‘l, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02. A03 este conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea imobilului COI este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studia:. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11 50 m. mai mult decât jumătate din Inaltimea măsurată la cornișa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 3) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele A01, A02 si A03 de proprietățile private de pe str. Papiu liarian.

Ca răspuns la sesizările d-hii. Crișan loan, cu domiciliul îr                          , cu nr.

186574/18.04.2017, proiectantul lucrării -S.C. ARH1MAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori; insorirea apartamentelor proptise, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonaie coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atatatimp cat ne incadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de inaltime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea măsurată la cornișa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonaie coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

Apartamentarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectarefautorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale Imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie,

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU FUG mun. Ctuj-Napoua.

Inaltimea imobilului COI este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studiat Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea mas urata la cornișa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 3)  Desființarea imobilelor existente in incinta zonei studiate nu face obiectul acestei documentații, aceasta fiind deja autorizata conf. A,D, nr.49 din 1.07.2010, A.D. nr.101 din 4.11.2015 atașate.

Cn rnsnnns la sesizările vecinilor Berciii Avram. și Hurgoi ioan, cu domiciliul '

cu nr. 186578/18.04,2017 și nr. 186579/18.04.2017, proiectări Lui lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

1} Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonaie coerente, retrageri fala de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atate timp cat ne incadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de inaltime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate alo ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea măsurată la comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonaie coerente trebuie sa fia considerate ca factori esențiali

Aparte montarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectare/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A01 A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie,

 • 2) Inaitimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentația PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaitimea imobilului C01 este limitata de proximitatea acestuia fata de limita laterala estica a terenului studiat. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumatete din inaitimea măsurate la comisa fata de GTA, inaitimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Șipoș Paul Alin, cu domiciliul în str. Papiu Ilari an nr. 15, cu nr. 186581/18.04.2017. proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaitimea maxima propusa a imobilelor AD1, AQ2, AO3 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C I A. iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaitimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUC mun. Cluj-Napoca.

Inaitimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RiM, ca si in cazul imobilului C01, este limitata de proximitatea acestora fata de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele A01. A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 in. mai mult decât jumătate din inaitimea masurata la cornișa fata de CTA, inaitimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 2)  Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc,

Consideram ca ateta timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului suni chiar mai mari decât jumătate din inaitimea masurata ia comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 3) Apartamente rea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectare/autorizare, aceasta facandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor AO1, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

 • 4) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele A01, A02 si A03 de proprietățile private de pe str. Papiu llarian.

Ca răspuns la sesizările d-lci. Murcșau Livici Sever, cu domiciliul în

cu nr. 1X65X4/18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

Inaltimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RiM, ca si in cazul imobilului C01, este limitata de proximitatea acestora fata de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele A01, A02. A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din înălțimea masurata la comisa fata de CTA inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 2)  Orientarea imobilelor propuse in ansamblu! studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori; insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea măsurată la comisa} insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 3) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele A01, AO2 si A03 de proprietățile private de pe str. Pa piu llarian.

Ca răspuns la sesizările d-liri. Șipoș Adrian, cu domiciliul

cu nr. 186590/18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARH1MAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RiM, ca si in cazul imobilului C01, este limitata de proximitatea acestora fata de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele ACU, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la comisa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 2) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele AC1, A02 si AC3 de proprietățile private de pe str. Papiu Hartan.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Bal Io Francisc, cu domiciliul

cu nr. 186596/18.04.2017, proiectantul Lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele ;

 • 1) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori; insorirea apartamentelor propuse, însoțirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea masurata la cornișa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca facturi esențiali.

Aparlamentarea volumelor propuse in cadrul acestei documentații de PUZ nu face obiectul acestei etape de proiectsre/autorizare, aceasta fecandu-se, in cazul aprobării documentației propuse, in faza documentațiilor de autorizare aferente fiecărui imobil, astfel incar nu se poate impune ca pe fațadele estice ale imobilelor A01, A02 si A03 sa existe doar geamuri de baie.

 • 2) Regimul de înălțime pentru UTR-urile din aceasta zona au fost stabilite de Primăria orașului, prin RLU PUG mun. Cluj-Napoca. Eventualele obiecții fata de regimul de inaitime stabilit in zona trebuiau ridicate înainte de autorizarea acestui PUG, in perioada lunga când a fost in dezbatere publica si îndreptate catre Primărie mun. Cluj-Napoca.

Nu credem ca se poate ca unui investitor de buna-crodinta, care dorește sa dezvolte o zona a orașului, după ce cumpără un teren pe care i se promite anumit! indici urbaniști, sa i se impună injumatatirea acestor indici.

 • 3) Pe langa răspunsul de la punctul {2), mai trebuie spus ca regimul de inaitime nu este „enorm de mare" ci este un regim de inaitime care dorește sa tina cont de viitoarea dezvoltare a orașului. In viitor se poate aștepta ca acest UTR sa devină o zona catalitica care sa propulseze dezvoltarea acestei parii a orașului.

 • 4) Eventuala aglomerare de mașini nu va afecta str. Jean Jaures si str. Papiu llarian, deoarece incinta studiata nu are legătură directa cu acestea, iar acestea, la rândul lor sunt străzi de importanta mica care deservesc doar riveranii lor.

Deasemena din str. Maramureșului este propus doar un acces in incinta studiata, sare are rolul sa deservească mai ales cele doua blocuri de locuințe deja existente, Nu exista ieșire auto din ansamblul propus in str. Maramureșului, astfel incat nici pe aceasta strada nu va creste aglomerația datorita realizării ansamblului propus.

Accesul principal (intrare si ieșire) se va face din str. Fabricii de Chibrituri, o strada la sud de Parau! Naclas, astfel incat locuitorii din imediata vecinătate a ansamblului propus nu vor fi direct afectat! de numărul dc mașini estimat in zona studiata.

Ca răspuns la sesizările d-lni. Dallo Attila, cu domiciliu!                                 !, cu

nr. 186604/18.04.2017, pnoiectanlul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L-, precizează următoarele:

 • 1) Regimul de inaitime pentru UTR-urile din aceasta zona au fost stabilite de Primăria orasu'ui, prin RLU PUG mun.Cluj-Napoca. Eventualele obiecții fata ele regimul de inaitime stabilit in zona trebuiau ridicate inainte de autorizarea acestui PUG, in perioada lunga când a fost in dezbatere publica si îndreptate catre Primăria mun. Cluj-Napoca.

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, cont, documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, cont RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Datorita faptului ca imobilele A01. A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cei puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la cornișa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

Distanta intre imobilul dumneavoastră si cel mai apropiat imobil din ansamblul propus este de aprox 51 m, o distanta cu mult mai mare decât minimul necesar intre doua imobile aflate pa proprietăți diferite, conf RLU PUG Cluj-Napoca.

