Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea 40/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67095 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67901 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1450;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 24002/1/1/1, 24003/1/1/1, 24058/1/1/1, 24059/1/1/1, teren în suprafață de 16.125 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2, teren în suprafață de 4.276 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Luceafărului, cu suprafața măsurată de 6.426 mp., provenind din CF nr. 300123 Cluj-Napoca, nr. topo. 24077., CF nr. 265088 Cluj-Napoca, nr. topo. 24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului

strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se și evidența proprietății și Direcția Economică.


Direcția Patrimoniul municipiuluimunicipiului,


Nr. 40 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 6426 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.
Pagina


.....- j Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii


Anexa nr. 1! la


969/2002 privind atestarea


Guvernului nr.

domeniului public al .județului Cluj, precum și municipiilor', orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Mapoca......................


ii a,!


3-447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL200&               -

HOTĂRÂRI Â'.LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciu], cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’/înd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului C/uj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din judelui Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la cjnrn. public al județului Cluj, precum și al municipiile^' - A șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor eț ' Jas anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunuriior care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Ghsorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•a

’) Hotărârea Guv arului nr. 193/2005 a fost pubtcatâ in Monitorul Oficial al României, Partea 1/nr. 243 din 20 martie 2006 șl este «... »

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

•£>

1

j

z s;

!i ra ca z. z

55 ij

i£i

1 ș â î

§ s

1

z

J3

O

1

EJ z

â

3

t

ra

Z t

U

CL

i

>z o

3

3

5

rO z

a

O

■â

1

4C

Z

Ză o

i

•s

1

HJ z

’s O

|

3

1

cX, 33 z

5

•5

I

JS

■a

1

a>

Z

O

s

5

i

■u

1

£D z

■p1 o î

}

3

■V. u D CL a 2

"p

(J

3

2 §

5

■E ă ro Z

3 b

1

§

B

ÎL

c iZ

"p-io

 • 1

1

 • 2

ij

ca

Z

P-

io

1

1

s

1

p-ffl z

S

 • 1

 • 2

1

a

Z

3“

O

1

1

■3

I

nj

Z

1 3

3

B

a

i-J

|

'S.

ra

2

O

-JC

L

•15

in CD o ra i?

Z Z

5 îj o o

II

n

ra ci Z Z-si ii ii

i o Z

i o

1

 • 1

(J

3

.3

 • 2

£

«3 Z

3

O

J3

țj

2

g

ci Z

’5

o

-<

1

s

2

I

ta Z

P O

i

5

1

2:

o

1

g z â o 1 î

D

2

13.

1

a Z

i

1

s

ra Z

p" U -=

i

E D s

H

ra

Z

b

Q

1

5

2

1

s Z

p

2

3

ă

3

i o

i

a: Z

3 y .i?

3

■3-

3L

ra

Z

O

3

*c

a

’-i

~L z

 • 1 o

1 f

 • 2

a

-•j

■->

o. n

Z

O i’H

1 s s

ra ă e Z

3 â §

2

-■

g

EL ra Z s

1

ra:

1

a” Z

ii u

’5

I

§ s

z

4

-

2

'J

03 ,bf

1

3

Z

O

1

i

1

a

Z

S

■3

Ș

S

3

a

03 z

]?

o

3 ja

1

5

î z

1

0

§

_y

li V ș ra

2

3

U

Ș

JU S 2

3 â ra 2 i Q

 • 1

 • 2

s £ tt z

6 ■3 ■a

> c p S

Fa z

■5-

p

1

f

a Z i o

1

ra

h

ca

Z 2

ij

Q L

l:l

I s

; e h ca

Z

CJ

I h

s

8

s

s

8

s

§

3

8

8

8

s

o <P

3

§

ip "S

8

o iir

8

s

8

8

8

§8

cp

37

§

8

8

g

§

s

§

g

8

50

8

8

8

g

s

o

o

to

g

g

0

CD

s

8

8

s

8

8

8 5

Jg

i îjl

CM

ș ©

8

--Ț

ai

«a

<o

in

p

tft

3

fM

g

r4

tn

î©

GJ

p

© £?

p

p

g

«c

fM

<D

.V-

s

CM

P

8

cn

e?

s

as

■w1

rJ

h-

CM

as

CM

Oiit

r4

3.

