Hotărârea nr. 401/2020

Hotărârea 401/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59. Beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comcrț-scrvicii), str. Fabricii nr. 57A-59-proicct din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278615/1/12.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278644 din 12.06.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care sc propune aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59, beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 93 din 1.04.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2„ 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-scrvicii), str. Fabricii nr. 57A-59, beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 334490.

Documentația reglementează:

amplasarea față de Umilele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 25,87 m (65% din adâncimea parcelei) de la noul aliniament și curți de lumină; retragerea față de limita posterioare. min. 13,90 m;

accesul auto și pietonal: din strada Fabricii;

staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt:

- se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlu de „drum” suprafața de teren necesară regularizării străzii Fabricii; această suprafață de teren va fi transferată în domeniul public cu titlu gratuit anterior recepției imobilului mixt, conform propunerii prezentată de beneficiară din planșa reglementări.

- se va dezmembra din parcela inițială fâșia de teren cu lățimea de 1,67 m dintre parcelele de pe str Fabricii nr. 55 și nr. 57, în vederea asigurării rezervei de teren necesare închiderii frontului la strada Fabricii, conform ari. 5 din Regulament.

Conform prevederilor Avizului nr. 395082/446/2019 al Serviciului Siguranța circulației, emis pentru P.U.D., intrarea și ieșirea din incintă va fi realizată numai prin viraje de dreapta, iar trotuarul în dreptul accesului nu își va modifica cota existentă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 401 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII LRBANF

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, te):+40 264 592 301; fax 140 264 599 329 www.primariaclujnapoca ro www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.rc

Primar. •

Lazin Anton


Ca urmare a cererii adresate de VIA NOVA COM S.R.L. reprezentată prin

Ciprian, cu sediul în jud. Cluj, mun. Dej, str. I Mai, nr. 50, înregistrată sub nr. 519967/433/20119 și completări depuse sub nr. 116639/433/2(1'20, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.... ,^AVd^

pentru P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și

parter cu funcțiuni de comerț - servicii), str. Fabricii nr. 57A-59 generat de imobilul cu nr. cadastral 334490 Inițiator: VIA NOVA COM S.R.L.

Proiectant: TRANS FORM S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Vlad Negru

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 900 mp, situată pe frontul vestic al străzii Fabricii la nr. 57A-59, delimitată dc parcele cu fond construit în partea nordică, vestică și sudică. Pe parcelă există fond construit, un corp de clădire cu regim dc înălțime P (CI), casă de locuit propusă spre desființare.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

- UTR RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis

-funcțiune predominantă/ regim de construire : caracterul propus - Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pc principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 1 8 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

-înălțimea maximă admisă: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime dc (l-3S)+P+5+lR. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei dc minimum 1,80 m (b) pentru clădirile dc colț se poale admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 rn, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (13S)+P+5+IR, (l-3S)+P-6 (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt (d) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată (c) înălțimea loială maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m dc la aliniament, va fi dc maximum 18 m.

-indici urbanistici: Pentru parcelele comune: POT maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcelele de colț, perttru cele cu deschideri spre spațiul public pc două laturi opuse (ce taverscaza cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim - 70%. Pentru nivelele cu destinație dc locuire AC maximă = 50% x St (suprafața terenului). Pentru parcele ce includ clădiri

fS&f                          ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

PRIMĂRIA și consiliul local                        BIROUL STRATEGII URBANE

CLUJ NAPOCA                 Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tei: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | 'www.clujbusiness.ro | www.visrtcfujnapoca.ro pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim - 80%. în cazul în care parcela este parțial grevată de

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva^ cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta, conform PUZ.

-retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. In cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  amplasarea față de limitele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 25,87 m (65% din adâncimea parcelei) de la noul aliniament și curți de lumină;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. min. 13,90 m;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Fabricii;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velof. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsol, necesarul calculându-se confonn Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.02.2020 și a verificării completărilor depuse sub nr.l 16639/2020 în ședința operativă din 4.03.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLIN-NAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3 '100001, Cluj-Napoca, tel +40264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.p,-imariacliijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www visitclujnapoca.to

Anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt:

se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlu de „drum” suprafața de teren necesară regularizării străzii Fabricii:

se va dezmembra din parcela inițială, fâșia de teren cu lățimea de l,67m dintre parcelele de pe str. Fabricii nr.55 și nr. 57, în vederea asigurării rezervei de teren necesare închiderii frontului la strada Fabricii, conform Ar 1.5 din Regulament.

Conform prevederilor Avizului nr.395082/446/2019 al Serviciului Siguranța Circulației, emis pentru PUD, intrarea și ieșirea din incintă se va realiza numai prin viraje de dreapta, iar trotuarul in dreptul accesului nu își va modifica cota existentă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valahi] de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2082 din 8.05.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Artrita/Șefi vanieT Pop

Șef birou Straț&giî Air bane,

Ari i . An'dr'eeM' Mhrc șan

^Red, 3ex., Arh/Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr.             '......din                ...............

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de1.j,:..\Q„n......k.:?.

P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comcrț-servicii) - str. Fabricii nr. 57A-59 \r. 203225/16.04.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local dc adoptare sau ncadoptare a. planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau dc amenajare a teritoriului, aprobat cu II.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Compartimentul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. VIA NOVA COM S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. TRANS FORM S.R.L.

Procesul dc informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 519967/10.10.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii) - str. Fabricii nr. 57A-59

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 2082/08.05.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 93/01.04.2020

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 519967/10.10.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data dc 15.10.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afîșaj vis-a-vis de cam. 62, el. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „LocuireîStrategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea publicului a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 13.08.2019.

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 18.02.2020 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe sitc-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de /Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 18.02.2020 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Borbel Mărie -

 • •  Cîmpeanu Florin și Cîmpeanu Argentina

 • •  Moldovan Alexandru si Moldovan Ana - s

 • •  David Simion și David Maria-

 • •  Nagy Pctcr -

 • •  Horvalh Ștefan -

 • •  Grădinița Așchiuță - str. Nicolae Pascaly nr. 24

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în data dc 18.02.2020 - ora 9.

La dezbaterea din 18.02.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vlad Negru.

Din partea publicului s-a prezentat 6 vecini :

 • •  dl. Moldovan Alexandru cu domiciliul în

 • - manifestă reținere față dc propunere, îi va li afectată însoțirea

 • - propune să i se cumpere terenul, e dispus să-1 vândă investitorului

 • - să prezinte o perspectivă, cum va arăta casa lângă construcția propusă

 • - ce se va întâmpla cu coșurile de fum

 • •  dl. Cîmpeanu Florin cu domiciliul îr

 • - nu îl afectează propunerea, ferestrele locuinței sunt orientate spre sud

 • - dorește să știe în ce condiții poate construi și dânsul pe parcela proprie

 • - consideră că distanțele prezentate față de limite nu sunt identice cu cele de pe teren

 • •  dl. Horvath Ștefan cu domiciliul în

 • - reprezentantul Fundației Diblos atrage atenția că prin amplasarea imobilului, pacienții din centrul social nu vor mai avea vizibilitate spre str. Fabricii

 • - solicită ca să existe un program de lucru controlat, de ia ora 8 la 16 pentru ca cei din centru să nu fie afectați de zgomot, sunt pacienți cu probleme psihice și mulți sunt imobilizați

 • - solicită stabilirea unui sens unic pe str. Cosașilor

 • - să se pună accentul pe curățenie în timpul șantierului

• dl. Nagy Peter cu domiciliul în

 • - solicită lirnilaloarc de viteză pc stradă, sunt mulți copii

 • - apreciază că imobilul propus va afecta însorirea grădinii

 • - consideră că pierde din valoarea proprietății

Prin adresa cu nr. 79559/11.02.2020, Moldovan Alexandru și Moldovan Ana cu domiciliul în comunică următoarele obiccțiuni:

Lt'C «Jt t £ NfcY                   UCȚ» Ș i \iC 1? i) £ C 1 M C c Mri 7,'< > ; i/- /

6>l , i !-) R            C Ce M i G tiJ„Li    l i kiih "

V4 QFpo p rc.ij ti îz ML F < f- A-i i Ar/!             ti L Mc 5 f £

bc el LV) f? P/R-Pt/D        îi c c OR /______________________________

bt v (Cu -;D i<tp ti.) ric'ibMH ^cCv-A^ili^ pilite p j [ t’1 1    : •?