 • 3) Eventuala aglomerare de mașini nu va afecta str. Jean Jaures si str. Papiu llarian, deoarece incinta studiata nu are legătură directa cu acestea iar acestea, la rândul lor sunt străzi de importanta mica care deservesc doar riveranii lor.

Deasemena din str. Maramureșului este propus doar un acces in incinta studiata, care are rolul sa deservească mai ales cele doua blocuri ds locuințe deja existente. Nu exista ieșire auto din ansamblul propus in str. Maramureșului, astfel incat nici pe aceasta strada nu va creste aglomerația datorita realizării ansamblului propus.

Accesul principal (intrare si ieșire) se va face din str. Fabricii de Chibrituri, o strada la sud de Pârâul Nadas, astfel incat locuitorii din imediata vecinătate a ansamblului propus nu vor fi direct afectați de numărul de mașini estimat in zona studiata,

Ca răspuns ia sesizările d-nci. Uitay Sofia, cu dumici

proprietară a imobilului situai. în str. Papiu llarian nr. 11, cu nn 186608/18.04.2017, proiectantul lucrării S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Inaltimea maxima propusa a imobilelor AO1, AO2, AC3 este, cont, documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C T A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf Rl ,U PUG mun. Cluj-Napocs.

Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cef puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la cornișa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

Distanta intre imobilul dumneavoastră si cel mai apropiat imobil clin ansamblul propus este de aprox 55 m, o distanta cu mult mai mare decât minimul necesar intre doua imobile aflate pe proprietăți diferite, conf RLU PUG Cluj-Napoca. Acest lucru coroborat cu faptul ca imobilul dumneavoastră se afla la est de ansamblul propus arata faptul ca umbrirea produsa de imobilele propuse nu va fi o problema pentru proprietatea dumneavoastră.

 • 2)  Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: însoțirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, în uneie cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea masurata la cornișa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonalc coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 3) învecinarea cu o platforma industriala, mai ales o platforma industriala dezafectata, plina de construcții distruse, nu poate decât sa scada valoarea proprietăților cu funcțiunea de locuire din jur.

Pe de alta parte, urbanizarea zonei dezafectate, construirea unui ansamblu de locuințe colective de calitate, care cuprinde 3 locuri de joaca pentru copii, o grădiniță, cabinet medical, spatii comerciale (funcțiuni care nu exista deloc in zonele iriconjuratoare), nu poate decât sa creasca dezirabilitatea zonei si in consecința valoarea proprietăților Înconjurătoare va creste după realizarea ansamblului propus.

Deasemenea nu se poate ca valoarea unei proprietăți sa il oblige pe proprietarul unei parcele învecinate sa nu mai construiască nimic. Fiecare proprietarele teren are dreptul sa construiască tot ce dorește, atata timp cat se incadreaza in cerințele legii. Acest PUZ nu parpune alterarea indicilor urbanistici stabiliți de Primăria Cluj-Napoca, astfel meat propietarul trebuie sa poala construi tot ce dorește atat cat se incadreaza in cerințele UTR RiM.

 • 4) Consideram ca am răspuns la aceasta contestație ta punctul (3).

Ca răspuns la sesizările d-luL Csaszar DoreL cu dornici lini in >                       cu nr.

186613/18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.iprecizează următoarele :

 • 1) Orientarea imobilelor propuse io ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse ele,

Consideram ca atatatimp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de i.naltime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din înălțimea măsurată la comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02. A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea măsurate la comisa fata de GTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

Distanta intre imobilul dumneavoastră si cel mai apropiat imobil din ansamblul propus este de aprox 70 m. o distanta cu mult mai mare decât minimul necesar intre doua imobile aflate pe proprietăți diferite, conf RLU PUG Cluj-Napoca. Acest lucru coroborat cu faptul ca imobilul dumneavoastră se afla la est de ansamblul propus arata faptul ca umbrirea produsa de imobilele propuse nu va fi o problema pentru proprietatea dumneavoastră.

Ca răspuns la sesizările locuitorilor str. Papiu llarian, cu tir. 186632,'18.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARH1MAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Ne pare rau ca din cauza unei slabe informări ale populației din partea Primăriei mun. Cluj-Napoca in momentul aprobării actualului PUG, s-a creat un zvon greșit cum ca terenul studiat se afla intr-un UTR de case, cu regimul de înălțime P+1E+M, iar prezenta documentație ar încerca sa altereze indicii urbanistici stabiliți prin lege in aceasta zona. Dorim sa reiterantn faptul terenul studia! se afla in UTR RiM, unde se pot construi imobile de locuințe colective cu înălțime de pana la 28 m. Aceasta inaftime este prevăzută in PUG-ul actual, prezenta documentație încercând urbanizarea arealului cu respectarea tuturor indicilor urbanistici prevazuti in PUG-ul mun. Cluj-Napoca.

Momentul unor eventuale contestații fata de regimul de inaltime in zona ar fi fost înainte de aprobarea actualului PUG.

Referitor la însori re, toate proprietățile de pe str. Papiu llarian se afla la est de ansamblul propus, iar imobilele de locuințe se afla fata de cete mai apropiate imobile propuse la o distanta care variaza intre 70 si 50 m - in consecința locuințele de pe str. Papiu llarian beneficiază de insorire aprox 6-10 ore pe zi, in funcție de anotimp, deci mult mai mulr decât minimul prevăzut de lege.

Ca răspuns la sesizările d-lui toncscu Daniel Radu, cu domiciliul-----------r...

’ . cu iii'. 18756.1/19.04.2017, proiectantul lucrării S.C. AR1TTMAR SERV S.R.L., precizează următoarele ;

 • 1) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietenale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fala de parcările auto propuse ete.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RiM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea măsurată la cornișa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la cornișa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM. conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RIM, ca si in cazul imobilului COI, este limitata de proximitatea acestora fala de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea măsurate ia comisa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecte toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 3) Se va crea o bariera vizuala din arbori plantați care sa separe imobilele A01, A02 si A03 de proprietățile private de pe str. Papiu llarian.

Ca răspuns lu sesizările d-nci, Crișan Anna, cu domiciliul                           , cu nr.

187568/19.04.2017, proiectantul lucrării -S.C. AR1I1MAR SERVS.R.L* precizează următoarele:

 • 1) Orientarea imobilelor propuse in ansamblul studiat a fost stabilita in urma luării in considerare a mai multor factori: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonale coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Consideram ca atata timp cat ne încadram sau chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU RIM (se respecta regimul de înălțime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât jumătate din inaltimea măsurată te comisa) insorirea viitoarelor apartamente si realizarea unor circulații auto si pietonale coerente trebuie sa fie considerate ca factori esențiali.

 • 2) Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, A02, AM este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RiM, ca si in cazul imobilului COI, este limitata de proximitatea acestora fata de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele A01, A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m. mai mult decât jumătate din inaltimea măsurată la cornișa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM.

 • 3) Eventuala aglomerare de mașini nu va afecta str. Jean Jaures si str. Papiu llarian, deoarece incinta studiata nu are legătură directa cu acestea, iar acestea, la rândul lor sunt străzi de importanta mica care deservesc doar riveranii lor.

Deasemena din str. Maramureșului este propus doar un acces in incinta studiata, care are rolul sa deservească mai ales cete doua blocuri de locuințe deja existente Nu exista ieșire auto din ansamblul propus in str. Maramureșului, astfel incat nici pe aceasta strada nu va creste aglomerația datorita realizării ansamblului propus.

Accesul principal (intrare si ieșire) se va face din str. Fabricii de Chibrituri, o strada la sud de Pârâul Nadas, astfel incat locuitorii din imediata vecinătate a ansamblului propus nu vor fi direct afectați de numărul de mașini estimat in zona studiata.

 • 4) Singurul document care reglementează cum se calculează necesarul de parcari al unui imobil sau ansamblu de imobile este Anexa 2 (Necesarul de parcaje) al RLU PUG mun. Cluj-Napoca, document care a stat si la baza calculului numărului necesar de parcari pentru ansamblul propus ( pentru calculul efectuat s-a luat in calcul suprafața funcțiunilor propuse, altele decât locuirea si o varianta de apartamentare ale volumelor propuse, pentru estimarea numărului maxim de apartamente)

Planul mobilare, care prezintă parcările supraterano propuse si Planul subsol, care prezintă parcările subterane amenajate in cadrul subsolurilor imobilelor propuse, depuse in cadrul documentației dovedesc ca necesarul de parcari estimat va fi acoperit in cadrul ansamblului propus.

5} Nu exista posibilitatea realizării unei străzi de legătură intre circulațiile din incinta studiata si str. Papiu Marian, deoarece beneficiarul PUZ-ului nu deține nicio proprietate adiacenta str Papiu llarian Deasemenea se considera ca accesul auto din str. Fabricii de Chibrituri este suficient pentru locatarii ansamblului propus, iar o strada de legătură cu str Papiu llarian ar creste traficul auto si pietonai pe aceasta, lucru considerat de neacceptat de cei care sunt îngrijorați ca ansamblul propus va creste circulația pe strada lor, conform mai multor adrese depuse la primărie de mai multi riverani ai str. Papiu llarian.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Chicinaș Andrei, eu domiciliu

cu nr. 187571/19.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele:

 • 1) Regimul de inaltime al unei zone este stabilit prin documentația de PUG al mun. Cluj-Napoca. Orice imobil poate fi construit cu regimul maxim de înălțime stabilit pentru UTR-ul respectiv cu condiția respectării retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte imobile de pe aceeași parcela. După cum se poate vedea st pe planșa de zonificare stabilita de PUG-ul mun Cluj-Napoca, terenul pe care este propus ansamblul propus este încadrat in UTR RiM, care permite o inaltime maxima de 28 m, iar parcelele de pe str, Papiu llarian sunt încadrate in UTR Lip, care permite o inaltime maxima de 12 m.

Inaltimea maxima propusa a imobilelor A01, AO2, A03 este, conf. documentație PUZ depuse, este 24,70 m fata de C.T.A, iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Inaltimea celorlalte blocuri de locuințe existente in UTR RiM, ca si in cazul imobilului C01, este limitata de proximitatea acestora fata de limitele laterale de proprietate. Datorita faptului ca imobilele A01. A02, A03 au o retragere fata de limitele de proprietate de cel puțin 11.50 m, mai mult decât jumătate din inaltimea masurata la comisa fata de CTA, inaltimea acestor imobile respecta toate reglementările stabilite prin RLU RiM

Ca răsnuns ]& sesizările d-lui. Bcrchcșsn Niculae, cu domiciliul

dministrator al Asociației dc Proprietari str. Maramureșului nr. .36. bl. OD. cu nr. 194056/24.04.2017. proiectantul lucrării - S.C. ARFTTMAR SERV S.R.L., precizează urmă lo tilde:

 • 1) Acesele de care amintiți in adresa mai sus amintita se fac ilegal, fara a avea drept de proprietate sau servitute pentru parcela respectiva, aflata in proprietatea beneficiarului, conf. GF nr. 270083, Nr. Cad. 270083. Terenul trebuie amenajat ca spațiu verde pentru a indeplinj cerința impusa prin RLU RiM, de a avea minim 30% spațiu verde amenajat pe terenul natural.

 • 2) Nu este obligativitatea beneficiarului sa asigure locuri de parcare pentru imobilele care nu se afla incluse in ansamblul propus.

In incinta se vor amenaja 87 de locuri de parcare supraterane care vor putea fi comparate de la beneficiar.

 • 3) In acest moment accesul către blocurile C. D, 5 si E de pe str. Maramureșului nr. 36 se face cu greutate pentru mașinile ele intervenție (salvare, politie ele) sau extrem de dificil pentru o mașina de pompieri.

Prin urbanizarea zonei, amenajarea drumurilor propuse (drumuri oare respecta profilele de drum stabilite prin PUG mun. Cluj-Napoca) accesul acestor mașini de intervenție se va face fara probleme.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Crăci nn-Mocan Li viu, cu domiciliul î

cu nr. 194316724.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. AJTHIMAR. SERV S.R.I.., precizează următoarele;

 • 1) Niciuri imobil nu poate fi construit fara a demonstra ca nu împiedica însoțirea minima stabilita prin lege.

Faptul ca imobilul dumneavoastră se afla la sucLvesi de ansamblul propus, coroborat cu orientarea imobilelor propuse aflate in apropiere si cu faptul ca aceste imobile sunt retrase fata de limitele de proprietate cu o distanta mat mare de 11.50 m (Inaltimea la cornișa a imobilelor propuse este 21.20 m), demonstrează ca imobilul dumneavoastră va beneficia de scare, din punctul nostru de vedere, mai mult de jumătate dezi-lumina, ceea ce este mult mai mult decât minimul stabilit prin lege.

 • 2) PUZ-ul propus deține toate avizele necesare cerute de lege, iar pentru documentațiile de autorizare de construire se vor mai obține cate un rând de avize pentru utilitati, astfel încât construirea ansamblului propus se va face in condițiile legii, fara deteriorarea utilităților existente.