4 ca

CM

m

b

‘42

•ri

r*.

era

F7

co

n

'5

<D

&

un'

o R

■CD

&

•M

<Q

CB

io.

r*

e

<D

1?

b-

â

OJ

8

T-

O

t^g

!

2

d

3

O

*•

c-l

£

era CP

rj

tn

8

o

d

C3

F-

Fi

<O

■n

*7

8

g «<3;.

Ci

tD

Q

5

b-‘

a

«-

V“

cO

3

s

8

8

u>

b-

•?» ;M|

F)

i

Țț.

M

m

O

e4

IM

2

»

fi

’O

■3

D' fM

3 81

3 tfn

8

S

®

S

3

O

s

8

o

F>

CD

■33

cn

o r> O CO F* r=T

f

s

'C?

o

CM

ca

3

e

8

ici

ss

!

'77’ w

?L

FM

C3_

â

oa

O era

tb-

i

’-Z

.<5

rf

6Q-

C'.i

-tn

țn

CD

*?

J’

s

C3

«5j

FM

â

©

v“

■%.

W3 rf

“îl

GD SM

s

S

2

s

i ?

(Sj

«J.

||Ș

cn

<n

3

r*

■"i

<D

*ej“

□3

n

uf

» ®.

- !Pf

s

C

i

D

I

e

<3 :

Si

—)

Șj

□ r? i's

§

93

u

o Z ș

O

l

3

m

s.

p Q. f

§

I

a (D § ș

e

5 p

>

1

•g

C c I z,

UI

o TO g>

p c

1 £

p

? g <r

X:

2

p

i

O

s

3

p

ro

e

o

S p

c

3 o

3 pi

p

QJ

N

P

8 a;

fj

■-->

2

Z

c

■ra

>-

O

P3

1 ■?

1

E

CD

i-

<0 -3 =rI

p

<a “3

E

“3

g

I

o • ă-ș g <

£ *® o

li

—1-1—1

e

r.j

± s ie

o

M

IM

0

Q

8

ie

2g

ca -j

•c

1 ;e

1

■3 raV -J

1

I OT

o

1

5

NB

1 p

Q a:.

3

03

■S

■§

<19 —J

s

T5

D

P.

ÎX aj .-J

<a

E

0

3

l

.3

l"®

b

s.

f

-j

1

—1

1

—J

i

i

Q

K

p

5

i

s

g £

-j

1

!

■rJ

P

i

=-J

3

2

3

p

g» "3 « DL

1

D

1

HJ

J

I §

CO <Q m c s i j

1

-J

g

I

•=J

H0

•3

SO O 5

p

E> 4J -■03 s

s

1 j

11 jn s :

a

3 C

®

S

r

b-‘ >

f"-

f*=r

b»"

bl

ri

f"

b

F-’

/<

K

e>»

î-l

F-i

ti

F-'

b-’

t0

t<

r

i*ir

q

CP

q

q

ri

q

q

q

q

q

q

q

H

ro

r>

rl

d

2

ri

2 □

n in>

ro

F3

ri

2

ri

n

n

2

2

q

r?

cd

q

H

q

q

q

q

q

2

2

q

2

q

q

ri

q

q

2

q r

2

(N >

O :C

o

UT

O

CD o

N-O

co o

CJ cp

O

CM

<n

trt

CD

>-

cO

Ci

o

CM

cm

Si

a

ÎM

F- CO

•Ft: eu

8

s

r>

M

n

o

s

3

«© <n

d

s

fO

o

-;•

-v

CM

^7

en

'3

■•7

33

CD

5R

r*.

• ':

x>

■ ?

<□

w

8

MT

•fj

W5

a

3

tn to

ca vi

F» «

8

S5

•’T.

