Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea 39/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67063 din 5.02.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67919 din 5.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 41 alin. (5) ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 lit. a) art. 87 alin. (6), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor ale Hotărârii nr. 133/2005, cap. 12, poziția nr. 1304, precum și ale Hotărârii nr. 226/1999 privind aprobare P.U.Z Făget;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Galaction Liviu Munteanu, cu suprafața măsurată de 1.462 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Galaction Liviu Munteanu, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de P.F.A Miron Ioan Dorin, persoana fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Econ<


Nr. 39 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 39/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

DRUM, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA MIRON IOAN-DORIN

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0010/2010


CLUJ-NAPOCA

- Ianuarie 2020 -

Nr. de înregistrare/daia....................

BORDEROU

• Adresa imobilului: U.A.T. CLUJ-NAPOCA


• Persoană autorizată:Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

CLUJ-NAPOCA

DRUM

-

-

-

-

-

-

O


borderou;

declarație pe propria răspundere cu-privire la identificarea imobilului mașurăt; copia certificatului de înregistrare fiscală;

calculul analitic al suprafeței;

memoriu tehnic;

planul de amplasament, și delimitare scara 1:100(1:

plan încadrare în zonă scara 1:5000.


Serviciu achitat cu chitanța nr.

Data

Suma

Cod serviciu


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...ț.hA.).......

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....77*:.

Nr. de înregistrare......................./............

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)         .....7. .'A'Al^.CA.. ...PA'A... ..^.^Mmicdtat® ta localitatea.....str.

........^.<2    ,ZX?.:2x.................nr.....7 .77 .3........, legitimat (ă) cu CI/BI seria...... nr................................CNP <i        Î4 3 O $<jrL-

.................................................., tel./fax          7/ ..SA.q...0..2?....Q..............e-mail:.............................................împuternicesc persoana fizică/juridică .fljcfr:...Al (Z-Ă).țf... (,-iz.^r'Y..contract/angajament nr................data..........................................., pentru înregistrarea documentației la

OCPI și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

prima înscriere

 • □ - actualizare informații cadastrale:

 • □ - înscriere/radiere construcții

O - modificarea limitei de proprietate

 • □ - modificarea suprafeței imobilului

 • □ - actualizare categorii de folosință/destinații

 • □ - repoziționare                                        ■

 • □ -alte informații tehnice cu privire la imobil

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • □ - documentație de prima înregistrare UI

 • □ - documentație pentru apartamentare

 • □ -documentație pentru dezlipire/alipire UI          ■ ■

 • □ - documentație pentru reapartamentare

 • □ - documentație pentru mansardare

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

 • □ - intabularea *.........................................................................................................................................................

 • □ - înscrierea provizorie **.............................................................................................................................................

 • □ - notarea ***............................................................................................................................................................

 • □ - radierea ****.........................................................................................................................................................

IMOBILUL: UAT C

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

<2

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :

Solicit comunicarea răspunsului:

prin poștă

la sediul biroului teritorial faxnr.Semnătura


Serviciu achitat cu chitanța nr.. *****

Data

Suma

-dits'eSwclu

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipoteqă, privilegiu etc.

** Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

*** Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni injustiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

**** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.


OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, cu domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Galaction Liviu Munteanu, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1462 mp, comunicată de persoana autorizată;

o am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Miron Ioan-Dorin, autorizația serie RO-CJ-F nr. 0010/2010 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

DataProprietar

(semnătura)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

MEMORIU TEHNIC

I

[i

p        1.    Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, drum, jud. Cluj.

îi         2.    Tipul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local

mun. Cluj-Napoca pentru prima înscriere drum în cartea funciară.