 • 3) Gardul despatitor de pe limita de proprietate nu va fi deteriorat de lucrările de construire propuse. Orice deteriorare a gardului făcută din vina beneficiarului va fi reparata pe cheltuiala acestuia.

 • 4) Regimul de înălțime al unei zone este stabilit prin documentația de PUG al mun. ClupNapoca. Orice imobil poate fi construit cu regimul maxim de inaltime stabilit pentru UTR-ul respectiv cu condiția respectării retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte imobile de pe aceeași parcela. După cum se poate vedea si pe planșa de zonificare stabilita de PUG-ul mun. Cluj-Napoca, terenul pe care este propus ansamblul propus este incadrat in UTR RiM, care permite o înălțime maxima de 28 m, iar imobilul dumneavoastră este încadrat in UTR Lc_A, care permite o inaliime maxima de 8 m.

Inaltimea maxima propusa a propuse este, conf. documentație PUZ depuse, este 24.70 m fata de C.T.A. iar inatimea maxima la comisa este 21.20 m, sub inaltimea maxima acceptata in UTR RiM, conf. RLU PUG mun. Cluj-Napoca.

Ca răspuns la sesizările d-lui. KellerRadu, cu domiciliul îr

194323/24.04.2017. proiectantul lucrării-S-C. ARHIMAR SERV S.R.L.. precizează următoarele :

 • 1) Ne pare rau ca nu sunteti de acord cu realizarea ansamblului propus,

 • 2) Niciun imobil nu poate fi construit fara a demonstra ca nu impiedîca însoțirea minima stabilita prin lege.

Faptul ca imobilul dumneavoastră se afla ia sud-vest de ansamblul propus, coroborat cu orientarea imobilelor propuse aflate in apropiere si cu faptul ca aceste imobile sunt retrase fata de limitele de proprietate cu o distanta mai mare de 11.50 m (inaltimea la comisa a imobilelor propuse este 21.20 m), demonstrează ca imobilul dumneavoastră va beneficia de soare, din punctul nostru de vedere, mai mult de jumătate dezi-lumina, ceea ce este mult mai muEt decât minimul stabilit prin lege.

 • 3) Nu, zona studiata nu este deloc supraaglomerata de blocuri. Din contra, pe terenul studiat nu exista niciun bloc, doar clădiri industriale aflate in paragina.

Condițiile existente in UTR-ul dumneavoastră nu au legătură cu UTR-urile înconjurătoare.

 • 4) Proprietarul terenului nu dorește amenajarea unui parc, ci a unui ansamblu de locuinte modern, care sa conțină spatii comerciale, un spațiu afer-scholf, un cabinet medical si 3 lacuri dejoace pentru copii.

Ca răspuns la sesizările d-hii. Seslraș Aurel, cu domiciliul îl______                 . , 5U

iu. 194339/24.04.2017, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele:

 • 1) Poziția imobilelor propuse B03 si B04, precum si orientarea lor, asigura faptul ca imobilul dumneavoastră nu va fi obturat vizual Conform planului de mobilare propus nu aveți niciun imobil direct in fata, iar aceste doua imobile propuse au o înclinare de aprox. 4515 fata de blocul dumneavoastră.

 • 2) Imobilele propuse se vor racorda direct la magistralele mun. Cluj-Napoca, in incinta realizandu-se rețele noi pentru utilitati.

Eventualele lucrări la utilitățile din zona se vor putea efectua doar cu avizele instituțiilor competente, astfel incal sa nu apara suprasolicitări sau deteriorări ale rețelelor existente.

3} Proprietarul terenului nu dorește amenajarea, unui parc, ci a unui ansamblu de locuinte modern, care sa conțină spatii comerciale, un spațiu after-scholl, un cabinet medical si 3 locuri de joaca pentru copii. Terenul studiat este proprietate privata, nu aparține Primăriei Cluj-Napoca, in consecința ce se va construi pe acest teren este la latitudinea proprietarului.

Ca răsuuns la sesizările vecinelor Dan Arma și Bud Rodica cu domiciliul în

cunf. 194352/24.04.2017 și nr. 194371/24.04.2017. proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

1) Poziția imobilelor propuse B03 si B04, precum si orientarea lor, asigura faptul ca imobilul dumneavoastră nu va fi obturat vizual. Conform planului de mobilare propus nu aveți niciun imobil direct in fala, iar aceste doua imobile propuse au o inclinare de aprox. 45’! fata de blocul dumneavoastră.

Retrageri© imobilelor propuse fata de limitele de proprietate sunt direct coroborata cu inaltimea lor, tocmai pentru a garanta luminozitatea minima, conform legii, a imobilelor învecinate.

 • 2) Imobilele propuse se vor racorda direct la magistralele mun. Cluj-Napoca, in incinta realizandu-se r&tele noi pentru utilitati.

Eventualele lucrări la utilitățile din zona se vor putea efectua doar ou avizele instituțiilor competente, astfel in cat sa nu apara suprasolicitări sau deteriorări ale rețelelor existente.

 • 3) Proprietarul terenului nu dorește amenajarea unui parc, ci a unui ansamblu de locuințe modern, care sa conțină spatii comerciale, un spațiu after-scholl, un cabinet medical si 3 locuri de joaca pentru copii. Terenul studiat este proprietate privata, nu aparține Primăriei Cluj-Napoca, in consecința ce se va construi pe acest teren este la latitudinea proprietarului.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Spitz Alexandru., cu domiciliul'

cu nr. 194364/24.04.2017, proieciantul lucrării S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.. precizează următoarele:

1) Poziția imobilelor propuse B03 si B04, precum si orientarea lor, asigura faptul ca imobilul dumneavoastră nu va fi obturat vizual. Conform planului de mobilare propus nu aveți niciun imobil direct in fata, iar aceste doua imobile propuse au o înclinare de aprox. 45“ fata de blocul dumneavoastră.

Retragerile imobilelor propuse fata de limitele de proprietate sunt direct coroborata cu inaftimea lor, tocmai pentru a garanta luminozitatea mnima, conform legii, a imobilelor Învecinate.

Ca răspuns la sesizările d-nei. Petean Marioara, cu domiciliul ir

cu iir. 197803/25.04.2017, proiectantul Lucrării S.C, ARHIMAR SERV S.R.L., precizează următoarele :

 • 1) Poziția imobilelor propuse B03 si B04, precum si orientarea lor, asigura faptul ca imobilul dumneavoastră nu va fi obturat vizual. Conform planului de mobilare propus nu aveți niciun imobil direct in fata, iar aceste doua imobile propuse au o înclinare de aprox. 45° fata de blocul dumneavoastră.

