Hotărârea nr. 403/2020

Hotărârea 403/2020 - Aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă. Beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolar, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări -str. Valea Seacă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278103/1/12.06.2020, conex cu nr. 192840/1/7.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278267/433/12.06.2020, conex cu nr. 193036 din 8.04.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolar, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 42 din 19.01.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 18 din 13.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolar, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.

Documentația reglementează:

U.T.R - Liu*l - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban:

 • - funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;

 • -  regimul de construire: izolat sau cuplat;

 • -  înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax comisă = 8 m, Hmax = 12 m;

 • -  indicii urbanistici: P.O.T.max = 35%, C.U.T maxim= 0,9;

 • -  retragerea față de aliniament: 3m-5m. Alinierea clădirilor este obligatorie. Excepție fac parcelele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. în acest caz, clădirile vor fi amplasate cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând retragerea min. de 3 m;

 • -  retragerea minimă față de limitele laterale: în cazul dispunerii în regim de construire izolat, clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m. în cazul dispunerii în regim de construire cuplat, construcțiile vor fi amplasate pe limita de proprietate, respectiv minim 3 m față de latura opusă celei ce include un calcan;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m;

 • -  circulațiile și accesele: accesul la parcele va fi realizat din strada Valea Seacă și străzi de interes local cu ampriză de 12 m și 9 m;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R - Liu*2 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

 • - funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;

 • -  regim de construire: izolat;

 • -  înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;

 • -  indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

 • -  retragerea min. față de aliniament: 3 m;

 • -  retragerea min. față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m;

 • -  retragerea min. față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.;

 • -  circulațiile și accesele: accesul se realizează din strada de interes local cu ampriză de 9 m, ce se desprinde din strada Valea Seacă;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada valea Seacă.

U.T.R - S_Va - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • - funcțiune predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer compatibile;

 • -  indicii urbanistici: P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip).

U.T.R - M3 = Zonă mixtă cu regim de construire deschis

 • - funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism;

 • -  regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă: (1-3S)+P+5E +R , Hmax = 25 m;

 • -  indicii urbanistici: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 2;

 • -  retragerea min. față de aliniament: 3 m;

 • -  retragerea min. față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu jumătate înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • -  retragerea min. față de limita posterioară: jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m;

 • -  circulațiile și accesele: din strada Valea Seacă;

 • -  staționarea autovehiculelor: staționarea autovehiculelor va fi realizată în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Valea Seacă la profil tip III.F - 15 m, conform planșei Reglementări urbanistice a P.U.G., vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele și aduse la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Valea Seacă până la recepția construcțiilor.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, respectiv 12 m, vor fi înscrise în CF cu destinația de “drum”, vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adiacent străzii Valea Seacă, va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate, până la recepția construcțiilor propuse pe parcelele cu front la străzile de interes local.

Anterior emiterii certificatelor de atestare a edificării construcțiilor, străzile de interes local, suprafața necesară regularizării străzii Valea Seacă și spațiul verde cu acces public nelimitat vor fi transferate în domeniul public conform propunerii din planșa P4 - Proprietatea asupra terenurilor.

Art.2

Art. 3


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 403 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216


Ca urmare a cererii adresate de GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU cu

înregistrată sub nr. 572725/2019,


domiciliul în Cluj-Napoca, str.


conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul: pentru: P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă


generat de imobilele cu nr. cad. 322276, nr. cad. 319591, nr. cad. 322277, nr. cad. 320798, nr. cad.

320799, nr. cad. 299861, nr. cad. 299018, nr. cad. 306875, nr. cad. 306874, nr. topo 20279/1/1/3/2;

Inițiator: Gherman Alexandru Nicolae Dumitru;

Proiectant: S.C. PLANWERK S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Eugen E. Pănescu;

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teren în suprafață de 18.575 mp situat într-o zonă cu specific preponderent rezidențial, în arealul străzilor Valea Seacă, Secarei și lancu Jianu.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Conform P.U.G, terenul studiat prin P.U.Z este incadrat preponderent in U.T.R. Uliu, parțial în U.T.R. RrM3 și U.T.R. Liu.

U.T.R. ULiu - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime, dispuse pe un parcelar de tip urban;

-funcțiune predominantă', funcțiune rezidențială de densitate mica (predominant locuințe unifamiliale)

-regim de construire: izolat, cuplat, înșiruit, covor;

-înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane. Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R. Umax cornișă=8 m Umax = 12m;

-indici urbanistici : POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 5 m, P.U.Z. urmând a stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor înșiruite sau covor. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

-retragere min. față de limitele laterale șiposterioară :

 • (a) în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor), P.U.Z. va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un șir se va retrage de la limita laterală de proprietate;

 • (b) în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințe izolate, cuplate, capetele de șiruri ale locuințelor înșiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. în cazul locuințelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 4,5 m;

 • (c) clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m, cu excepția celor de tip covor, ce sc vor alipi limitei posterioare de proprietate;

 • (d) garajele, inclusiv cele incluse în coipul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

 • (e) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei;

U.T.R. Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

 • - funcțiune predominantă: funcțiune rezidențială de densitate mica (predominant locuințe unifamiliale)

 • - regim de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R. Umax comișă=8 m Umax = 12m;

 • - indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

 • - retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • - retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de Ia limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

 • - retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

U.T.R RrM3 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării Zonă mixtă cu regim de construire deschis

-funcțiune predominantă: Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc.

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului.

In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

 • (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m,. respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+lR; Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m

J>) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+ IR; (1 •• 3S)+P+6;

(c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt;

-indici urbanistici: Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 40%; C.U.T. maxim = 2,0.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis).

 • (a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pc cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, dar nu mai puțin de 3 m

 • (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m cu respectarea obiceiului locului.

 • (c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

-retragere min. față de limitele laterale: Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m, imobilele se vor amplasa, de regulă, în sistem cuplat. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal și se va stabili o convenție de construire pe limita de proprietate între vecini. In cazul existenței unui calcan vecin, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. în cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

-retragere min. față de limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

U.T.R - Liu*l - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban -funcțiuneapredominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolectivc);

-regim de construire', izolat sau cuplat;

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax comișă-8 m Hmax = 12m;

-indicii urbanistici'. P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

-retragerea față de aliniament: 3m- 5m; Alinierea clădirilor este obligatorie. Excepție fac parcelele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. în acest caz, clădirile se vor amplasa cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând retragerea min. de 3m;

-retragerea min. față de limitele laterale: în cazul dispunerii în regim de construire izolat, clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3m; în cazul dispunerii în regim de construire cuplat, construcțiile se vor amplasa pe limita de proprietate, respectiv min.3m față de latura opusă celei ce include un calcan;

-retragere min. față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.;

-circulații, accese: accesul la parcele se realizează din strada Valea Seacă, strada Secarei regularizată la ampriză de 12m și stradă de interes local cu ampriză de 9m;

-staționarea autovehiculelor'. în interiorul parcelei;

-echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R - Liu*2 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiuneapredominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective);

-regim de construire', izolat;

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax comișă=8 m Hmax = 12m;

-indicii urbanistici'. P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

-retragerea min. față de aliniament: 3m;

-retragerea min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3m;

-retragere min. față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.;

-circulații, accese: accesul se realizează din stradă de interes local cu ampriză de 9m, ce se desprinde din strada Valea Seacă;

-staționarea autovehiculelor'. în interiorul parcelei;

-echipare tehnico-edilitară'. completă pe strada valea Seacă.

U.T.R - S_Va - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-funcțiune predominantă', spații verzi (plantații înalte medii și joase) ,alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer compatibile, -condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

-indici urbanistici : P.O.T max.= 5%, C.U.T max— 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip);

U.T.R - M3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis

-funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.

-regim de construire-, deschis;

-înălțimea maximă admisă'. (1-3S)+P+5E +R, Umax = 25m;

-indicii urbanistici'. P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 2;

-retragerea min. față de aliniament: 3 m;

-retragerea min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu jumătate Înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,5 m;

-retragere min. față de limitaposterioară: jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.

-circulații, accese: din strada Valea Seacă;

-staționarea autovehiculelor'. Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor;

-echipare tehnico-edilitară'. completă pe strada Valea Seacă.

Pentru documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă s-a emis Avizul arhitectului șef nr. 828/30.08.2019 în baza Certificatului de urbanism 5178 din 25.10.2016. în urma ședinței operative a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 7.11.2019 se reavizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Valea Seacă, conform planșei Reglementări urbanistice, vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlu de „drum”.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, respectiv 12m, vor fi înscrise în CF cu destinația de “drum” , se vor realiza la strat de uzură și echipa edilitar anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adiacent străzii Valea Seacă, se va amenaja în baza unui proiect de specialitate până la recepția construcțiilor propuse pe parcelele cu front la străzile de interes local.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4316 din 15.10.2019 emis în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism ni; 5178 din 25.10.2016.


Ipșpector specialitate, xp.Ligia Subțirică

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/primpoștă-lardata de.............................

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

"voM.b^-x Aprobat //   Primar WlL BOC

I »■ ■IICIP1UL | // t.....3?<.

Ca urmare a cererii adresate de GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU prin Creoșteanu Vlad, cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 349177/43/2017 și completările depuse sub nr.443614/43/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 08.12. 2017, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate

Nr. .....&.......din ....AfltriW »

pentru elaborarea P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord

generat de imobilele cu nr. Cad. 269633. nr. Cad.319591, nr. Cad.319591, nr. Cad.320798, nr. Cad. 320798, nr. Cad.329799, iu. Cad.320799, nr. cad. 322276, ni; Cad. 299861, nr. Cad. 299861, nr. Cad. 299018, nr. Cad. 299018, nr. Cad. 322277, nr. Cad. 306875, nr. Cad. 306875, nr. Cad. 306874, nr. Topo 20279/1/1/3/2, nr. Cad. 299018, cu respectarea următoarelor condiții: echiparea edilitară (rețea apă-canal, gaz,electrica. telefonie) va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități:

- toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor caclea în sarcina investitorului/inițiatorului P.U.Z. Circulațiile nou propuse vor fi realizate de investitori la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

 • 5. Capacitățile de transport admise

 • - se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice. Sc va urmări eliminarea disfuncționalităților în vederea îmbunătățirii fluxului de circulație la nivel local.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru P.U.Z. studii de fundamentare

 • - conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5178 din 25.10.2017

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice, reambulare topografică)

 • - studiu de trafic

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului -conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5178 din 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 -2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016. Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Arhitect Șef, Xrh/fîa^nie^Pop <....../f

î


Diredtrtr Executiv, Ing. Cprțina Ciuban


Șef birou,


Arh. AndreeaJVIureșan


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. ..-z-l.........z....... din......../...

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................

ied.3ex.A.M

P.U.Z. - Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări str. Valea Seacă Nr. 44618/23.01.2020

(nr. cerere II.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

® Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

* Inițiatori : GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU si ASOCIAȚII 1                                                                                                                                                                              >                               >

O Proiectant: S.C. PLANWERK S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 421607/10.09.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări -str. Valea Seacă

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4316/15.10.2019

 • - Aviz de oportunitate nr. 42/19.01.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 18/13.01.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 421607/10.09.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 10.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis dc cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Șcdințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 18.05.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018, ora 15:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 04.12.2018, ora 15:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o S.C. SERVICII PUBLICE S.A. - str. Valea Seacă nr. 1

<o Lucaciu Călin Grigore și Lucaciu Simona Delia -

o Persa Sorin si Persa Mihaela -> ■> ">

® Purcel loan și Purcel Florica -;

o Groza Dana Ioana —

o Groza lacob Augustin și Groza Siinona -

o Groza David Petru -.

® Chira Petru Radu si Chira Ioana ludita -

® Molnar Dora Eugenia -

o Chira Petra -

o Aitonean Nicolae -

® Mihuț Daniel și Mihuț Angela Marinela -

o Buzgara Aurelia -

® Buzgaru Alin Gavril -

® Buzgaru Călin Florin -

• Ungvari Ștefan și Ungvari Roza-

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 04.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan

1 ex.