-

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosință

„drum” situat în Municipiului Cluj-Napoca și este delimitată astfel:

 • -   Latura de Nord : între punctele 100-101 str. Făgetului tară gard ;

_ - Latura de Est: între punctele 101-102 gard beton, între punctele 102-103 fără gard, între punctele 103-107 gard beton, între punctele 107-110 gard plasă, între punctele 110-113 fără gard, între punctele 113-116 gard plasă, între punctele 116-117 gard beton, între punctele 117-119 fără gard, între punctele 118-124 gard betoo;

 • -  Latura de Sud : între punctele 124-125 str. Prof. Nicolae Mărgineanu fără gard;

Latura de Vest: între punctele 125-126 gard beton, între punctele 126-129 gard plasă, între punctele 129-133 gard plasă, între punctele 133-135 gard beton, între punctele 135-100 fără gard.

 • 4. Situația juridică a imobilului: Drumul nu este înscris în cartea funciară. Se propune elaborare H.C.L. pentru prima înscriere drum în cartea funciară conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic), determinate anterior, s-a calculat punctul de stație 3 (Bulon metalic) și punctele de contur ale drumului prin metoda drumuirii combinată cu radierea, Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. Nomenclatura L-34-48-C-C-2-I11. Prelucarea datelor s-a efectuat folosind programul Caltop.

Data întocmirii: NOIEMBRIE 2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI

scara: 1:2000


Nl Cadastral

Supraf. mâș.. a îmab, (mp)

Adresa Imabliutui

1462

Mun< Cluj-Napcca. Drum. jud> C'iui

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (DAT)

CLUJ-NAPOCACAD. 256022


1655


CAD. 295947


CAD. 23246.:w

Ci

g [o


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de

_SugraStȘ_

(mp)

Mențiuni

folosința

1

DA

1462

DRUM

Total

1462

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinata

Supraf. Constr. la soi (mp)

Menșuni

••

Total

i ... |S<4xaia^r0ta>‘ântâsur2tăainu2bd^ui«|4eZni.s.;

SeWtaa <ta *tj»î*£î.'na

e>Bcatant:   MflON CAUCCRN

GcxtL-m oeetăarca.p’Avrfât&niîr ia

fttțwsts:?

h          «»îi» ir-ți>ciât?4 și jcțțț&ârșM

/      șîi&iteițj

cwecîi'.ulf*»        docwr.erUț?*-«MasUMe ți

cdrMtwntfmn      w

73

»rvSla:                   fj^țy^F .7 E:

v ■ *

581200


CAD, 326064


581100


581000


SISTEM DE COORDONATE: STEREO 1970


Calculul Suprafeței

Muri. Cluj-Napoca, Drum


Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

(m)

100

581225.540

391437.804

9.25

101

581233,690

391442.173

30.27

102

581206.247

391454.938

19.61

103

581187.773

391461.522

20.49

104

581168,185

391467.550

17.05

105

581151.663

391471.765

11.80

106

581140,302

391474.966

10.96

107

581129,717

391477.810

11.23

108

581118.916

391480.880

8.62

109

581110.694

391483.468

3.27

110

581111.626

391486.604

4.09

111

581107.629

391487.466

1.69

112

581107.025

391485.885

4.58

113

581105.905

391481,443

9.61

114

581096,473

391483.261

10.07

115

581086.806

391486.069

9.65

116

581077.578

391488.902

32.23

117

581046,665

391498.012

0.62

118

581046.810

391498.610

32.95

119

581015.398

391508.551

15.86

120

581000.690

391514.472

9.94   .

121

580991.348

391517.864

7.17

122

580984.602

391520.297

1.98

123

580983.363

391521.845

1.46

124

580983.093

391523.282

10.99

125

580979.450

391512.918

29.43

126

581007.961

391505.615

9.64

127

581017.292

391503.213

17.04

128

581033.627

391498.365

15.40

129

581048.364

391493.890

15.11

130

581062.795

391489.400

23.67

131

581085.386

391482.328

9.60

132

581094.609

391479.653

17.56

133

581111.884

391476.525

20.19

134

581131.498

391471.736

18.37

135

581149,139

391466.627

8.44

136

581157.173

391464.053

9.22

137

581165,939

391461.198

5.88

138

581171.534

391459.387

8.72

139

581179.834

391456.725

6.95

140

581186.425

391454,534

20.57

141

581205.923

391447.979

14.03

142

581218.828

391442.464

8.17

S=1462mp


ing.


■;i **r’ ă întocmit:^ L«UUU33 £/ Miron loan D$rtn?’j ,^„00/PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1: 5000

L-34-48-C-C-2-III

MUN. CLUJ-NAPOCA, DRUMDirecția Urbanism

Biroul Strategii Urbane

Nr. 611547 / 433 din 26.11.2019

NOTA INTERNA

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Referitor la nota interna nr. 611547/45 /2019 va comunicam faptul ca strada Galaction Liviu Munteanu a fost reglementată prin studiul de urbanism aprobat prin Hotărârea nr.226/1999 ca circulație publică, traseul actual al străzii urmând direcția impusă prin documentația de urbanism.

ARH!

sau

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENȚĂ STRĂZI

Nr. 611547/455/26.11.2019

CĂTRE

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL STRATEGII URBANE

în vederea soluționării cererii formulate de către P.FA. Miron Ioan Dorin, înregistrată sub nr. 605389/22.11.2019, vă rugăm să ne comunicați,

Dacă imobilul teren, aferent străzii Galaction Liviu Munteanu a făcut obiectul unor documentații urbanistice, aprobate prin hotărâre a Consiliului local.

Totodată, vă rugăm să ne informați, dacă acesta este grevat de servitute de utilitate publică și dacă respectă obligațiile/sarcinile de realizare și amenajare prevăzute în documentațiile de urbanism în care este cuprins.

Anexăm copie după cerere și contur cu DWG.

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Birou, Ovidiu Rațiu / Insp. ing., Lucian Bob v-

Consilier juridic, Cristina Stanciu 2ex.

/tu
DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENȚĂ STRĂZI

Nr. 605389/455/26.11.2019

CĂTRE

Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă la punerea în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar, s-a ținut cont de drumurile marcate pe planul atașat prezentei.

Vă mulțumim pentru colaborare,


Șef Birou, Ovidiu Rați

Insp. Ing., Lucian Bob

Consilier juridic, Cristina Stanciu •//ȚL 2 ex.

PRiMĂPJA .MUNiQiPlULUl

CLUJ-HAPOCA


li


Nr.


C A TfUz

p                   ,'Z-

A/?£<?’“’ 4-

r


pi7i4. <4 <-'

AC A? c’


S>              <4

Pm Cl^J~h&4QcA A , Cl4 J ) c u

£.4  4 n. 44.44-7’


PF/4. a'aom <’4m i\')/lIhi 5 //2> 4L i'4< ^> 4 Li/iJt't’A rv/2,

>

4<3 6 'J-$ ZCb',

& QC «,< /vl£ 7 4/. 4


£t47>QQ4G£ ftC.l^-i~| J1 i'-CT.fc 4a i> j) • N

Ț~C 74 țy <4-7sF    4

P—^-    4 r <

v ’ F £>-£ /iFA    / m i c' 77 CyJ;


(A-aa-f, 4-a <4

G4LAc4~’#a e &


/ /L c4.


C L4 7 c-4


2       / /2^-vv           i 71~ t

<J H .              42 c4

c> 4 c lA 44 ~ț 4 4 4-^ifyF $7 l^ AîA?#- z1

C47-4FA


7,32


?N
1134 F


ANEXA NR. 1.29 la regulament

Nr. de înregistrare/data................./.

BORDEROU

• Adresa imobilului: U.A.T. CLUJ-NAPOCA

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad

(IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

CLUJ-NAPOCA

GALACTION LIVIU

MUNTEANU

-

-

-

• Proprietari:

Nume/Prenume

C.I.F

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

4

3

0

5

8

5

7

• Persoană autorizată:

Nume

(denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

P.F.A. MIRON

IOAN-DORIN

1

9

6

7

9

2

0

5

Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor /2019

Conținutul documentației:

 • □  borderou;

 • □   declarație pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

 • □   copia certificatului de înregistrare fiscală; a

 • □   calculul analitic al suprafeței;

 • □  memoriu tehnic;


 • □  planul de amplasament și delimitare scara 1:1000;

 • □   plan încadrare în zonă scara 1:5000.

  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

MEMORIU TEHNIC

III m


 • 1.    Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Liviu Munteanu, jud. Cluj.

 • 2.    Tipul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local mun. Cluj-Napoca pentru prima înscriere drum în cartea funciară.

 • 3.    Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca. Strada Galaction Liviu Munteanu este delimitată astfel:

- Latura de Nord : între punctele 100-101 str. Făgetului fără gard ;

|fl|'|‘ - Latura de Est: între punctele 101-102 gard beton, între punctele 102-103 fără gard, între punctele 103-107 = L gard beton, între punctele 107-110 gard plasă, între punctele 110-113 fără gard, între punctele 113-116 gard iih

plasă, între punctele 116-117 gard beton, între punctele 117-119 fără gard, între punctele 118-124 gard beton;

 • -  Latura de Sud : între punctele 124-125 str. Prof. Nicolae Mărgineanu fără gard;

 • -  Latura de Vest: între punctele 125-126 gard beton, între punctele 126-129 gard plasă, între punctele 129-133

i î gard plasă, între punctele 133-135 gard beton, între punctele 135-100 fără gard.

•i,


’ ■ 4. Situația juridică a imobilului: Drumul nu este înscris în cartea funciară. Se propune elaborare H.C.L.

‘ pentru prima înscriere drum (str. Galaction Liviu -Munteanu) în cartea funciară conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.

5.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13 CMS și

s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1

(Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic), determinate’ cu aparatură GPS, s-a determinat punctul de stație 3 (Bulon 3'

metalic) și punctele de contur ale drumului prin metoda drumuirii combinată cu radierea. Coordonatele punctelor ■! au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. Nomenclatura L-34-48-C-C-2-III. Prelucarea datelor )'■!

||1> • s-a efectuat folosind programul Caltop.

Data întocmirii: NOIEMBRIE 2019


Inventar de coordonate


Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Liviu Munteanu


Sistem coord.- Stereografic 1970

Nr pct

X(m)

Y(m)

Z(m)

Obs.

PUNCT

ECUNOSCUTE

1

581232.989

391441.380

Bulon metalic

2

581103.888

391481.375

Bulon metalic

PUNCT

E DE STATIE

1

581232.989

391441.380

Bulon metalic

2

581103.888

391481.375

Bulon metalic

3

580979.313

391513.214

Bulon metalic

PUNCT

E RADIATE

100

581225.540

391437.804

puncte contur

101

581233.690

391442.173

puncte contur

102

581206.247

391454.938

puncte contur

103

581187.773

391461.522

puncte contur

104

581168.185

391467.550

puncte contur

105

581151.663

391471.765

puncte contur

106

581140.302

391474.966

puncte contur

107

581129.717

391477.810

puncte contur

108

581118.916

391480.880

puncte contur

109

581110.694

391483.468

puncte contur

110

581111.626

391486.604

puncte contur

111

581107.629

391487.466

puncte contur

112

581107.025

391485.885

puncte contur

113

581105.905

391481.443

puncte contur

114

581096.473

391483.261

puncte contur '

115

581086.806

391486.069

puncte contur

116

581077.578

391488.902

puncte contur

117

581046.665

391498.012

puncte contur

118

581046.810

391498.610

puncte contur

119

581015.398

391508.551

puncte contur

120

581000.690

391514.472

puncte contur

121

580991.348

391517.864

puncte contur

122

580984.602

391520.297

puncte contur

123

580983.363

391521.845

puncte contur

124

580983.093

391523.282

puncte contur

125

580979.450

391512.918

puncte contur

126

581007.961

391505.615

puncte contur

127

581017.292

391503.213

puncte contur

128

581033.627

391498.365

puncte contur

129

581048.364

391493.890

puncte contur

130

581062.795

391489.400

puncte contur

131

581085.386

391482.328

puncte contur

132

581094.609

391479.653

puncte contur

133

581111.884

391476.525

puncte contur

134

581131.498

391471.736

puncte contur

135

581149.139

391466.627

puncte contur

136

581157.173

391464.053

puncte contur

137

581165.939

391461.198

puncte contur

138

581171.534

391459.387

puncte contur

139

581179.834

391456.725

puncte contur

140

581186.425

391454.534

puncte contur

141

581205.923

391447.979

puncte contur

142

581218.828

391442.464

puncte conturîntocmit:

ing. Miron loan Doriîi ^ujoWTARE


CaBeuDuD Suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Liviu Munteanu


Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

(m)