Cu mulțumiri,

Data: bZ .C--


Semnătura: P'loi-ii V/9z/ dti)} -———----Prin adresa cu nr. 79563/11.02.2020, dl. Horvath Ștefan cu domiciliul în comunică următoarele obiectiuni:


Prin adresa cu nr. 79571/11.02.2020, dl. Cîmpeanu Florin Dumitru cu domiciliul în str. comunică următoarele obiccțiuni:

\i G 1-

QPRA a-,^.A.\G'£


Vfr                       i Rob, D


*74Mfk(T“L l


(! Țțlp, "R


rvtHTbM PAR b; t.PC-e<cu.i

AiȚA 7'F/i- , M.CA-7-4__'^fscukj'rpiev' 7u              k>U; t-R”


Ke-Cf? rA-vei-i \ Fv-1 'b

i Robi te y^YVC-' 70 S JQM-Vm C /(Iu

Xs-rt-t L- 7*kjPt M-'           4-TrcvA-rt eA^ete uht^-u’UaTI A~.

M^e£-K\Ă.-A-?-£/N         ?^ seA?aU' C ASAr-rWC-LAȘA-- ■'ffrM- W?ecTH-2t,4

ațM\ PiĂu %5’$T£"H/t<n

Cu iruiițumiri,


r\i:.a // &Â '       Semnătura

Prin adresa cu nr. 84835/13.02.2019, dl. David Simion cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni :

A/un ^c^C/Ae .c^i z'ai^/vvc AmitA he-:

<-VL yfeM/PVVC-^ ,8a.v

fm/i/t-ZZtA. 4-vw^               la. Iz^u^UcilVa

a9Zvl- X^vv-ZgL-, tW'Acfyi ..eA- av            A^glcfefcg.

,^U ^Ct^AVLv , rfevl- ^./14^^-te'VVL.C. CA. Au 4O'.'-VC l<2'

Cu momiri

Data: /! 0. C‘A •           ■                                    S am natura:      ț __________

Prin adresa cu nr. 85852/13.02.2020, dl. Nagy Peter cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni:
B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public ;

Ca răspuns la sesizarea vecinilor Moldovan Alexandru și Moldovan Ana cu domiciliul în str. cu nr. 79559/11.02.2020, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

La realizarea proiectului tehnic se va ține seama de situația tehnică a construcției de pe str. Fabricii nr. 61 și se va adopta o soluție de ecran de piloți forați pentru a nu afectată construcția existent în niciun fel.

Planul urbanistic de detaliu supus consultării publice se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 493/2014, regimul de înălțime și alinierea la cornișa de 22 de metri fiind obligatorie.

Normele sanitare privind însorirea, OMS 119/2014 la Art. 3, prevăd reguli privind asigurarea încăperilor de locuit. Construcția de pe str. Fabricii nr. 61 este amplasată pe calcan, toate ferestrele acesteia fiind orientate nord. Acestea nu beneficiază deînsorire directă nici astăzi, datorită orientării și a umbririi create de imobilele de pe parcela de pe str. Fabricii nr 61 A, dezmembrată cel mai probabil din nr. 61, imobile amplasate la aproximativ 2,5 metri fată de ferestrele de locuit ale casei de la nr. 61.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către Domnul Moldovan Alexandru.

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Horvath Ștefan cu domiciliul în                       cu nr.

79563/11.02.2020, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

Programul de lucru și presiunea acustică admisă la nivelul ferestrelor proprietății de pe str.

Cosașilor nr. 20 va respecta cu strictețe prevederile legale în vigoare. Apreciem însă că aceste doleahțe nu țin de reglementările planului urbanistic de detaliu ci de urmărirea în cadrul execuției proiectului, ulterioară autorizării acestuia.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către Domnul Horvath Ștefan.

