Hotărârea nr. 393/2020

Hotărârea 393/2020 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C.TOD PRODCOMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 276449/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 276492/451/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin 2, lit. c, ale alin. 6 lit. b și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012 și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 11.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5, până la data de 30.06.2025.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

crctarul generâțal municipiului, Jr. Aurora JQOECA.

Nr.393 din 18 iunie 2020

/Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)