100

581225.540

391437.804

9.25

101

581233.690

391442.173

30.27

102

581206.247

391454.938

19.61

103

581187.773

391461.522

20.49

104

581168.185

391467.550

17.05

105

581151.663

391471.765

11.80

106

581140.302

391474.966

10.96

107

581129.717

391477.810

11.23

108

581118.916

391480.880

8.62

109

581110.694

391483.468

3.27

110

581111.626

391486.604

4.09

111

581107.629

391487.466

1.69

112

581107.025

391485.885

4.58

113

581105.905

391481.443

9.61

114

581096.473

391483.261

10.07

115

581086.806

391486.069

9.65

116

581077.578

391488.902

32.23

117

581046.665

391498.012

0.62

118

581046.810

391498.610

32.95

119

581015.398

391508.551

15.86

120

581000.690

391514.472

9.94

121

580991.348

391517.864

7.17

122

580984.602

391520.297

1.98

123

580983.363

391521.845

1.46

124

580983.093

391523.282

10.99

125

580979.450

391512.918

29.43

126

581007.961

391505.615

9.64

127

581017.292

391503.213

17.04

128

581033.627

391498.365

15.40

129

581048.364

391493.890

15.11

130

581062.795

391489.400

23.67

131

581085.386

391482.328

9.60

132

581094.609

391479.653

17.56

133

581111.884

391476.525

20.19

134

581131.498

391471.736

18.37

135

581149.139

391466.627

8.44

136

581157.173

391464.053

9.22

137

581165.939

391461.198

5.88

138

581171.534

391459.387

8.72

139

581179.834

391456.725

6.95

140

581186.425

391454.534

20.57

141

581205.923

391447.979

14.03

142

581218.828

391442.464

8.17

S=1462mps\ •cn \

2 ""bwoh // toan-oo''" V

... ^TEGO^-y


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1: 5000

L-34-48-C-C-2-III

MUN. CLUJ"NAPOCA? STB. GALACTION LIVIU MUNTEANU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara: 1:1000

Nr. Cadastral

Supraf. măs. a imob. (mp)

Adresa imobilului

1462

Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Litiu Munteanu, jud. Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CLUJ-NAPOCA

W

MD


CAD. 298700


CAD. 287180


CAD. 295947


CAD. 292464


W MDCAD. 2525/1


CAD. 326064581000


SISTEM DE CDORDENATEi STEREO 1970


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara: 1:1000

Nr. Cadastral

Supraf. măs. a imob. (mp)

Adresa imobilului

1462

Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Liviu Munteanu, jud. Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CLUJ-NAPOCA

CAD. 258022


CAD. 298700


CAD. 287180


CAD. 292464


Nr. Cadastral

Supraf. măs. a imob. (mp)

Adresa imobilului

1462

Mun. Cluj-Napoca, str. Galaction Liviu Munteanu, jud. Cluj

B. Date referitoare la construcții


Destinata


Executant: ing. MIRON IOAN-DOHIN


______Confirm

corectitudine


CO sO

SISTEM DE CDDRDDNATEi STEREO 1970586900


586800


586700


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4969

Municipiul Cluj- Napoca, strada Traian Grozăvescu, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4969

-

Total

4969

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4969 mp Suprafața din act = 4969 mp

Executanț.-SCJTAMAR CONSULT SRL

Confijm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia <.05^ fu realitatea din teren

|“                          r.nĂ * j

li                            ...........

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

v;.-

Semnătura și ștampila          < /'

Semnătura și parafa

Data:

Xi£4,„

Ștampila BCPI

Data: Decembrie 2019