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Cîmpeanu Florin Dumitru cu domiciliul în

cu nr. 79571/11.02.2020, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

La realizarea proiectului tehnic se va ține seama de situația tehnică a construcției de pe str. Fabricii nr. 57 și se va adopta o soluție de ecran de piloți forați pentru a nu afectată construcția existent în niciun fel.

Planul urbanistic de detaliu supus consultării publice se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 493/2014, funcțiunea mixtă și regimul de înălțime și alinierea la cornișa de 22 de rnetri fiind obligatorii. De asemenea zona nu este una de case unifamiliale, conform regelemetărilor din planul urbanislicgeneral pentru UTR RrMl, Secțiunea 2, punctul 3 "Utilizări interzise", funcțiunea de locuire individuală fiind interzisă.

Restructurarea zonei se face în baza și conform planului urbanistic general în vigoare, care prevede reglementări precise privind indicatorii urbanistici, funcțiunile posibile, regimul de înălțime și conformarea volumetrică, reglementări pe care proiectul propus le respectă - astfel că afirmația că edificarea se face în lipsa unui plan de sistematizare fiind neconformă cu realitatea.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către Domnul Cîmpeanu Florin Dumitru.

Ca răspuns la sesizarea d-lui. David Simion cu domiciliul în str. ,            cu nr.

84835/13.02.2019, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

Planul urbanistic de detaliu supus consultării publice se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 493/2014, funcțiunea mixtă și regimul deînălțime și alinierea la cornișa de 22 de metri fiind obligatorii.

Proiectul este întocmit pe suport topografic pentru care OCPI a emis Proces Verbal de Fază de Proiectare PUD, atașat la dosarul proiectului, prin urmare nu înțelegem la ce diferențe se referă Dl. David Simion, aceste diferențe nefiind precizate de către acesta.

Restructurarea zonei se face. în baza și conform planului urbanistic general în vigoare, care prevede reglementări precise privind indicatorii urbanistici, funcțiunile posibile, regimul de înălțime și conformarea volumetrică, reglementări pe care proiectul propus le respectă - astfel că afirmația că edificarea se face în lipsa unul plan de sistematizare fiind neconformă cu realitatea.

Racordarea la utilități a noului imobil se va face din str. Fabricii, prin urmare proprietarii do pe str. Cosașilor nu vor fi afectați în niciun fel.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către domnul David Simion.

Ca răspuns la sesizarea d-lui. Nagy Petcr cu domiciliul în :                      au nr.

85852/13.02.2020, proiectantul lucrării - S.C. TKANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

Planul urbanistic de detaliu supus consultării publice se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 493/2014, regimul de înălțime și alinierea la cornișă fiind obligatorii. Având în vedere că propunerea respectă prevederile PUG, acesta nemodificând regimul de construire a zonei, nu putem vorbi de vreun prejudiciu privind valoarea proprietății.

Normele sanitare privind însorirea, OMS 119/2014 la Art. 3, prevăd reguli privind asigurarea încăperilor de locuit și nu a grădinilor. Construcția de pe str. Cosașilor 18 se află la o distanță suficientă fața de limita de proprietate comună, limita de la care imobilul propus se retrage cu 13,93 metri, nepunându-se problema afectării gradului de însorire a acestuia. în plus, pe capătul lotului de la Cosașilor 18 se află amplasat un imobil cu parte, etaj și mansardă aparținând centrului de îngrijire vârstnici de la numărul 20, care umbrește deja aproape în totalitatea grădina menționată.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiiloi formulate de către Domnul Peter Nagy.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 87842/433/14.02.2020 și 92100/433/17.02.2020, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresele cu nr. 139741/05.03.2020, 139750/05.03.2020, 139753/05.03.2020, 139756/05.03.2020, 139763/05.03.2020, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   147202/433/09.03.2020,   148348/433/09.03.2020,

148354/433/09.03.2020, 148358/433/09.03.2020 si 148363/433/09.03.2020 7                                                                î

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poale solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                    Șef Birou,

DâfljeIP6p                AndreeaJVttibeșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan