Hotărârea nr. 402/2020

Hotărârea 402/2020 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare – Calea Dorobanților-Str. Ep. Nicolae Ivan. Beneficiară: S.C. Service Automobile 2 Cluj S.A.

CONSILIUL LOCAL ĂL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z de restructurare - Calea Dorobanților-str. Ep. Nicolae Ivan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de restructurare - Calea Dorobanților-str. Ep. Nicolae Ivan - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278018/1/12.06.2020, conex cu nr. 202191/l/l 5.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278076/433/12.06.2020, conex cu nr. 202214/433/15.04.2020,31 Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare - Calea Dorobanților-str. Ep. Nicolae Ivan, beneficiară: S.C Service Automobile 2 Cluj S.A;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 169 din 28.02.2018, Avizul arhitectului șei' nr. 35 din 10.02.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -           Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte și investitor pe de altă parte și P.U.Z de restructurare - Calea Dorobanților - str. Ep. Nicolae Ivan; beneficiară: S.C Service Automobile 2 Cluj S.A, cu regulamentul aferent acestuia, după cum urmează:

U.T.R M-Dacia - Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixtă

-funcțiune predominantă', structură funcțională mixtă, incluzând locuire colectivă, activități administrative - birouri, sedii de companii, financiar-bancare, comerciale (terțiare), alimentație publică, învățământ, servicii cu acces public, servicii profesionale, culturale, cazare turistică, sănătate, parcaj colectiv, garaje;

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: corp A - (1-3S) +P+7E+R, corp B (1-2S)+4D+P+9E; H max=

45 m de la CTA;

-indici urbanistici'. P.O.T. maxim =60%; C.U.T. maxim = 2.8;

-retragere minimă față de aliniament:

 • -  construcțiile vor fi dispuse în retragere de minim 9 m față dc strada Ep. Nicolae Ivan, cu excepția punctului gospodăresc;

 • -  construcțiile vor li dispuse în retragere de minim 4,5 m la nivelul parterului față de Calea Dorobanților și vor păstra limita dc alincrc față dc imobilele cu regim mare de înălțime din partea dc S-V; Subsolul construcțiilor va fi până în aliniamentul străzii.

- retragerea minimă față de limitele laterale:

construcțiile vor fi dispuse în retragere dc minim 4.5 m față dc limita laterală sud-vesticâ. cu excepția postului trafo și a punctului gospodăresc, amplasate conform planșei A06;

- nivelurile supraterane ale construcțiilor vor fi dispuse în retragere de minim 4,5 m față de limita laterală nord-estică, iar nivelurile subterane - min. 2 m;

 • - circulațiile și accesele: din Calea Dorobanților și din strada Ep. Nicolae Ivan. Este obligatoriu cel puțin un acces auto și pietonal din circulație publică, direct din Calea Dorobanților sau prin servitute de trecere;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo)'. în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament; locurile de parcare pentru biciclete pot fi dispuse și la sol; suplimentar va fi asigurat un număr de 75 de locuri de parcare cu acces public, în interiorul clădirilor;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Va fi realizată, pe cheltuiala investitorului, calea de trecere (trotuar, scări și sistem de iluminat public aferent)^ care va asigura legătura pietonală între ansamblul de pe str. Dorobanților și str. Episcop Nicolae Ivan în suprafață de 195 m; după recepția lucrărilor de construcție - dar înainte de eliberarea Certificatului de atestare a imobilelor din ansamblu -calea de trecere va fi cedată cu titlu gratuit consiliului local.

Va fi asigurat accesul neîngrădit la promenada și spațiile verzi din interiorul ansamblului.

Art.2.- Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art.4- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 402 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

R0MAN1A

PRIMĂRIAMUN'ICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PHSMÂniA SI CDNSII IUL LOCAL Cilii ÎMPIHV.


ARH1TECT-ȘEF


Glleti Mi>jilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca. Ici: l 10 261 592 301; lax; ' 10 264 599 329 wuw.priiiiiii iac!iijiiii|îoca.ro| www.clujtmshiess.ro | www.visiicliijnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C Service Automobile 2 Cluj S.A prin arh. lancu Adrian, cu sediul


în județul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 84, înregistrată sub nr. 424788/43/2019 și completările depuse sub nr. 7206/43/2020 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ, , Nr. .3?.....din .°.?.

pentru P.U.Z de restructurare■- Calea Dorobanților-str. Ep. Nieolae Ivan

generat de imobilele cu nr. Cad. 263110/nr. Cad. 26,4752, nr. Cad, 311463, nr. Cad. 311528, nr. Cad. 261102, nr. Cad. 261102-C,

Inițiator: S.C. Service Automobile 2 Cluj S.A.