Retragerile imobilelor propuse fata de limitele de proprietate sunt direct coroborata cu inaltimea lor, tocmai pentru a garanta luminozitatea minima, conform legii, a imobilelor învecinate.

Deasemenea trebuie sa leitararn faptul ca imobilele propuse se afla in UTR RiM, unde inaltimea maxima propusa prin PUG-ul mun Cluj-Napoca, adoptat de Primăria Cluj-Napoca, este 28 m. inaltimea imobilelor propuse in cadrul acestei documentații este 24.70 m, sub inaltimea maxima acceptata pe acest teren.

 • 2) Imobilele propuse se vor racorda direct la magistralele mun. Cluj-Napoca, in incinta realizandu-se rețele noi pentru utilitati.

Eventualele lucrări la utilitățile din zona se vor putea efectua doar cu avizele instituțiilor competente, astfel incai sa nu apara suprasolicitări sau deteriorări ale rețelelor existente.

 • 3) După cum se poate vedea si pe Pianul de mobilare propus, circulația auto si pietonala de pe str. Jean Jaures nu va fi afectata de construirea ansamblului propus.

Pentru accesul in inc'nta ansamblului studiat sunt propuse doau accese: unul cu sens unic de circulație, dinspre str. Maramureșul ui in incinta, situat intre imobilele cu numerele 34 si 38 de pe str. Maramureșului si un acces cu sens dublu de circulație, din str. Fabricii de Chibrituri, pe langa complexul Dedeman.

4} Pentru aceasta documentație de PUZ, pentru Avizul Direcției de Sanatate Publica a județului Cluj, a fost efectuat un Studiu de insorire care demosntreaza ca imobilele propuse asigura insorirea minima, conf. legii, a imobilelor învecinate.

Retragerile imobilelor propuse fata de limitele de proprietate sau fata de celelate imobile de pe aceeași parcela respecta prevederile RLU RiM, asa cum sunt prezentate in PUG mun. Cluj-Napoca.

Ca răsouns la sesizările d-lui. Vinczc Csaba Ghcorghe, cu domiciliul în t

cu iu-. 197815/25.04.2017, proiectantul lucrării — S.C. ARIHMAR SERV fS.R.K, precizează următoarele :

 • 1) Poziția imobilelor propuse B01, B02 si B03, precum si orientarea lor, asigura faptul ca imobilul dumneavoastră nu va fi obturat vizual. Conform planului de mobilare propus nu aveți niciun imobil direct in fata, iar aceste doua imobile propuse au o înclinare de aprox. 45° fata de blocul dumneavoastră.

Retragerile imobilelor propuse fata de limitele de proprietate sunt direct coroborate cu inaltimea lor, tocmai pentru a garanta luminozitatea minima, conform legii, a imobilelor învecinate.

Deasemenea trebuie sa reiteram faptul ca imobilele propuse se afla in UTR RiM, unde inaltimea maxima propusa prin PUG-uî mun Cluj-Napoca, adoptat de Primăria Cluj-Napoca, este 28 m. Inaltimea imobilelor propuse in cadrul acestei documentații este 24.70 m, sub inaltimea maxima acceptata pe acest teren.

 • 2) Toate retragerile imobilelor propuse respecta reglementările RLU RiM din PUG mun, Cluj-Napoca. Distanta intre imobilul dumneavoastră si coltul celui mai apropiat imobil propus este de aprox. 21.50 m, mai mare decât inaltimea la comisa a. celui mai inalt imobil, rezultând faptul ca distantele intre imobilul dumneavoastră si imobilele din ansamblul propus respecta toate reglementările cu privire la retrageri intre imobile învecinate.

 • 3) Faptul ca pe panoul de afisaj lipsea Blocul SA a fost o eroare regretabila si care a fost corectata intre timp pe Planul de mobilare propus. Trebuie menționat faptul ca Blocul 6A nu are niciun impact asupra ansamblului propus, deoarece blocurile 6 si 8 sunt mai apropiate de terenul studiat decât Blocul 6A si in consecința cele doua blocuri mai sus amintite influențează forma ansamblului propus.

 • 4) Din start trebuie făcută distictia intre zona blocurilor dumneavoastră si terenul pe care este propus ansamblul studiat. Zona dumenavoastrase afla in UTR Lc_a, iar terenul studiat se afla in UTR RiM. Fiind doua UTR-uri diferite si dezvoltarea acestor zone se proiectează relativ independent. Adevărat ca zona in care locuiți are o densitate mare, dar o greșeala făcută in zona dumneavoastră nu poate împiedica dezvolatarea altor zone. Ansamblul propus are o densitate normala, cu distante mari intre imobile. Inaltimea mai mare a acestor imobile are rolul de a dezvolta aceasta zona pe verticala permițând in același timp o densitate mica a construcțiilor.

Refulam acuzația dumneavoastră cum ca ansamblul propus nu are o viziune de viitor, cu infrastructura neadecvata. Din contra, o echipa de arhitect! a studiat acesta zona, a studiat doleanțele beneficiarului, obiecțiile vecinilor si au propus acest proiect de urbanizare a zonei. Infrastructura va fi in totalitate moderna, cu străzi largi, cu locuri de parcare marcate pe marginea drumurilor, cu rețele de utilitati noi etc.

Eventualele frustrări pe care le aveți datorita infrastructurii învechite de pe str. Jean Jaures, care nu mai tine pasul cu dezvoltarea orașului, sau datorita blocurilor de locuințe colective vechi, prost construite, de pe strada mai sus amintita nu se vor regăsi in ansamblul propus.

Proiectul studiat propune un ansamblu de locuințe colective modern, care sa conțină spatii comerciale (absolut obligatorii pentru nivelul ridicat de trai al locatarilor), o grădiniță, cabinet medical, 3 locuri de joaca pentru copii (funcțiuni care nu se regăsesc deloc în zona), spatii verzi pe sol in proporție de minim 30% din suprafața zonei, asfel incat acuzația dumneavoastră nu poate fi acceptata.

5} Drumul de acces la care faceți referire nu a fost NICIODATĂ propus sau luat in considerare de firma noastră. Mu a făcut niciodată parte din proiectul de urbanizare a zonei. Unii locatari ai blocurilor B, E, C si D de pe str. Maramureșului au vrut sa ne impună amenajarea acestui drum, astfel incat, poate, ar trebui sa discutați cu dânșii de ce doresc acest drum.

Echipa noastra de proiectare si beneficiarul nu dcrim acest drum.

 • 6)  Desființarea imobilelor existente in incinta zonei studiate nu face obiectul acestei documentații, aceasta fiind deja autorizata conf. A.D. nr.49 din 1.07.2010, A.D. nr.101 din 4.11 2015 atașate documentației de PUZ. Demolarea construcțiilor existente este in curs de execuție si se realizează independent de aprobarea acestui PUZ.

 • 7) Consideram ca am răspuns la punctul (6) la aceasta obiecție.

 • 8)  Nu avem nicio obiecție pentru punctul (8). Rezolvarea acestei cerințe este in puterea Primăriei Cluj-Napoca.

Ca răspuns la sesizările d-nci. Jitay Sofia cu domiciliul în st

proprietară a imobilului situat în str. Papiu Ilarian nr. 11, cu nr. 497136/31.10.2017, proiectantul lucrări S.C. ARITIMAR. SERV S.R,L,: precizează următoarele :

1) Pentru inceput cred ca este nevoie sa clarificam cateva aspecte pentru a putea continua face o apreciere corecta a situației:

 • -   Distanta intre imobilul aflata in proprietatea dumneavoastră si imobilul A02 este de 58 m.

 • -   Distanta intre limita dumneavoastră de proprietate si imobilul A02 este de 14.88 m (situația reala este prezentata pe planurile topografice aflate la Oficiul de Cadastru, in care intre proprietatea pe care s@ dorește realizarea ansamblului propus si proprietatea dumneavoastră exista ofasie de teren cu rol de canal pluvial)

 • -  Ansamblul propus este incadrat in UTR RiM, iar terenul dumneavoastră este încadrat in UTR Lip

 • -  Conform legilor si normativelor in vigoare INSORIREA este un concept care se aplica doar construcțiilor si mai specific doar încăperilor de locuit din clădiri, Nu se aplica in niciun caz terenurilor, curților, grădinilor sau altor suprafețe de teren.

Ordinul nr. 194/2014, art. 3:
 • (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata dc minimum 1.5 ore la solstitiul rie iarna, a încăperilor de locuit clin clădire si din locuințele învecinate

 • (2) în cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile învecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădir i celei mai înalte se va întocmi ur- studiu de insorire, cere sa confirme respectarea preveder i de la aliniatul (1) In cadrul documentație de FUZ a fost realizat un studiu de insorire care demonstrează, cu prisosința, ca ansamblul propus respecta toate prevederile legale referitoare la însorite 3 clădirilor propuse sau învecinate, iar Avizul Direcției de Sanatate Publica a Județului Cluj nr. 2388/4233S din 21.nov.2017 certifica acest lucru.

2) După cum am încercat sa explicam si in răspunsul anterior, suntem conștient! ca orientarea N-S a imobilelor A02 ai A03 afocteaza intr-un anumit grad intimitatea locuitorilor de pe str. Papiu llarian si a fost luata in calcul la stabilireaa poziției finale a acestor imobile. Dar acest aspect este doar unul din mulțimea de factori care influențează orientarea/pozitia unui imobil.

Factorii cei mai importanți in stabilirea orientarii/pozitiei unui imobil de locuințe propus: insorirea apartamentelor propuse, insorirea imobilelor învecinate, distantele imobilelor propuse fata de limitele de proprietate, distantele intre imobilele din ansamblul propus, realizarea unor circulații auto si pietonalc coerente, retrageri fata de circulațiile auto propuse, retrageri fata de parcările auto propuse etc.

Atata timp cat se respecta retragerile legale fala, de limitele de proprietate, fata de imobilele învecinate, iar înălțimea imobilului propus se încadrează in normele in vfgnare se considera ca intimitatea vecinilor nu este afectata (daca se aplica iogîca dumneavoastră ar fi imposibil sa se realizeze construcții cu regim de inaltime mai mare decât parterul, deoarece orice etaj propus afecteaza intimitatea tuturor parcelelor învecinate pe o raza de sute de metri).

In cazul nostru ne încadram si chiar suntem, in unele cazuri, sub cerințele RLU Ri.M {se respecta regimul de inaltime maxim, retragerile fata de limitele de proprietate ale ansamblului sunt chiar mai mari decât fumatele din înălțimea masurata la comisa etc) astfel incat ansamblul propus respecta toate prevederile legale referitoare la intimitatea proprietăților învecinate.

 • 3) Valoarea REALA a unei proprietăți se catculeaza luând in considerare mai multe elemente:

 • -  Valoarea intrinseca a terenului

 • - suprafața terenului

 • - valoarea imobilelor existente.

 • -   Factori calitativi auxiliari care cresc sau scad valoarea intrinseca a terenului:

 • - încadrare în localitatea (evident diferite zone ale Clujului au valori diferite, in funcție de poziție in oraș)

 • - Fond construit POTENȚIAL pe parcela (valoarea unei parcele de teren este influențată major de funcțiunea, suprafața construita desfășurată, inaltimea etc a imobilelor care pot fi construite pe parcela existenta)

 • - Fond construit existent sau POTENȚIAL pe parceiele adiacente sau in vecinatale.

Bineînțeles în evaluarea unei proprietăți exista rna multi factori care se iau In calcul, dar aceasta este schema de baza. Este evident ca in estimarea valorii proprietății dumneavoastră nu ati tinut cont de faptul ca pe Platforma Tehnnfrig se poate construi, conform RLU RiM, un ansamblu de Imobile cu inaltimea maxima de 28 m, POT^^ de 60% si CUlWAXW de 2.8. Ținând cont de acest lucru valoarea REALA a proprietății dumneavoastră este diferita d© valoarea estimata empiric d© dumneavoastră.

Daca ati fi avut obiecții fata de acești indici urbanistici ar fi trebuit sa depuneți o contestație in timpul autorizării actualului PUG ai mun. Cluj-Napoca.

Faptul ca ansamblul propus propune indici urbanistici mult mai mici decât maximul posibil (inaltimea maxima de 25 m, POTPROpUi de 25% si CUTp0Sp.JS de I.R) nu face altceva decât sa creasca valoarea adevarata a proprietății dumneavoastră.

 • 4) Indicii i.i'banistici maximi au fost stabiliți deja, odata ca aprobarea PUG-ului actual al mun. Cluj-Napoca. Orice obiecție ar fi trebuit depusa pe adresa primăriei in perioada de consultare a populației.

Beneficiarul lucrării este de buna-credinta - ansamblu! propus are indicii urbanistici rnuit mai mici decât maximul posibil, va realiza lucrări de infrastructura de care va beneficia rnun, Cluj-Napoca (un sens giratoriu pe str. Maramureșului, un nou drum de legătură intre str. Fabricii de Chibrituri de str. Maramureșului, va amenaja malul paraului Nadas) - si atata timp cat lucrarea propusa se incadreaza in limitele legilor si normativelor in vigoare poate construi ce dorește pe terenul proprietate privata,

Niclun drept real al proprietarilor din imediata vecinătate nu a fost i nea leat prin lucrarea propusa.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Șipoș Adrian, cu domiciliul 1                           u nr.

