Hotărârea nr. 391/2020

Hotărârea 391/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016


(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 274.143/1/10.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 274.200/305 din 10.06.2020 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 si 265/2020, în sensul înlocuirii doamnei Mihaela Rodica Sucim de către domnul Ionel Brie, în funcția deținută de prima, de secretar al Comisiei IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă;

Ținând cont de Hotărârea nr. 389/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca și, respectiv, de Hotărârea nr. 390/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului


Ionel Brie, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139, 196, 124, 125, 126 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea art. 2 alin. 4 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 si 265/2020, în sensul înlocuirii doamnei Mihaela Rodica Sucim de către domnul Ionel Brie, în funcția deținută de prima, de secretar al Comisiei IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Președinte de ședință, ,c. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează: ral al mutncipiului, Ir. Aurosf ROȘCA

ROȘCA


Nr. 391 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)