Hotărârea nr. 392/2020

Hotărârea 392/2020 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în C.F. nr. 316510 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor

Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în CF nr. 316510 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în CF nr. 316510 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 274867/1/11.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 274943/45/30/11.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în CF nr. 316510 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin. 1 și 4, 291 alin. 3 lit. a, alin. 5 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 863 și 1014 Cod civil, ale art. 112 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și ale Hotărârii nr. 259/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 637/26.05.2020 de către notar public Mihuțiu Oana, având ca obiect imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, înscris în CF nr. 316510 Cluj-Napoca, în proprietatea S.C. Terastar S.R.L., compus din teren în suprafață de 1000 mp., cu nr. cad. 316510 și construcție cu destinația grădiniță având descrierea din CF, cu nr. cad. 316510-C1, în aplicarea Hotărârii nr, 259/2014 privind aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Drăganu-str. Fadrusz Janos-str. Vasile Conta-str. Dimitrie Paciurea.

  • (2) Valoarea de inventar a imobilului este de 24.086 lei pentru teren și 1.145.836 lei, pentru construcție.

  • (3) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1, are afectațiunea de domeniu public și va fi intabulat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se mandatează doamna Olâh Emese, consilier local și viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 392 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)