503fi33/03.11.2017, proiectantul lucrării S ,C. ARH1MA R SF.RV S.R.L., precizează următoarele :

1} Valoarea reala a unei proprietăți se calculează luând in considerare mai multe elemente:

 • -   Valoarea intrinseca a tereiulu:

 • - suprafața terenului

 • - valoarea imobilelor existente.

 • -   Factori calitativi auxiliari care cresc sau scad valoarea intrinseca a terenului.

■ încadrare in localitatea (evident diferite zone ale Clujului au valori diferite, in funcție de poziție in oraș)

 • - Fond construit POTENȚIAL pe parcela (valoarea unei parcele de teren este influențată major de funcțiunea, suprafața construita riesfasurata, inaltimea etc a Imobilelor care pot fi construite pe parcela existenta)

 • - Fond construit oxistent sau POTENȚIAL pe parcelele adiacente sau in vecinătate,

Bineînțeles in evaluarea unei proprietăți exista mai mult! factori care se iau in calcul, dar aceasta este schema de baza. Este evident ca in estimarea valorii proprietății dumneavoastră nu ati tinut cont de faptul ca pe Platforma Tehnofrig se poate construi, conform RUJ RiM, un ansamblu de imobile cu inaltlmea maxima de 28 m, POTMAxim de 60% si CUTmaxim de 2.8 Ținând cont de acest lucru valoarea reala a proprietății dumneavoastră este diferite de valoarea estimele empiric de dumneavoastră.

Daca ati fi avut obiecții fata de acești indici urbanistici ar fi trebuit sa depuneți o contestație in timpul autorizării actualului FUG almun. Cluj-Napoca.

Faptul ca ansamblul propus propune indici urbanistici mult mai mici decât maximul posibil (inaltlmoa maxima de 25 m, POTprdpJjs de 25% si CUTPCrpu9 de 1.8) nu face altceva decât sa creasca valoarea adevarata a proprietății dumneavoastră.

2) Nu credem ca afirmația dumneavoastră despre aspectul ansamblului propus este corecta.

Proiectul studiat propune un ansamblu de locuințe colective modern, care sa conțină spatii comerciale (absolut obligatorii pentru nivelul ridicat de trai al locatarilor din zona), distante intre imobile mai mult decât suficiente, locuri de joaca pentru copii (funcțiuni care nu se regăsesc deloc In zona), spatii verzi pe sol in proporție de minim 30% din suprafața zonei, astei incal acuzație dumneavoastră nu poate fi acceptata.

Ansamblul propus conține imobile care din punt de vedere calitativ se situează in partea superioara a pieței imobiliare din imun. Cluj-Napoca.

Ca răspuns la sesizările Asociației de Proprietari slr Maramureșului nr. 36, bl. E, se. L reprezentată de dl. Dric Lcontin, cu nr. 321170/04.07.2018, proiectantul lucrării S.C. ARH1MAR SERV S.R.L., prezintă acordul încheiat în data de 22.08.2018 între dezvoltatorul imobiliar și reprezentantul Asociației de Proprietari str. Maramureșului nr. 36. bl. E :

Prin Sesizarea nr. 321170/2/04.07.2018. formulată de Asociația de proprietari „Strada Maramureșului, nr. 36, bl. E, sc. 1" s-au formulat solicitări în legătură cu a probare-a Planul Urbanstic Zonal - construire ansamblu rezidențial S+P+Mez-i-5E+ER în localitatea Cluj-riapoca, strada Fabricii de Chibrituri, nr. 5-11, strada Maramureșului nr. 36, strada strada Maramureșului nr. 48, strada Jean Jaures f.n,

Arătăm, că prin Acordul semnat la data de 22.08.2018 între subscrisa, în calitate de dezvoltator Imobiliar și reprezentantul membrilor Asociației de proprietari „Strada Maramureșului, nr. 36, bl. E, sc. 1” părțile au convenit și stabilit condițiile agreate cu privire la elaborarea Planul Urbanstic Zonal pentru construirea ansamblului rezidențial menționai.

Facem precizarea că antericr datei formulării prezentei, subscrisa am făcut demersuri în vederea stabilii ii unei relații de bună vecinătate cu Asociația de proprietari „Strada Maramureșului, nr. 36, bl.

E, sc. 1”, sens în care s-a încheiat un acord cu aceasta (Anexa obținerii acordurilor notariale de la coproprietarii - }. Prin acest acord, ne-am angajat la respectarea strictă a legislației în vigoare și la cooperarea cu membrii Asociației pentru rezolvarea în mod eficient, și rapid a oricărei probleme ar putea apărea, 0e asemenea, suntem în curs de finalizare a demersurilor de obținere □ unor asemenea acorduri și cli titlu individual, de la fiecare membru al Asociației.

Anexăm: Acordul din dala de 22.08.2U18

Părțile:

I Societatea G.F.AINV S.A, cu sediul in Chij-Napoca, B-dyl Muncii m. 18,jud. ('lui, lumalriculatu la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub N.r. J12/897/2D08. Cod Ur.ie dc Iruegistrarc/Cod fiscal: 23405135, reprezentata legal de Administrator, D-na C.RISAN RAMONA IOANA, îti calitate de Dezvoltator imobiliar, și

2, Mureijiin Rodinel si Muresan Ana; Stopan Mi hai si Frunze Sorina; Suciu Claudîu si Suciți Adina: Iliuș Outaviari ai Ilies Alina; Brie Leontin si Bric Gabriela; Dumitru. Gav.rila si lOumitim Liana: Sechel Felicia; Mariuță llie; Ardelean Calin; Olali Fiisabeia; Brea/.u Ameluin. Baiabula Mihacla-Mnria; Deac Marin și Deac Stela; Șutea Marin; Tereu 1 lorlenzia; Dica Gabriel. si Dica Dorina: Ba ierni Gabriel, Trandafir Curma, Duma Marcel si Duma Cornelia; l’opovici Eugenie»; Bodo Erau si Bodo Adriana; Rus Gavril si Rus Malta, domiciliari in Cluj-Napoca „ s                                in calitate

de Coproprietari, împreuna cu Dezvoltatorul imobiliar (CARII DE l INE 1713mpdin lOSOuip), ai diurnului dc acces înscris in CTblr. 264403-C hi-Napoca.