TT

■w

Tt

T

Tj

■«

•v

■v

nr

•e

T

TT

"t

•^r

*w

’V

37

■Mt. ■<

■^r

’-j

•*

*

MT

«57

•<r

<r

*3

0*

eg-

V“

L4

^3

’T.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

89089

Ziua

18

pentru INFORMARE

Luna

05

Xz'

Anul

2016

. ANCPI .

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

A (I EXT IA X.VH0NAI.A ii c £ ,s. i» a i r t r si re-u'cîȚ.sri njiițiL

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan


Nr. CF vechi: 51538

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Luceafărului

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24077.

Din acte: 2.150; Masurata:-

-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

4138 / 06.08.1981

Ordin nr. 9, din 18.01.1980, emis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, nr. 423/14.11.1980, Decretului nr. 100/21.04.1981 a Consiliului de Stat

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Ai J

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

(provenita din conversia CF 51538)


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Luceafărului

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24077.

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte: 2.150; Masurata:-

-

-

24077

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate ,< sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C24824/18-05-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


.'.ANCEI. AtataaMSM :l> K V, A (ț A v.f.* i: S|

) $;:.a fc-A.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 265088 Cluj-Napoca


j Nr. cerere

Ziua

100700

05

|    Luna

06

1     Anul

2018

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:51538

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24002/1/1,

24003/1/1,

24058/1/1, 24059/1/1

20.401

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4138 / 06/08/1981

Ordin nr. 9, din 18/01/1980 emis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (ordin 423/14,11,1980, decret 100/21,04,1981-Consiliul de Stat);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdrept de proprietate, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 51538)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

fixtrase pentru Informare on-line ia adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1


Anexa Nr. 1 La Partea 1

o 'ereu

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 24002/1/1,

24003/1/1,

24058/1/1,

24059/1/1

20.401

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL __________

Ge&m&trifi pentru acest imobil mi afo&g sif.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

20.401

-

-

-

alei și spații verzi

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sur/ susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.21571/05-06-2018 in suma de 20, pentru serviciul de


publicitate imobiliară

Data soluționării, 07-06-2018

Data eliberării,

//


cu codul nr. 272.Asistent Registrator,

MANUELA DIANA ALMASAN

( (parafa-și semnătura)
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Extrase pentru Informare on-line ia adresa epay.ancpi.ro


Formular versiunea 1


.1


" ’' MWODQWWDOTEIMC’


". .T7Ji '-’                  :2RJWJBfflfflW^rL. _ TWL"iH8WTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Luceafărului, Județul Cluj
A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

300123

(Nr. CF. vechi 51538)

A+l

24077.

-

2150

STATUL ROMAN în administrarea operativă a CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

265088

(Nr. CF. vechi 51538)

A+l

24002/1/1,

24003/1/1,

24058/1/1,

24059/1/1

Alei și spații verzi

20401

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

22551

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

265088

(Nr. CF. vechi 51538)

24002/1/1/1,24003/1/1/1,

24058/1/1/1, 24059/1/1/1

Alei și spații verzi

16125

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2

Alei și spații verzi

4276

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

24077.,

24002/1/1/2, 24003/1/1/2, 24058/1/1/2, 24059/1/1/2

Nou

Strada Luceafărului

6426

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6426 mp

Data: Noiembrie 2019

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Luceafărului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