Proiectant: S.C. Arhimobil S.R.L.

Specialist cu drept de .semnătură RUR: arh. Adrian Z.S. lancu

Amplasare, delimitare, suprafață zonei reglementate prin P.U.Z.: teren in suprafață de 9042mp (din acte), delimitat de Calea Dorobanților în partea de nord-vest. strada Episcop Nieolae Ivan în partea de sud-est. limită U.’f.R. Lc/PUZ și U.T.R. S_Et în partea de nord-est și liniile cadastrale în partea de sud-vest.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

U.T.R Rim •• Restructurarea zonelor cu curuter industrial ■■ Zonă mixtă

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața construită desfășurată totală (raportul optim între locuire și celelalte activități ar fi de 1:1). Parterele spre principalele spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public. Conversia funcțională și restructurarea clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial pentru tipurile de activități admise, ce vor ti în mod obligatoriu păstrate și integrate în noua structură urbană.

-înălțimea maximă admisă: înălțimea clădirilor va fi determinată prin PUZ de restructurare, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R.; (b) pentru clădirile de colț sc poale admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R. (l-3S)t-P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aliate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ sc pol stabili regimuri de înălțime mai mari, tară a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

-indici urbanistici: Pentru clădirile comune: P.O.T. maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv A.C. maximă ~ 50% x St pentru parcelele de colț. Pentru clădirile situate în poziții particulare și pentru destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) P.O.T. se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană. Pentru clădirile comune: C.U.'f. maxim - 2,8. Pentru clădirile situate în poziții particulare și cu destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) C.U.T. se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile vor 11 amplasate în aliniament, cu excepția celor situate pe străzi secundare, cu locuințe la parter, pentru care alinierea se va realiza în retragere de minimum 3 m. Ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire închis.

-retragere min. față de limitele laterale fi posterioare: Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 20 m de la aliniament (sau aliniere). Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâșii de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adâncimea de maximum 18 m. în același timp, retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.

Prevederi P.U.Z- R.L.IJ propuse

Prin P.U.Z se propune restructurarea incintei industriale, în vederea valorificării potențialului ele dezvoltare economică și urbană, respectiv dezvoltarea unui ansamblu mixt, format din două corpuri de clădire cu regim mare de înălțime : corp A - cu acces din strada Dorobanților, funcțiune predominantă de birouri și corp B - cu acces din strada Ep. Nicolae Ivan având funcțiunea predominantă de locuire și parking.

U.T.R M-Dacia - Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixtă

-funcțiune predominantă', structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative birouri, sedii de companii, financiar-bancarc, comerciale (terțiare), alimentație publică, învățământ, servicii cu acces public, servicii profesionale, culturale, cazare turistică, sănătate, parcaj colectiv, garaje.

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: corp A - (1-38) +P+7E+R, corp B (1 -2S)+4D+P+9E; H max= 45 m de la CTA;

-indici urbanistici: P.O.T. maxim =60%; C.U.T. maxim = 2.8;

-retragere minimă față de aliniament:

construcțiile se vor dispune în retragere de minim 9m față de strada Ep. Nicolae Ivan, cu excepția punctului gospodăresc;

construcțiile se vor dispune în retragere de minim 4,5m la nivelul parterului față de Calea Dorobanților și vor păstra limita de aținere față de imobilele cu regim mare de înălțime din partea de S-V; Subsolul construcțiilor va fi până în aliniamentul străzii.

 • - retragerea minimă față de limitele laterale:

construcțiile se vor dispune în retragere de minim 4,5m față de limita laterală sud-vestică, cu excepția postului trafo și punctului gospodăresc, amplasate conform planșei A06;

nivelurile supraterane ale construcțiilor se vor dispune în retragere de minim 4,5m față de limita laterală nord-estică, iar nivelurile subterane - min.2m;

 • - circulațiile ți accese: din Calea Dorobanților și din strada Ep. Nicolae Ivan. Este obligatoriu cel puțin un acces auto și pietonal din circulație publică, direct din Calea Dorobanților sau prin servitute de trecere;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament; Locurile de parcare pentru biciclete pot fi dispuse și la sol; Suplimentar se vor asigura un număr de 75 locuri dc parcare cu acces public;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă;

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 13.12.2019 și a verificărilor ulterioare din comisia operativă din data de 31.01.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. caic face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit mimai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3121 din 27.06.2017 (valabil până în 27.06.2020) emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