Întrucât,

Dezvoltatorul imobiliar dorește construcția unui Ansamblu imobiliar in imediata vecinătate a Blocului in care isi au domiciliul Coproprietarii;

Drumul de acces înscris iii CI Nr, 264403-Cluj-Napoca va fi unul dintre cele 3 cai de acces la Ansamblu;

Coproprietarii își doresc optimizarea zonei din jurul Blocului in care isi au domiciliul și modernizarea drumului de acces;

Pentru obținerea aprobării PUZ-uIui in Consiliul Local Cluj-Napoca. si ulterior a Autorizațiilor de Construire, este necesar ACORDUL Coproprietarilor, exprimat prinfr-o DECLARA ȚIE NOTARIALĂ;

ÎNTRE PĂRȚI, A INTERVENIT URMĂTORUL ACORD:

 • 1. Dezvoltatorul imobiliar va acorda sprijin Coproprietarilor m vederea optimizării zonei de parcare din jurul Blocului in care aceștia isi au domiciliul, prin identificarea unui spațiu pentru parcarea a 14 autoturisme.

 • 2. In acest sensul celor de mai-sus, parcarea din jurul Blocului, care aparține d.p.d.v. tabular Coproprietarilor, nu va fi afectată, iar construcțiile din Ansamblul Rezidențial, după cum reiese si din planșa PUZ, nu se vor suprapune peste parcați.

 • 3.  Cu toate ca, din măsurători a reieșit că spatiile unde se parchează 1 n prezent autoturisme de către locatari, prin amenajare, a depășit limita de proprietate înscrisa in CF-u.1 Coproprietarilor, acest lucru nu va afecta,din punct de vedere practic, existenta ei in actualele limite. Spațiul din jurul blocului va ramanc în limitele existente.

 • 4. Prin dezmembrare vor rămâne incluse 7 parcarî, pc drumul de acces pe care Coproprietarii îl dețin in cota-parte.

 • 5. In ceea oc privește parte juridico-tehnica, dezmembrarea imobilului si mutarea, limitei de proprietate se va face doar in baza CI1-ului existent, si a măsurătorilor cadastrale existente. Prin PLANȘA PUZ CU SITUAȚIA PROPUSA, dezmembrarea bucalii de drum si mutarea cotelor-pirti in partea din fata u drumului. se va face strict in baza măsurătorilor existente, iar faptul ca parcarea Blocului depășește limita de proprietate din propriul CF, nu are influenta d.p.d.v. al situației juridice, decât in măsură in care Dezvoltatorul GEATNV S.A. ar solicita retragere in limitele CF-ului Blocului. Dar GEA1NV S.A. nu este inleresala in a crea probleme Coproprietarilor, dimpotrivă, va cauta sa ofere cele mai bune condiții, în asa fel incul Coproprietarii sa poata locui in aceleași condiții, poate chiar mai bune.

 • 6. Drept dovada a bunei-credințe, sc poate observa ut planșa PUZ, in zona parcării Blocului, are prevăzut "'spațiu verde”, deci nu va exista nici o construcție care să sc suprapună parcării.

 • 7.  1 )czvol(citorul imobiliar GEAIN V S.A. sc obligă să nu îngrădească în nici un. Ic] accesul Coproprietarilor pe nici unul din drumurile de acces, prezente și viitoare, Ja/de la Blocul E, situai pc strada Maramureșului nr.36 și care vor Pi. construite în interiorul Ansamblul Rezidențial, în conformi iute cu planșa PUZ.

 • 8. Dezvoltatorul imobiliar GEAINV S.A. sc obligă să respecte Autorizațiile de Construcție eliberate în contbrrmtate cu planșa PUZ avizată si aprobată de către C L. Cluj-Napoca, respectiv ca imobilul de locuințe notat cu litera D in planșa PUZ, în dreapta Blocului Coproprietarilor, să-și păstreze neniodilicat regimul de înălțime. respectiv: S i P-3+PR.

 • 9. Iu vederea realizării pivzeuiului ACORD, Dezvoltatorul imobiliar va colabora cu Coproprietarii, furnizând acestora, in funcție de necesitați, ajutor logistic si uman pentru punerea in aplicare a celor înscrise mai-sus.

 • 10. Pentru o mai buna cooperare, Coproprietarii iși vor desemna un REPREZENTANT, care va ține legătura cu reprezentantul Dezvoltatorului imobiliar și care va urmări respectarea obiectivelor stabilite prin acest ACORD.

 • 11. Acest act nu arc ca urmare consecințe juridice, ci crceazE. numai obligații morale intre parti, fiind o înțelegere intre oameni de onoare, șt va fi valabil doar din momentul în care TOȚI COPROPRIETARII nominalizați în. ACORD vor semna DECLARAȚIA NOTARIALĂ, necesară Dezvoltatorului Imobiliar in vederea obținerii aprobării PUZ-utui si Autorizați lor do Construire aferente.

Drept pentru care, părțile au încheiat acest acord, la Cluj-Napoca, azi, 22 august 2018.


Dezvoltatorul Imobiliar, GEAINV S.A.

2, probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul,

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 540790/433/29.12.2016,    473 80/433/02,02.2017,

209373/433/03.05.2017, 508908/433/07.11.2017 și nr. 351982/433/24.07.2018, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au ibst transmise beneficiarului. iar proiectantul prin adresele cu nr. 271387/09.06.2017, 135494/14.03,2018 și nr. 425088/12.09.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la cbiecțiunde primite au fost transmise vecinilor prin adresele eu nr. : 303142/433/28.06.2017, 303148/433/28.06.2017, 303154/433/28.06.2017, 303158/433/28.06.2017, 303165/433/28.06.2017, 303171/433/28.06.2017, 303173/433/28.06.2017, 303178/433/28.06.2017, 303180/433/28,06.2017, 303187/433/28.06,2017. 303190/433/28.06.2017, 303191 /433/28.06.2017, 303195/433/28.06,2017, 303218/433/28.06.2017, 303244/433728.06.2017, 303250/433/28.06.2017, 303260/433/28.06.2017, 303264/433/28.06.2017, 303269/433/28.06.2017. 303271/433/28.06.2017, 303274/433/28.06.2017, 303279/433/28.06.2017, 303286/433/28.06.2017, 303294/433.-28.06.2017, 303298/433/28.06.2017, 303304/433/28.06.2017, 303308/433/28.06.2017. 303316/433/28.06.2017, 303318/433/28.06.2017. 303321/433/28.06.2017, 303326/433/28.06.2017, 303330/433/28.06.2017, 303357/433/28.06.2017, 150789/433/22.03.2018, 150800/433/22.03.2018.

Prezentul raport a fost întocmii. în conformitate cu Regulamentul I ocal al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local dc adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizam că in baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poale solicita modificarea ți completarea documentației de urbanism supuse aprobării,

Arhitect Șef;


Șef Birou,


ncl Popri               Andreea Mure,șati


Andreea Mure


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Șimona Cipcigan