584857.9710

391545.2530

2

584858.1030

391541.6950

3

584854.4040

391524.3360

4

584852.6930

391519.2140

5

584851.2660

391510.2520

6

584848.7020

391495.9120

7

584845.7460

391479.7860

8

584845.2220

391477.8730

9

584844.1900

391470.9890

10

584842.1710

391459.3100

11

584841.1730

391459.3230

12

584840.4920

391453.8230

13

584837.6320

391436.9390

14

584836.4980

391430.2350

15

584834.6800

391419.2940

16

584833.7610

391414.0790

17

584832.1990

391404.7940

18

584830.4960

391394.7470

19

584826.7250

391379.3960

20

584824.9920

391369.8320

21

584821.7550

391370.2270

£

22

584817.3170

391349.2470

23

584814.2370

391334.5380

24

584813.7970

391332.1650

25

584810.7960

391332.1370

26

584807.8830

391316.3860

27

584807.3940

391313.3590

28

584808.9570

391310.9430

29

584807.5130

391309.4220

30

584808.3020

391308.4900

31

584807.1010

391307.0470

32

584806.0720

391306.3790

33

584804.0400

391305.9230

34

584803.1850

391307.6550

35

584798.3920

391305.5490

36

584793.0228

391303.1898

37

584795.0220

391298.7410

38

584794.3030

391297.9340

39

584778.3440

391290.8430

40

584780.3990

391286.1260

41

584747.6520

391272.3040

42

584745.4530

391277.6540

43

584736.1980

391273.6780

44

584735.9590

391273.3660

45

584735.9510

391272.3350

46

584738.4380

391266.0100

47

584738.4770

391265.5260

48

584738.1670

391264.7760

49

584737.4430

391263.8010

50

584742.4590

391251.1180

51

584757.6860

391257.8130

52

584773.2900

391264.5870

53

584797.4500

391275.1170

54

584801.4110

391277.0450

55

584801.3790

391278.6620

56

584801.8140

391280.2430

57

584802.0630

391280.7450

58

584804.5940

391285.3040

59

584807.4150

391290.3960

60

584811.3580

391296.7510

61

584812.2740

391297.0630

62

584821.6390

391311.1610

63

584823.1070

391313.4020

64

584822.4940

391313.8490

65

584825.2810

391318.1710

66

584826.7050

391319.0420

67

584829.1460

391319.4350

68

584837.2120

391318.1230

69

584843.9410

391317.7100

70

584849.5720

391317.8250

71

584850.6090

391317.6640

72

584851.7320

391317.0870

73

584854.6140

391318.6400

74

584859.2070

391322.6330

75

584860.9300

391320.7940

76

584866.4730

391331.0300

77

584867.3590

391335.4170

78

584868.8450

391344.8830

79

584871.3890

391357.5940

80

584873.2750

391366.9240

81

584875.9010

391379.8280

82

584879.5720

391397.1400

83

584879.0530

391397.2600

84

584880.4690

391404.8950

85

584881.1720

391404.7940

86

584884.0440

391418.4290

87

584885.6650

391427.7210

88

584888.0200

391440.1020

89

584889.6680

391449.7340

90

584892.4130

391462.5470


91

584894.8220

391472.0230

92

584896.2690

391479.1840

93

584905.1290

391477.4990

94

584908.1436

391491.7030

95

584896.8720

391493.9030

96

584896.2670

391491.4380

97

584893.7990

391490.4050

98

584889.1840

391489.6060

99

584886.4600

391489.8250

100

584886.3260

391489.2880

101

584875.8610

391489.3290

102

584874.8042

391491.4769

103

584867.6780

391492.9480

104

584866.9960

391492.3230

105

584861.5000

391493.4060

106

584860.6890

391492.3610

107

584857.3910

391494.7790

108

584857.0410

391494.7890

109

584858.4470

391502.3270

110

584863.2490

391526.4540

111

584864.3030

391528.9680

112

584866.2670

391536.8660

113

584869.1810

391542.0000

114

584858.1950

391483.3310

115

584856.9120

391483.1080

116

584855.7920

391482.6400

117

584854.5030

391474.0170

118

584851.5530

391461.9160

119

584843.5180

391415.8470

120

584840.3740

391399.3010

121

584831.3920

391356.8840

122

584826.5310

391333.8660

123

584826.5460

391332.6100

124

584827.2680

391331.3600

125

584828.5800

391330.1410

126

584831.7090

391328.3000

127

584835.1030

391327.2810

128

584840.3280

391326.3530

129

584842.5600

391326.3360

130

584842.3050

391325.0600

131

584847.7720

391325.3830

132

584852.6350

391326.5410

133

584854.1960

391327.1910

134

584855.4340

391328.2690

135

584856.2400

391329.5860

136

584856.6400

391330.7140

137

584862.8270

391361.4490

138

584875.6130

391426.1890

139

584884.6960

391472.1590

140

584881.9930

391472.6757

141

584883.1940

391478.9880

142

. 584874.9200

391480.6300

143

584875.0316

391481.5004

144

584861.2290

391483.0880


Data: Noiembrie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Luceafărului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584857.9710

391545.2530

3.560

2

584858.1030

391541.6950

17.749

3

584854.4040

391524.3360

5.400

4

584852.6930

391519.2140

9.075

5

584851.2660

391510.2520

14.567

6

584848.7020

391495.9120

16.395

7

584845.7460

391479.7860

1.983

8

584845.2220

391477.8730

6.961

9

584844.1900

391470.9890

11.852

10

584842.1710

391459.3100

0.998

11

584841.1730

391459.3230

5.542

12

584840.4920

391453.8230

17.125

13

584837.6320

391436.9390

6.799

14

584836.4980

391430.2350

11.091

15

584834.6800

391419.2940

5.295

16

584833.7610

391414.0790

9.415

17

584832.1990

391404.7940

10.190

18

584830.4960

391394.7470

15.807

19

584826.7250

391379.3960

9.720

20

584824.9920

391369.8320

3.261

21

584821.7550

391370.2270

21.444

22

584817.3170

391349.2470

15.028

23

584814.2370

391334.5380

2.413

24

584813.7970

391332.1650

3.001

25

584810.7960

391332.1370

16.018

26

584807.8830

391316.3860

3.066

27

584807.3940

391313.3590

2.878

28

584808.9570

391310.9430

2.097

29

584807.5130

391309.4220

1.221

30

584808.3020

391308.4900

1.877

31

584807.1010

391307.0470

1.227

32

584806.0720

391306.3790

2.083

33

584804.0400

391305.9230

1.932

34

584803.1850

391307.6550

5.235

35

584798.3920

391305.5490

5.865

36

584793.0228

391303.1898

4.877

37

584795.0220

391298.7410

1.081

38

584794.3030

391297.9340

17.463

39

584778.3440

391290.8430

5.145

40

584780.3990

391286.1260

35.545

41

584747.6520

391272.3040

5.784

42

584745.4530

391277.6540

10.073

43

584736.1980

391273.6780

0.393

44

584735.9590

391273.3660

1.031

45

584735.9510

391272.3350

6.796

46

584738.4380

391266.0100

0.486

47

584738.4770

391265.5260

0.812

48

584738.1670

391264.7760

1.214

49

584737.4430

391263.8010

13.639

50

584742.4590

391251.1180

16.634

51

584757.6860

391257.8130

17.011

52

584773.2900

391264.5870

26.355

53

584797.4500

391275.1170

4.405

54

584801.4110

391277.0450

1.617

55

584801.3790

391278.6620

1.640

56

584801.8140

391280.2430

0.560

57

584802.0630

391280.7450

5.214

58

584804.5940

391285.3040

5.821

59

584807.4150

391290.3960

7.479

60

584811.3580

391296.7510

0.968

61

584812.2740

391297.0630

16.925

62

584821.6390

391311.1610

2.679

63

584823.1070

391313.4020

0.759

64

584822.4940

391313.8490

5.143

65

584825.2810

391318.1710

1.669

66

584826.7050

391319.0420

2.472

67

584829.1460

391319.4350

8.172

68

584837.2120

391318.1230

6.742

69

584843.9410

391317.7100

5.632

70

584849.5720

391317.8250

1.049

71

584850.6090

391317.6640

1.263

72

584851.7320

391317.0870

3.274

73

584854.6140

391318.6400

6.086

74

584859.2070

391322.6330

2.520

75

584860.9300

391320.7940

11.640

76

584866.4730

391331.0300

4.476

77

584867.3590

391335.4170

9.582

78

584868.8450

391344.8830

12.963

79

584871.3890

391357.5940

9.519

80

584873.2750

391366.9240

13.168

81

584875.9010

391379.8280

17.697

82

584879.5720

391397.1400

0.533

83

584879.0530

391397.2600

7.765

84

584880.4690

391404.8950

0.710

85

584881.1720

391404.7940

13.934

86

584884.0440

391418.4290

9.432

87

584885.6650

391427.7210

12.603

88

584888.0200

391440.1020

9.772

89

584889.6680

391449.7340

13.104

90

584892.4130

391462.5470

9.777

91

584894.8220

391472.0230

7.306

92

584896.2690

391479.1840

9.019


93

584905.1290

391477.4990

14.520

94

584908.1436

391491.7030

11.484

95

584896.8720

391493.9030

2.538

96

584896.2670

391491.4380

2.675

97

584893.7990

391490.4050

4.684

98

584889.1840

391489.6060

2.733

99

584886.4600

391489.8250

0.553

100

584886.3260

391489.2880

10.465

101

584875.8610

391489.3290

2.394

102

584874.8042

391491.4769

7.276

103

584867.6780

391492.9480

0.925

104

584866.9960

391492.3230

5.602

105

584861.5000

391493.4060

1.323

106

584860.6890

391492.3610