/ARHITECT ȘEI', DANIKLjfOP

Șef birou, arh. Andreea Mureșan

Red. 3ex. Arh. AdinazMofclan

Achitat taxa de 13 Ici, conform Chitanței nr..........................din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOC7X

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.,3, tel 0264-336 216


Ca urmare a cererii adresate de S.C. SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A., cu domiciliul/scdiul îu județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 84, înregistrată la nr. 497221/433/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data dc 26.01.2018, se emite

AVIZ DE OPORTUNITATE

Nr. ...fe'... din

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - de restructurare, Calea Dorobanților - str. Coastei, general de imobilul situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 84, nr. cad. 261102, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul dc studiat este încadrat în UTR RiM, zona delimitată dc Calea Dorobanților - la nord-vest, str. Coastei - la sud-est, limitele UTR Lc/PUZ și UTR Lc pe celelalte laturi, așa cum apare în Planșa 3.2 - Reglementari urbanistice aferente P.U.G.

2■ Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituti

 • - existent: conf. PUG aprobat prin H.C.L. nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în UTR RiM -Restructurarea zonelor cu carater industrial - Zonă mixtă,

 • - propus: teritoriu urban cu caracter mixt, cu o structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii dc restructurare a zonelor cu caracter industrial.

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

 • - PO P maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație dc locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv AC maximă = 50% x St pentru parcelele dc colț

•• CUT maxim = 2,8

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

-dotări de interes public pentru comerț-servicii, spații verzi amenajate cu acces public nelimitat, locuri dejoacă pentru copii;

 • - accesul auto la zona de restructurare se realizează din Calea Dorobanților;

-staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție de minim 75% în spații specializate dispuse la subsohil/demisolul/parterul clădirilor;

 • - echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități;

 • 5. Capacitățile de transport admise

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U. aferent P.U.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avizc specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z. studii dc fundamentare.:

 • - conform Ccrificatul de urbanism nr. 3121 din 27.06.2017.

 • - studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-* volumetricc, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehmce, rcambulare topografică)

 • - studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier. Tema dc proiectare a studiului dc trafic va fi supusă avizării în Comisia Municipală dc sistematizare a circulației rutiere și pietonalc.

 • - studii urbanistice (maslerplan) , studiu de fezabiltate și încheierea unui contract de restructurare cu Consiliul Local, în conformitate cu prevederile procedurii de restructurare ( cf. Condiționări Primare, din Regulament aferent Rim).

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z,:

 • - conform regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 153/2012.

Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM - 010 2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ord. 233/2016.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. nr. 3121 din 27.06.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Arhitect Șef, rh.jDaniel Popeftțor specialitate, igia Subțirică


Director fțxecutiv,


Șef birou Strategii urbane arh. Andreea Mrireșan

Red. Cons. Doina Tripon 3 ex.

Achitat taxa de.................lei, conform Chitanței nr...............................din................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...........................

P.U.Z. dc restructurare

Calea Dorobanților - str. Episcop Nicolae Ivan

Nr. 136262/04.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local dc adoptare sau neadoptare a planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiatori: S.C. SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A.

o Proiectant: S.C. ARHIMOBIL S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 424788/21.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs dc elaborare se face în funcție dc etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL de restructurare - Calea Dorobanților - str. Episcop Nicolae Ivan

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 3121/27.06.2017

-Aviz de oportunitate nr. 169/28.02.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 35/10.02.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 424788/21.08.2019

S-a afișat pe sitc-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în datele de 03.07.2017 și 05.03.2020

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis dc cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

a Plan reglementări urbanistice o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data dc 13.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pc sitc-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică dc Amenajare a Teritoriului și UrbanismVȘedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 27.08.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 13.12.2019, ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 13.12.2019, ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a general P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

« Bercea Maria Viorica Antonia-

® Couti Maria Claudia -

® Asociația de Proprietari - Calea Dorobanților nr. 128

® Asociația dc Proprietari - str. Coastei nr. 5-7

o Asociația de Proprietari - Calea Dorobanților nr. 112, bl. G1

o Berciu Ștefan -;

® Prelucrare Geamuri și Oglinzi - Calea Dorobanților nr. 116

® S.C. ERIMCLAS S.R.L. - Calea Dorobanților nr. 116

o TAXI DIESEL - Calea Dorobanților nr. 114

A fost amplasat pc teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 13.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Adrian lancu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan


1 ex.