Hotărârea nr. 397/2020

Hotărârea 397/2020 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276433/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276488/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 2 și 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 din Contractul de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, ale Sentinței Civile nr. 325/2019, pronunțată în dosarul nr. 2826/117/2015* de către Tribunalul Cluj, nedefinitivă și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5, până la pierderea calității de proprietar al Statului Român în administrarea Consiliului local, dar nu mai mult de data de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 397 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)