Hotărârea nr. 400/2020

Hotărârea 400/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85. Beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.


Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273501/1/10.06.2020. al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273590 din 10.06.2020. al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85, beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 28 din 22.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -


Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M, str.


Arieșului nr. 85, beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 303206.

Documentația reglementează:

- retragerea minimă față de limita sudică: 60 cm;

 • -  retragerea față de limita nordică:      3.00 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 24 m-locuința, 18m-terasa;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Arieșului;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Planșa A02 Plan reglementări urbanistice se constituie în Anexa la prezenta Hotărâre

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se înc:                                   anism.


municipiului, oșca


Nr.400 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Ylm]

2C0

586075.496

394244.220

10.397

203

586065.155

394245.297

0.388

206

586C65.238

394245.676

14.991

248

586068.427

394260.324

9.143

249

586070.667

394269.188

22.359

122

586075.337

394291.054

10.206

125

586085.332

394288.987

22.744

134

586080.464

394266.766

23.091


-ANex*

Ut HotârÂfbV M./<oa,
=! SCARA l:20d

ADRESA: str. ARIEȘULUI, nr. 85, ■ mun. CLUJ-NAPOCA,\jud. CLUJ CF. NR. 303206 CLUJ-NAPOCA; NR. CAD. 3


.1 AH-r. rlllv A


. tui iun UXhAMUM-PLâIi'A • H-AHSfec BETON

In . IXKjWviOZuPIATR*. . PIAMȘFELEMN


Mihai Knnradi ..............


9,0Q___-


SISTEM DE PROIECȚIE: STEREOGRAFIC 1970 SISTEM DE COTE: MAREA NEAGRA 1975


BENEFICIARI:

^^JS®STARIUREMUS

îao^raistariu violeta

SUPRAFAȚA MĂSURATĂ: 474 mp


SEBAS:


Ji.A.7 fa.RÂiVAW .
Acest document fl intcmafiile cuprinse In el nu poate (I copiat. modificat, tupmdua sau utilizat parjial ori ui întregime decăl cu acccdui scris al S.C. ARHI BOX S.R.I.. Documentul nu poate ti folosit !n alt scop decât cat pantru care a (ost doborât.Beneficiar:

Remus Trăistaru și Violeta Trăistaru

Denumire proiect:

ELABORARE PROIECT PENTRU

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE

DESFIINȚARE LOCUINȚA, ELABORARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMI1/alA


Strada Ariesulul, Nr. 85 Mui Cluj-Napoca, Jud. Cluj/


Șef proiect: Arh. Călin Lada        >

7       -

Proiectat:               .-"7-^

ArtrAnCa Vjrgfnaș DrAJn? Mlhaj Racu /

I

Desenat:      Slud. Arh. Rcbert Va&Lj

Proiector:          13/2018

Iunie 2C19

Faza:       D.T.A.D. + O.T.A.C.

Scara:           1:200,1:1

Denumire planșă:


PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Planșa nr:


A02


Dată listare: 20/05/2020puimAhia șir.twjsiiiui meu Clin MAPnei

ARHITBC'J-ȘHF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-.NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, -100001, Cluj-Napoca, tel: 4 40 264 592 301; fax: -40264 599 329 vvw'v primariaclujnapoca.ro | www.clujbusinexs.ro | www.visitclujnapoca.rc

România 9


,Ac\ tbima,                                                            w                                                                  V ■ - l 1 t '             r —

Ca urmare a cererii adresate de REMUS TRAISTARU, cu domiciliul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca,                                              înregistrată sub nr. 462383/433/2019 în

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

Nr.. .o?!?.... din

pentru P.U.D - Construire locuință uuifamiliaiă S+P+M, str. Arieșului, nr. 85

generat de imobilul cu nr. cadastral 303206

Inițiator: REMUS TRĂ1STARU

Proiectant: S.C. ARHI BOX DESIGN S.R.L.

Specialist cu drept do semnătură RL'R: arh. Anca Virginaș

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 474 mp, situată pe frontul estic al străzii Arieșului la nr. 85, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, estică și sudică. Pe parcelă există fond construit — o casă din piatra și cărămidă în suprafață de 91 mp propusă spre deșiintare.

 • I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTRLiu.

UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

-funcțiune, predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 — 20 in, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 — 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de lip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

•regim de construire izolat

•înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai marc sau egală cu 1,80 in față de planul fațadei spre stradă / spațiul public Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) lP11 IM, (S) l P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S subsol, D - demisol, P parter, M mansardă, R nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici: POT maxim ~ 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pc cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela in cauză), clădirile se voi retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism..

-retragere min. față de limitele laterale: clădirile sc vor retrage în mod obligatoriu de la limitele, laterale in situațiile în care, pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 rn. Prin excepție, în situația în care se poate identifica in zonă o ..regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pc parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe. această parte nu va depăși 4,50 tn.

retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


wivifiia și crwsn mi mea.

r.iîiuiupnrjt


ROMÂNIA

H:?’ "V:

România


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592301; fax:+40 264 599 329 www.primariachijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea minimă față de limita sudică'. 60 cm;

 • -  retragerea față de limita nordică1. 3.00 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară1. 24 m- locuința, 18m -terasa;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Arieșului;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.5479 din 27.12.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


11tor specialitate, Arli.f xjj.Ligia Subțirică


Red., 3ex. Arh. Carmen-Emil ia Coțofan

inspector, Biroul Strategii urbane


Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr..........................din...........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă ia data de.................

P.U.D. - Construire locuință tmifamilială S+P+M str. Arieșului nr. 85

Nr. 22761’1/11.05.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane — Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori: TRĂTSTARU REMUS și TRĂTSTARU VIOLETA

 • •  Proiectant: S.C. ARHI BOX DESIGN S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 462383/11.09.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aliate în curs dc elaborare sc face în funcție dc etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DF. DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+M - str. Arieșului nr. 85

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat dc urbanism nr. 5479/27.12.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 28/22.01.2020

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv;

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 462383/11.09.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data dc 25.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, ct. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019.                                                                                    4

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică’", anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 06.09.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați : Crișan Florin - s Stuparu Flaviu -

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

T.a dezbaterea din 11.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei

 • C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Racu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pc parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să Ic rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncprcluarca propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului. împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Șef Birou,Andreea Mureș an


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan