Hotărârea nr. 394/2020

Hotărârea 394/2020 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP MIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276436/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276524/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10, până la data de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


Președinte de ședință,

Ștefan TARCEA

Nr. 394 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)