4.089

107

584857.3910

391494.7790

0.350

108

584857.0410

391494.7890

7.668

109

584858.4470

391502.3270

24.600

110

584863.2490

391526.4540

2.726

111

584864.3030

391528.9680

8.139

112

584866.2670

391536.8660

5.903

113

584869.1810

391542.0000

11.672

114

584858.1950

391483.3310

1.302

115

584856.9120

391483.1080

1.214

116

584855.7920

391482.6400

8.719

117

584854.5030

391474.0170

12.455

118

584851.5530

391461.9160

46.764

119

584843.5180

391415.8470

16.842

120

584840.3740

391399.3010

43.358

121

584831.3920

391356.8840

23.526

122

584826.5310

391333.8660

1.256

123

584826.5460

391332.6100

1.444

124

584827.2680

391331.3600

1.791

125

584828.5800

391330.1410

3.630

126

584831.7090

391328.3000

3.544

127

584835.1030

391327.2810

5.307

128

584840.3280

391326.3530

2.232

129

584842.5600

391326.3360

1.301

130

584842.3050

391325.0600

5.477

131

584847.7720

391325.3830

4.999

132

584852.6350

391326.5410

1.691

133

584854.1960

391327.1910

1.642

134

584855.4340

391328.2690

1.544

135

584856.2400

391329.5860

1.197

136

584856.6400

391330.7140

31.352

137

584862.8270

391361.4490

65.991

138

584875.6130

391426.1890

46.859

139

584884.6960

391472.1590

2.752

140

584881.9930

391472.6757

6.426

141

584883.1940

391478.9880

8.435

142

584874.9200

391480.6300

0.878

143

584875.0316

391481.5004

13.894

144

584861.2290

391483.0880

3.044

S = 6426 mp P=1200.785m


Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada LUCEAFĂRULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Est: din punctul nr. 113 până în punctul nr. 1 de strada Zorilor;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 20 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 27 neîmprejmuit-parcare auto; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 43 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 49 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 49 până în punctul nr. 50 de strada Gheorghe Dima;

-în latura de Nord : din punctul nr. 50 până în punctul nr. 76 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 95 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 108 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 110 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 113 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 119 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 120 neîmprejmuit-alee acces; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 116 de aliniamentul exterior al trotuarului;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 592 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 24077. înscris în Cartea Funciară numărul 300123 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2150 m2; nr. topografic 24002/1/1, 24003/1/1, 24058/1/1, 24059/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 265088 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 20401 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6426 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6426 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Nr. cadastral 9127-dosar 15169E/22.05.2006 - exec. Mamara Claudiu

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

6426

Municipiul Cluj- Napoca, strada Luceafărului, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

6426

-

Total

6426

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6426 mp

Suprafața din act = 6426 mp

' Ex^ăant4c DAMAR CONSULT SRL Q n?      ''\X

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

întocmirii documentații pada

J..P -/    /cUMalilit

s b -& o 3 UN

trale și corespondența acesteia a dmteretf^'atie "ZX.

X

5k-                     ;

\  '$?.   -o.

atribuirea numărului cadastral

*

O K> rri

">     KW

£ VW

\V

/                Semnătura și parafa

Semnătufa

/                Data:

Data: Noiembric2Q19

Ștampila BCPI